• Mått på ett ledande materials förmåga att lagra elektrisk laddning. (ki.se)
 • Den har förmågan att lagra elektrisk laddning. (wikipedia.org)
 • kapacitans , i elektricitetsläran, mått på förmågan hos en isolerad ledare eller ett system av ledare och isolatorer att lagra elektrisk laddning. (ne.se)
 • Kondensatorns funktion är att lagra elektrisk laddning, denna egenskap kallas för kapacitans.En enkel kondensator består av två metallplattor separerade av ett ickeledande material som kallas dielektrikum. (esr.se)
 • Jag har under många är studerat denna process med hjälp av s.k. elektrofysiologiska tekniker som gör det möjligt att med hög tidsupplösning mäta den minimala strömmen inne i cellerna och därmed mäta exocytosen som en ökning i cellens kapacitans, dess förmåga att lagra elektrisk laddning. (vetenskaphalsa.se)
 • Kondensatorer Kondensatorns grundläggande egenskap kallas kapacitans och är dess förmåga att lagra elektrisk laddning. (studylibsv.com)
 • En kondensator är en passiv komponent där laddningsmängden är direkt proportionell mot spänningen över kondensatorn En kapacitiv elektrisk krets ger en negativ fasvridning Kapacitans (även elektrisk kapacitet) är ett mått på förmågan att lagra elektrisk laddning hos komponenter med ett linjärt förhållande mellan den lagrade laddningsmängden och spänningen över komponenten. (unionpedia.org)
 • capacitor ) är en komponent med förmågan att lagra energi i form av elektrisk laddning. (chalmersrobotics.se)
 • En analogimaskin eller analog dator är ett hjälpmedel vid komplicerade tekniska beräkningar, där värden på variabler och lösningar genom analogi (motsvarighet eller jämförbarhet) representeras av fysiska storheter som längd, volym, tid, tryck, värme, elektrisk ström, elektrisk spänning, resistans, kapacitans och frekvens. (wikipedia.org)
 • Kan man hålla reaktansen låg genom både låg induktans och kapacitans, bidrar kabeln till en minimal fasvridning mellan spänning och ström oberoende frekvens, vilket i sin tur skapar rätt förutsättning för en oslagbar timing, snabbt transientsvar och ur teknisk synvinkel närmast osynlig i kretsen. (kabelbutiken.com)
 • Fluke 115 visar sann RMS spänning och strömavläsningar med upplösning på 6.000 räkningar, samt testar dioder, frekvens, kontinuitet och kapacitans och ger Min/Max/Medelvärde avläsningar för att registrera signalfluktuationer. (farnell.com)
 • Mäter även resistans ( ), frekvens (Hz), pulskvot (%duty), kapacitans (F), samt har funktion för diodtest och sluten-krets-test. (docplayer.fi)
 • kapacitans / reaktiv effekt och skin effect) Hög frekvens gör apparater mer kompakta 400 Hz t.ex. (slideplayer.se)
 • I elektriska kretsar och komponenter används watt som enhet för resistiv elektrisk effekt som används i kretsen eller komponenten, och som omvandlas till andra energiformer. (wikipedia.org)
 • Alla elektriska installationer och maskiner skall alltid, och under alla förhållanden, upprätthålla en viss isolationsresistans för att garantera elektrisk säkerhet samt driftssäkerhet. (elma-instruments.se)
 • Kondensatorn karaktäriseras av sin kapacitans C som mäts i enheten farad. (wikipedia.org)
 • Farad, F, är den härledda SI-enheten för kapacitans. (wikipedia.org)
 • Suprakondensatorn har en stor kapacitans, upp till några farad, vilket är en mycket större kapacitans än vad de övriga kondensatorertyperna har. (wikipedia.org)
 • Kapacitans mäts i enheten Farad (F) och har beteckningen C. Kapacitansen bestäms av avståndet mellan metallplattorna, storleken på metallplattorna och det dielektriska materialet. (esr.se)
 • Hur mycket laddning som kan lagras beror på kondensatorns kapacitans, som mäts i enheten farad (F). (nordichardware.se)
 • Farad är enheten för kapacitans. (rapidtables.org)
 • Karakteriseringen omfattar kapacitans-, admittans- samt ström-spänningsmätningar som funktion av temperatur. (uu.se)
 • Det finns elektromagnetiska vågor som beror på att material skickar ut vågor beroende på vilken temperatur de har, från urladdningar av statiskt elektrisk laddade föremål och elektromagnetiska vågor som har sitt ursprung från kommunikation, uppvärmning, belysning mm. (math.se)
 • Decibel-milliwatt eller dBm är en elektrisk enhet , uppmätt med logaritmisk skala med hänvisning till 1mW. (rapidtables.org)
