• Dessa röster pekar ofta på teoretiska resonemang om hur valfrihet och konkurrens i skolan kan ha negativa effekter - eftersom skolmarknader fungerar annorlunda än andra marknader - kombinerat med anekdoter om misskötsel bland privata aktörer. (timbro.se)
 • ekonomisk organisation och företagets gränser, analys av marknader och konkurrens, strategisk positionering samt intern organisation och styrning. (allastudier.se)
 • 1 INSYN I EU POLITIKEN Konkurrens Bättre marknader EU:s konkurrenspolitik garanterar att företagen konkurrerar på lika och rättvisa villkor på den inre marknaden. (docplayer.se)
 • Det bedriver konkurrens- och konsumentpolitik och säkerställer fungerande marknader genom att ha hand om i lag bestämda uppgifter. (avi.fi)
 • Hård konkurrens och mättade marknader har motiverat företag att öppna nya produktionsanläggningar utomlands, inte minst i tillväxtländer. (it-kanalen.se)
 • En god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens. (lansstyrelsen.se)
 • Konkurrensbegränsning innebär att staten, kommuner eller landsting snedvrider eller hämmar en effektiv konkurrens för företag. (konkurrensverket.se)
 • Det räcker att ett beteende är ägnat att snedvrida eller hämma en effektiv konkurrens för att det ska vara fråga om en konkurrensbegränsning i lagens mening. (konkurrensverket.se)
 • Beställningstrafiken är betydande och hämmar eller är ägnad att hämma förutsättningarna för en effektiv konkurrens. (konkurrensverket.se)
 • Ett minskat konkurrenstryck kan innebära att en offentlig aktör snedvrider eller hämmar förutsättningarna för en effektiv konkurrens. (konkurrensverket.se)
 • Konkurrensverket V r uppgift r att arbeta f r en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet och att vervaka att f retagen f ljer konkurrenslagen. (infoo.se)
 • Verkställandet av Finlands nationella konkurrenspolitik baserar sig på konkurrenslagen (948/2011), och tillämpande myndighet är Konkurrens- och konsumentverket. (tem.fi)
 • Marknadsdomstolen kan på framställning av Konkurrens- och konsumentverket förbjuda ett företagsförvärv eller ställa villkor för fullföljande av företagsförvärvet, om företagsförvärvet på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning (det s.k. (tem.fi)
 • Till konkurrens- och konsumentverket anmäls företagsförvärv som överskrider de nationella omsättningsgränserna. (tem.fi)
 • Konkurrens- och konsumentverket har med stöd av konkurrenslagen behörighet att ingripa om det i näringsverksamhet som bedrivs av staten, en kommun, en samkommun eller en enhet som de har bestämmande inflytande över tillämpas ett sådant förfarande eller en sådan verksamhetsstruktur som när varor eller tjänster erbjuds hindrar eller snedvrider konkurrensen på marknaden. (tem.fi)
 • I sista hand har Konkurrens- och konsumentverket behörighet att meddela förbud, förelägganden eller ålägganden. (tem.fi)
 • Vi övervakar konkurrensen tillsammans med Konkurrens- och konsumentverket (KKV). (avi.fi)
 • Konkurrens- och konsumentverket övervakar konkurrensen i hela Finland. (avi.fi)
 • Du kan tipsa Konkurrens- och konsumentverket om du på marknaden har upptäckt något som verkar suspekt och som kunde vara tecken på förbjuden konkurrensbegränsning. (avi.fi)
 • Du kan också göra en ansökan om åtgärder till Konkurrens- och konsumentverket. (avi.fi)
 • Konkurrens- och konsumentverket övervakar att offentliga upphandlingar och särskilt direktupphandlingar är lagenliga. (avi.fi)
 • Kontakta Konkurrens- och konsumentverket eller regionförvaltningsverket antingen per telefon eller e-post innan du lämnar din åtgärdsbegäran så får du information om till exempel vilken myndighet som är behörig och ärendets betydelse. (avi.fi)
 • Efter att ha behandlat åtgärdsbegäran skickar regionförvaltningsverket sin egen utredning i ärendet till Konkurrens- och konsumentverket. (avi.fi)
