• Enligt socialismen krävs det ekonomisk demokrati och att den ekonomiska fördelningen i samhället är någorlunda jämn för att den politiska demokratin skall fungera i praktiken. (wikipedia.org)
 • Liberal demokrati (även konstitutionell demokrati ) är ett styrelseskick med representativ demokrati där de folkvaldas politiska makt står under rättsväsendet . (wikipedia.org)
 • Termen "liberal" i "liberal demokrati" antyder inte att statsskicket i en sådan demokrati behöver följa den politiska ideologin liberalism . (wikipedia.org)
 • [ 1 ] Åtskilliga politiska ideologier baseras på liberal demokrati. (wikipedia.org)
 • Demokrati är ett statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av styrelseskick där den politiska makten i (oftast) en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val, oftast av förtroendevalda representanter till dess parlament (representativ demokrati). (wikipedia.org)
 • Även om begreppet demokrati oftast används i kontexten av politiska stater används det också inom privata organisationer, då ofta med hänsyftning på att alla närvarande har rösträtt. (wikipedia.org)
 • Från det klassiska Grekland och fram till slutet av 1700-talet förknippades demokrati med folkets direkta deltagande i den politiska beslutsprocessen, idag kallat direktdemokrati. (wikipedia.org)
 • Demokrati bygger på idén om politiska jämlikhet, att vi alla har varsin röst när det är val. (su.se)
 • En tydlig indikation på att folk tröttnat på politikerna är att 13 miljoner i senaste valet struntade i att rösta och endast 33 procent av de så kallade born frees (de födda efter 1994) registrerade sig för att rösta - de unga använde sin högst legitima rätt att kräva lika mycket av sina politiska företrädare som i vilken annan demokrati som helst. (palmecenter.se)
 • Ny Demokrati är ett oberoende och nybildat politiskt parti vars grundsyn är att sunt förnuft, personligfrihet och hänsyn till andra skall prägla de politiska besluten. (gu.se)
 • I debatten om epistemisk demokrati hävdar många att det är omöjligt, eftersom det inte råder något enighet om enligt vilka måttstockar vi ska utvärdera demokratiska beslut - och det är just på grund av vår oenighet i moraliska och politiska frågor som vi behöver demokratiska procedurer. (mothugg.se)
 • Boken bygger på samtal med tre generationer män och kvinnor om deras syn på samhälle, politik och demokrati. (su.se)
 • Inom arbetslivet handlar ekonomisk demokrati om att ge löntagarna större makt över företagen genom skapandet av kooperativ eller arbetarstyrda företag . (wikipedia.org)
 • Som politisk filosofi bygger demokrati på att alla medborgare har en serie fri- och rättigheter, de demokratiska fri- och rättigheterna. (wikipedia.org)
 • Modellens styrka ifråga om att bedöma olika staters demokratiska status ligger i dess förmåga att särskilja en tillsynes (på pappret) formell demokratis status, som till exempel kan brista i sin respekt för mänskliga rättigheter, från en demokrati som både formellt i statsskicket, men också ur ett medborgarperspektiv, i realiteten är demokratiskt (dvs. (wikipedia.org)
 • Sverige måste i alla sammanhang stå upp för demokratiska principer, arbeta för att stärka demokrati och uttrycka kritik när demokratin brister eller riskerar att försvagas. (omvarlden.se)
 • Men hoten kommer också från medborgare, som inte accepterar läroböckernas demokratiuppfattning, som inte anser att demokrati är en ren beslutsmetod, som inte anser att beslut automatiskt är demokratiska om de fattas i behörig ordning (s.k. "proceduriell legitimitet"), som inte underordnar sig majoritetsbeslut, som frestas av direktdemokrati och deltagardemokrati eller rentav av civil olydnad. (skolaochsamhalle.se)
