• I de celler som bygger upp eukaryota organismer, så som växter , djur , svampar och protister , finns det mesta av DNA:et i en cellkärna . (wikipedia.org)
 • Prokaryota celler ( bakterier och arkéer ) förvarar istället sitt DNA i cytoplasman . (wikipedia.org)
 • När DNA extraheras från dessa celler och centrifugerades på en saltdensitetsgradient, separerades DNA:et ut när dess densitet var lika stor som saltlösningens. (wikipedia.org)
 • Slutligen extraherades DNA från cellerna och jämfördes med DNA från 14N- och 15N-celler. (wikipedia.org)
 • Sedan extraherades DNA från celler som odlats i flera generationer i ett 15N-medium, och sedan delats två gånger i ett 14N-medium. (wikipedia.org)
 • att kunna förklara hur man kan applicera rekombinant DNA teknologi för genetisk modifiering av celler och framställning av transgena djur. (ki.se)
 • Under kursen diskuteras olika tekniker för produktion av rekombinant DNA, metoder för genetisk modifiering av celler och framställning av transgena djur. (ki.se)
 • Alla celler har många olika metoder att korrigera sitt DNA. (solunetti.fi)
 • Eukaryota celler har sitt DNA omslutet av ett membran likande det som omger hela cellen. (naturvetenskap.nu)
 • HIV RNA respektive DNA kan påvisas i cellfri likvor resp likvor-celler efter omvänd transkription med PCR hos över 90% av HIV-infekterade. (folkhalsomyndigheten.se)
 • 3, 6 Efter viral överföring - antingen perinatal, sexuell eller perkutan 3, 6 - kommer viruset in i hepatocyter och dess DNA omvandlas till den kovalent stängda cirkulära formen (cccDNA) i kärnan i dessa celler. (mediatekstore.com)
 • I de celler som bygger upp eukaryota organismer, så som växter, djur, svampar, finns det mesta av DNA: En mindre del återfinns i kroppens kraftstationer mitokondrierna. (aizsadb.se)
 • DNA (förkortning av "deoxyribonucleic acid"), eller deoxiribonukleinsyra, är det kemiska ämne som är bärare av den ärftliga informationen, genomet, i kroppens celler. (aizsadb.se)
 • I ett försök visade mänskliga celler infekterade med den mutanta formen av viruset liknande nivåer av replikation som celler infekterade med den omuterade virusvarianten. (xn--knsherpes-07a.com)
 • Ett DNA-glykosylas specialiserat på uracil eliminerar det från DNA - en operation som den behöver utföra c:a 100 gånger om dagen i var och en i våra celler (eller 10 15 gånger per dag i hela kroppen). (sciencefacultymagazine.se)
 • Mitt i all djupdykning bland topoisomeras, restriktionsklyvning, replikation av eukaryota celler, mekanismer hit och mekanismer dit o.s.v. blev det dags att vidga sina vyer och bland annat bemärka att jag hade en offentlig dagbok för allmänheten. (blogspot.com)
 • På den övre DNA-strängen bildas det i en enda lång bit, men på den undre i många korta bitar som kallas okazi-fragment. (biomedicinskanalytiker.org)
 • Strängen med 5'-3'-riktning kallas den ledande strängen, eftersom en kontinuerlig DNA-replikation uppträder på den strängen. (sawakinome.com)
 • Dessa DNA-bitar, som hos eukaryoter kan vara 100 till 200 nukleotider långa och hos prokaryoter 1000 till 2000 nukleotider långa, kallas Okazakifragment . (wikipedia.org)
 • De delar av DNA-molekylen som ansvarar för tillverkningen av dessa komponenter kallas gener . (wikipedia.org)
 • Det som ofta brukar kallas DNA-molekylens ryggrad utgörs av sockermolekyler och fosfat -grupper sammansatta med esterbindningar . (wikipedia.org)
 • Inom cellen arrangeras DNA i långa strukturer som kallas kromosomer . (wikipedia.org)
 • Dessa kromosomer fördubblas i en process som kallas replikation innan cellerna delar sig . (wikipedia.org)
 • I denna form som brukar kallas B består DNA-molekylen av två kedjor där nukleotidernas socker- och fosfatdelar är vända utåt och bildar två "ryggrader" som är ihoptvinnade till en dubbel spiral. (wikipedia.org)