 • Vi vill främja en sund konkurrens, förklarar Håkan Asplund. (mynewsdesk.com)
 • Ett centralt mål för konkurrenslagen och konkurrenspolitiken är att säkerställa en sund och fungerande ekonomisk konkurrens. (tem.fi)
 • Syftet med konkurrenslagstiftningen är att främja konkurrensen och på så sätt öka den ekonomiska effektiviteten både inom den privata och offentliga sektorn och trygga en sund och fungerande ekonomisk konkurrens från skadliga konkurrensbegränsningar. (avi.fi)
 • För att man ska kunna trygga en verksamhetsmiljö med fungerande konkurrens på en så liten marknad som marknaden i Finland förutsätts att tillsynen över företagsförvärv fungerar väl. (tem.fi)
 • Begreppet säljverksamhet betyder att en offentlig verksamhet ska vara av ekonomisk eller kommersiell natur. (konkurrensverket.se)
 • när staten eller en kommun på marknaden bedriver ekonomisk verksamhet i enlighet med EU-rätten i en sådan organisationsform där aktören får del av konkursskydd och skatteförmåner som en privat aktör inte får. (tem.fi)
 • Det är bakgrunden till regeln i konkurrenslagen som ska hindra oschyst konkurrens mellan offentliga och privata företag. (konkurrensverket.se)
 • En statlig utredning om ekonomisk brottslighet inom taxinäringen (SOU 2004:102) föreslår en tuffare lagstiftning. (mynewsdesk.com)
 • Oavsett om det gäller kriser eller ekonomisk brottslighet som cyberattacker , så kommer ogynnsamma ramvillkor att försvåra affärerna och bromsa den ekonomiska utvecklingen i de berörda länderna. (it-kanalen.se)
 • Vår studie visar att uppfattningen om konkurrens, samt valet av strategier, skiljer sig åt beroende på vilken inriktning hotellen väljer. (docplayer.se)
 • Resultaten visar tydliga tecken på en splittrad konkurrens inom Stockholm kommun samt att denna splittring troligtvis kommer att fortsätta öka i takt med utvecklingen av branschen. (docplayer.se)
 • Målet är inte i första hand att beskriva det ekonomiska landskapet utan mer att förklara och analysera processerna, vilka gör det möjligt för studenterna att förstå händelser som nyligen inträffat och sådana som kommer att inträffa.Paketet innehåller följande kurser om vardera 7.5 hp: Mikroekonomi: Kursen beskriver hur individer, företag och organisationer fördelar resurser så effektivt som möjligt och analyserar hur priser påverkas av konkurrens samt hur marknadsmisslyckanden påverkar välfärdsstaten. (allastudier.se)
 • Som en del av ISS strategi att ytterligare fokusera på kärnverksamheten, kommer den verksamhetsgren som idag innefattar ekonomisk förvaltning samt fastighetsförvaltning avseende huvudsakligen bostadsrättsföreningar, att avyttras. (mynewsdesk.com)
 • Kopia för kännedom till våra nya miljö- och energi/klimatministrar, samt till EU-kommissionärer och båda generaldirektörerna för Miljö och Konkurrens. (svt.se)
 • Detta kräver en blandning av ekonomisk teori och verklighetsnära tillämpningar. (allastudier.se)
 • EIB har erbjudit attraktiva villkor och har arbetat för en hållbar ekonomisk struktur som gör det möjligt för IP-Only att tillhandahålla nätverksåtkomst till ett högre antal hushåll än planerat. (it-kanalen.se)
 • Regeringen Sipiläs trafikpolitiska linje går in för fri konkurrens på marknadens villkor och för att slopa begränsningar och styrning. (eduskunta.fi)
 • Hur får man unga människor att tänka på något så tråkigt som sparande för att bygga upp en ekonomisk buffert? (dagensmedia.se)
 • Och den bättre tillvaron handlade mycket om ekonomisk aktivitet - att bygga, skapa, spara och sälja - och om materiella delar av tillvaron som blivit bättre. (timbro.se)
 • Det nya avtalet omfattar en heltäckande ekonomisk förvaltning, och sträcker sig fram till april 2017. (mynewsdesk.com)
