• En art Drosophila, D. melanogaster, har i mycket hög utsträckning använts i forskning inom genetiken och är en vanlig modellorganism inom utvecklingsbiologin. (wikipedia.org)
 • Från detta kommer att termerna "bananfluga" och "Drosophila" ofta används synonymt med just D. melanogaster i modern biologisk litteratur. (wikipedia.org)
 • I avhandlingen beskrivs det intrikata nätverk av signalmolekyler som tillsammans arbetar för ett fungerande immunförsvar hos bananflugan, Drosophila melanogaster. (mynewsdesk.com)
 • Forskare vid Lunds Universitet har funnit bananflugans (Drosophila melanogaster) ursprung. (svt.se)
 • Transgene expression of Drosophila melanogaster nucleoside kinase reverses mitochondrial thymidine kinase 2 deficiency. (ki.se)
 • Bananfluga (Drosophila melanogaster) i extrem närbild. (forskning.se)
 • Forskarna bakom den nya studien tog bananflugor (Drosophila melanogaster) till hjälp för att testa teorins giltighet. (liu.se)
 • In this project, morphological differences between motion detector neurons in Drosophila melanogaster were compared and used to speculate regarding their function. (uppsatser.se)
 • The fruit fly Drosophila melanogaster has a well-studied olfactory system. (uppsatser.se)
 • Therese Eriksson har i sitt avhandlingsarbete använt bananflugan ( Drosophila melanogaster ) till att studera onkogenen ALK, Anaplastic Lymphoma Kinase. (mynewsdesk.com)
 • För att undersöka om sexuellt urval kan ligga bakom könsskillnader i åldrande tog forskarna hjälp av bananflugan, Drosophila melanogaster. (forskning.se)
 • I denna ville forskarna se hur genmodifierade bananflugor (Drosophila melanogaster), som utvecklat tydliga tecken på Alzheimer, påverkades av kurkuminsubstansen. (doktorn.com)
 • Till sin hjälp tog forskarna bananflugor (Drosophila melanogaster) som använts mycket inom forskningen för att förstå nervsystemets utveckling och sjukdomar, däribland Alzheimers sjukdom. (liu.se)
 • Bananfluga (Drosophila melanogaster). (hovberg.se)
 • Heter de inte Drosophila melanogaster? (voltairesvardag.com)
 • Under spermatogenes hos däggdjur och Drosophila melanogaster, manliga könsceller utvecklas i en rad viktiga utvecklingsprocesser. (apoteksverige.life)
 • I min kamp mot den aggresiva bananflugan/Ättiksflugan,, Drosophila melanogaster och på engelska för fruit fly. (blogspot.com)
 • MikroRNA-liknande molekyler har påvisats hos Caenorhabditis elegans (rundmask, Nematoda), bananflugan Drosophila melanogaster samt hos däggdjur. (solunetti.fi)
 • Eftersom inflammationssignalering är mycket komplex i däggdjursceller, använder vi bananflugan Drosophila melanogaster som modellorganism i våra studier. (aka.fi)
 • När det gäller att hindra honan från att para sig igen är ett extremt exempel bananflugan, Drosophila melanogaster . (trolleboll.com)
 • Anledningen till den genetiska skillnaden som utvecklades av de två grupperna av fruktflugor (Drosophila melanogaster) var stora skillnader i miljöbetingelserna. (mikaelhoglind.net)
 • Det är femte gången den klassiska djurmodellen bananflugan, Drosophila melanogaster, spelar en central roll i forskning som lett till Nobelpris. (kliniskastudier.se)
 • Vi använder oss av biokemiska och cellbiologiska metoder, men har även tidigare använt en in vivo modell i Drosophila melanogaster (bananfluga). (ki.se)
 • Drosophila suzukii är en nära släkting till den vanliga bananflugan och ett nytt allvarligt skadedjur för frukt- och bärodlare i Europa. (greenspire.se)
 • The invasive fruit fly Drosophila suzukii is spreading in Sweden, from detection of only a few individuals in 2014, to damage in raspberry in 2015. (lantbruksforskning.se)
 • In the proposed research we will piggyback our extensive research on Drosophila and modify existing baits and traps to selectively trap D. suzukii for assessing spatio-temporally the occurrence of D. suzukii in commercial sites, as well as wild hosts. (lantbruksforskning.se)
 • Drosophila suzukii har spridit sig i Sverige. (lantbruksforskning.se)
 • Det föreslagna projektet kommer att tillämpa vårt forskning om släktet Drosophila och anpassa de befintliga lockbeten och fällor för att öka selektivitet för D. suzukii. (lantbruksforskning.se)
 • Vårt forskningsförslag analyserad risken utav Drosophila suzukii gentemot produktionen utav frukt och bär i Sverige, vi utför forskningen med målet att minimera påverkan från denna skadegörare. (lantbruksforskning.se)
 • Den invasive fruktflugan Drosophila suzukii (på engelska "spotted wing drosophila") är ett ekonomiskt hot gentemot kommersiell odling av frukt och bär i Sverige. (lantbruksforskning.se)
 • De röda ögonen och två mörka fläckarna är kännetecken på en Drosophila suzukii. (greenspire.se)
 • Droso-trap® är en fälla speciellt utvecklad för fångst av Drosophila suzukii. (biobasiq.se)
 • Drosophila är ett släkte små tvåvingar, tillhörande familjen daggflugor (Drosophilidae), vilkas medlemmar ofta kallas "bananflugor", en referens till många arters benägenhet att ansamlas runt ruttnande frukt. (wikipedia.org)
 • Drosophila affinis ingår i släktet Drosophila och familjen daggflugor. (wikipedia.org)
 • Hela släktet Drosophila innehåller troligen fler än 1500 arter, vilka är mycket olika i utseende, beteende och val av habitat. (wikipedia.org)
 • Drosophila cordata är en artundergrupp som innehåller två arter . (wikipedia.org)
 • Men, oviposition av honor kan också leda till sekundär infektion av patogener och sekundära attacker av andra Drosophila arter . (drosophila-suzukii.se)
 • Koloniseringen av Amerika med Drosophila subobscura Dödliga-gen allelism och association med kromosomavvikelser arrangemang. (hapahulu.ru)
 • Phylogeny of the Drosophila saltans species group based on combined analysis of nuclear and mitochondrial DNA sequences. (wikipedia.org)
 • Fredag 5 november försvarar Therese Eriksson, Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet sin avhandling med titeln Exploiting the Drosophila model system for studying Anaplastic Lymphoma Kinase in vivo (Studier av Anaplastic Lymphoma Kinase-signalering in vivo). (mynewsdesk.com)
 • NASA tänker nu skicka upp flugorna i rymden, Drosophila Behavior and Gene Expression in Microgravity , för att studera hur rymdfärder påverkar genuttrycket. (blogspot.com)
 • Tjänsten finansieras av ett internationellt samarbetsbidrag som syftar till att karakterisera diabeteskandidatgener med hjälp av humana beta-celler (Oxford), drosophila (Stanford) och zebrafisk (Uppsala). (uu.se)
 • Changes in Hspafter thermotolerance and heat shock regulation in Drosophila. (ledzona.ru)
 • Btk29A promotes Wnt4 signaling in the niche to terminate germ cell proliferation in Drosophila. (ki.se)
 • Kursen omfattar föreläsningar, handledd gruppundervisning, laborationer och demonstrationer (humandissektioner samt utvecklingsbiologisk lab på Drosophila). (gu.se)