• Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att sköta djur för forskningsändamål med utgångspunkt i djurs behov och naturliga beteende samt med vetenskapligt beprövade metoder som grund. (skolverket.se)
 • Är du intresserad av djurs beteende och behov? (slu.se)
 • De kan styra ett djurs beteende helt efter sina egna behov. (fof.se)
 • Den nuvarande lagen har nästan 30 år på nacken och kunskapen om djurs behov har utvecklats sedan den sjösattes. (gp.se)
 • Först och främst är det viktigt att utgå från djurs olika individuella behov. (krav.se)
 • Det finns fortfarande många frågor kring katters beteende och behov. (djurskyddet.se)
 • Etologi är läran om djurs beteende och vad som ligger bakom det. (liu.se)
 • Ordet etologi blev i slutet av1800-talet en term inom biologin f r studiet av djurs beteende. (psykologiguiden.se)
 • Etologi- Kunskapen om djurs beteende och orsakerna bakom det. (etolog.se)
 • Biologi inbegriper många inriktningar såsom hur celler fungerar (cellbiologi), organens fysiska och kemiska funktioner (fysiologi), djurs beteende (etologi), hur organismer växelverkar med sin omgivning (ekologi) och hur detta i sin tur, över tid, leder till organismers olika egenskaper (evolutionsbiologi). (docplayer.se)
 • Min bakgrund är inom etologi och djurskydd samt kognitionsvetenskap och jag har så länge jag kan minnas drömt om att få arbeta med djurs beteende. (djurskyddet.se)
 • Miljöberikning för att stimulera djurens naturliga beteende. (skolverket.se)
 • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om lantbruksdjurs biologi och naturliga beteende. (skolverket.se)
 • Ökade krav ställs på att djur ska få utlopp för sitt naturliga beteende. (gp.se)
 • Bestämmelsen om att djur har rätt att utöva sitt naturliga beteende förstärks i lagen. (gp.se)
 • Motiveringen är att det är omöjligt att hålla elefanter och sjölejon på cirkus på ett sätt som tillåter djuren att få utlopp för sitt naturliga beteende. (gp.se)
 • Det är långt ifrån delfiners naturliga beteende i världshaven där de jagar fisk med ekolod. (gp.se)
 • Toxoplasma lyckas alltså ändra på ett mycket specifikt beteende hos råttan, utan att påverka andra, närliggande beteenden. (fof.se)
 • Forskningen kartlägger dessa beteenden fortlöpande och har börjat ge en inblick i djurägarnas perspektiv om djurs beteenden. (slu.se)
 • Syftet med detta arbete var att försöka klargöra hur djurägare av kanin eller gnagare uppfattar sina djurs beteenden och vilka teorier de eventuellt kan ha om, enligt forskning och av egen erfarenhet, onormala beteenden. (slu.se)
 • Arbetets resultat har gett en insikt i hur djurägare tolkar sina djurs beteenden och har lagt en grund för fortsatt forskning på området. (slu.se)
 • Det som blir aktuellt att undersöka längre fram är vilka samband som eventuellt finns mellan exempelvis djurägares uppfattning av djurs beteenden och de informationskällor som denne använder sig av, eller mellan djurägares uppfattning av djurs beteenden och utövande av träningsaktiviteter med djuret. (slu.se)
 • En etolog är en person som är utbildad i djurs beteenden och orsakerna bakom dem. (etolog.se)
 • 7 Kulturella föreställningar påverkar tolkningen av djurs beteenden 8 Varför är det viktigt med genusperspektiv på biologi? (docplayer.se)
 • H r bedriver vi forskning och undervisning om processer inuti levande celler, djurs beteende, hotade arter och ekosystemens funktion. (liu.se)
 • Bland de teman som tas upp finns stress och djurvälfärd, beteendefysiologi och domesticeringens effekter på djurens beteende. (liu.se)
 • Biologi är ett brett och spännande fält, den här skriften fokuserar på evolutionsbiologi och djurs beteende. (docplayer.se)
 • Detta program, som ges i samarbete med Kolmårdens djurpark, behandlar djurs beteende och biologi i ett tillämpat perspektiv. (liu.se)
 • Vi r bland annat intresserade av hur gener styr beteende och kroppsfunktioner hos v rph ns, hur dofter p verkar d ggdjur och transport av lipider mellan celler. (liu.se)
 • Som husdjursagronom får du gedigna kunskaper om lantbrukets djur, allt från fysiologi, skötsel, hälsa och beteende till utfodring och avel. (slu.se)
 • Etologin r en gren av zoologin men ocks av psykologin, fast man inom psykologin vanligen har ett annat perspektiv med st rre inriktning p likheter och skillnader mellan djurs och m nniskors beteende n vad som r vanligt i biologin. (psykologiguiden.se)
