• Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en rapport. (pts.se)
 • Post- och telestyrelsen (PTS) har nu inlett en utökad serie med tillsynsbesök på olika utdelningskontor runt om i landet. (pts.se)
 • Det har framgått vid de tillsynsbesök som Post- och telestyrelsen (PTS) genomfört hos Postnord och Bring Citymail under hösten. (pts.se)
 • Post- och telestyrelsen (PTS) för en dialog med postoperatörerna PostNord och Bring Citymail om de aktuella kvalitetsproblemen. (pts.se)
 • Avgifterna ska betalas till Post- och telestyrelsen, som får disponera avgiftsinkomsterna i verksamheten. (riksdagen.se)
 • Det totala avgiftsuttaget ska motsvara de kostnader som Post- och telestyrelsen har för sin verksamhet enligt den lagen och får uppgå till högst 23 000 000 kr per år. (riksdagen.se)
 • 3 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att den som ansöker om tillstånd eller förhandsbesked enligt postlagen (2010:1045) ska betala en särskild avgift. (riksdagen.se)
 • 4 § Den som är tillståndshavare enligt postlagen (2010:1045) ska betala en särskild avgift för obeställbara brev som sänds in till Post- och telestyrelsen. (riksdagen.se)
 • 11 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att den som tillhandahåller betrodda tjänster enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG ska betala avgift för myndighetens verksamhet enligt lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering. (riksdagen.se)
 • 12 § Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om avgifterna. (riksdagen.se)
 • Post- och telestyrelsen får när det gäller sådana avgifter som avses i någon av 2-4 §§ eller 11 § helt eller delvis befria någon från avgiftsskyldighet, om det finns särskilda skäl till det. (riksdagen.se)
 • 13 § Post- och telestyrelsen ska offentliggöra en översikt över sina kostnader under året och den sammanlagda summan av de avgifter som har betalats till myndigheten. (riksdagen.se)
 • I sitt remissyttrande över föreliggande proposition anför Post- och telestyrelsen just att det blir en privatisering eftersom danska posten delvis ägs av privata bolag. (riksdagen.se)
 • En viktig förklaring till detta kan vara att Post- och telestyrelsen i dagsläget har ett begränsat uppdrag vad gäller konkurrensfrågor på postmarknaden. (riksdagen.se)
 • I Sverige är det Post- och telestyrelsen som har en sakkunskap om postmarknaden som skulle behöva utnyttjas i större utsträckning än i dag. (riksdagen.se)
 • Vi är övertygade om att Post- och telestyrelsen kan följa marknaden närmare och agera snabbare än vad Konkurrensverket gör. (riksdagen.se)
 • Post- och telestyrelsen har redan en skyldighet att främja konkurrensen på teleområdet, och det finns inget hållbart skäl för varför motsvarande skyldighet inte finns på postområdet. (riksdagen.se)
 • Ärendet I detta beslut fastställer Post- och telestyrelsen (PTS) att Telia Company har ett betydande inflytande och ålägger företaget skyldigheter på marknaden för fast samtalsterminering. (spotidoc.com)
 • Post- och telestyrelsen 5 Analys av marknaden för fast samtalsterminering 1. (spotidoc.com)
 • Telia Company ska tillämpa icke-diskriminerande villkor vid tillhandahållandet av de tjänster och produkter som omfattas av skyldighet 1, vilket innebär att Telia Company ska a. under likvärdiga omständigheter tillämpa likvärdiga villkor mot andra som tillhandahåller likvärdiga tjänster/produkter, samt Post- och telestyrelsen 6 Analys av marknaden för fast samtalsterminering b. tillhandahålla begärande operatör samma tillgänglighet och kvalitet som när Telia Company tillhandahåller motsvarande tjänster/produkter inom det egna företaget. (spotidoc.com)
 • 2 Den ena begäran har framställts i ett mål (C‑203/15) mellan Tele2 Sverige AB och Post- och telestyrelsen (nedan kallad PTS), om ett föreläggande från PTS för Tele2 Sverige att lagra trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter avseende bolagets abonnenter och registrerade användare. (europa.eu)
 • Operatören Tre kritiserar Post- och telestyrelsen (PTS) för att genom regler i spektrumauktionen i 700 MHz-bandet riskera framtida konkurrens på marknaden. (pts.se)