 • Ett känt protein som förlänger telomererna kallas telomeras, dock är det inte telomerens DNA- sekvens som kodar för enzymet telomeras. (wikipedia.org)
 • Detta kallas DNA-replikation. (ugglansno.se)
 • DNA-molekylens struktur kallas dubbel-helix. (ugglansno.se)
 • Det kallas skräp-DNA (junk-DNA) och vetenskapen är osäkra på om det har någon funktion alls. (ugglansno.se)
 • Så kallas den teknik som används för att klippa och klistra DNA i organismer. (ugglansno.se)
 • DNA molekylen består av två strängar som är vridna om varandra vilket kallas för dubbelspiral. (aizsadb.se)
 • Den undre strängen, som kallas för den släpande strängen, måste DNA syntetiseras i kortare snuttar, kallade Okazaki-fragment. (ehinger.nu)
 • I molekylärbiologiska och biokemiska laboratorier används ofta ett värmestabilt DNA-polymeras som kallas Taq-polymeras. (rilpedia.org)
 • DNA liknas ibland vid programkod eller ett recept , eftersom det innehåller de instruktioner som behövs för att konstruera cellernas komponenter, RNA och proteiner . (wikipedia.org)
 • Dessa kompakta strukturer reglerar interaktionerna mellan DNA och andra proteiner och kontrollerar på så vis bland annat i vilken grad olika delar av kromosomen transkriberas . (wikipedia.org)
 • Översättningen från nukleotider i DNA till aminosyror i proteiner sker enligt den genetiska koden . (wikipedia.org)
 • Varje nukleotid kan sägas bestå av tre delar: en molekyl av sockerarten deoxiribos , en fosfatgrupp och en av de fyra kvävebaserna adenin (A), guanin (G), cytosin (C) och tymin (T). Kvävebasernas ordningsföljd i DNA-molekylen bestämmer uppbyggnaden av kroppens alla proteiner . (wikipedia.org)
 • Detta skydd har visat sig bestå av proteiner som binds till änden antingen direkt via DNA:t eller via bindning till andra proteiner. (wikipedia.org)
 • Informationen i DNA-molekylen används bland annat vid tillverkning av proteiner. (ugglansno.se)
 • Genetisk information hos människa lagras som deoxiribonukleinsyra (DNA), som används som mall för att syntetisera proteiner. (samodelcin.ru)
 • Beroende på ordningsföljden av de fyra DNA-bokstäverna bildas olika proteiner. (aizsadb.se)
 • För att förstå hur DNA-molekylen kan bestämma uppbyggnaden av proteiner måste man känna till dess struktur. (aizsadb.se)
 • DNA-polymeras 3 tillkommer och placerar sig vid primern där den påbörjar arbetet med att foga samma enskilda nukleotider med DNA-strängen. (biomedicinskanalytiker.org)
 • När DNA-polymeras binder till replikationsstart börjar det att tillsätta nukleotider till 3'-änden av RNA-primern. (sawakinome.com)
 • Huvudfunktionen hos DNA-polymeras vid DNA-replikation är att tillsätta komplementära nukleotider till odlingskedjan. (sawakinome.com)
 • Enzymet DNA-polymeras ser till så att de nukleotider som byggs ihop till den nya nukleotid-kedjan matchar de som finns på den redan existerande kedjan, så att det bildas en komplementär kopia. (wikipedia.org)
 • På "leading strand" bygger DNA-polymeras α en RNA- primer på 20 nukleotider varvid DNA-polymeras ε tar vid och börjar DNA-syntesen. (wikipedia.org)
 • En gen i arvsmassan är en sekvens av nukleotider i en DNA-molekyl i någon av kromosomerna , som översätts till en motsvarande ordningsföljd av aminosyror i ett protein . (wikipedia.org)
 • För varje grupp om tre nukleotider i DNA-molekylen läggs vid översättningen en enda aminosyra till i det protein som tar form. (wikipedia.org)
 • DNA är en nukleinsyra som är uppbyggd av två långa kedjor av nukleotider. (wikipedia.org)
 • DNA:t är uppbyggt av fyra nukleotider som var och en består av en kvävebas, I DNA-molekylen till höger ser vi hur kvävebaserna bildar baspar. (aizsadb.se)
 • hur är dna uppbyggt DNA är uppbyggt av grundenheter s.k. nukleotider, som består av deoxsyribos, fosfat och Hur ser DNA:s struktur ut och på vilka egenskaper baserar sig DNA:s. 3 apr DNA är en nukleinsyra som är uppbyggd av två långa kedjor av nukleotider. (aizsadb.se)
