• Bipolär sjukdom, också kallad manisk-depressiv sjukdom, är en psykisk störning med periodiskt förlopp. (fof.se)
 • Det finns i Den gula tapeten sådant som kan betraktas som återklanger från en period av psykisk sjukdom, men man bör vara försiktig med den sortens läsning, man kan beröva verket dess litterära verkan och räckvidd genom en alltför närsynt biografisk tolkning. (alba.nu)
 • Depression är en psykisk sjukdom som kännetecknas av nedsatt humör, försvagning av motorisk aktivitet, intellektuell brist, felaktig bedömning av sig själv i den omgivande verkligheten, somatovgetativa störningar. (lifecare-counseling.com)
 • En stor och givetvis svår fråga att besvara är huruvida psykisk sjukdom egentligen finns. (wordpress.com)
 • Många människor som lider av psykisk sjukdom, och även deras familjemedlemmar, vet alltför väl att ångest, depression och panikattacker kan vara kroniska och försvagande, och kan påverka personens fysiska hälsa negativt. (epochtimes.se)
 • så tror många att personer som lider av en psykisk sjukdom ska bete sig eller se ut på ett visst sätt. (psykiska-sjukdomar.se)
 • Inte sällan finns föreställningen att en person med psykisk sjukdom ska vara farlig eller bete sig konstigt. (psykiska-sjukdomar.se)
 • Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom som kännetecknas av två olika, periodiskt förekommande, förlopp. (psykiska-sjukdomar.se)
 • Men den största orsaken är att jag har en psykisk sjukdom. (lenalivet.se)
 • Vi förtjänar kärlek och förståelse precis som alla andra som lider av fysisk eller psykisk sjukdom. (blogspot.com)
 • Orsaker till dessa kan vara en sv r depression (s k depressiv pseudodemens) eller annan psykisk sjukdom. (psykjouren.com)
 • Bipolär eller Manodepressivitet som det kallades förut, är en psykisk sjukdom som ofta går i så kallade skov. (blogg.se)
 • Bipolär sjukdom (även bipolärt syndrom eller manodepressiv sjukdom) är en svår psykisk sjukdom som periodvis förhöjer stämningsläget till mani eller lindrigare hypomani.Samma individer drabbas vanligen också av allvarliga depressioner men symtom på depression kan även förekomma i maniska perioder, alternativt kan episoderna vara blandade med intensiva och snabba växlingar mellan. (allvargoda-fardig.icu)
 • Depression eller depressionssyndrom är en psykisk sjukdom som, med psykiatrisk terminologi, ingår i de affektiva störningarna .Depressionerna kan klassificeras i någon av flera undergrupper. (allvargoda-fardig.icu)
 • Dessutom är orsakerna till depression ofta knutna till andra delar av din hälsa, såsom: droganvändning, psykisk sjukdom, medicinering och en mängd olika medicinska tillstånd. (abeachreefmotel.com)
 • Det finns mycket samhället kan göra för att förhindra insjunkande i psykisk sjukdom. (issuu.com)
 • Detta samtidigt som forskare och sjukvårdspersonal hjälps åt att lägga det komplexa pussel av genetiskt arv, biologiska processer och miljöfaktorer som orsakar och utlöser psykisk sjukdom. (issuu.com)
 • Det finns inga blodprov eller röntgen som visar på psykisk sjukdom. (blogspot.com)
 • I vissa fall kan blodprov och röntgen användas för att utesluta fysisk sjukdom, men när det gäller psykisk ohälsa finns det inget sådant att tillgå. (blogspot.com)
 • Jag frågar mig hur ett jag som upplever psykisk sjukdom skrivs fram i kvinnors självbiografiska texter. (journal.fi)
 • Studiepopulation består av patienter med bipolär sjukdom i en depressiv episod. (oru.se)
 • En depressiv episod som uppnår kriterier enligt DSM-5 kallas för egentlig depression (eng. (internetmedicin.se)
 • major depression), och i ICD-11 (nyligen publicerad, och med förestående introduktion i svenska sjukvårdssystemet) för depressiv episod. (internetmedicin.se)
 • Enligt DSM-5 och ICD-11 räcker det för diagnosen bipolär sjukdom typ I att en person drabbats av minst en manisk episod. (internetmedicin.se)
