• Welanders distala myopati förekommer både i Finland och i Sverige och flera helt nya former av distala myopatier har beskrivits och identifierats. (folkhalsan.fi)
  • I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser finns separata informationsmaterial om andra muskeldystrofier som Duchennes muskeldystrofi , Beckers muskeldystrofi , Emery-Dreifuss muskeldystrofi , facioskapulohumeral muskeldystrofi (FSHD) , Welanders distala myopati och kongenitala muskeldystrofier . (socialstyrelsen.se)
  • Andra mutationer i DYSF ger upphov till en ovanlig variant av sjukdomen kallad Miyoshis distala myopati. (socialstyrelsen.se)
  • Gruppen leder den världsomspännande forskningen kring främst två grupper av genetiska muskelsjukdomar: distala myopatier och typ 2 av myoton muskeldystrofi (DM2). (folkhalsan.fi)
  • Av de distala myopatierna har tibial muskeldystrofi visat sig vara den vanligaste muskelsjukdomen i Finland, och flera andra titinmutationsvarianter förekommer i andra europeiska länder. (folkhalsan.fi)