• Ärftliga sjukdomar är vanliga och genetiska frågeställningar förekommer inom de flesta specialiteter. (ki.se)
 • Genetiska sjukdomar drabbar alla åldrar och flertalet specialiteter, därför integreras naturligt andra kliniska discipliner såsom gynekologi, onkologi, kardiologi och pediatrik samt ämnesområdet medicinsk etik. (ki.se)
 • Med hjälp av den nya kartan kan forskare koppla genetiska skillnader till sjukdomar på ett mycket snabbare och billigare sätt än tidigare. (svd.se)
 • Genetiska sjukdomar orsakas av mutationer i arvsmassan . (genteknik.nu)
 • Genetiska sjukdomar är inte alltid ärftliga. (genteknik.nu)
 • Genetiska sjukdomar brukar delas upp i olika kategorier till exempel mitokondriell, monogen och polygen sjukdom. (genteknik.nu)
 • Genetiska sjukdomar kan delas upp i olika kategorier. (genteknik.nu)
 • Mitokondriella sjukdomar beror på genetiska förändringar i arvsmassan hos mitokondrierna. (genteknik.nu)
 • Polygena eller komplexa genetiska sjukdomar beror på mutationer i flera olika gener . (genteknik.nu)
 • Förhållandevis många genetiska sjukdomar är polygena, till exempel allergier, autoimmuna sjukdomar, psykiatriska sjukdomar och vissa typer av cancer. (genteknik.nu)
 • Trots olika metoder för att statistiskt selektera bort genetiska varianter som antogs inte kunde koppla till sjukdomar, fanns det tiotusentals genetiska varianter kvar. (umu.se)
 • Den här databasen kan nu vara till nytta för andra familjer med andra ärftliga sjukdomar i regionen, säger Erik Johansson, professor i medicinsk biokemi vid Umeå universitet. (umu.se)
 • Då genetiska sjukdomar drabbar alla åldrar, från fosterstadiet till vuxna individer, och förekommer inom i stort sett alla specialiteter, så integreras naturligt inslag från andra kliniska discipliner såsom gynekologi, onkologi, kardiologi och pediatrik samt ämnesområdet medicinsk etik. (ki.se)
 • Utrustningen används för att identifiera genetiska varianter, epigenetiska faktorer och inflammatoriska biomarkörer som är associerade med metabola och inflammatoriska sjukdomar som cancer, kroniska psykiska sjukdomar, typ 2 diabetes, fetma och kardiovaskulära sjukdomar. (skane.se)
 • "Databasen kommer att få stor betydelse för många nationella forskningsprojekt som undersöker samband mellan genetiska varianter och sjukdomar", säger professor Ulf Gyllensten på Uppsala universitet och SciLifeLab, som leder projektet i ett pressmeddelande. (kemivarldenbiotech.se)
 • "Det är viktigt att kartlägga sällsynta genetiska varianter för att underlätta diagnos av ärftliga sjukdomar", kommenterar Adam Ameur, bioinformatiker vid Uppsala Universitet och SciLifeLab, som har varit huvudansvarig för analyserna. (kemivarldenbiotech.se)
 • Gruppseminarium med redovisning av molekylärmedicinska metoder för behandling/ diagnostik av genetiska sjukdomar. (ki.se)
 • Många sjukdomar är komplexa men flera bakomliggande genetiska förändringar som dessutom påverkas av miljöfaktorer. (eurasierklubben.se)
 • Medlemskapet ger dig ett personligt inlogg i databasen där du enkelt hittar all information om din häst och kan till exempel matcha ditt sto med de godkända hingstarna för att kolla inavelsprocent samt risk för genetiska sjukdomar såsom dvärgväxt och vattenskalle. (sfhf.se)
 • Att DNA testa sitt sto mot genetiska sjukdomar rekommenderas av KFPS. (sfhf.se)
 • Vi bedriver en stor studie för att förstå den genetiska arkitekturen för OCD och relaterade sjukdomar. (varbi.com)
 • Samlingsnamn för de digitala metoder som används för att statistiskt och matematiskt analysera genetiska data. (nrm.se)
 • En viktig och ibland förbisedd sådan är uppbyggnaden av databaser med genetiska data. (nrm.se)
 • God vana vid vanligen f rekommande programvara f r statistisk analys av genetiska data. (vakanser.se)
 • En liknande idé återfinns i kravet på disposition av data i olika databaser efter publicering. (vr.se)
 • Exempelvis skall genetiska associations-data framtagna i forskning finansierad av NIH publiceras i dbGaP . (vr.se)