 • Metoden baseras på förmågan hos DNA-polymeraset att initiera DNA-replikation (kopiering) vid ett brott i enkelsträngat DNA, samtidigt som det ersätter nukleotider i den uppbrutna strängen (eng. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Det har föreslagits att människan från början har en full uppsättning telomersekvens, dock är telomeraset vanligen deaktiverat och för varje DNA-replikation (celldelning) förkortas telomersekvensen med 50-100 nukleotider. (eliazon.net)
 • Dess specifika uppgift är att påskynda sammanfogningen av nukleotider med komplementära nukleotider på DNA-kedjans nukleotider (A-T, C-G). (rilpedia.org)
 • DNA-molekylens schematiska uppbyggnad. (wikipedia.org)
 • DNA - Duplication and mutations- en lite torrare men bra förklarad film om DNA´ts uppbyggnad, replikation, mRNA transkription och hur proteinet bildas. (lattattlara.se)
 • beskriva DNA molekylens struktur och funktion. (lth.se)
 • Vissa indicier pekar på att Z-format DNA skulle kunna ha en funktion i reglering av genexpression eller i rekombination. (ehinger.nu)
 • Medan de febrilt diskuterade DNA-polymeras III funktion såg de en anslagstavla med en mycket intressant överskrift: "Vill du delta i en sömnstudie? (blogspot.com)
 • Protein som binder till enkelsträngat DNA tillkommer i syfte att hindra de nu separerade DNA-strängarna från fogas samman igen. (biomedicinskanalytiker.org)
 • Samtidigt faller de protein som skulle hindra DNA-strängen från att fogas samma bort. (biomedicinskanalytiker.org)
 • Repetera DNA replikationen (kopieringen), transkription och translation av mRNA till hur aminosyror sätts ihop till protein. (lattattlara.se)
 • Den centrala dogmen är teorin om att DNA blir till RNA (som blir till aminosyror) som blir till protein. (biomedicinskanalytiker.org)
 • En sträcka på DNA-molekylen som kodar för ett speciellt protein eller egenskap. (ugglansno.se)
 • Nitromidazol stör produktionen av protein och DNA, vilket hindrar andning av helminthvävnader. (primarycarewestfield.com)
 • Tillsammans med DNA-modellsatsen kan man visa hur ett protein bildas via replikation och translation. (alega.se)
 • Den centrala dogmen i molekylärbiologi består i att DNA ( d eoxyribo n ucleic a cid) bär på den genetiska informationen som sedan översätts till RNA ( r ibo n ucleic a cid) och slutligen protein. (cancer.se)
 • På detta sätt utgör DNA och RNA grunden till protein. (cancer.se)
 • DNA, RNA och protein (enzymerna som katalyserar de kemiska reaktionerna står även utmärkta i bilden). (cancer.se)
 • Molekylär struktur av DNA, RNA och protein. (cancer.se)
 • Camilla Björkegrens forskning har fokuserat på proteinkomplex som hjälper till att lösa upp de spänningar som bildas i DNA under kopieringen, respektive håller ihop de båda kromosomkopiorna fram till celldelningsögonblicket. (ki.se)
 • När ovanstående DNA-snutt läses av, bildas RNA med sekvensen UAGCUUC. (samodelcin.ru)
 • Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om det humana genomets sammansättning, samt genetiska mekanismer för DNA-replikation, mutagenes, reparation och rekombination. (uu.se)
 • Ett annat ord för ditt DNA, din genetiska kod. (ugglansno.se)
 • Kromosomer 0 frågor I en prokaryot cell eller i kärnan av en prokaryot cell utgör kromosomer strukturella enheter bestående av eller innehållande DNA som bär den genetiska information som är väsentlig för cellen. (lookformedical.com)
 • Bakteriekromosomer 0 frågor Strukturer i bakteriecellers kärna, bestående av eller innehållande DNA, som bär den genetiska information som är väsentlig för cellen. (lookformedical.com)
 • DNA-struktur och DNA-replikation. (lth.se)
 • Baserna kan inte kopplas ihop hur som helst: en adeninbas i den ena kedjan är ‎Kemisk struktur · ‎Replikation · ‎Forskningshistoria · ‎Användning och teknik. (aizsadb.se)
