• Detta projekt syftar till att tillämpa kryo-elektronmikroskopi och korrelativa avbildningstekniker för att lösa den strukturella uppbyggnaden av RC som bildas vid TBEV infektion i celler. (umu.se)
 • rekonstruera struktur från kryo-elektronmikroskopi. (mynetworkglobal.com)
 • Hon har också erfarenhet som projektledare för ett samarbetsprojekt mellan industri och akademi för att implementera kryo-elektronmikroskopi som redskap inom läkemedelsutveckling. (ssci.se)
 • I utrustningen ingår flera laserskanningsmikroskop (konfokal och multifoton) samt mikroskop för lasermikrodissektion, superupplösning och high-content screening, så väl som ett GEMINI450 skanningselektronmikroskop och ett Talos 120C transmissionselektronmikroskop utrustat med en Ceta-detektor (3D tomografi) och med möjlighet att göra kryo-elektronmikroskopi (kryo-EM) fokuserat på single-particle screening. (arbetsgivarverket.se)
 • CCI söker nu en expert inom kryo-elektronmikroskopi och strukturbiologi med stor erfarenhet av single-particle reconstruktion med hög upplösning, inklusive provoptimering, beredning och utvärdering av griddar, datainsamling, användandet av modern mjukvara för selektion och klassificering av partiklar, "map generation", modellbyggande och strukturvalidering. (arbetsgivarverket.se)
 • De har utvecklat metoden kryo elektronmikroskopi. (xn--sdrabladet-ecb.se)
 • Atomkraftsmikroskopi (AFM) skiljer sig mycket från optisk mikroskopi och elektronmikroskopi. (wikipedia.org)
 • Metoden de har utvecklat kombinerar elektronmikroskopi och optisk mikroskopi. (nyteknik.se)
 • Erfarenhet av immunohistokemi och optisk mikroskopi /fluorescerande mikroskopi/elektronmikroskopi. (mynetworkglobal.com)
 • Ge användare kompetensstöd, utföra serviceprojekt, underhålla mikroskop, samt delta i forskningsprojekt baserade på användning av avancerade mikroskopitekniker inkluderande STED/PALM/STORM/SIM mikroskopi samt elektronmikroskopi. (varbi.com)
 • För fasta ämnen omfattar kursen partikelprovtagning och senare analys med avancerade metoder baserade på ljusspridning, elektronmikroskopi och masspektrometri. (studera.nu)
 • Kursens ger fördjupade kunskaper om metoder för bestämning av biomolekylers struktur och dynamiska egenskaper (röntgendiffraktion av proteinkristaller, spinresonans- och vibrationsspektroskopi samt elektronmikroskopi). (allastudier.se)
 • Vi använder backtrav (Arabidopsis thaliana) och den encelliga grönalgen Chlamydomonas reinhardtii som modellorganismer och kombinerar mätning av klorofyllfluorescens, elektronmikroskopi och molekylärbiologiska metoder för att undersöka vilken roll olika jonkanaler och transportörer spelar. (gu.se)
 • Forskargruppen har använt flera avancerade metoder i sin studie - elektronmikroskopi, virusbaserad spårningsteknik, registrering av aktiviteten i de transplanterade cellerna samt optogenetik. (vetenskaphalsa.se)
 • Vi har använt oss av spårningstekniker, elektronmikroskopi och andra metoder för att med ljus kunna stänga av aktiviteten i de transplanterade cellerna och på så vis kunnat visa att dessa verkligen kopplat upp sig rätt i de skadade nervkretsarna. (vetenskaphalsa.se)
 • Vi söker dig med erfarenhet av elektronmikroskopi SEM/TEM och mikroanalys EDS/EBSD. (arbetslivsinstitutet.se)
 • Erfarenhet av arbete vid synktronkällor är meriterande, liksom bekantskap med elektronmikroskopi. (uu.se)
 • Doktorsexamen med väldokumenterad erfarenhet av Superupplösningsmikroskopi, specifikt STED i kombination med elektronmikroskopi. (varbi.com)
 • Dessa skickas i ett torrt mjölkrör till SVA för virologisk undersökning med elektronmikroskopi eller PCR-metod. (sva.se)
 • Våra experter använder optisk och elektronmikroskopi för att undersöka, strukturera, felanalys, nedbrytning och problemlösning. (foodnet.se)
 • Kollegor vid ett antal europeiska institut stod för analyser av partikelprover med tekniker som energi-dispersiv röntgenfluorescence, termisk-optisk analys av organisk och elementär kol, optisk analys av sot, analys av oxidativ potential av partiklar, mikrofysikaliska och mikrokemiska studier med elektronmikroskopi och studier av temperaturprogrammerad oxidation. (ivl.se)
 • Forskarna använder avancerade tekniker för elektronmikroskopi för att studera såväl struktur som kemi i material som MAX-fas, 2D-material som MXene och grafen, halvledare med stora bandgap, olika nanostrukturer, liksom nitrider, karbider och borider för superhårda ytor. (liu.se)
 • Varje forskargrupp arbetar med anslagsfinansierade projekt inom Kliniskt Forskningscentrums infrastruktur och har möjlighet att använda avancerad utrustning såsom elektronmikroskopi och avancerade tekniker såsom mutationsanalys. (ki.se)
 • Elektronmikroskopi, diffraktion och NMR-spektroskopi är exempel på viktiga tekniker som tillämpas för att karaktärisera ett materials struktur. (su.se)