 • Bipolär sjukdom brukar diagnostiseras ca 10 år efter en persons första affektiva episod. (internetmedicin.se)
 • Enligt DSM-5 gäller att en individ drabbats av minst en manisk episod för att diagnosen biolär sjukdom typ 1 (2). (viss.nu)
 • Enligt ICD-10 krävs att individen drabbats av ytterligare en affektiv episod (mani, depression eller hypomani) för att diagnosen bipolär sjukdom typ 1 ska ställas (3). (viss.nu)
 • serna utmattningssyndrom, depressiv episod, paniksyndrom samt kronisk värk. (e-pages.dk)
 • Låt oss läsa om de klassiska symptomen på bipolär sjukdom under både en manisk och depressiv episod. (reoveme.com)
 • Detta var oftast en depressiv episod. (cibris.se)
 • En depressiv episod innebär hög risk för ett. (web-apotek-sverige.life)
 • Det är bara att pricka in rätt svar så kommer man iväg med en tremånaders sjukskrivning för depressiv episod. (polytrop.org)
 • Uppskattningsvis 17,3 miljoner vuxna i landet rapporterades ha haft minst en större depressiv episod under ett visst år. (abeachreefmotel.com)
 • depression, bipol r sjukdom. (psykologiguiden.se)
 • Det primära målet är att undersöka om multipla lågdosinfusioner med ketamin har livärdig effekt som ECT vid behandling av depression vid bipolär sjukdom. (oru.se)
 • För diagnosen bipolär sjukdom typ II kräver både DSM-5 och ICD-11 att en person drabbats av minst en hypomani och utöver det en depression. (internetmedicin.se)
 • F ljden blir mental och motorisk tr ghet, minnes- och koncentrationssv righeter samt depression och sv ngningar i k nslol get. (psykologiguiden.se)
 • Läkemedlen används huvudsakligen farmakologisk behandling av: Depression Dystymi och Melankoli Trots namnets antydningar används läkemedlen dock ofta även som behandling av andra tillstånd såsom: Ångest Bipolär sjukdom Tvångstankar Ätstörningar Kronisk smärta (gäller TCA) Antidepressiva läkemedel hör till de vanligaste receptbelagda mediciner som psykiatrin skriver ut, och deras effekter och biverkningar är föremål för åtskilliga forskningsstudier och konkurrerande teorier. (wikipedia.org)
 • Enligt både DSM-5 och ICD-10 gäller att en person drabbats av en hypomani och utöver det en depression för diagnosen bipolär sjukdom typ 2 och att någon mani aldrig förekommit. (viss.nu)
 • Enligt ICD-10 gäller att depression och mani/hypomani förekommer, påverkar patientens liv och liknar mest bipolär sjukdom, men episoderna eller sjukdomsförloppet uppfyller inte helt kriterierna. (viss.nu)
 • Symtomen på bipolär sjukdom är att du har olika perioder av mani och depression . (1177.se)
 • Du kan ha en depression utan att det handlar om bipolär sjukdom. (1177.se)
 • Det kan vara mer att bipolär sjukdom än bara humörsvängningar mellan mani / hypomani och depression. (reoveme.com)
 • Ser man till hela världen är, som WHO återkommande påpekat, den vanligaste orsaken till ohälsa i dag inte en somatisk sjukdom, utan depression. (copyriot.se)
 • Dessutom är symptomen av depression ibland de första tecknen på en annan, allvarligare sjukdom (till exempel en hjärntumör) och den okontrollerade användningen av antidepressiva läkemedel kan i detta fall spela en dödlig roll för patienten. (avanta-medical.com)
 • Han upprörs över hur depression allt mer betraktas som enbart en sjukdom som uppkommer på grund av en dåligt fungerande hjärna. (mosskin.se)
 • Särskilja depression från ledsnad, sorg och stress och urskilja minnessvårigheter, depressiv symptomatologi vid annan psykiatrisk sjukdom, vid somatisk sjukdom sömnstörning, trötthet, inkl demenstillstånd. (ki.se)
 • Det finns en major depressiv sjukdom (MDD), kronisk depression, persistent depressiv sjukdom (PDD), dystymi och dubbel depression. (graphistik.com)
 • Major depressiv sjukdom (MDD) eller depression kännetecknas av känslor av apati, depression och sorg, och det beräknas påverka nästan 15 miljoner amerikaner, eller nästan 7 procent av den amerikanska befolkningen varje år. (graphistik.com)
