• Results of the comet assay showed significant increases in DNA damage in the frontal cortex of male mice (both modulations), leukocytes of female mice (CDMA only), and hippocampus of male rats (CDMA only). (wordpress.com)
 • Under september 2017 presenterade forskarna från NTP vid en konferens nya resultat från de omfattande djurförsöken: Mobilstrålning kan orsaka DNA-skador i hjärnceller och i blodceller. (newsvoice.se)
 • Vid brist uppstår låga blodvärden, deformerade blodceller men också skador på nervsystemet kan förekomma. (agria.se)
 • Detta gränsvärde skyddar enbart mot skador från en uppvärmning på mer än en grad Celsius efter 30 minuters exponering och säger inte någonting om riskerna för andra biologiska skademekanismer. (docplayer.se)
 • Den största djurstudien som någonsin gjorts för att undersöka om mobilstrålning orsakar cancer visar att strålningen från vanliga mobiltelefoner orsakar såväl DNA-skada som ökad förekomst av hjärntumörer bland de exponerade djuren. (newsvoice.se)
 • DNA-skador och ökad tumörförekomst har visats i forskningen sedan 1990-talet, ändå hävdar myndigheter fortfarande i dag att strålningen inte kan skada DNA. (newsvoice.se)
 • Statistiskt signifikant överproduktion av reaktiva syremetaboliter (ROS) och DNA-skada påvisades i den exponerade gruppen. (wordpress.com)
 • Cells responded to RF-EMF exposure between SAR levels of 0.3 and 2 W/kg with a significant increase in single and double strand DNA breaks and in micronuclei frequency (Participants 2 and 3). (newsvoice.se)
 • Exposure of developing quail embryos to low-intensity MW of GSM 900 MHz during the first stages of embryogenesis resulted in a significant overproduction of superoxide and nitrogen oxide and oxidative damages of DNA in embryonic cells. (wordpress.com)
 • Slutsats: Exponering av vaktelembryon under sina första utvecklingsstadier för lågintensiv MV från GSM 900 MHz resulterade i en signifikant överproduction av superoxid och kväveoxid, och oxidativa skador av DNA i embryoceller. (wordpress.com)
 • Trots att DNA-skador och cancereffekter alltså visats sedan drygt 20 år hävdar Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, WHO och telekomindustrin att strålningen inte kan orsaka DNA-skador och cancer. (newsvoice.se)
 • DNA-skador är en mekanism för uppkomsten av cancer. (wordpress.com)
 • Mycket svårt, men att bli mamma i myndigheternas register är hur lätt som helst.Visste du att inte ens ett DNA-test s. (pusha.se)
 • Bevisen för DNA-skador och oxidativ stress kommer från såväl djurstudier som studier av exponerade celler. (nyadagbladet.se)
 • Forskare vid Karolinska Institutet och University of Sussex har upptäckt en grundläggande mekanism hos mänskliga celler som hindrar dem från att dela sig innan kopieringen av DNA är klar, vilket i sin tur förhindrar DNA-skador och cancerutveckling. (ki.se)
 • Forskare vid Karolinska Institutet och University of Sussex i England har nu upptäckt en grundläggande mekanism under kopieringen av DNA som bestämmer när mänskliga celler ska dela sig. (ki.se)
 • Mekanismen kan förklara varför alla människans olika celler har samma information i sitt DNA. (ki.se)
 • Genom att skapa celler som inte kan kopiera sitt DNA och genom att följa enzymaktiviteter i enskilda celler över tid har vi upptäckt att kopiering av DNA ger upphov till en stoppsignal för celldelning. (ki.se)