 • 1 Bankens ex Bankkontor, handläggare, telefon AVTAL FÖRETAGSTJÄNSTER MM Datum KUNDENS NAMN OCH ADRESS Namn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Telefon (även riktnr) Postnummer och ort E-post Kunden och banken kommer härmed överens om att nedan angivna tjänster ska anslutas till nedan angivna konto/konton. (docplayer.se)
 • Inhemska och utländska samfund, samfällda förmåner och utländska dödsbon kan av särskilda skäl skicka skattedeklarationen per post till Skatteförvaltningens adress Skatteförvaltningen, Optisk läsning av samfundens blanketter, PB 200, 00052 SKATT, Finland eller lämnas in till någon av Skatteförvaltningens enheter. (vero.fi)
 • Samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S leder till att det sker en privatisering av den svenska postverksamheten redan i och med att de båda bolagen fusioneras. (riksdagen.se)
 • Om Posten AB och Post Danmark A/S går samman är risken stor att det blir ännu svårare för konkurrenterna på den svenska postmarknaden. (riksdagen.se)
 • Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska. (avi.fi)
 • E-post meddelanden , anteckningar , kalendern uppgifter , tidning objekt och kontakter - ingenting är utom räckhåll för den Outlook Export-guiden . (outlookimport.com)
 • Detta hjälp avsnitt visar exempel på dem e-post meddelanden som skickas iväg ifrån e-Avrop. (e-avrop.com)
 • Vi behöver inte längre logam hela dagen via webbläsaren för att läsa e-post Yahoo, kan vi sätta i start Zimbra program och vi kommer att samla det och vi kommer att meddela nya meddelanden. (videotutorial.ro)
 • Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i postlagen med syfte att stärka Post- och telestyrelsens roll i konkurrensfrågor. (riksdagen.se)
 • Det blir därför ännu mer angeläget att Post- och telestyrelsens roll i konkurrensfrågor snarast stärks. (riksdagen.se)
 • Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett tydligare besluts-underlag innan beslut kan fattas om samgående mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S. (riksdagen.se)
 • Det underlag som delgivits riksdagen inför samgåendet mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S är ytterst bristfälligt. (riksdagen.se)
 • Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om post och grundläggande betaltjänster. (riksdagen.se)
 • Företag som befordrar post betalar en viss avgift. (pts.se)
 • Det Project Reality, Squad och Spin-off Post Scriptum har gemensamt är att man öppnat och välkomnar moddar, dvs. (fz.se)
 • På PTS-bloggen kan du läsa inlägg om telefoni, internet, radio och post. (pts.se)
 • https://www.fz.se/nyhet/276851-post-scriptum-utlovar-ww2-real. (fz.se)
 • https://www.fz.se/nyhet/277063-mil-simmen-post-scriptum-borja. (fz.se)
 • Om du kontaktar regionförvaltningsverket per e-post och bifogar filer till meddelandet får bilagorna vara högst 20 megabyte (MB) per e-postmeddelande. (avi.fi)
 • Jag har letat efter ett verktyg för att konvertera mina e-post EML-filer till Microsoft Outlook. (outlookimport.com)
 • På vår hemsida www.BizWell.se kan ni under "målgruppsurval" köpa personliga e-post adresser och kontaktuppgifter till över 1 miljon beslutsfattare fördelat på över 500 titlar. (adresserdirekt.se)
 • E-post adresserna i registret Konsultföretagen uppdateras kontinuerligt och när en beställning görs levereras en avbild av registret så som det ser ut just då. (adresserdirekt.se)
 • Företagsregistret levereras som standard i Excel-format via e-post inom 24 timmar. (adresserdirekt.se)
 • Anslut dig till e-postlistan så får du de färskaste nyheterna och intressanta evenemangstips direkt till din e-post eller till din postadress. (grankulla.fi)
 • Om du vill få e-post från UPS och hålla dig uppdaterad om kampanjer, nyheter, viktiga uppdateringar och meddelanden, eller om du vill ändra dina e-postinställningar, anger du din e-postadress nedan och klickar på Nästa . (ups.com)
 • Lagen innehåller flera nyheter, som att viss delgivning ska kunna göras muntligen eller med e-post. (advokatsamfundet.se)