 • Major depressiv sjukdom (MDD) avser en typ av depression, som upplevs under en kort tid (minst två veckor), med nästan alla de karakteristiska symptomen på depression. (graphistik.com)
 • En depression kan till exempel bero på att man har råkat ut för något svårt i livet, att man är utsatt för stark stress eller att man fått någon sjukdom. (blogg.se)
 • Depression kan även vara ett tidigt tecken på någon kroppslig sjukdom som exempelvis demens, brist på sköldkörtelhormon eller hjärt-kärlsjukdom. (blogg.se)
 • Depression - även kallad stor depressiv sjukdom - är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna i USA. (medical-diag.com)
 • Genetik: exempelvis bipolär sjukdom och depression finns i släkten. (brainscape.com)
 • Andelen människor som lider av depression verkar öka stadigt över tiden och, inte förvånande, har WHO förutsagt att inom några år depression det kommer att vara den andra orsaken till funktionshinder på grund av sjukdom, omedelbart efter hjärt-kärlsjukdom. (aviciinye.com)
 • Egentlig depression, unipolär, karakteriseras av (enl DSM-5) Bipolär sjukdom innebär att du är manisk och deprimerad i olika perioder. (allvargoda-fardig.icu)
 • Bipolär & unipolär sjukdom Vid både depression som mani är hjärnans biokemi tydligt störd. (allvargoda-fardig.icu)
 • Depression är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa i världen och tillsammans med hjärt-kärlsjukdom den sjukdom i västvärlden som är mest kostsam. (allvargoda-fardig.icu)
 • Tre subtyper av unipolär depression kan dock urskiljas: Melankolisk depression - Är den vanligaste formen av depression och kännetecknas av följande sex symptom: främst vad gäller maniska episoder i samband med bipolär depression Vad som orsakar bipolär sjukdom är fortfarande inte helt känt, men man vet att både arv och miljö spelar in. (allvargoda-fardig.icu)
 • För att få diagnosen major depressiv sjukdom måste individen lida av depression under en period av minst två veckor. (graphistik.com)
 • Den st rning som d uppkommer kallas Binswangers sjukdom. (psykologiguiden.se)
 • Lithionit används mot manisk-depressiv sjukdom eller bipolär sjukdom som den också kallas. (dinamediciner.se)
 • Ses vid Grovknölig (multinodös) giftig struma som även kallas Toxisk knölstruma, och vid sjukdom då man har en enstaka "knöl" i sköldkörteln (Solitärt toxiskt adenom). (privatmedicin.se)
 • De vanligaste formerna av kognitiv sjukdom r degenerativa hj rnsjukdomar (till exempel Alzheimers sjukdom) och hj rn-k rlsjukdomar (vaskul r kognitiv sjukdom, ven kallad cerebrovaskul r sjukdom). (psykologiguiden.se)
 • Schizofreni och manisk-depressiv sjukdom är exempel. (wordpress.com)
 • Även män kan träna sin bäckenbotten vilket kan vara aktuellt efter till exempel en prostataoperation Därför kan det ta tid innan man inser att man har Crohns sjukdom eftersom de bra perioderna kan bestå i flera år. (allvargoda-fardig.icu)
 • Man har svårigheter, man kanske har fått beteendeförändringar, blivit lynnig eller depressiv, eller apatisk till exempel. (huntington.se)
 • Om ett fall är förknippat med pågående fysisk sjukdom (till exempel cancer), då är psykologisk terapi i de flesta fall obligatorisk. (avanta-medical.com)
 • Du som har bipolär sjukdom behöver söka vård eftersom sjukdomen kan göra att du ibland mår mycket dåligt. (1177.se)
 • Inom de breda grupperna av maniska / hypomaniska och depressiva symtom kommer varje person att ha sina egna markörer - vilka är unika uttryck för sjukdomen som hjälper till att definiera personens personliga märke av bipolär sjukdom. (reoveme.com)
 • Övergående tyreotoxikos i den inledande fasen av sjukdomen Autoimmun kronisk tyreoidit (Hashimotos sjukdom). (privatmedicin.se)
 • Ungefär varannan person med långvarig sjukdom (25 procent av befolkningen år) anser att sjukdomen påverkar deras arbetsförmåga. (docplayer.se)