 • Speciellt revirbeteendet hos m nniskor har blivit belyst med etologiska forskningsmetoder, fr n b rjan av 2000-talet ven studiet av djurs och m nniskors ekonomiska beteende, s tt att relatera inom grupper och inom par vid parbildning, barns anknytning till f r ldrar, stress vid tr ngsel och mycket annat, vilket g r att det inom psykologin blivit kad fokus p m nniskors instinktiva beteende. (psykologiguiden.se)
 • Men vuxna som smittas kan också påverkas av viruset, och forskning tyder på att det kan förändra människors beteende. (fof.se)
 • Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att iaktta och tolka lantbruksdjurs beteende, välmående och utveckling. (skolverket.se)
 • Genom stallturer ska eleverna ges möjlighet att iaktta lantbruksdjur för att utveckla kunskaper om deras beteende och hälsa samt om sammanhangen i djurskötsel. (skolverket.se)
 • Den vanligaste teorin var att djuret uppvisade ett beteende på grund av understimulans, därefter var det lika stor andel som svarade att beteendet kan kopplas till naturligt beteendet eller att djuret ville ha mat/hälsa på ägaren. (slu.se)
 • Att böka i jorden är alltså ett beteende som är naturligt för en gris. (krav.se)
 • Förtydliga vad naturligt beteende är. (djurskyddet.se)
 • Men det kan vara flera skäl, till exempel att ett beteende skulle vara väldigt svårt att avsluta. (svt.se)
 • Kursen lantbruksdjur 1 omfattar punkterna 1-3 och 5-9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att iaktta och tolka lantbruksdjurs utveckling, utseende och beteende samt förmåga att utföra arbetsuppgifter. (skolverket.se)
 • I samband med stallturer observerar eleven lantbruksdjur samt redogör översiktligt för deras utveckling, utseende, exteriör och beteende. (skolverket.se)
 • De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa. (lansstyrelsen.se)
 • utveckla kunskap om några växters och djurs ekologi, livscykler och anpassningar till sandiga, torra odlingsmarker. (slideplayer.se)
 • Djurs påverkan av miljöomställningar och stress. (skolverket.se)
 • Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att sköta djur för forskningsändamål med utgångspunkt i djurs behov och naturliga beteende samt med vetenskapligt beprövade metoder som grund. (skolverket.se)
 • Miljöberikning för att stimulera djurens naturliga beteende. (skolverket.se)
 • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om lantbruksdjurs biologi och naturliga beteende. (skolverket.se)
 • Det är också positivt att den nya djurskyddslagen lägger stor vikt vid djurs naturliga beteende, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande på Djurens Rätt. (djurensratt.se)
 • Alla ingångsvägar till sådant har djurens välmående som ledstjärna och särskild vikt läggs på att visa djurens naturliga beteende och att för dem skapa den naturligaste miljön. (islandsbloggen.com)
 • Ökade krav ställs på att djur ska få utlopp för sitt naturliga beteende. (gp.se)
 • Bestämmelsen om att djur har rätt att utöva sitt naturliga beteende förstärks i lagen. (gp.se)
 • Motiveringen är att det är omöjligt att hålla elefanter och sjölejon på cirkus på ett sätt som tillåter djuren att få utlopp för sitt naturliga beteende. (gp.se)
 • Det är långt ifrån delfiners naturliga beteende i världshaven där de jagar fisk med ekolod. (gp.se)
 • Perfekt för att fånga djurs naturliga beteende. (activeoutfit.se)
 • Hormonstörande ämnen finns i vanliga konsumtionsvaror, byggnadsmaterial, leksaker, smink och möbler och kan interagera med människors och djurs naturliga hormonsystem, med en lång rad hälsoeffekter som följd, exempelvis cancer, beteendestörningar, fetma och astma. (vvsforum.se)
 • Pälsindustrin i Sverige har vid ett flertal tillfällen dömts ut av forskare och veterinärer eftersom djuren på farmerna inte ges möjlighet till ett naturligt beteende, skriver vänsterpartister. (bt.se)
 • För Vänsterpartiet är det viktigt att den nya djurskyddslagen säkerställer att djur i Sverige ska ha rätt till ett naturligt beteende. (bt.se)
 • Vi hoppas också att Djurskyddsutredningens förslag på krav på att djur ska hållas lösgående kommer bli verklighet, eftersom att hålla djur uppbundna (mer än tillfälligtvis) starkt begränsar deras möjligheter till naturligt beteende. (djurensratt.se)