 • Digitala patientutbildningar, expertchattar och nyheter kostnadsfritt direkt till din e-post. (netdoktor.se)
 • Nästa år får staten rätt att i hemlighet läsa din e-post och lyssna på dina telefonsamtal. (aftonbladet.se)
 • Allting som skickas kallas post. (wikipedia.org)
 • För brev som skickas elektroniskt mellan datorer, se e-post. (wikipedia.org)
 • Se till att testa att post kan skickas och tas emot korrekt. (debian.org)
 • Ditt system är anslutet till ett nätverk och din e-post skickas och tas emot direkt via SMTP. (debian.org)
 • Uppfattningen om att e-post som skickas inom en organisation inte går över öppna nät är i de flesta fall felaktig. (datainspektionen.se)
 • Säker e-post innebär att e-post skickas via ett säkert nät där all kommunikation är krypterad. (domstol.se)
 • Analyscertifikat som kommer som e-postbilaga ersätter certifikat som skickas per post. (evira.fi)
 • Om du skickar e-post till många samtidigt, överväg om adresserna ska skrivas i fältet för dold kopia (bcc). (datainspektionen.se)
 • När någon skickar e-post till er är utgångspunkten att ni måste informera dem om hur ni hanterar deras personuppgifter. (datainspektionen.se)
 • Om en person skickar e-post till er och nämner en tredje person så kan ni behöva informera den tredje personen om att ni behandlar personuppgifter om hen. (datainspektionen.se)
 • I och med att du skickar e-post, beställer informationsmaterial och/eller lämnar en synpunkt eller en fråga via vårt besöksformulär lagras dina personuppgifter i syfte att Sigtuna kommun ska kunna nå dig när vi svarar på frågor och/eller postar informationsmaterial till dig. (sigtuna.se)
 • Om ni måste använda e-post för integritetskänsliga uppgifter, använd e-post som är skyddad med kryptering så att endast den avsedda mottagaren kan ta del av uppgifterna. (datainspektionen.se)
 • Personuppgiftsbiträdet får endast behandla personuppgifter i enlighet med instruktioner från den personuppgiftsansvarige och är skyldig att vidta de säkerhetsåtgärder som den personuppgiftsansvarige kräver och instruerar om vad gäller hanteringen i e-post. (datainspektionen.se)
 • Men om så är fallet behöver du konfigurera individuella verktyg till att korrekt skicka e-post. (debian.org)
 • Du kan välja att skicka e-post via formuläret nedan eller klicka på länken för att använda ditt vanliga mejlprogram. (norrkoping.se)
 • Till sist är det Mail Delivery Agent (MDA) som tar hand om leveransen av inkommande e-post till användarens inkorg. (debian.org)
 • Företag och privata organisationer kan därför som regel behandla personuppgifter i inkommande e-post med stöd av en intresseavvägning och myndigheter kan som regel stödja sig på att det är ett allmänt intresse. (datainspektionen.se)
 • E-post innehåller nästan alltid personuppgifter. (datainspektionen.se)
 • E-post innebär i princip alltid att man behandlar personuppgifter. (datainspektionen.se)
 • Det är ofta olämpligt att använda e-post för att behandla personuppgifter långsiktigt, både för myndigheter och för privata organisationer. (datainspektionen.se)
 • Försök att i möjligaste mån styra bort från att enskilda skickar in känsliga personuppgifter via oskyddad e-post. (datainspektionen.se)
 • Här nedan följer en beskrivning av vad man bör tänka på när man behandlar personuppgifter i e-post. (datainspektionen.se)
 • Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för säkerställandet av lämplig säkerhet vid behandling av personuppgifter i e-post. (datainspektionen.se)
 • Du ska inte behöva göra egna bedömningar eller fatta egna beslut om hur du ska hantera personuppgifter i e-post. (datainspektionen.se)
 • Klicka på knappen Sms till höger om mottagarens mobiltelefonnummer eller på symbolen för e-post till höger om mottagarens e-postadress. (vismaspcs.se)
 • Digitaliseringskommissionen föreslår att traditionell fysisk posthantering bör fasas ut från de statliga myndigheterna och att samtliga individer och företag ska ges tillgång till en digital postlåda för att ta emot säker digital post från staten. (mynewsdesk.com)