 • När brukar bipolär sjukdom debutera och hur ser livstidprevalensen ut och framtiden av utvecklingen av sjukdomen ut? (brainscape.com)
 • Ofta kan det också vara så att personen med sjukdom eller dennes familj måste berätta för läkaren eller vårdpersonalen vad sjukdomen innebär och har för symtom. (huntington.se)
 • Mani är ett känneteckenstillstånd i bipolär sjukdom. (reoveme.com)
 • Föreslå initial självmordsrisk handläggning vid mani, och behandlingsprinciper vid bipolär sjukdom. (ki.se)
 • När någon får en somatisk sjukdom kan man prata om det, t e x att man har brutit ett ben eller fått någon form av allergi. (blogspot.com)
 • Urskilja minnessvårigheter, sömn- depressiv symptomatologi vid annan psykiatrisk sjukdom, vid somatisk sjukdom störning, trötthet, ångest/oro, inkl demenstillstånd. (ki.se)
 • Dystymi är dock en kronisk, långvarig sjukdom som påverkar deras livskvalitet negativt under en lång period. (graphistik.com)
 • Dystymi är en depressiv sjukdom, vid sidan om den egentliga depressionen. (blogg.se)
 • Från tidigare forskning vet vi att ungefär hälften av dem som insjuknar i manisk-depressiv sjukdom har råkat ut för någon allvarlig händelse under året före det första insjuknandet. (fof.se)
 • Ektopisk ACTH-syndrom - mnogosimptomnoe allvarlig sjukdom som orsakas av utsöndring av kortikotropinfrisättande hormon (CRH) och / eller adrenokortikotropt hormon (ACTH) ektopisk tumör (apudoma) ökad produktion av binjurebarkceller hormoner och kliniska utvecklingen av Cushing. (finenaturalmedicine.com)
 • ihärdighet utvecklar en känsla av målmedvetenhet som kan skapa motståndskraft mot, eller minska graden av allvarlig depressiv sjukdom, generellt ångestsyndrom och panikattacker, säger Nur Hani Zainal från Pennsylvania State University, och huvudförfattare till studien. (epochtimes.se)
 • Patienter med bipolär sjukdom lider framför allt av långa och återkommande depressioner. (oru.se)
 • 15-50 % av patienter med cyklotymi utvecklar senare bipolär sjukdom. (internetmedicin.se)
 • Mellan 5-15 % av patienter med bipolär sjukdom har s k "rapid cycling disorder" vilket innebär att ≥ 4 affektiva episoder/år förekommer. (internetmedicin.se)
 • Tom Kristensen är en av hundra patienter med bipolär sjukdom som följs av psykiatern och överläkaren Lena Backlund i ett forskningsprojekt vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. (fof.se)
 • Patienter som inom psykiatrin erhållit diagnosen bipolär sjukdom typ 1 bör remitteras vidare till affektiv specialenhet eller specialinriktat team (1). (viss.nu)
 • På avdelning 53 erbjuder vi heldygnsvård för patienter som har bipolär sjukdom och befinner sig i en manisk eller depressiv fas. (norrastockholmspsykiatri.se)
 • Inte heller var det högre risk för de patienter som hade ärftlighet för bipolär sjukdom eller för dem som insjuknat före 18 års ålder. (cibris.se)
 • Situationen när man på tex en vårdcentral som allmän läkare träffar patienter med Huntingtons sjukdom första gången kan vara väldigt varierande. (huntington.se)
 • Under tiden har jag tr ffat patienter som kommit till oss med redan sv ra minnesst rningar, dvs. (psykjouren.com)
 • senila plack och neurofibriller) som patienter med Alzheimer sjukdom. (psykjouren.com)
 • P.g.a. att gr nserna har s sm ningom suddat ut kallar man Alzheimer sjukdom s v l patienter med presenil som med senil debut. (psykjouren.com)
 • Asteniskt syndrom är en psykopatologisk sjukdom som kännetecknas av progressiv utveckling och åtföljer de flesta sjukdomar i kroppen. (lifecare-counseling.com)
 • Långvarig sjukdom När man frågar om någon har någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, något handikapp eller annan svaghet eller om man regelbundet tar medicin för någonting, så fångas både allvarliga och mer bagatellartade sjukdomar och symtom upp. (docplayer.se)