 • För att djur ska ha möjlighet att utföra naturligt beteende så behöver de tillräckligt utrymme, därför har vi nu bara ägg från frigående höns även när det är en ingrediens i våra egna produkter", säger Åsa Wickholm, chef för egna varumärken på Coop. (livetsgoda.se)
 • Coop arbetar aktivt med djurvälfärdsfrågor vilket bland annat innebär att aktivt stödja produktionsmetoder som minimerar djurs lidande och möjliggör ett naturligt beteende hos djuren. (livetsgoda.se)
 • Det är glädjande att Liberalerna tydligt tar ställning för att djurs rätt till naturligt beteende inte bara är fina ord i djurskyddslagen, utan att de också måste omsättas i praktiken. (djurensratt.se)
 • Friheten från rädsla och stress och friheten att visa ett naturligt beteende. (worldanimalprotection.se)
 • Har arbetat med människor och djur sedan tonåren och är mycket intresserad av djurs beteende och samarbete djur/människor. (svenskacollieklubben.se)
 • Det finns forskning som visar att djur (fr mst hundar, katter och h star) ndrar sitt beteende n r ett annat djur avlivas. (hippson.se)
 • Djurs känslor: gråter hundar som människor? (minadjur.com)
 • Du lär dig om djur, djurs beteende och samspelet mellan djur och människor. (skanegy.se)
 • Förmåga att iaktta och tolka lantbruksdjurs utveckling, utseende och beteende. (skolverket.se)
 • Kursen lantbruksdjur 1 omfattar punkterna 1-3 och 5-9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att iaktta och tolka lantbruksdjurs utveckling, utseende och beteende samt förmåga att utföra arbetsuppgifter. (skolverket.se)
 • Stallturer för tolkning av djurs utseende och beteende. (skolverket.se)
 • Sedan går vi in på mångfaldens betydelse, både när det gäller utseende och beteende. (museilektioner.se)
 • Forskare tar oss med jorden runt och analyserar djurs beteende. (urplay.se)
 • Jag finner f rfattaren naiv och extremt okunnig om vilda djurs beteende. (bokus.com)
 • Med hjälp av forskning och medicinsk teknik har vi kunnat förlänga djurs lidande under fruktansvärda levnadsförhållanden i bl.a. köttindustrin. (ki.se)
 • Vi kan välja att uppvisa de vardags-psykopatiska drag som togs upp under konferensen: vara impulsiva och inte bry oss om de konsekvenser vårt beteende leder till, eller kallt göra kalkyler som syftar till att tjäna pengar utan att ta in djurs lidande. (ki.se)
 • Detta har lett till utvecklingen av en ganska avfärdande attityd när det kommer till djurens rättigheter, djurs lidande och alla etiska frågor kring detta. (minadjur.com)
 • Men kunskapen om hur variationen av personlighetstyper uppstår är ändå relativt begränsad, likaså orsaken till varför individer är stabila i sitt beteende. (forskning.se)
 • På Ösel överlevde individer med låg grad av utforskande beteende längst, medan individer med en hög grad av utforskande beteende överlevde längst på Dagö. (su.se)
 • Den som utför tillsynen måste förutom att kunna lagen, ha förståelse för djurs beteende och att alla produktionsdjur är individer. (slc.fi)
 • Att lyckas skildra ett djurs beteende, är för mig viktigare än att visa utseendet. (naturfotograferna.se)
 • Det kommer ven att presenteras tv separata resultat kring hur ndringar i den mikrobiologiska milj n i grovtarmen p verkar h stens beteende och temperament. (hippson.se)
 • Som husdjursagronom får du gedigna kunskaper om lantbrukets djur, allt från fysiologi, skötsel, hälsa och beteende till utfodring och avel. (slu.se)
 • Temple Grandin, fi l.dr och välkänd auktoritet på djurs beteende, ger oss en helt ny syn på hur djur uppfattar världen. (wwd.se)
 • Om vi är medvetna om hur barn uppfattar sitt beteende så kan vi också förstå varför situationer uppstår, säger Noam Ringer vid Institutionen för pedagogik och didaktik. (su.se)
 • Individuella skillnader i djurs personlighet är ett snabbt växande forskningsområde. (su.se)
 • Ett sätt att undersöka djurs personlighet är att undersöka hur de reagerar i en rad olika situationer, och sedan analysera detta. (su.se)
 • Han prisas för sin forskning om samband mellan biologi och tidiga sociala faktorer och dess påverkan på framtida brottslighet och våldsamt beteende. (bra.se)
 • En hunds mentalitet och beteende påverkas av många olika faktorer. (svenskacollieklubben.se)
 • Dessutom kan yttre faktorer ändra ett djurs beteende. (myanimals.com)