 • Ett av flera exempel är Ulla Andersson, som är ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet. (tradevenue.se)
 • Vänsterpartiets Ulla Andersson är sjukskriven och partiet har utsett en tillförordnad ekonomisk-politisk talesperson. (dagensopinion.se)
 • Anvisningar för tips hittar du på Konkurrens- och konsumentverkets webbsidor. (avi.fi)
 • Anvisningar för hur du gör ansökan om åtgärder hittar du på Konkurrens- och konsumentverkets webbsidor. (avi.fi)
 • På samma sätt som fysisk aktivitet är en förutsättning för hälsa är konkurrens stärkande för företag. (timbro.se)
 • En ny rapport från länsstyrelsen - "Stockholms internationella tillgänglighet, trender och tendenser" - visar att regionen står sig utmärkt i internationell konkurrens. (mynewsdesk.com)
 • Riksbankens beslut att sänka reporäntan till -0,10 procent och därtill genomföra köp av statspapper har skakat om såväl det finansiella systemet som den ekonomisk-politiska debatten. (sebgroup.com)
 • Statsägda branscher är i själva verket en framgångsrik ekonomisk modell även i huvudsakligen kapitalistiska ekonomier. (blogspot.com)
 • Får stora länder som Frankrike och Tyskland som de vill riskerar de att ge hela EU en ekonomisk hjärtinfarkt. (timbro.se)
 • Konkurrens en fråga för hela EU Om någon bryter mot konkurrensreglerna inom ett enda land är det landets konkurrensmyndighet som handlägger ärendet. (docplayer.se)
 • Nyligen tecknades ett avtal som innebär att ISS tar hand om all ekonomisk förvaltning. (mynewsdesk.com)
 • Regerinegn tror starkt på att konkurrens automatiskt leder till förnyelse och innovation. (eduskunta.fi)
 • Konkurrensverket utreder om ett konkurrensbegränsande beteende skadar drivkrafterna till konkurrens. (konkurrensverket.se)
 • 7. Direktiv 96/71 syftar till att öka friheten att tillhandahålla tjänster mellan medlemsstaterna samtidigt som lojal konkurrens mellan de företag som tillhandahåller tjänsterna säkerställs och respekten för arbetstagarnas rättigheter garanteras. (europa.eu)
 • OSUND KONKURRENS Regioner och kommuner diskuterar att driva kollektivtrafik för buss i egen regi. (svensktnaringsliv.se)
 • OSUND KONKURRENS Att arbeta sex timmar varje dag istället för åtta har blivit en möjlighet för allt fler arbetstagare i landets kommunalägda bolag. (svensktnaringsliv.se)
 • Det är ett praktexempel på osund konkurrens", menar företagaren Susanne Andersson Pripp. (svensktnaringsliv.se)
 • VÄLFÄRD En ändring i Skolförordningen riskerar att skapa osund konkurrens mellan fri- och kommunala skolor. (svensktnaringsliv.se)
 • Ett av de utvalda områden är arbete mot osund konkurrens, som berör allt från svartarbete och människohandel till arbetsmiljöbrott, fusk med identiteter och bidragsbrott. (dagensarena.se)
 • Den offentliga säljverksamheten behöver inte vara inriktad på ekonomisk vinst. (konkurrensverket.se)
 • En väl fungerande konkurrens är en grundpelare för att företag ska våga göra nya satsningar väl krisen börjar ebba ut, att nya företag ska kunna skapas och växa och nya arbetstillfällen uppstå. (svensktnaringsliv.se)
 • För att man ska kunna trygga en verksamhetsmiljö med fungerande konkurrens på en så liten marknad som marknaden i Finland förutsätts att tillsynen över företagsförvärv fungerar väl. (tem.fi)
 • Lagens ändamål är alltså att se till att konkurrensen på marknaden för tillhandahållandet av golfspel inte begränsas på ett sätt som hindrar att den bedrivs effektivt - det vill säga att det ska råda fri och ren konkurrens. (golf.se)
 • Marknadsdomstolen kan på framställning av Konkurrens- och konsumentverket förbjuda ett företagsförvärv eller ställa villkor för fullföljande av företagsförvärvet, om företagsförvärvet på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning (det s.k. (tem.fi)