 • Vår studie belyser de farliga konsekvenserna av förhastad celldelning och ger viktiga ledtrådar om hur celler kan få DNA-mutationer som i slutänden ger upphov till cancer, säger Bennie Lemmens , forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik på Karolinska Institutet och studiens försteförfattare. (ki.se)
 • Det kallas cellförändringar när många celler i ett område i kroppen fungerar annorlunda på grund av DNA-skador. (1177.se)
 • Eftersom cancerceller är mycket mer aktiva än andra celler är de också mer beroende av verktyg för att undvika replikativa skador. (ki.se)
 • De gör detta i miljontals exemplar och planterar i miljontals celler, för att sedan hoppas att några av de gener omvandlar sitt DNA. (mynewsdesk.com)
 • Normala celler kan laga DNA-brott. (fof.se)
 • Sansho Extract skyddar DNA celler från UV skador. (hudoteket.se)
 • Det är en giftig kemikalie, som skadar DNA och förhindrar celler från att reparera skador. (alko.fi)
 • 0,0024-0,024 DNA-skador i mänskliga celler. (vagbrytarenstockholm.se)
 • Skydd och reparation av DNA är en fundamental komponent i alla celler och en central aspekt i många av de sjukdomar mänskligheten drabbas av, såsom cancer, men även åldrande, säger Ingemar Jönsson i Nature. (hkr.se)
 • För detta behöver celler en balanserad tillgång på fyra olika DNA-byggstenar. (umu.se)
 • Hur kan då färdigutvecklade celler reparera de skador som hela tiden uppkommer på DNA trots att de inte kan tillverka byggstenar? (umu.se)
 • Det innehåller många starka antioxidanter, flavonoider, som skyddar kroppens celler mot de dna-skador som på sikt kan ge cancer. (kollega.se)
 • Tolv forskargrupper deltog i studierna och trots skilda undersökningsmetoder kom forskarna fram till att elektromagnetisk strålning motsvarande ett SAR-värde på 1,3 watt per kilo kroppsvävnad orsakade brott på DNA. (fria.nu)
 • Studierna avser observationer av oxidativ stress och/eller DNA-skador orsakade av exponering av radiofrekvent eller mikrovågsstrålning samt lågfrekventa elektromagnetiska fält. (nyadagbladet.se)
 • Mikrovågor från GSM och 3G orsakade DNA-kondensering, som är en typisk stressreaktion. (vaken.se)
 • Dit tillhör skador orsakade av bland annat takläckage. (bygdegardarna.se)
 • Sammanställningen visar att den övervägande majoriteten av studierna visar att exponering för radiofrekvent strålning eller mikrovågor och lågfrekventa magnetfält orsakar oxidativ stress och DNA-skador. (nyadagbladet.se)
 • Forskarna visar också att stoppsignalen förhindrar uppkomsten av DNA-skador. (ki.se)
 • Det handlar om ett protein som visar sig skydda DNA från skador av röntgenstrålning. (hkr.se)
 • Under september 2017 presenterade forskarna från NTP vid en konferens nya resultat från de omfattande djurförsöken: Mobilstrålning kan orsaka DNA-skador i hjärnceller och i blodceller. (newsvoice.se)
 • Redan i mitten av 1990-talet rapporterade de amerikanska forskarna Henry Lai och NP Singh att de observerat DNA-skador i hjärnceller från möss som exponerats för mobilstrålning vid 2 450 MHz (liknande frekvens som WiFi, Blueteooth, mikrovågsugn och DECT-telefon). (newsvoice.se)
 • [i] Forskarna skrev 1996 att DNA-skador även tidigare observerats i både cellforskning och djurförsök. (newsvoice.se)
 • Men enligt forskarna är denna studie större och undersöker ett bredare spektrum av mäns fertilitet, såsom hormonnivåer och förekomsten av eventuella dna-skador. (expressen.se)
 • Forskarna skulle behöva dna, vilket i sig är förknippat med svårigheter. (nyteknik.se)
