• Vi jobbar mycket med olika immunologiska metoder i kombination med biokemiska metoder för rening och analys av HMGB1 och vi har god erfarenhet av molekylärbiologiskt arbete med kloning och framtagning av rekombinanta proteiner. (ki.se)
 • Bexsero innehåller fyra olika rekombinanta proteiner och komponenter från ytan på bakterien Neisseria meningitidis grupp B. (apoteket.se)
 • Koordinering av spindelmikrotubulor till en bipolär grupp kräver kinesinliknande proteiner (Klps), men Klp-mitotiska funktioner är inte begränsade till interaktioner enbart på mikrotubuli. (mediatekstore.com)
 • I det här projektet kommer ljus att användas för att kontrollera transporten av excitationsenergi i DNA-baserade strukturer på ett reversibelt sätt. (chalmers.se)
 • Även fast listan av potentiella (relativt avlägsna) tillämpningsområden kan göras längre så är den fundamentala funktionen "reversibelt fotokontrollerad energiöverföring i DNA-baserade strukturer" per se den mest intressanta aspekten i denna ansökan, i och med att den presenterar ett nytt verktyg för att på fotonisk väg utöva kontroll av energiöverföringsprocessen. (chalmers.se)
 • kolin-bindande proteiner, och pilusliknande strukturer har beskrivits vara viktiga för hur bakterierna adhererar till celler i första hand epitelceller. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Teoretiska och empiriska studier har gjort troligt att transkriptionsfaktorerna binder till kromosomen varhelst de stöter på den och sedan glider längs DNA i jakt på sitt bindningsställe. (mynewsdesk.com)
 • Gener kan betraktas som ritningar för alla de molekylära maskiner, i regel proteiner, som utför de uppgifter organismen behöver för sin överlevnad. (mynewsdesk.com)
 • Tusentals gener ska vara aktiva i varje cellkärna och dessa DNA-regioner måste göras tillgängliga för proteiner som ska reglera och läsa av dessa. (docplayer.se)
 • Med modern DNA-sekvenseringsteknik är det relativt lätt att identifiera alla gener som kodar för proteiner i en organism men det är ofta mycket mer utmanande att verkligen förstå proteiners cellulära funktion. (orebronyheter.com)
 • För proteiner används begreppet ibland omväxlande med begreppet (strukturell) domän, även om en domän inte behöver vara liktydigt med ett motiv. (wikipedia.org)
 • Oavsett hur PRDM9 påverkar rekombinationsfrekvensen - det tror jag inte någon riktigt vet, mer än att det är rimligt att tänka sig att det har något med histonmodifikationer i den delen av genomet att göra - så kan dess bindningsställen kännas igen på ett visst mönster i DNA-sekvensen, ett visst motiv: CCTCCCTNNCCAC (där N står för vilken bas som helst). (onunicornsandgenes.blog)
 • Så författarna letade efter PRDM9-bindande sekvernser och räknde antalet SNP:ar i närheten - och jämförde det med SNP-frekvensen kring ett annat, vagt liknande motiv, som skiljde sig på en enda bas, och alltså inte matchade PRDM9:s bidningsställe perfekt. (onunicornsandgenes.blog)
 • "Analystjänster" innebär Symbio Me:s samtliga tester och tjänster inklusive men inte uteslutande analys av human-DNA, DNA funnet i saliv, avföring, hud, vagina, näsa, mun samt svalg och där resultaten av testningen presenteras i en rapport som kommer att finnas tillgänglig via ett personligt konto på webbplatsen och våra Appar. (symbiome.io)
 • Antikroppar, också kända som immunoglobuliner, är en speciell sorts proteiner som tillverkas av immunförsvarets B-celler - en sorts vita blodkroppar. (onunicornsandgenes.blog)
 • 27. Bilden nedan visar ett schematiskt diagram av DNA sekvensen hos en gen, inkluderande både exoner i svart (A-D) och introner i vitt (1-3). (docplayer.se)
 • Denna spatiala organisation styrs i sin tur av ett ramverk av proteiner som fungerar som en sorts mall för positioneringen av molekylerna som deltar i energiöverföringsprocessen. (chalmers.se)