 • Den semikonservativa DNA-replikationen tillåter DNA-reparationsmekanismer att fungera på den nyssyntetiserade DNA-strängen. (sawakinome.com)
 • Replikationen av DNA är semikonservativ, det vill säga, varje ny dubbelsträngad DNA-kedja består av en kedja från ursprungscellen, samt en nysyntetiserad. (wikipedia.org)
 • I samband med replikationen dras dubbelspiralen i DNA isär så att replikationsmaskineriet kan komma åt de enskilda DNA-strängarna. (ki.se)
 • Redan i samband med DNA-replikationen läser enzymet DNA-polymeras rent det nyproducerade DNAet. (solunetti.fi)
 • Endast en kort tid efter replikationen är den nya DNA-strängen icke metylerad. (solunetti.fi)
 • 1. I normala fall kan DNA-polymeras III inte duplicera en felaktigt ställe utan hoppar över det och fortsätter replikationen efter ett litet stycke. (solunetti.fi)
 • Dessa var associerade med förändringar i DNA-replikationen och med immunförsvaret. (svenskkirurgi.se)
 • Sådana fel uppkommer oftast ur misstag vid DNA-replikationen. (sciencefacultymagazine.se)
 • Det här är en riktigt bra animering av hur DNA-replikationen går till. (ehinger.nu)
 • Efter replikationen måste de röda primerarna av RNA ersättas med DNA. (ehinger.nu)
 • Det finns ett antal olika varianter av DNA-polymeras som används i olika faser av replikationen. (rilpedia.org)
 • Att undersöka DNA efter var olika gener finns. (ugglansno.se)
 • Exempelvis kan en DNA-sträng diktera en person har blåögda gener. (aizsadb.se)
 • För att testa hypotesen om att CTCF är en nyckelregulator i virusets sömncykeln har forskning utförts på så kallade bindningsställen dvs fläckar på virusets DNA där CTCF-proteinet låses fast på för att aktivera LAT-gener som aktiverar viruset. (xn--knsherpes-07a.com)
 • 5-metyltetrahydrofolat (5-MTHF), den dominerande formen av cirkulerande folat, har många viktiga funktioner i kroppen inklusive syntes av nukleinsyror och aminosyror, konvertering av aminosyror, DNA-/RND-replikation och -metylering samt att fungera som en kofaktor vid vissa biologiska reaktioner ( R ). (b-vitamin.se)
 • DNA-polymeras är ett enzym (ett polymeras) som är aktivt vid replikation av cellernas. (samodelcin.ru)
 • RNA har samma kvävebaser som DNA bortsett från att tymin (T) är utbytt mot uracil (U). Ett enzym kallat RNA-polymeras sköter detta. (samodelcin.ru)
 • Arvsmassan består av RNA som via ett virusspecifikt enzym, omvänt transkriptas, transkriberas till DNA. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Den terapeutiska effekten av läkemedlet är baserat på mekanismen att hämma bakteriens enzym och störa syntesen av deras DNA. (lakesidemedicalmusings.com)
 • Öppningen (brottet) i den enkelsträngade DNA-molekylen produceras av ytterligare ett enzym, ett restriktionsendonukleas. (folkhalsomyndigheten.se)
 • DNA-polymeras är ett enzym som används vid DNA-replikation , vilket är det första steget i celldelningen . (rilpedia.org)
 • Replikation eller replikering är den process som dubblerar DNA -molekylen vid celldelningen så att en kopia av molekylen kan hamna i varje dottercell. (wikipedia.org)
 • Han använde sig av ett antiviralt läkemedel, valaciclovir, som hämmar celldelningen ( DNA-polymeras ). (newsaboutdisease.com)
 • Enzymerna är involverade i de flesta processer som metabolism och DNA-reparation och replikation. (grongava.se)
 • Årets nobelpris i kemi går till upptäckten av DNA-reparation, de processer som alla organismer använder för att ge DNA den stabilitet som krävs för att kunna föra över genetisk information från en generation till nästa. (sciencefacultymagazine.se)
 • DNA:et i de kvarvarande cellerna hade högre densitet och innehöll huvudsakligen 15N. (wikipedia.org)
 • Detta DNA visade sig bestå av lika stor mängd av två olika densiteter, en motsvarande den mellanliggande densiteten av DNA:et från cellerna som bara delats en gång i 14N-medium, den andra motsvarade den hos cellerna som endast varit i 14N-medium. (wikipedia.org)