 • De elektroner som strålningen frigör ger upphov till reaktionsprodukter som skadar DNA. (stuk.fi)
 • Detta är dock inte första gången som forskare visat att mobilstrålning orsakar DNA-skador i djurförsök. (newsvoice.se)
 • Under 1990-talet visade han på att såväl mikrovågsstrålning vid wifi-liknande frekvens (2,45 GHz) som lågfrekventa magnetfält orsakar DNA-skador vid nivåer under dagens gränsvärden för tillåtna strålningsnivåer. (nyadagbladet.se)
 • År 2004 redovisades dessutom resultaten från det största Europeiska forskningssamarbetsprojektet någonsin, REFLEX, som skulle visa om mobilstrålning kunde orsaka DNA-skador eller inte. (newsvoice.se)
 • Dessutom har man sett att rökning är kopplad till DNA-skador i spermier och att rökare har fler brott på DNA-strängen. (vetenskaphalsa.se)
 • Dieselpartiklar kan orsaka DNA-skador hos foster och har dessutom nyligen blivit klassade som direkt cancerogena av World Health Organisation. (malmo.se)
 • Brott på DNA kan på lång sikt leda till cancersjukdomar, men också till allergier och astma. (fria.nu)
 • Dessa skador ackumuleras med åren och kan så småningom leda till att tumörer uppstår. (cancerfonden.se)
 • Därför samarbetar vi med Nokas och Smart DNA. (modernaforsakringar.se)
 • Rådgivningen sker i samarbete med säkerhetsbolagen Nokas och Smart DNA. (modernaforsakringar.se)
 • Moderna Försäkringar - Företag & Industri vill hjälpa sina kunder att på ett professionellt sätt minimera dyra försäkringsskador och onödiga avbrott och lanserar därför en ny säkerhetsrådgivningstjänst i samarbete med Nokas och Smart DNA. (modernaforsakringar.se)
 • Tjänsten består av en kostnadsfri konsultation med Nokas och Smart DNA i syfte att överblicka och identifiera risker och hot i kundens verksamhet. (modernaforsakringar.se)
 • CRISPR-tekniken kan ändra vår dna och på så sätt eventuellt utplåna ärftliga sjukdomar. (illvet.se)
 • Vid alla sjukdomar där immunförsvaret av någon orsak är aktiverat bidrar den ökade radikalproduktionen till de skador som uppkommer. (immun.se)
 • Antioxidanterna i både svart te och grönt te hjälper till att reparera de skador på DNA som UV-strålning orsakar. (alltommat.se)
 • Under den celldelningsprocess som ständigt pågår i kroppen uppkommer det ofta skador på vårt DNA. (vaken.se)
 • Genskador uppkommer i regel slumpmässigt, och därför bryter de flesta cancerformer ut hos äldre personer där tillräckligt många skador har hunnit ansamlats i en och samma cell. (fof.se)
 • Försäkringar är till för skador som man inte kunnat förutse och som uppkommer plötsligt. (bygdegardarna.se)
 • Glyfosat (Roundup) är mycket vanlig pesticid vid konventionell odling, och glyfosat är visat orsakar skador på spermamembran och DNA samt minskning av mitokondriernas funktion (energiproduktion) och spermiernas rörlighet (studier på fiskar som ju drabbas i vattendrag och sjöar). (ehdin.com)
 • Just tänder har visat sig vara bra för att bevara dna, liksom exempelvis vissa ben från örat. (nyteknik.se)
 • Detta skapar stora skador i DNA med högre nivåer av allergener och toxiner (gifter). (mynewsdesk.com)
 • Akuta skador och risker i samband med alkoholbruk är till exempel ökad fara för olyckor och eventuell alkoholförgiftning på grund av för stor konsumtion. (alko.fi)
 • Om produkten är frätande kan den ge allvarliga skador redan vid kortvarig kontakt, till exempel om du får stänk i ögonen. (kemi.se)
 • Skador på DNA kan normalt repareras, men denna läkning har uteblivit vid cancerceller. (wikipedia.org)