 • Decibel-watt eller dBW är en enhet av elektrisk kraft , mätt med logaritmisk skala med hänvisning till 1W. (rapidtables.org)
 • Origingal ENHET UT202A 400-600A Ditgital strömtång Meter diagnosverktyg Kapacitans Tester NCV Testa DC/AC Multimeter Märker du: batteriet inte har! (marinarkeologi.net)
 • Vi använder massor av komponent för att skydda och köra en elektrisk enhet. (blueschip-store.se)
 • När kondensatorn kortsluts urladdas den med en hastighet som begränsas av kretsens resistivitet och kondensatorns kapacitans. (wikipedia.org)
 • Muscovite har hög elektrisk resistivitet och kapacitans. (goodprizwomen.com)
 • En elektrisk leder har en elektrisk resistivitet fra 0 Ω · m til ca. 10 -5 Ω · m. (wikipedia.org)
 • Man kan tycka att HiFi-anläggningens nätdelar är bra avstörda i och med sin transformator, men det visar sig ofta att man valt toroidtransformator som är extra känslig för RF-genomsläpp på grund av det som kallas strö-kapacitans. (jenving.se)
 • Vi har lyckats med konststycket att kombinera låg induktans och låg kapacitans, vilket tillsammans bildar den del av motståndet i kabeln som kallas reaktans och det är en mycket sällsynt egenskap hos en högtalarkabel. (kabelbutiken.com)
 • Om du sedan kopplar bort spänningskällan kommer kondensatorn hålla kvar sin laddning och kan i princip fungera som ett sorts batteri - sluter du en krets mellan plattorna kommer den lagrade laddningen börja flöda som en elektrisk ström. (nordichardware.se)
 • Den mäter mängden elektrisk laddning som flyter i en elektrisk krets per 1 sekund. (rapidtables.org)
 • power resistor ) är egentligen bara ett vanligt motstånd med syftet att absorbera effekt i en elektrisk krets. (chalmersrobotics.se)
 • förkortning för coulomb, SI-enheten för elektrisk laddning. (wikipedia.org)
 • Rent elektriskt är utmaningen vid högtalarkablar hur få ner induktansen (magnetverkan) vilket är en elektrisk egenskap som endast verkar på växelström, vilket musik är. (jenving.se)
 • Voltampere används för att ange transformatorers kapacitet, exempelvis i en batterieliminator , eller för att ange skenbar effekt i en elektrisk växelströmskrets som innehåller kapacitanser eller induktanser. (wikipedia.org)
 • Volt+ampere anvendes for at angive transformatorers kapacitet, eksempeltvis i en batterieliminator , eller for at angive tilsyneladende effekt i en elektrisk vekselstrømskreds som indeholder kapacitanser eller induktanser. (wikitrans.net)
 • Enklare komponentparametrar såsom resistans och kapacitans utvärderas tillsammans med analogakomponenter som operationsförstärkare. (inipedia.se)
 • kunna beräkna resistans och kapacitans för givna geometrier. (lth.se)
 • Kapacitans-baserade scanners lita på elektrisk potential samtidigt optiska skannrar använder ljus mönster för tolkningen. (dator8.info)
 • En volt är energin på 1 joule som förbrukas när elektrisk laddning av 1 coulomb flyter i kretsen. (rapidtables.org)
 • Det representerar mängden elektrisk laddning i coulomb som lagras per 1 volt. (rapidtables.org)
 • Men isolationsmaterialen nedbryts äver tid, under påverkan av bl.a. elektrisk, mekanisk, kemisk samt term6isk stress. (elma-instruments.se)
 • Ackumulatorer lagrar Elektrisk energi, ofta på kemisk väg. (axplock.com)
 • Vår speciella PP isolering (polypropylene) och kärna vi spinner de tennpläterade kardelerna till den rörformiga ledaren runt är mycket kemiskt och mekaniskt stabil samt bidrar till extra låg kapacitans. (kabelbutiken.com)
 • På grund av den speciella konstruktionen är anslutningsdonen kritiska (med andra ord inget man gör själv utan kunskap om elektrisk förbindning samt tillgång till Supra presstång för CombiCon kontaktdon! (kabelbutiken.com)
 • Atlas Element Integra TT/Tonearm och Hyper Integra TT/Tonearm , har samtliga mycket låg kapacitans, ultralåg mikrofoni, samt material som garanterar så låga förluster som möjligt för den delikata signalen. (ljudtema.se)
 • Om en last har en reaktiv komponent (dvs har kapacitans eller induktans) hamnar spänning och ström ur fas med varandra. (intab.se)
 • HoldPeak HP-990B Resistans Kapacitans SMD Tester Meter Multimeter Professionell komponent tester Relafive Värde Batteri Testare Digital multimeter Motstånd Kapacitans SMD Tester Meter Multimeter Smart pincett multimeter Tester Multimeter 1. (marinarkeologi.net)