 • Det är viktigt att vara här, det här är ett hot mot demokratin, sa EU-parlamentarikern Soraya Post (Fi) som var i Göteborg. (expressen.se)
 • En av dem, ståendes i publikhavet med en visselpipa, var Soraya Post (Fi). (expressen.se)
 • Jag tycker inte att de här typerna av åsikter ska kosta pengar och dra resurser av samhället, fortsatte Soraya Post. (expressen.se)
 • Soraya Post är Feministiskt initiativs förstanamn i valet till Europaparlamentet. (gp.se)
 • För att Soraya Post ska bli vald till ytterligare en mandatperiod krävs minst fyra procent. (gp.se)
 • En av de frågor som Soraya Post engagerat sig mest i under den här mandatperioden i parlamentet är romernas situation. (gp.se)
 • Situationen för folkgruppen har blivit bättre under den här mandatperioden, menar Soraya Post. (gp.se)
 • Soraya Post har under lång tid arbetat med frågor kring mänskliga rättigheter. (gp.se)
 • Carl Bildt blir kolumnist för The Washington Post, C More tar in TV4 och SVT och utmanar Viaplay och Comviqs berättelse om Tariq Alkhizais liv får kritik. (resume.se)
 • The Washington Post rapporterar att de inför en global sektion för opinion och värvar därmed kolumnister från olika delar av världen. (resume.se)
 • Carl Bildt (@carlbildt) 24 maj 2016I'm honored to be asked to be one of the new contributing columnist to Washington Post. (resume.se)
 • Det rapporterar journalistens arbetsgivare The Washington Post. (hbl.fi)
 • Läs mera om Hampus von Post i Svenskt biografiskt handlexikon (publicerat av Projekt Runeberg). (nrm.se)
 • Ange om det sms/e-post du ska skicka gäller reklam eller inte. (vismaspcs.se)
 • POST-ART gör unika porträtt som både är hållbara och trendriktiga i sin blandning av nytt och gammalt. (mynewsdesk.com)
 • Om du vill skicka sms eller e-post från t ex ditt leverantörsregister kan du antingen göra det från listläget eller från kortläget för den aktuella leverantören. (vismaspcs.se)
 • Markera den eller de mottagare som du vill skicka sms eller e-post till. (vismaspcs.se)
 • Om du vill skicka uppgifter till domstolen på ett säkert sätt kan du använda vårt kontaktformulär för säker e-post. (domstol.se)
 • Företaget har dock ännu i stort sett monopol på utdelning av vanlig post. (wikipedia.org)
 • Västerås stad skickar snart brev till västeråsare med säker digital post istället för via vanlig papperspost och e-post. (vasteras.se)
 • Säkerheten är högre än för vanlig e-post och papperspost. (vasteras.se)
 • Vanlig e-post via webmail, POP eller IMAP med grundläggande skydd mot skräppost. (communique.se)
 • Välj Visa mottagare för att kontrollera vilka som får ditt sms eller e-post. (vismaspcs.se)
 • När du får digital post så loggar du in i sin brevlåda med e-legitimation, till exempel bank-id och läser brevet. (vasteras.se)
 • Elektrisk post är en gammal benämning för befordran av brev och mindre paket med hjälp av en elektrisk bana som kan liknas vid en järnväg i miniatyr. (wikipedia.org)
 • Med dagens post mottog jag ett av Postnord eftersänt brev. (arbetarbladet.se)
 • Post har vunnit en Emmy för signaturmelodin till serierna Murder One och har bland annat nominerats för Spanarna på Hill Street . (wikipedia.org)
 • Affären innebär bland annat att Buzzfeed köper Huffington Post. (expressen.se)
 • Det gäller också när e-post, utan att gå över ett virtuellt privat nätverk, kan hämtas till e-postklienter utifrån via till exempel POP eller IMAP. (datainspektionen.se)
 • Patientkurser, expertchattar och mycket mer, direkt till din e-post. (netdoktor.se)
 • Du kan skicka både sms och e-post till din kund direkt från ett dokument, t ex en faktura. (vismaspcs.se)
 • E-post är inte en säker förvaring och det kan vara svårt att hitta uppgifter om en enskild i e-posten eller säkerställa att uppgifterna blir borttagna när de inte längre behövs. (datainspektionen.se)
 • E-post är inte som min rss-läsare, sociala nätverk eller mikrobloggar som Twitter och Jaiku. (svd.se)
 • Postlagen föreskriver lika villkor för postoperatörerna med ett viktigt undantag: PostNord måste som enda operatör erbjuda rikstäckande service med befordran av A-post dagen efter den postats. (wikipedia.org)