 • Är du intresserad av sambandet mellan kultur och demokrati? (allastudier.se)
 • Teoretisk introduktion till relationen mellan kultur och demokrati. (allastudier.se)
 • En liberal demokrati kan formas som en konstitutionell republik eller en konstitutionell monarki . (wikipedia.org)
 • Ekonomisk demokrati innebär medborgarnas möjligheter att påverka den ekonomiska utvecklingen i stort eller den egna arbetsplatsens ekonomiska beslut. (wikipedia.org)
 • [ 1 ] Begreppet förekommer oftast inom den socialistiska idétraditionen som delar upp demokratibegreppet i politisk demokrati , social demokrati och ekonomisk demokrati. (wikipedia.org)
 • Ellerman menar att ekonomisk demokrati innebär att de anställda på företagen har rätten att välja styrelsen på sina företag efter principen 1 person, 1 röst. (wikipedia.org)
 • På det individuella planet innebär ekonomisk demokrati en jämn fördelning av ekonomiska rättigheter och möjligheter. (wikipedia.org)
 • I Sverige är Löntagarfonderna det tydligaste exemplet på förslag inriktad mot ekonomisk demokrati inom arbetslivet. (wikipedia.org)
 • Ekonomisk demokrati kan även innebära demokratisk styrning av samhällsekonomin ofta genom någon form av planekonomi eller genom ett stort inflytande från arbetstagarna över beslut, vinst och produktion, på respektive företag. (wikipedia.org)
 • en film om ekonomisk demokrati på UR [ 12 ] . (wikipedia.org)
 • Den marxistiska filosofin definierade ekonomisk demokrati som viktigare än politisk demokrati. (wikipedia.org)
 • I denna volym redovisas ett omfattande forskningsprojekt om de olika former för arbetsplatsdemokrati och ekonomisk demokrati som utvecklats i de fem nordiska länderna under 1900-talet. (arkiv.nu)
 • Under symposiet kommer vi bland annat att diskutera demokratiseringens ljusa och mörka sidor, utmaningar för civilsamhällen efter övergång till demokrati och vad forskningen kan betyda för den fortsatta utvecklingen i världen, säger Håvard Hegre, professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet och en av deltagarna i symposiet. (uu.se)
 • Demokrati handlar inte endast om parlament och konstitution. (allastudier.se)
 • Sverige ökar nu stödet till organisationer som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter, fredsbyggande och yttrandefrihet i Uganda. (sida.se)
 • Svenska ambassaden i Kampala har fattat beslut om ytterligare 49 miljoner kronor de närmsta två åren till en bred demokratifond som i sin tur förmedlar medel till ett hundratal organsationer som arbetar för att stärka demokrati, mänskliga rättigheter, fredsbyggande och yttrandefrihet. (sida.se)
 • Idag är demokrati, yttrandefrihet och integritet hotad på olika vis, ex. (wordpress.com)
 • Vilken form av demokrati är mest demokartisk? (so-rummet.se)
 • Demokrati och mänskliga rättigheter är grundläggande principer i vårt samhälle. (uu.se)
 • 1.1 Statsskick och demokrati Federalismens principer Vi vill att federalism ska ligga till grund för samhällets konstitutionella skick. (docplayer.se)
 • Tänk om demokratin skulle öka i världen för att någon har tittat på modellen och faktiskt ändrat strategi för att sprida demokrati? (uu.se)
 • Den vetenskapliga metodiken bidrar till att sprida demokrati. (helsinki.fi)
 • Kommunal demokrati hör i modern tid nära samman med kommunal självstyrelse . (ne.se)
 • Temasamtal om faktatillit, demokrati och populism. (su.se)
 • Med hjälp av statistikverktyget factlab kommer vi här att tydliggöra och synliggöra skillnaden mellan demokrati och diktatur. (so-rummet.se)
 • Här kan du ladda ner materialet "Demokrati och diktatur" Obs! (so-rummet.se)