 • Två tredjedelar av alla med långvarig sjukdom (30 procent av befolkningen år), har sjukdomar som de får regelbunden medicinsk behandling för eller också står de under regelbunden medicinsk kontroll. (docplayer.se)
 • Symtomen vid en depressiv psykos kan exempelvis vara att du tror att du är förföljd eller utsatt för förtal. (1177.se)
 • Exempelvis drabbar stora depressiv störning oftast vuxna under 45 år. (web-apotek-sverige.life)
 • Episoderna kan ha för få symtom eller vara för korta för att klassificeras som bipolär sjukdom typ 1 eller typ 2. (viss.nu)
 • En del med bipolär sjukdom är helt utan symtom mellan perioderna. (1177.se)
 • a av symtom som direkt beror p hj rnskadan och dels av patientens reaktioner p sin sjukdom och dessutom f rs ken att anpassa sig till den. (psykjouren.com)
 • Jag kognitiva symtom är svårigheten att fatta beslut och lösa problem, grubbel mental (tänker på din sjukdom och möjliga orsaker), självkritik och självförsvagning, katastrofalt tänkande och pessimistiskt tänkande. (aviciinye.com)
 • Bipolär sjukdom , formellt kallad manisk-depressiv sjukdom, är en kronisk psykiatrisk sjukdom som kännetecknas av extrema förändringar i människans humör och beteende. (reoveme.com)
 • Lithionit minskar toppar och dalar för personer som lider av man- och depressiv sjukdom, med onormal upprymdhet, maniskhet, följt av depressiva perioder. (dinamediciner.se)
 • Misstänker du att du själv eller en anhörig lider av bipolär sjukdom är det viktigt att uppsöka läkarhjälp. (psykiska-sjukdomar.se)
 • Han lider som bekant av bipolär (manisk-depressiv) sjukdom, och har väl fått sin beskärda del av livets oundvikliga prövningar. (wordpress.com)
 • Demens/kognitiv sjukdom r en hj rnsjukdom som psykiskt tar sig uttryck i f rsvagning av n gon eller n gra av s dana funktioner som tankef rm ga, omd me, minne, koncentration, ibland ven i f r ndringar i personlighetsegenskaper och k nslom ssiga reaktioner. (psykologiguiden.se)
 • Form av affektiv sjukdom. (psykologiguiden.se)
 • Motivet att kalla affektiva tillstånd för en folksjukdom kan hämtas från såväl svenska [1] som utländska [2] undersökningar, vilka talar för att risken att en eller flera gånger under livet insjukna i en affektiv sjukdom ligger i storleksordningen 25 procent för män och 40 pro- Författare Jan Wålinder Jan Wålinder, psykiater, professor emeritus, psykiatriska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal. (studylibsv.com)
 • om du har Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) eller någon annan autoimmun sjukdom. (kronansapotek.se)
 • Detta är en sk autoimmun sjukdom orsakad av tyreoideastimulerande antikroppar, TRAK ( T hyreoidea R adioreceptor A nti K roppar). (privatmedicin.se)
 • Detsamma gäller för MS som också är en autoimmun sjukdom. (iform.se)
 • Barn kan också diagnostiseras med bipolär sjukdom, och vissa symptom kan vara unika från de vuxna som uppvisar. (reoveme.com)
 • Dessutom kan stressen framkalla psykotiska genombrott liksom mano-depressiv sjukdom. (doktorn.com)
 • Jag skulle bära på den sjukdom de diagnostiserat mig med så snabbt: Mano depressiv psykos. (gunnelsplats.com)
 • Jag börjar så smått vänja mig och kan numera berätta att jag är mano- depressiv. (lenalivet.se)
 • Det betyder att man är både manisk och depressiv samtidigt. (blogg.se)
 • Sjukdom som yttrar sig i depressiva perioder omv xlande med maniska. (psykologiguiden.se)
 • Dessutom förstår jag att jag, i min sjukdom, alltid kommer återvända till mina depressiva självmordstankar. (blogg.se)
 • På mekanism för ektopisk ACTH syndrom liknar Cushings sjukdom, som jag skrev i artikeln "Cushings sjukdom", men den största skillnaden är källan till ACTH syntes och / eller KRG. (finenaturalmedicine.com)