 • Konkurrens- och konsumentverket har med stöd av konkurrenslagen behörighet att ingripa om det i näringsverksamhet som bedrivs av staten, en kommun, en samkommun eller en enhet som de har bestämmande inflytande över tillämpas ett sådant förfarande eller en sådan verksamhetsstruktur som när varor eller tjänster erbjuds hindrar eller snedvrider konkurrensen på marknaden. (tem.fi)
 • Jag vill dock betona att våra åtgärder för att minska den administrativa bördan för mikroenheter inte får strida mot villkoren för rättvis konkurrens, varken på medlemsstaternas interna marknader eller på EU-marknaden. (europa.eu)
 • Stats- maktemas uppgift är att skapa de allmänna betingelserna för en långsiktig ekonomisk tillväxt. (lagen.nu)
 • Det gör det möjligt att skapa växlar som effektivt och ekonomisk kan hantera nätet. (internetdagarna.se)
 • Den kan också tillgodose olika gruppers intressen, eller inte, samt skapa konkurrens och uppdelning. (idrottsforum.org)
 • Ökad global konkurrens, miljöutmaningar, snabba teknikskiften, förändringar av de finansiella marknaderna samt en växande och åldrande befolkning gör att världen står inför stora utmaningar. (iva.se)
 • Industri, material och transport är områden som idag står inför stora utmaningar när det gäller miljöpåverkan, utsläpp av växthusgaser, sociala frågor och en ekonomisk global konkurrens som näringslivet måste förhålla sig till. (chalmers.se)
 • För att besvara sådana frågor utvecklar nationalekonomer teorier samt genomför empiriska undersökningar med utgångspunkt i ekonomisk statistik eller observationer i experiment. (su.se)
 • såsom utövande/deltagande i olika aktiviteter, tidsbudgetstudier och ekonomisk statistik t ex rörande fritidsrelaterad konsumtion. (idrottsforum.org)
 • Svenska Taxiförbundet delar Skatteverkets uppfattning att det förekommer ett utbrett fusk och förbundet välkomnar att man nu tar krafttag mot skattefusket som innebär att seriösa företagare inom taxinäringen utsätts för illojal konkurrens. (mynewsdesk.com)
 • Syftet är att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. (golf.se)
 • Ekonomisk historia är en vetenskap som studerar ekonomiska fenomen under olika historiska epoker. (umu.se)
 • Då är ekonomisk historia ett ämne för dig. (su.se)
 • Seriösa näringsidkare drabbas och kan tvingas i konkurs på grund av den illojala konkurrens som den ekonomiska brottsligheten leder till. (riksdagen.se)
 • Men Sveriges offentliga finanser är känsliga för förändringar i omvärlden och riskerna för en mer negativ ekonomisk utveckling är betydande, konstaterar riksdagen. (riksdagen.se)
 • Gemensamt uttalande av de fyra borgerliga partiledarna: Sverige behöver politiker som tar ansvar för en långsiktigt bättre ekonomisk utveckling. (mynewsdesk.com)
 • Sverige behöver politiker som tar ansvar för en långsiktigt bättre ekonomisk utveckling. (mynewsdesk.com)
 • Stat och kommuner bör uppmuntra ökad konkurrens. (mynewsdesk.com)
 • Konkurrensbegränsning innebär att staten, kommuner eller landsting snedvrider eller hämmar en effektiv konkurrens för företag. (konkurrensverket.se)
 • Anledningen till att vi talar om det saudi-brittiska-amerikanska imperiet är att det är en enda politisk, militär och ekonomisk makt. (larouche.se)
 • Det är skapandet av BRIKS-organisationen av länderna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika till vilken många länder i Asien, Östeuropa, Afrika och Latinamerika anslutit sig, som utgör chansen till en ny politisk och ekonomisk världsordning. (larouche.se)
 • Medan industrialiseringen vidgade utrymmet för ekonomisk frihet, växte kravet på politisk frihet. (gu.se)
 • Detta är effekterna av en ekonomisk politik fastslagen mot nyliberala principer. (dagensarena.se)
 • Det tredje felet är att ekonomisk frihet inte är en mänsklig rättighet. (ratio.se)
 • En god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens. (lansstyrelsen.se)