 • Den andra halvan av cellerna skulle bestå endast av 14N DNA, en syntetiserad i den första delningen, och den andra i den andra delningen. (wikipedia.org)
 • RNA är enkelsträngat i cellerna medan DNA är dubbelsträngat. (samodelcin.ru)
 • En aktiv process i cellerna var nödvändig för att förklara den observerade stabiliteten hos levande organismer: DNA-reparation. (sciencefacultymagazine.se)
 • Ett DNA-virus är ett virus vars arvsmassa bärs av DNA , som replikeras av DNA-polymeras . (wikipedia.org)
 • DNA-virus 0 frågor Virusarter, vars nukleinsyra (arvsmassa) består av DNA (deoxiribonukleinsyra). (lookformedical.com)
 • Vid replikationsgaffeln är det då möjligt för enzymerna DNA-polymeras och DNA-primas att börja skapa den nya dottersträngen. (wikipedia.org)
 • Det är en mekanism som använder enzymerna DNA-glykosylaser, som endast tar bort själva den skadade basen ur DNA. (sciencefacultymagazine.se)
 • När cellen delat sig för många gånger kommer cellens funktionella, proteinkodande DNA att börja brytas ner. (wikipedia.org)
 • För att reparera ett brott på DNA-strängarna försöker cellen använda sig av en DNAmolekyl som liknar den skadade. (ki.se)
 • I cellen förekommer DNA normalt i metylerad form. (solunetti.fi)
 • Den prokaryota cellen saknar cellkärna, så den enda DNA-strängen ligger fritt i cellvätskan. (naturvetenskap.nu)
 • Vid aktivering av cellen initieras HIV-replikation. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Semikonservativ replikation innebär att när de två strängarna i DNA-helixen replikeras består de två nya helixarna båda av en DNA-sträng från den ursprungliga helixen och en ny sträng. (wikipedia.org)
 • Animering över hur DNA molekylen replikeras. (lattattlara.se)
 • Virus som har enkelsträngat DNA genomgår vanligen ett stadium då genomet replikeras till dubbelsträngat, inne i värdcellen. (wikipedia.org)
 • grundläggande DNA-teknik samt grundläggande immunologi. (lu.se)
 • Kursen kommer att behandla DNA-replikation, reparation och re-arrangering, samt genexpression med fokus på transkription av gen till mRNA i både prokaryota och eukaryota system. (ki.se)
 • Enzymet helikas binder till den position där den dubbla DNA-strängen ska öppnas - denatureras - och börjar öppna den dubbla DNA-strängen så att den blir enkel. (biomedicinskanalytiker.org)
 • DNA-polymeras är enzymet som är ansvarigt för syntesen av ny DNA-sträng. (sawakinome.com)
 • Enzymet DNA-primas skapar en primer som blir en utgångspunkt för DNA-polymeraset. (wikipedia.org)
 • Telomeras är ett omvänt transkriptas, det vill säga enzymet använder RNA som mall för att skapa DNA. (wikipedia.org)
 • Semikonservativ DNA-replikation visas i figur 3 . (sawakinome.com)
 • Resultatet var förenligt med både semikonservativ och dispersiv replikation. (wikipedia.org)
 • Semikonservativ replikation skulle resultera i dubbel-strängat DNA, med en sträng av 15N och en av 14N, medan dispersiv replikation skulle resultera i dubbel-strängat DNA där 15N och 14N ligger blandade. (wikipedia.org)
 • Ett "trappsteg" i DNA-molekylen. (ugglansno.se)
 • En bit av DNA-molekylen. (ugglansno.se)
 • Kvävebaser kodar för all information i DNA-molekylen. (ugglansno.se)
 • DNA molekylen består av två strängar som är vridna om varandra, en så kallad dubbelspiral. (aizsadb.se)
 • 3. Den frigjorda enkelsträngade DNA-molekylen är en kopia av "mål-DNA" och innehåller klyvningssekvensen för restriktionsenzymet. (folkhalsomyndigheten.se)
 • 4. Den komplementära primern binder till den enkelsträngade kopian, elongering startar och den dubbelsträngade DNA-molekylen kan nu klyvas av restriktionsenzymet (triangel). (folkhalsomyndigheten.se)
 • DNA-helikaset (lila/grönt) öppnar upp DNA-molekylen, så att det blir enkelsträngat. (ehinger.nu)
