• 5,29 mg (aluminium) DEAE-dextran Ginseng För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt LÄKEMEDELSFORM Injektionsvätska, suspension Vitaktig suspension 4. (docplayer.se)