 • I Itsenko-Cushings sjukdom är en källa till överdriven sekretion av ACTH hypofysadena och i ektopisk ACTH-syndrom, organ och vävnader som inte är relaterade till hypofysen. (finenaturalmedicine.com)
 • Bipolär sjukdom är också känt som bipolärt syndrom eller manisk depressiv sjukdom. (psykiska-sjukdomar.se)
 • Målande är min medicin, men jag hoppas verkligen det i framtiden kommer att finnas mer hjälp mot PMDS, som inte är anti-depressiv medicin, och att vi alla överlever detta hemska syndrom. (blogspot.com)
 • Detta kan allvarligt skada dig och orsaka skada eller sjukdom. (oyedany.com)
 • Till skillnad får vid bipolär sjukdom 1 kan detta vara en mycket produktiv period då saker faktiskt avslutas. (psykiska-sjukdomar.se)
 • Man kan kanske säga att jag gick igenom en slags manisk-depressiv period men med väldigt småskaliga symptom. (blogg.se)
 • Det är också vanligt att en manisk period slutar med en depressiv period, dels för att man kanske gjort ogenomtänkta saker som manisk. (blogg.se)
 • Hos en person med bipolär sjukdom 1 tenderar de maniska perioderna att vara övervägande. (psykiska-sjukdomar.se)
 • Du pendlar mellan depressiv och manisk, där de maniska skoven är vanligare. (blogg.se)
 • Tillfälliga känslor av nedstämdhet, oro, sorg och håglöshet är en naturlig del av livet och det är ingen sjukdom. (blogg.se)
 • Jag är depressiv, kommer vara depressiv till och från hela livet, och jag vill dö . (blogg.se)
 • Behovet av hjälp i det dagliga livet på grund av långvarig sjukdom har minskat. (docplayer.se)
 • Men det vanligaste är att en anhörig vet att någon har Huntingtons sjukdom i släkten. (huntington.se)
 • Vid bipolär sjukdom föreligger en s k "kindling"-effekt: de besvärsfria perioderna tenderar att bli kortare med stigande ålder samtidigt som symtomens intensitet och duration ökar. (internetmedicin.se)
 • Jag ser och förstår att den antidepressiva medicinen förvärrade min sjukdom. (lenalivet.se)
 • För att få sjukpenning ska arbetsförmågan vara nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom. (e-pages.dk)
 • Den Anal Fistula är en sjukdom som är känd för symptom och Orsaker som i praktiken består av en passage av patologiska formen canaliculära, som ligger i. (web-apotek-sverige.life)
 • Bipolär sjukdom hos vuxna. (reoveme.com)
 • Naproxen används vid reumatoid artrit hos vuxna och barn, ledförslitning (artros), ryggradsstyvhet (Bechterews sjukdom), vid menstruationssmärtor, vid akuta anfall av migrän samt vid akuta smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet. (kronansapotek.se)
 • Redan som 15-åring hade han fått diagnosen bipolär sjukdom av en psykiater vid Gävle sjukhus. (fof.se)
 • Diagnosen Huntingtons sjukdom får man genom att genomgå en testning. (huntington.se)
 • Däremot var det ingen skillnad beroende på om patienterna hade bipolär sjukdom typ I eller II. (cibris.se)
 • I motsats till den vanliga missuppfattningen att det liknar att bara känna sig ledsen, är det en allvarligare sjukdom som medför många negativa känslor för människor som påverkas av den. (abeachreefmotel.com)
 • Och om du letar upp 'dysthymia DSM 5' kommer du sannolikt att hänvisas till persistent depressiv sjukdom (PDD), som nu är ett paraplybegrepp för kombinationen av dysthymia och major depressiv sjukdom. (graphistik.com)
 • En depressiv vän sa att det inte gav bra effekt, är det nån studie på att de fungerar bra för just bipolära? (swedishforum.se)
 • Men som bot vid depressiv sjukdom fungerar inte hypnos. (netdoktor.se)
 • Samtidigt uppskattas att mellan fem och tio procent av personer med depressiv sjukdom också har alkoholproblem. (omsystembolaget.se)
 • 1 Var tredje person med långvarig sjukdom (16 procent av hela befolkningen) har svåra eller mycket svåra besvär av någon långvarig sjukdom. (docplayer.se)
 • Jag ser och hör att Giro inte är nån som vill slippa arbeta, hon har ett helvete och det är hennes man som orsakar det och hennes sjukdom. (polytrop.org)