 • Virusen i grupp I har dubbelsträngat DNA (dsDNA) och grupp II av enkelsträngat DNA (ssDNA). (wikipedia.org)
 • En snutt dubbelsträngat DNA (dsDNA) med vätebindningar mellan kvävebaserna. (ehinger.nu)
 • Flera olika enzymer deltar i reaktionerna för att duplicera DNA-molekylerna. (wikipedia.org)
 • Efter replikation korrekturläses kopian mot originalet, och flera olika system, till exempel base excision repair och mismatch repair , finns för att korrigera eventuella felaktigheter. (wikipedia.org)
 • DNA replikation, reparation och genetisk rekombination. (lth.se)
 • Paul Modrich utforskade reparation av missparade baser - då de baser som sitter mitt emot varandra i DNA inte är i enlighet med "Watson-Crick-regeln": adenin emot tymin, och cytosin mot guanin. (sciencefacultymagazine.se)
 • Telomerer består av en upprepad DNA-sekvens. (wikipedia.org)
 • Blackburn lyckades med att visa att de mänskliga telomererna är uppbyggda av en upprepad DNA-sekvens. (wikipedia.org)
 • Länge trodde man att denna DNA-sekvens saknade betydelse. (wikipedia.org)
 • Dessa kopplas till de ensamma kvävebaserna på den ursprungliga DNA-strängen. (ugglansno.se)
 • generering av mål-DNA kopia, exponentiell SDA-amplifiering och detektion. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Med hjälp av två primerpar skapas först en kopia av mål-DNA sekvensen. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Restriktionsenzymet introducerar en enkelsträngad öppning från vilken polymeraset initierar DNA-replikering och skapar en kopia. (folkhalsomyndigheten.se)
 • 6. Elongering resulterar i en kopia som frigörs (blå) samtidigt som ytterligare en dubbelsträngad DNA-molekyl produceras (som i steg 4). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Bananflugans och fjädermyggans telomerer utgör exempel på kromosomändar vars DNA är uppbyggda av långa komplexa upprepningar. (wikipedia.org)
 • Att undersöka sitt DNA till exempel för olika sjukdomar eller för att släktforska. (ugglansno.se)
 • Laboration SYFTE: exempel på hur man kan arbeta med moderna biologiska metoder i genteknik och engagerande med analys av eget DNA. (slideplayer.se)
 • DNA är uppbyggt på samma sätt var det än finns men det finns olikheter mellan varje art och individ, till exempel talar en sköldpaddas DNA om hur en sköldpadda ska se ut och fungera medan. (aizsadb.se)
 • De två DNA-strängarna i en DNA-molekyl är inte identiska. (ehinger.nu)
 • När dessa strängar bänds isär, uppkommer spänningar nära kopieringsområdet i form av övertvinnat DNA. (ki.se)
 • Vid DNA-reparationerna används emellertid relativt stora mängder energi i form av ATP, vilket anses vara ett tecken på reparationernas stora betydelse. (solunetti.fi)
 • Dessutom har vi visat på att fel under DNA-replikation troligtvis är en vanligare underliggande uppkomstmekanism av strukturella kromosomavvikelser än vad som tidigare rapporterats. (ki.se)
 • De mest populära teorierna om hur livets makromolekyler uppkom bygger på att RNA kom först, medan DNA tillkom senare som ett varaktigt lagringsmedium. (sciencefacultymagazine.se)
 • I mitten av förra seklet stod det klart att arvsmassan utgörs av DNA-trådar i cellkärnan. (eliazon.net)
 • Hos vissa virus finns enkelsträngat DNA, ibland förkortat ssDNA (där ss står för "single strand") men den vanligaste är den dubbelspiral, så kallad dubbelhelix , av två nukleotidkedjor, som upptäcktes och beskrevs av Francis Crick och James Watson 1953 [ 2 ] . (wikipedia.org)
 • DNA-virus. (medicinskapm.se)
 • Enligt Baltimoresystemet för klassificering av virus inryms DNA-virusen i grupp I och II. (wikipedia.org)
 • HPV typ 18-virus införs i humant DNA och förändrar det på ett sådant sätt att tillväxten börjar dyka upp på huden, mestadels av godartad natur. (edmondsinternalmedicine.com)
 • Hit hör såväl DNA- som RNA-virus, och virus hos både människor och djur. (lookformedical.com)