• Atomkraftsmikroskopi (AFM) skiljer sig mycket från optisk mikroskopi och elektronmikroskopi. (wikipedia.org)
 • Metoden de har utvecklat kombinerar elektronmikroskopi och optisk mikroskopi. (nyteknik.se)
 • Erfarenhet av immunohistokemi och optisk mikroskopi /fluorescerande mikroskopi/elektronmikroskopi. (mynetworkglobal.com)
 • Ge användare kompetensstöd, utföra serviceprojekt, underhålla mikroskop, samt delta i forskningsprojekt baserade på användning av avancerade mikroskopitekniker inkluderande STED/PALM/STORM/SIM mikroskopi samt elektronmikroskopi. (varbi.com)
 • Han tillbringade nästa decennium med metoder från röntgendiffraktion, mikroskopi och strukturell modellering för att utveckla kristallografisk elektronmikroskopi där en sekvens av tvådimensionella bilder av kristaller tagna från olika vinklar kombineras för att producera tredimensionella bilder av målet. (celeb-true.com)
 • Detta projekt syftar till att tillämpa kryo-elektronmikroskopi och korrelativa avbildningstekniker för att lösa den strukturella uppbyggnaden av RC som bildas vid TBEV infektion i celler. (umu.se)
 • rekonstruera struktur från kryo-elektronmikroskopi. (mynetworkglobal.com)
 • Hon har också erfarenhet som projektledare för ett samarbetsprojekt mellan industri och akademi för att implementera kryo-elektronmikroskopi som redskap inom läkemedelsutveckling. (ssci.se)
 • De har utvecklat metoden kryo elektronmikroskopi. (xn--sdrabladet-ecb.se)
 • Forskarna använder avancerade tekniker för elektronmikroskopi för att studera såväl struktur som kemi i material som MAX-fas, 2D-material som MXene och grafen, halvledare med stora bandgap, olika nanostrukturer, liksom nitrider, karbider och borider för superhårda ytor. (liu.se)
 • Elektronmikroskopi, diffraktion och NMR-spektroskopi är exempel på viktiga tekniker som tillämpas för att karaktärisera ett materials struktur. (su.se)
 • Kollegor vid ett antal europeiska institut stod för analyser av partikelprover med tekniker som energi-dispersiv röntgenfluorescence, termisk-optisk analys av organisk och elementär kol, optisk analys av sot, analys av oxidativ potential av partiklar, mikrofysikaliska och mikrokemiska studier med elektronmikroskopi och studier av temperaturprogrammerad oxidation. (ivl.se)
 • Det kommer att involvera syntes av nya organiska-oorganiska hybridmaterial, deras karaktärisering genom en mängd olika tekniker såsom elektronmikroskopi, AFM, röntgenspektroskopi och diffraktion samt NMR, och verifiering av deras funktionella egenskaper. (arbetsgivarverket.se)
 • Han utvecklade sina egna tekniker för kristallografisk elektronmikroskopi, varigenom serie av elektronmikrografer, tagna av tvådimensionella kristaller från olika vinklar, kan kombineras för att producera tredimensionella bilder av partiklar. (celeb-true.com)
 • För fasta ämnen omfattar kursen partikelprovtagning och senare analys med avancerade metoder baserade på ljusspridning, elektronmikroskopi och masspektrometri. (studera.nu)
 • Kursens ger fördjupade kunskaper om metoder för bestämning av biomolekylers struktur och dynamiska egenskaper (röntgendiffraktion av proteinkristaller, spinresonans- och vibrationsspektroskopi samt elektronmikroskopi). (allastudier.se)
 • Vi använder backtrav (Arabidopsis thaliana) och den encelliga grönalgen Chlamydomonas reinhardtii som modellorganismer och kombinerar mätning av klorofyllfluorescens, elektronmikroskopi och molekylärbiologiska metoder för att undersöka vilken roll olika jonkanaler och transportörer spelar. (gu.se)
 • Forskargruppen har använt flera avancerade metoder i sin studie - elektronmikroskopi, virusbaserad spårningsteknik, registrering av aktiviteten i de transplanterade cellerna samt optogenetik. (vetenskaphalsa.se)
 • Vi har använt oss av spårningstekniker, elektronmikroskopi och andra metoder för att med ljus kunna stänga av aktiviteten i de transplanterade cellerna och på så vis kunnat visa att dessa verkligen kopplat upp sig rätt i de skadade nervkretsarna. (vetenskaphalsa.se)
 • Vi söker dig med erfarenhet av elektronmikroskopi SEM/TEM och mikroanalys EDS/EBSD. (arbetslivsinstitutet.se)
 • Erfarenhet av arbete vid synktronkällor är meriterande, liksom bekantskap med elektronmikroskopi. (uu.se)