 • Efter att personen dött och dna:t inte repareras eller skyddas av cellen genomgår det en skadeprocess. (nyteknik.se)
 • Omedelbart efter att DNA-kopieringen är avslutad aktiveras det maskineri som sätter igång celldelningen, säger Arne Lindqvist , docent och forskargruppsledare vid institutionen för cell- och molekylärbiologi på Karolinska Institutet som lett studien. (ki.se)
 • Resultaten bekräftade att mobilstrålning verkligen kunde orsaka DNA-skador vid nivåer långt under gällande gränsvärden (från 0,3W/kg) vilket observerats i flera av varandra oberoende laboratorier. (newsvoice.se)
 • Det gick inte att på plats avgöra vad som hade hänt med kvigan, utan nu får dna avgöra vilket djur det kan ha varit. (sverigesradio.se)
 • Det skulle betyda att tamdjursägaren tvingas vänta i två till fyra månader innan han kan få ersättning, så lång tid tar det i dag att få resultatet av en DNA-analys. (jaktjournalen.se)
 • Vi erbjuder DNA-test och genetisk analys för att hjälpa användare att upptäcka, bevara och dela sin släkthistoria. (ancestry.com)
 • PCR-analys på blod där förekomst av specifikt DNA (arvsmassa) för bakterien analyseras. (hastsverige.se)
 • Blodprov togs löpande för PCR-analys d.v.s. för påvisande av bakterie-DNA i blodet samt för inklusioner och förekomst av antikroppar. (hastsverige.se)
 • NYHET Tillverkningen av byggstenarna för våra cellers arvsmassa, DNA, sker utanför cellkärnan i den så kallade cytoplasman. (umu.se)
 • Strålningen orsakar onormalt många brott på cellers DNA-strängar och kroppens immunförsvar får därmed svårt att hinna reparera skadorna. (fria.nu)
 • Fria radikaler medverkar med stor sannolikhet även vid uppkomsten av grå starr, skador på ögats gula fläck kanske också Alzheimers sjukdom. (immun.se)
 • Maximera din idrottsprestation med DNA-testet Sport Genetics som analyserar kroppens egenskaper. (overgenes.se)
 • Om du har en helförsäkring kan du alltså få ersättning om din fyrhjuling får skador vid trafikolycka, skadegörelse eller annan olyckshändelse - som exempelvis brand eller skadegörelse. (dina.se)
 • Han förklarar att insamlande av dna från levande personer regleras juridiskt i exempelvis hälso- och sjukvårdslagen. (vardfokus.se)
 • Så småningom har cellerna så många skador på generna att de har blivit cancerceller. (1177.se)
 • Cellerna reagerade med stressrespons och deras förmåga att reparera DNA-skador var nästan helt utslagen. (vaken.se)
 • Kvigan överlevde, men har fått omfattande skador som inte kan förklaras utan noggrann undersökning och dna test. (sverigesradio.se)
 • 2) Parasitära nematoder förorsakar omfattande skador hos människor och husdjur och på odlade grödor. (nrm.se)
 • Denna noggrant reglerade process styrs av vårt DNA, den genetiska koden som bärs av varje enskild cell i vår kropp. (ki.se)
 • För att överleva behöver en cell kunna nytillverka och reparera sitt DNA, där den genetiska informationen lagras. (umu.se)
 • Att bli användare och att genomföra DNA-test som en del av dessa tjänster resulterar i att dina personuppgifter och dina genetiska uppgifter överförs till och lagras i USA, och att dina personuppgifter och genetiska uppgifter behandlas i USA, Irland och i ditt uppehållsland och att du särskilt samtycker till den nämnda överföringen, lagringen och behandlingen. (ancestry.com)
 • Skyddsjakt på invandrad varg medges enbart om den orsakar allvarliga skador. (fof.se)
 • Det var så pass mycket degraderat dna, vi ser skador som bara sker post mortem. (nyteknik.se)
