• Hos däggdjur brukar man kalla det ett embryo från att ägget har befruktas till dess att man kan se armar och ben, efter detta kallas det foster. (wikipedia.org)
  • Beskrivningarna om fosterutveckling i Koran och Hadith r uppseendev ckande i sin verensst mmelse med det som blivit k nt i detta mne genom moderna vetenskapliga studier. (islamguiden.com)
  • Den Koraniska synen på fosterutvecklingen Den Koraniska beskrivningen av fosterutveckling visar oss däremot att: a) fostret inte är en miniatyr kopia av en vuxen, utan utvecklas stegvis. (gawaher.com)
  • Den moderna synen på fosterutveckling Den första av de successiva stadierna i fosterutvecklingen är (nutfah) gamet, könscellerna som sedan formar (nutfah amshaj) zygoten, den befruktade äggcellen. (gawaher.com)
  • Experimentella studier på djur har visat att läkemedlet inte påverkar embryo-fosterutveckling, förlossning och postnatal utveckling. (greeleymedcare.com)
  • Hög konsumtion av tobak och alkohol samt exponering för organiska lösningsmedel har visat sig kunna störa graviditeten och påverka embryo/fostret. (fass.se)
  • Flertalet läkemedel kan nå embryo/fostret via placenta och läkemedel skall därför användas med försiktighet och omdöme under graviditet och amning. (fass.se)
  • Mannens sperma r i sj lva verket lika delaktig i utvecklingen av ett embryo som kvinnans motsvarande v tska r. (islamguiden.com)
  • Mannens sperma är i själva verket lika delaktig i utvecklingen av ett embryo som kvinnans motsvarande vätska är. (gawaher.com)
  • Embryo är de tidiga anlagen till ett djur eller en växt. (wikipedia.org)
  • I studier av embryo-fosterutveckling hos möss, sågs resorption och minskad ossifikation, och hos råttor minskad fostervikt, minskad ossifikation och vid den höga. (apotekvarer-nettbutikk.life)