• Proteinet har utvärderats i olika djurmodeller för PE och uppvisar positiva terapeutiska effekter. (vinnova.se)
 • Levereras osorterad i olika djurmodeller. (lustjakt.se)
 • I modelldelen väljer man en av tolv olika djurmodeller. (pappasappar.se)
 • Knockoutmössen används som experimentella djurmodeller för sjukdomar och för att klargöra funktionerna för specifika gener. (wikipedia.org)
 • Detta projekt utnyttjar enkelcellsinriktningar och kombinerar nya tekniker och plattformar inom bioinformatik med experimentella djurmodeller. (vinnova.se)
 • Nästa steg är att i experimentella djurmodeller studera om förändringen av blodfetternas profil också avspeglar sig i sjukdomsutvecklingen. (umu.se)
 • Att studera graviditeter med hjälp av djurmodeller har därför begräsningar. (gu.se)
 • Du kommer att studera det kinetiska svaret hos regulatoriska immunceller i djurmodeller för typ 1 diabetes och humana prover från diabetespatienter med hjälp av flödescytometri, immunhistokemi och andra immunologiska in vitro-analysmetoder. (uu.se)
 • Eftersom relevanta djurmodeller för lissencefali saknas har omprogrammeringstekniken varit en förutsättning för att kunna studera den bakomliggande orsaken till sjukdomen. (ki.se)
 • Nu vill forskarna studera vidare om liknande förändringar sker i andra djurmodeller med diabetes och gå vidare till studier på människor. (dh.se)
 • Istället har fyndet av mutationen i genen för proteinet alfa-synuklein och dess direkta betydelse för utvecklingen av sjukdomen visat en ny väg att utveckla bättre djurmodeller. (ki.se)
 • Forskarlaget bakom den aktuella studien, har i djurmodeller nyligen även visat att nikotinamid bromsar de nedbrytande metabola processerna i nervcellerna och därigenom skyddar synnerven. (sankterik.se)
 • Hennes forskargrupp var först att upptäcka att antagonister till glutamatreceptorn mGluR5 kunde minska uppkomsten av L-DOPA-inducerade dyskinesier på djurmodeller av Parkinsons sjukdom. (lakemedelsvarlden.se)
 • Avancerade gentekniker: mutations- och expressionsanalys, isolering och kartläggning av gener, djurmodeller för funktionella studier, cytogenetik. (liu.se)
 • I djurmodeller, liksom i kliniska studier, har noterats hållpunkter även för att (beta)-cellsfunktionen bevaras vid behandling med tiazolidindioner. (lakartidningen.se)
 • Hon använde sig av djurmodeller som fått en mindre solbränna i sina studier. (vetenskaphalsa.se)
 • Du kommer att få bekanta dig med hur man dissekerar komplexa frågor om underliggande mekanismer genom moderna molekylärbiologiska och bioinformatiska studier av cell- och djurmodeller samt humankohorter. (uu.se)
 • "Det är ett brett projekt som omfattar många olika sorters forskning, från registerstudier från de nordiska länderna, Nederländerna och Tyskland, till studier av patientgrupper, djurmodeller och molekylära studier", säger Jan Haavik vid K.G. Jebsen center for neuropsykiatriska problem till Forskning.no. (newsvoice.se)
 • Till sin hjälp har forskarna ofta framställda djurmodeller, till exempel möss som spontant utvecklar en diabetes som liknar typ 1 diabetes hos människor. (vetenskaphalsa.se)
 • Forskarna planerar nu att undersöka hur väl metoden fungerar i djurmodeller och på infekterade patienter. (uu.se)
 • I djurmodeller försöker forskarna till exempel på olika sätt ?stänga av? (lakemedelsvarlden.se)
 • Genetiska djurmodeller av schizofreni visar att sammansättningen av synapser påverkas och att kartan av synapser är förändrad, något som forskarna tror kan ha ett samband med sjukdomen. (ingenjoren.se)
 • Näringsfysiologiska metoder och djurmodeller. (allastudier.se)
 • Under de senaste åren har hans forskning strävat efter att föra över resultat från djurmodeller till kliniskt användbara metoder för att behandla kvinnlig infertilitet. (ludmilla.se)
 • Erfarenhet från arbete på djurmodeller och/eller flödescytometri (FACs) är meriterande, liksom erfarenhet från arbete med bindväv och celler av fibroblastfenotyp liksom stamceller. (umu.se)
 • Den s kande f ruts tts ha gedigen praktisk erfarenhet av arbete med djurmodeller, djurh llning, organresektion samt biokemiska tekniker. (vakanser.se)
 • Sökande med praktisk erfarenhet från forskning med djurmodeller och vävnadshantering prioriteras. (mynetworkglobal.com)
 • Transgena djurmodeller. (ki.se)
 • Hon visar att de ansamlas i de nervceller som innehåller neuromelanin och att de dessutom orsakar beteendeförändringar i djurmodeller. (mynewsdesk.com)
 • Tau utsöndras från nervceller när de är aktiva och djurmodeller tyder på att kronisk sådan aktivitet kan leda till en skadlig ansamling av tau i hjärnan. (uu.se)
 • Vi undersöker nu om viralt överuttryck av MAPT-AS1 eller minimala essentiella sekvenser från MAPT-AS1 kan minska patologin i djurmodeller som är relevanta för kortikobasal degeneration, säger medförfattare professor Per Svenningsson. (ki.se)
 • Senoterapi", en behandling som använder små molekylläkemedel för att rikta in sig på "senescenta"-celler, eller de celler som inte längre genomgår celldelning, saktar enligt ny forskning ner tumörutvecklingen i levern på djurmodeller. (medicinskanyheter.com)
 • Forskningen är huvudsakligen baserade på celldata dvs den genomfördes på mänskliga celler i provrör och verifierades sedan i djurmodeller på möss. (lu.se)
 • Dessa celler kommer sedan att transplanteras i djurmodeller av stroke. (mynetworkglobal.com)
 • Kunskap om neurodegenerativa sjukdomar och djurmodeller för dessa är ett plus. (mynetworkglobal.com)
 • Skötsel samt vävnadsextraktion från djurmodeller för utveckling av åderförkalkning. (mynetworkglobal.com)
 • Detta är ett av de relativt sällsynta tillfällen när vi hittar en intressant förändring i våra djurmodeller och finner samma skillnad i hjärnorna hos människor med alkoholberoende. (liu.se)
 • Arbetsuppgifter inkluderar att planera och genomföra experimentella försök som involverar djurmodeller och cellstudier i nära samarbeta med övriga personer i gruppen. (arbetsgivarverket.se)
 • Proteinansamlingen verkar vara central i sjukdomsbilden och detta kan man återskapa väldigt effektivt i djurmodeller, säger Thomas Perlmann. (ki.se)
 • För alla dessa tre har positiva behandlingseffekter uppnåtts i djurmodeller. (redeye.se)
 • Den biologiska funktionen och den terapeutiska potentialen i de identifierade målmolekylerna karakteriseras i djurmodeller av AML. (lu.se)
 • studerar cellulära mekanismer i humana cellmodeller och djurmodeller. (chalmers.se)
 • För att åstadkomma detta använder vi djurmodeller, nervcellskulturer, högintensitetsmikroskopi och epidemiologiska data. (ki.se)