 • Eftersom MX-2 inte innehåller några metallpartiklar, orsakar den inga problem med elektrisk konduktivitet eller kapacitans. (teknikmagasinet.se)
 • Vanligt förekommande kondensatorer har typiskt en kapacitans av storleksordningarna pF, nF eller µF. (wikipedia.org)
 • Om proben är i luften, uppmäts en viss låg initial kapacitans. (endress.com)
 • En kapacitans variation detekteras i skärningspunkten mellan en viss garn och horisontella par bestämmer den vertikala läge. (akunadaga.com)
 • Elektrisk utrustning konsumerar reaktiv effekt för att generera elektromagnetiska fält (elmotorer, transformatorer, ballaster till lampor, mm. (docplayer.se)
 • Att kompensera reaktiv effekt betyder att installation av en kapacitans, ett kondensatorbatteri, i installationen görs som en källa för reaktiv effekt Q c. (docplayer.se)
 • I elektriske kredse og komponenter anvendes watt som enhed for resistiv elektrisk effekt som forbruges i kredsen eller komponenten, og som omdannes til andre energiformer. (wikitrans.net)
 • Hur granskar man då min blogg ur ett genusperspektiv när detta reflekteras bort i kablarna, inte låter sig pådyvlas ovanifrån pga ozonhålet, inte kan lägesbestämmas i det ögonblick ett nytt genuskritiskt inlägg dyker upp, och samtidigt har ett inbyggt motstånd och, vilket jag glömde att nämna, en strömförande spole som ger den genusfrälste besökaren en elektrisk stöt likt den man får av en strömförande perkulator som brygger det ovetande morgonkaffet. (wordpress.com)
 • Det kan resultera i att systemet förlorar modulationen, eller ännu värre, att det alstrar en icke önskad signal som skulle kunna trigga effekt-MOSFET:arna att börja leda samtidigt och skapa ett farligt tillstånd med elektrisk kortslutning. (etn.se)
 • Strömförsörjning AC-transformator 12V 24V 36V 5W Funktioner: Har en stark anti-interferens, distribuerad kapacitans, impedans, dämpning av låg transmission, fast struktur, kan finjustera induktansen, etc. (yingjiaoadapter.com)
 • Denna definition gäller emellertid enbart vid likspänning, vid momentan växelströmseffekt eller om belastningen är rent resistiv (utan att innehålla kapacitans eller induktanser som lagrar energi). (wikipedia.org)
 • Denne definition gælder imidlertid kun ved jævnspænding, ved momentan vekselstrømseffekt eller hvis belastningen er rent resistiv (uden at indeholde kapacitans eller induktanser som lagrer energi). (wikitrans.net)
 • Ur elektrisk synvinkel fungerar intracellulära och extracellulära elektrolytiska lösningar som bra ledare, medan fett- och benvävnad är dåliga ledare. (etn.se)
 • Adaptern har interna komponenter som inte fungerar korrekt och kan ge en elektrisk chock. (elinor.se)
 • I dessa kapitel ges tekniska aspekter på begreppen kapacitans, induktion och induktans. (tanum.no)
 • ICT använder sig av ett stort antal testnålar för att få elektrisk kontakt med noder på kretskortet och mäta prestandan hos enskilda komponenter. (inipedia.se)
 • Elektricitet som vi till vardags använder antingen från ett elektrisk nätverk, batterier eller liknande. (math.se)
 • 4 I 1 HD Färg Skärmen 180 Grader Felfri LED-Voltmeter Amperemeter spänning Ström Energi Mätaren Övervaka AC 80-300V 100A multi-funciton digital mätare kan mäta och visa VÄXELSTRÖM, VÄXELSTRÖM, aktiv effekt och elektrisk energi på samma gång. (marinarkeologi.net)
 • Når enhver ikke-ohmsk-afsluttet elektrisk ledning (eller andet ledende objekt som f.eks. (wikipedia.org)
 • led hydro-), magnetofluidmekanik, område af fysikken, som behandler elektrisk ledende væskers og ioniserede gassers mekanik u. (denstoredanske.dk)
 • Elektrisk effekt  Elektrisk effekt anger hur många elektroner som förflyttas av spänningen varje sekund. (slideplayer.se)
 • Särskilt medför de flesta mätsituationer att en fysikalisk storhet omvandlas till en elektrisk signal. (lth.se)
 • Det är ingen nämnvärd kapacitans i installationen, så det ger ingen mening att analysera med t.ex. (elma-instruments.se)
 • Proben och mediet bildar en elektrisk kondensator. (endress.com)
 • tilstand ved rummet eller et materiale karakteriseret ved, at der i alle punkter virker en kraft på en elektrisk prøveladning i bevægelse. (denstoredanske.dk)