 • Vad kännertecknar en demokrati och en diktatur? (so-rummet.se)
 • Läroböckerna definierar inte demokrati, utan fastslår att den är motsatsen till diktatur. (skolaochsamhalle.se)
 • diktatur maskeret som demokrati. (denstoredanske.dk)
 • I denna kurs ges en introduktion till de mänskliga rättigheternas innebörd med särskilt fokus på de utvecklingar som kännetecknar dagens europeiska och svenska demokrati. (uu.se)
 • Vi är för en demokrati som inkluderar alla mentalt friska människor, oavsett ålder, som är svenska medborgare och som har klarat av att ta ett demokratikörkort. (wordpress.com)
 • Elever ska också inse att Sverige är demokratiskt och att demokratin (läs: det svenska statsskicket) trots sina brister är det bästa sättet att styra ett land, det vill säga att demokrati är en styrningsteknologi och inte någon form av självstyre. (skolaochsamhalle.se)
 • Brit Stakston kommer till Framtidens lärande 29-30 oktober för att prata medier, demokrati och svensk skola med skolfolk, tillsammans med Åsa Wikforss, professor och sommarpratare, professor Ulla Carlsson och medieutredaren Anette Novak, lärarutbildaren Michael Forsman, Södertörn med flera. (diu.se)
 • Ska ni arbeta med demokrati och riksdagen i skolan ? (so-rummet.se)
 • I år är det 100 år sedan riksdagen beslutade att ändra grundlagen och införa allmän och lika rösträtt - fullvärdig demokrati. (dagensmedia.se)
 • Sedan åren kring 1990 är demokrati det styrelseskick som de flesta länder uppger sig ha, även om det ibland är högst tveksamt att landet skulle vara demokratiskt, bland annat baserat på brister i landets valsystem, vilka människor som har givits rösträtt, vilka som är valbara, samt graden av instabilitet vad gäller den yttersta makten. (wikipedia.org)
 • Dagens sista temasamtal var om demokrati, rättvis fördelning och ansvar över generationsgränserna. (su.se)
 • Dagens tema är Demokrati och delaktighet. (docplayer.se)
 • I senaste numret av tidskriften International Theory har jag en artikel som analyserar Jürgen Habermas tes om att demokrati och mänskliga rättigheter är likursprungliga ( gleichursprünglich ), det vill säga att de begreppsligen förutsätter varandra likt höna och ägg. (mothugg.se)
 • Vad är skillnad mellan demokrati och monarki? (so-rummet.se)
 • Vi ville veta i vilken grad och hur kvinnor och män upplever sina möjligheter att delta i lokal demokrati. (dagensarena.se)
 • Allt fler kvinnor tar plats i den indiska lokalpolitiken, men världens största demokrati har fortfarande långt kvar till jämställdhet. (omvarlden.se)
 • Borgerlig demokrati är en marxistisk term för en typ av politiskt system (" överbyggnad ") i kapitalistiska samhällen. (wikipedia.org)
 • Demokrati beskrivs som identiskt med det system vi har. (dagensarena.se)
 • Utan dessa rättigheter i ett fungerande system har vi ingen fullvärdig demokrati. (dagensmedia.se)
 • Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, talade om hur den populistiska synen på demokrati inte garanterar fri- och rättigheter och hur populismen påverkar strävan efter ett mer hållbart samhälle. (su.se)
 • Hur utvecklar länder demokrati och ekonomiskt välstånd? (uu.se)
 • Forskning inom e-förvaltning och e-demokrati utvecklar offentliga tjänster och plattformar för öppen och effektiv styrning, ett rättssäkert myndighetsutövande och pålitlig informationsspridning. (su.se)
 • Demokrati och mänskliga rättigheter är nyckelfrågor i vår dialog med ugandiska regeringen, förklarar Urban Andersson, Sveriges ambassadör i Uganda. (sida.se)
 • Datan inkluderar graden av demokrati i 177 länder mellan åren 1900 och 2012. (gu.se)
 • Vad betyder demokrati i dag? (su.se)