 • För att uppnå och upprätthålla konkurrens krävs också en effektiv kon- kurrensövervakning. (lagen.nu)
 • Det räcker att ett beteende är ägnat att snedvrida eller hämma en effektiv konkurrens för att det ska vara fråga om en konkurrensbegränsning i lagens mening. (konkurrensverket.se)
 • Beställningstrafiken är betydande och hämmar eller är ägnad att hämma förutsättningarna för en effektiv konkurrens. (konkurrensverket.se)
 • Ett minskat konkurrenstryck kan innebära att en offentlig aktör snedvrider eller hämmar förutsättningarna för en effektiv konkurrens. (konkurrensverket.se)
 • Frågan är om det går att konkurrera för en svensk ISP att tillhandahålla gratis e-post i konkurrens med t.ex google? (internetdagarna.se)
 • Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion inomvetenskapligt tillmätas betydelse. (uu.se)
 • I tidskriften Ekonomisk Debatt presenteras ny nationalekonomisk forskning, och aktuella samhällsekonomiska frågor diskuteras av akademiskt och praktiskt verksamma ekonomer. (nationalekonomi.se)
 • Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse , Bankdirektör J.H. Palmes Stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank . (nationalekonomi.se)
 • Marknadsekonomin är en förutsättning för allmän välfärd, god ekonomisk utveckling och social trygghet. (lagen.nu)
 • På uppdrag av biståndsorganisationen Forum Syd skulle hon knyta samman social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i Sydostasien. (naturvetarna.se)
 • År 2000 bestämde EU:s regeringar att unionen senast år 2010 skulle vara världsledande inom ekonomisk, social och ekologisk uthållighet. (europaportalen.se)
 • Ett sätt har varit att göra konceptkartläggningar där man har fått reflektera och beskriva hur forskningen relaterar till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. (chalmers.se)
 • Dessutom inför parterna gemensamma regler på immaterialrätt, transparens och konkurrens. (kommers.se)
 • Om alla spelar efter samma regler skapas en sundare konkurrens-situation. (trollhattan.se)
 • Ett kapitalistisk samh lle r en arena d r individer t vlar mot varandra, m nga g nger under sv ra f rh llanden och precis likt Darwin beskrev s kommer endast de starka att verleva samtidigt som de svaga sl s ner och elimineras. (islamguiden.com)
 • avlett ur caput, huvud ), en fri och oinskr nkt ekonomisk system baserad p tillv xt och d r samh llen t vlar mot varandra inom dessa kriterier. (islamguiden.com)
 • Jag kommer att arbeta hårt för att kvinnors och flickors rättigheter prioriteras i globala sammanhang, för ökad demokratisering och ekonomisk utveckling i världen. (regeringen.se)
 • Ekonomisk underrättelseverksamhet och informationsspridning: Staten, näringslivet och Östekonomiska byrån under det kalla kriget. (umu.se)
 • Intresset sträcker sig alltså från enskilda individer och samspelet dem emellan, till företag, konkurrens och övergripande samhällsfrågor. (su.se)
 • Kanada saknade i det närmaste ekonomisk betydelse för Frankrike, men var av stort politiskt och militärt värde. (wikipedia.org)
 • Tyvärr verkar klubben ha hamnat i en tuff ekonomisk situation. (fotbollskanalen.se)
 • Jag vet att det har varit tuff konkurrens med många kompetenta kandidater och en process med många steg. (regeringen.se)
 • Syftet med strategin var att klara utvecklingen mot en allt hårdare konkurrens från omvärlden, tekniska förändringar och en egen åldrande befolkning. (europaportalen.se)
 • Mål 8 handlar om att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. (tmf.se)
 • Varje person som satt sin fot i ett större företag vet att de översköljs av byråkratiska uppgifter som handlar om att försöka kontrollera framtid och konkurrens snarare än att påverka den med egna innovationer och offensiva investeringar. (di.se)