 • Orsakssambandet bakom denna koppling är dock oklar, eftersom det kan gå åt båda hållen: antingen kan vissa personlighetstyper ha lättare för att tillskansa sig en dominant position, eller så kan den position individen har i gruppen påverka dess beteende. (forskning.se)
 • Visste du att vissa virus kan orsaka förändring i djurens beteende? (myanimals.com)
 • Det visar sig att skillnaden i beteende beror på att delar av mössens hjärnor har utvecklats på olika sätt. (fof.se)
 • I sin avhandling visar Kirwan att klomaskens kameraöga, plattmaskens gropöga och tusenfotingens fasettöga, trots dålig upplösning och avsaknad av detaljer, ger tillräckligt med information för att styra djurens beteende. (forskning.se)
 • Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att iaktta och tolka lantbruksdjurs beteende, välmående och utveckling. (skolverket.se)
 • Etologen, expert på djurs beteende, Irene Westerholm har tidigare sagt till Expressen.se att hunden måste ha känt en enorm skräck och ångest på grund av behandlingen som pågick i månader. (expressen.se)
 • L s g rna intervjun med professor Per Jensen f r mer kunskap om djurs k nslor. (hippson.se)
 • Barns och fosters exponering för cocktaileffekten ger senare i livet problem med inlärning, beteende och störningar i fortplantningsförmågan. (vvsforum.se)
 • Ökade kortisolnivåer ser man inte för blotta ögat, det enda vi kan se är hundens förändrade beteende. (arkenzoo.se)
 • Du får en förståelse för miljöns betydelse för djurs beteende och välmående. (gymnasieguiden.se)
 • beteendeobservation, systematisk kartläggning av människors och djurs aktivitet i olika situationer. (ne.se)
 • Etologin r en gren av zoologin men ocks av psykologin, fast man inom psykologin vanligen har ett annat perspektiv med st rre inriktning p likheter och skillnader mellan djurs och m nniskors beteende n vad som r vanligt i biologin. (psykologiguiden.se)
 • Vidare var det 38 av 172 djurägare som förklarade när dem upplevde ett beteende som onormalt och likaså här förekom det skilda svar. (slu.se)
 • Dessutom påverkar parasiten myrans beteende så att den ständigt håller upp bakkroppen och viftar med den. (fof.se)
 • När forskarna återupprepade personlighetstestet var det tydligt att den sociala rollen en tupp hade påverkade dess beteende. (forskning.se)
 • Sedan mättes olika aspekter av deras beteende i ett klassiskt personlighetstest för djur. (forskning.se)
 • Exempelvis Hamilton föreslog att djurs ansamling i grupper var på grund av ett "själviskt" undvikande av ett rovdjur och därigenom ett slags skyddsökande. (wikipedia.org)
 • ven "H stens sinnen och beteende" har lockat deltagare fr n hela landet. (liu.se)
 • Det visade sig också att Santino nu kombinerar två olika metoder för att lura besökarna: dels gömmer han stenarna och dels trycker han ner sitt aggressiva beteende, sin vanliga dominansuppvisning, för att inte avslöja vad han har för planer. (sverigesradio.se)
 • På detta sätt bibehålls alltid den individuella variationen inom artens översiktliga beteende. (mimersbrunn.se)
 • Vill du arbeta med bevarande av arter och ekosystem, miljöfrågor, organismers evolution eller djurs beteende? (lu.se)
 • Psykologin var en del av filosofin tills Wilhelm Wundt byggde en laboratoriet i Leipzig för att försöka hitta orsaken till människors beteende. (skolarbete.nu)
 • Speciellt revirbeteendet hos m nniskor har blivit belyst med etologiska forskningsmetoder, fr n b rjan av 2000-talet ven studiet av djurs och m nniskors ekonomiska beteende, s tt att relatera inom grupper och inom par vid parbildning, barns anknytning till f r ldrar, stress vid tr ngsel och mycket annat, vilket g r att det inom psykologin blivit kad fokus p m nniskors instinktiva beteende. (psykologiguiden.se)
 • Biologiska perspektiv går ut mest på arvet, hur man utvecklar, vad man ärver av sina föräldrar och släkter.Wilhelm Wundt var en av dem som arbetade på den biologiska perspektiv.Hittills har inge psykobiologisk forskarna hittat något förklaringar till människors beteende.Från 1990-talet har biologiska perspektiver blivit starka inom psykologin och det beror på dem hjärnforskningar som har gjordt. (skolarbete.nu)
 • Dock är även dessa djurs "smarthet" begränsad och det leder oss in på det tredje ledet. (skolarbete.nu)
 • Dessa två förändringar i djurens beteende leder till en ökad sannolikhet för att viruset överförs till tomaten. (myanimals.com)