 • Projektet involverar även tillämpningar på faskontrastavbilding (röntgen och elektronmikroskopi). (kth.se)
 • Sedan 2014 är UCMR också värd för Umeå Core Facility Electron Microscopy (UCEM) - en nationell resurs för avancerad elektronmikroskopi. (wikipedia.org)
 • http://www.umu.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/nyhetsvisning/umea-universitet-far-nationell-resurs-brfor-avancerad-elektronmikroskopi--.cid173514. (wikipedia.org)
 • Vi har specialbyggda laboratorier, tillgång till avancerad elektronmikroskopi och analystekniker. (jobblediga.se)
 • Arbetet inkluderar proteingrening i mammala celler, generering av modellmembran och cellmodellsystem, provpreparering, kryo-EM och korrelativ ljus- och elektronmikroskopi, bildanalys och strukturell modellering. (varbi.com)
 • Ljus-, konfokal-, laserdissektions- och elektronmikroskopi. (exjobbstips.se)
 • Swerim har investerat 8 miljoner kronor i laboratoriet för elektronmikroskopi, vilket innebär såväl snabbare som bättre resultat med större noggrannhet för undersökningar av mikrostrukturer i metalliska material och även andra typer av material t.ex. (swerim.se)
 • Fredrik Gustavsson, Swerim i laboratoriet för elektronmikroskopi. (industripress.se)
 • Vill du förse ledande industriföretag, forskningsinstitut och universitet i Norden med expertis och den senaste tekniken inom elektronmikroskopi och ytanalys? (arbetslivsinstitutet.se)
 • Våra rättsmedicinska laboratorier har den senaste analytiska utrustningen, inklusive elektronmikroskopi och induktivt kopplad plasmaspektrometri - ICPMS. (academiccourses.se)
 • De nya mikroskopen och de nya detektorerna har gett oss bättre och delvis nya verktyg som gör att vi kommer kunna göra helt nya typer av analyser, berättar Joacim Hagström, senior forskare och specialist inom elektronmikroskopi. (swerim.se)
 • Med atomupplöst elektronmikroskopi har forskare vid Linköpings universitet för första gången fångat ett fenomen, som under många årtionden har gäckat materialforskare. (liu.se)
 • Effekten av dessa modifieringar i bakade muffins har också studerat smed avancerade analystekniker som elektronmikroskopi och ytkemiska analyser. (vinnova.se)
 • Om ciliediagnostik med elektronmikroskopi önskas används 'interdentalborstar' som köps på apoteket. (karolinska.se)
 • Inom ämnesområdet används, men inte uteslutande, metoderna röntgenspridning/diffraktion med ultrasnabba ljuspulser och elektronmikroskopi/elektron-diffraktion. (mynetworkglobal.com)
 • Av denna biopsi tar vi material till elektronmikroskopi. (karolinska.se)
 • De huvudsakliga forskningsomr dena r: por sa material, biobaserade material och elektronmikroskopi. (vakanser.se)
 • Med hjälp av kristallografisk elektronmikroskopi kartlade Klug den tredimensionella strukturen hos virus och DNA - protein -komplexen i cellens kromosomer . (wikipedia.org)
 • Strukturerna avbildades och karaktäriserades med hjälp av elektronmikroskopi och tomografi på Aalto-universitetets mikroskopenhet. (aka.fi)
 • I huvudsak är biologiskt utvecklingsarbete inom elektronmikroskopi inriktat på förbättring av preparationsmetoderna och att skapa nya känsliga histokemiska och immunologiska markörer. (ne.se)
 • Med specialundersökning av huden med elektronmikroskopi kan man visa att alla melanocyter (=pigmentbildande celler) har försvunnit men detta är inget som kan göras rutinmässigt. (doktorn.com)
 • Anne Weston, expert på elektronmikroskopi vid London research institute, gjorde illa knät när hon tränade brottning. (fof.se)
 • Du är väl insatt i elektronmikroskopi och har en hög teknisk kunskap kring applikationerna för att kunna stödja kunderna med råd och förslag. (arbetslivsinstitutet.se)
 • Under den tiden publicerade vi ett tiotal vetenskapliga artiklar, bl a bestämdes kristallstrukturen för Cu 4 O 3 , idag en intressant p-halvledare och vi upptäckte det nya mineralet Takéuchiite med hjälp av elektronmikroskopi. (fotosidan.se)
 • Forskargruppen har med hjälp av celler isolerade från patienternas blod, omfattande cell- och molekylärbiologiska tekniker samt konfokal- och elektronmikroskopi kunnat visa att mutationen inte påverkar bildning av osteoklaster men att dessa celler helt förlorat förmågan att bryta ned skelett. (umu.se)
 • Projekten i gruppen involverar molekylärbiologiska, biokemiska och strukturbiologitekniker, så som kloning, uttryck och rening av (membran)proteiner, kalorimetri, EMSA samt röntgenkristallografi och elektronmikroskopi. (varbi.com)
 • Vi använder röntgenkristallografi och elektronmikroskopi för att få högupplöst information om strukturen av T4SS, samt en hel del biokemiska och molekylärbiologiska metoder för att förstå mekanismerna i DNA överföringen via T4SS. (sverigesungaakademi.se)