 • De kan också ge rynkor och DNA-skador i huden så du är långtifrån garanterat skyddad bakom en ruta. (iform.se)
 • Neuroblastom är en nervcellstumör som uppvisar skador på vissa kromosomer. (mynewsdesk.com)
 • Sådana skador kan orsakas av strålning och vissa gifter, men även av cellens egna aktiviteter. (fof.se)
 • Ett sätt är att särskilda mutationer i målproteinet (DNA-gyras eller Topoisomeras IV) kan påverka förmågan för fluorokinoloner att binda till målproteinet. (wikipedia.org)
 • Är kunden intresserad tar Nokas och/ eller Smart DNA kontakten vidare för att se hur man kan minimera risken för störningar i verksamheten. (modernaforsakringar.se)
 • Intresset för DNA-märkning har på senare tid ökat då det effektivt minskar risken för stöld och avbrottskostnader. (modernaforsakringar.se)
 • I studien konstateras att alla tre RNR-subenheter håller till i cytoplasman, utanför cellkärnan och där tillverkas byggstenarna för DNA. (umu.se)
 • Projektet skulle slutligen visa att mobilstrålning är ofarligt, men till allas stora förvåning visade sig att det fanns ett samband mellan elektromagnetisk strålning och DNA-brott, säger Olle Johansson. (fria.nu)
 • Träna efter generna DNA-test och syre, hur hänger detta ihop? (overgenes.se)
 • Träna efter generna DNA-test och mjölksyra, hur hänger detta ihop? (overgenes.se)
 • Enzymet Pfh1 är ett så kallat helikas, som är involverat både i att vira ihop dna-spiraler och att veckla ut dem. (forskning.se)
 • DNA-gyras är ett enzym som hjälper till att packa ihop den prokaryota kromosomen. (wikipedia.org)
 • Vi får läsa om en studie om något som heter telomerer , en slags skyddsbarriär på dna-molekylen som är till för att hindra dessa att klibba ihop med varandra. (dagensbok.com)
 • Om inte DNA-reparationerna då är gjorda, kan bitar av kromosomerna tappas bort vid delningen eller så kan cellen kombineras ihop på fel cell. (mimersbrunn.se)
 • I vår webbshop kan du köpa bra säkerhetsprodukter som hjälper dig att undvika eller minska skador om olyckan är framme. (lansforsakringar.se)
 • Eftersom vi får in mer och mer elektronik i våra verksamheter ökar antalet skador i snabb takt. (bygdegardarna.se)
 • Illustration av Bennie Lemmens The process of copying DNA works as a molecular brake on cell division. (ki.se)
 • 3 naturliga källor till reparerande DNA enzymer som efterliknar de som finns i vår hud. (dermarome.se)
 • Liknande skador som dessa kan ges av kemiska ämnen, både naturliga som konstgjorda. (mimersbrunn.se)
 • Ingen har kommit in till sjukhus och beskrivit skador som kan kopplas till det här. (gp.se)
 • I detta fall kan DNA:s uppbyggnad brytas sönder och ofta brista. (stuk.fi)
 • DNA-test är självklart en bra metod när besiktningsmännen känner stor osäkerhet i svårbedömda fall. (jaktjournalen.se)
 • Kvinnan hade skador i underlivet efter det misstänka övergreppet. (metro.se)
 • Kvinnan fick minst 20 skador varav åtminstone en var livshotande. (dagensjuridik.se)
 • Polis har hittat DNA på den våldtagna kvinnan som styrker att åtminstone en av de två misstänkta haft samlag med kvinnan. (gp.se)
 • Kvinnan ska också ha ådragit sig skador som tyder på att hon blivit våldtagen, och blod tillhörande kvinnan fanns på hennes kläder. (gp.se)
 • Analysen av dna:t har också stärkt tesen att forntida egyptier är närmare släkt med dagens européer och personer som bor i Mellanöstern, än dagens egyptier som härstammar mer från folk söder om Sahara. (nyteknik.se)