 • Doktorsexamen med väldokumenterad erfarenhet av Superupplösningsmikroskopi, specifikt STED i kombination med elektronmikroskopi. (varbi.com)
 • Erfarenhet inom optisk eller elektronmikroskopi samt kunskaper i mikrobiologi. (varbi.com)
 • Projektet involverar även tillämpningar på faskontrastavbilding (röntgen och elektronmikroskopi). (kth.se)
 • Sedan 2014 är UCMR också värd för Umeå Core Facility Electron Microscopy (UCEM) - en nationell resurs för avancerad elektronmikroskopi. (wikipedia.org)
 • http://www.umu.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/nyhetsvisning/umea-universitet-far-nationell-resurs-brfor-avancerad-elektronmikroskopi--.cid173514. (wikipedia.org)
 • Vi har specialbyggda laboratorier, tillgång till avancerad elektronmikroskopi och analystekniker. (jobblediga.se)
 • Med hjälp av kristallografisk elektronmikroskopi kartlade Klug den tredimensionella strukturen hos virus och DNA - protein -komplexen i cellens kromosomer . (wikipedia.org)
 • Han är mannen bakom utvecklingen av kristallografisk elektronmikroskopi. (celeb-true.com)
 • En mycket känd kemist, fick han flera prestigefyllda priser för sin utveckling av kristallografisk elektronmikroskopi och sin strukturella belysning av biologiskt viktiga nukleinsyra-proteinkomplex. (celeb-true.com)
 • Klug tilldelades Nobelpriset i kemi 1982 för sitt arbete inom området kristallografisk elektronmikroskopi. (celeb-true.com)
 • Dessa skickas i ett torrt mjölkrör till SVA för virologisk undersökning med elektronmikroskopi eller PCR-metod. (sva.se)
 • Arbetet inkluderar proteingrening i mammala celler, generering av modellmembran och cellmodellsystem, provpreparering, kryo-EM och korrelativ ljus- och elektronmikroskopi, bildanalys och strukturell modellering. (varbi.com)
 • Ljus-, konfokal-, laserdissektions- och elektronmikroskopi. (exjobbstips.se)
 • Swerim har investerat 8 miljoner kronor i laboratoriet för elektronmikroskopi, vilket innebär såväl snabbare som bättre resultat med större noggrannhet för undersökningar av mikrostrukturer i metalliska material och även andra typer av material t.ex. (swerim.se)
 • Fredrik Gustavsson, Swerim i laboratoriet för elektronmikroskopi. (industripress.se)
 • Inom ämnesområdet används, men inte uteslutande, metoderna röntgenspridning/diffraktion med ultrasnabba ljuspulser och elektronmikroskopi/elektron-diffraktion. (mynetworkglobal.com)
 • Vill du förse ledande industriföretag, forskningsinstitut och universitet i Norden med expertis och den senaste tekniken inom elektronmikroskopi och ytanalys? (arbetslivsinstitutet.se)
 • Våra rättsmedicinska laboratorier har den senaste analytiska utrustningen, inklusive elektronmikroskopi och induktivt kopplad plasmaspektrometri - ICPMS. (academiccourses.se)
 • De nya mikroskopen och de nya detektorerna har gett oss bättre och delvis nya verktyg som gör att vi kommer kunna göra helt nya typer av analyser, berättar Joacim Hagström, senior forskare och specialist inom elektronmikroskopi. (swerim.se)
 • Med atomupplöst elektronmikroskopi har forskare vid Linköpings universitet för första gången fångat ett fenomen, som under många årtionden har gäckat materialforskare. (liu.se)
 • Om ciliediagnostik med elektronmikroskopi önskas används 'interdentalborstar' som köps på apoteket. (karolinska.se)
 • Effekten av dessa modifieringar i bakade muffins har också studerat smed avancerade analystekniker som elektronmikroskopi och ytkemiska analyser. (vinnova.se)
 • I huvudsak är biologiskt utvecklingsarbete inom elektronmikroskopi inriktat på förbättring av preparationsmetoderna och att skapa nya känsliga histokemiska och immunologiska markörer. (ne.se)
 • Han utförde elektronkristallografiska studier på oorganiska kristaller med högupplösta elektronmikroskopi (HREM) 1978. (celeb-true.com)
 • De huvudsakliga forskningsomr dena r: por sa material, biobaserade material och elektronmikroskopi. (vakanser.se)
 • Mellom 1970 og 1982 utførte Iijima flere vitenskapelige forsøk med krystallinske materialer og høy oppløsning på elektronmikroskopi ved Arizona State University. (wikipedia.org)
 • Med specialundersökning av huden med elektronmikroskopi kan man visa att alla melanocyter (=pigmentbildande celler) har försvunnit men detta är inget som kan göras rutinmässigt. (doktorn.com)