 • I Amerika har NSF skapat databasen Dryad - en internationell samling av data från granskade artiklar från både grund- och tillämpad forskning inom biovetenskaperna. (vr.se)
 • Projektet kommer att dra nytta av stora öppna databaser (human connectome project, UK biobank) som samlat in hjärnbilder och genetiska data för tusentals personer. (liu.se)
 • Under 2000-talets första år har mycket hänt vad gäller användandet av datorer inom bioinformatiken, att dra slutsatser av genetiska data samlade i gigantiska databaser. (wikipedia.org)
 • Nu kan forskare gräva djupare i resultaten, och det är även enkelt att utvidga databasen med andra gener eller data från nya stora genetiska kartläggningsprojekt, avslutar Mattias Möller. (vetenskaphalsa.se)
 • Övningen görs med hjälp av olika databaser med genetisk data. (uu.se)
 • Forskarna har utgått från samtliga fall av höftfraktur hos patienter över 50 års ålder i databasen General Practice Research Database, som innehåller data från primärvården i Storbritannien, totalt drygt 13000 fall. (lakartidningen.se)
 • What are the opportunities of creating vast databases for analyzing prehistory in previously unimaginable ways, and how can these repositories of data be made available to other researchers? (blogspot.com)
 • Vi delar inte information som ditt namn eller annan gemensam identifierande information kopplad till dina genetiska data med tredje man, förutom det som krävs enligt lag eller med ditt uttryckliga medgivande. (ancestry.se)
 • För att undersöka de genetiska överlappningarna mellan cannabisberoende och 22 utvalda sjukdomstillstånd behandlades data med den i detta sammanhang vanligaste metoden, linkage disequilibrium score regression, för att räkna fram de genetiska korrelationerna. (svenskberoendemedicin.se)
 • Databasen innehåller 41 miljoner data. (nkcdb.se)
 • Grimsö genetiska laboratorium, SLU, har analyserat alla DNA-prov som har registrerats med kompletta uppgifter i Rovbase . (naturvardsverket.se)
 • Det kan till exempel gälla uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, sexuell läggning, hälsa eller genetiska uppgifter. (riksdagen.se)
 • Skulle hunden som bajset tillhör då identifieras via genetiska uppgifter i PooPrints databas kan hundägaren varnas eller eventuellt bötfällas. (feber.se)
 • Vi efterfrågar aldrig personuppgifter avseende din rasmässiga eller etniska bakgrund, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska uppfattningar, medlemskap i en fackförening, genetiska uppgifter eller uppgifter om ditt sexliv och din sexuella läggning. (moank.se)
 • Detta sker naturligt och antas vara ett sätt att öka den genetiska variationen hos bakterier. (genteknik.nu)
 • Det visade sig dock svårt i praktiken, eftersom den genetiska variationen mellan människor är mycket stor även i ett begränsat område som Sverige. (umu.se)
 • 33 miljoner genetiska varianter, varav ca 10 miljoner nya, har hittats i en omfattande kartläggning av den genetiska variationen i Sverige. (kemivarldenbiotech.se)
 • Med hållbarhet menas att den ej leder till brister avseende mentalitet, hälsa och funktion eller tömmer rasen på den genetiska variationen. (wordpress.com)
 • Det är mycket viktigt att öka den genetiska variationen. (wordpress.com)
 • Här kan du hitta information om förfarandet om tillträde till genetiska resurser och/eller tillhörande traditionell kunskap. (naturvardsverket.se)
 • Detta öppnar för att hitta underliggande genetiska orsaker till flera cancertyper som vi har forskningsprojekt kring, säger Beatrice Melin, professor i onkologi vid Umeå universitet och en av medförfattarna till studien. (umu.se)
 • Vi kan inte avg ra om det beror p att sm syskon r mer riskben gna och kreativa eller p att de har sv rare att hitta jobb, s ger Bj rn ckert som r en av rapportf rfattarna. (barnsidan.se)
 • Tjänsten kombinerar avancerad DNA-forskning med världens största online-tjänst för släktforskning och kan på så sätt ge dig information om ditt genetiska ursprung och hjälpa dig hitta nya släktingar. (ancestry.se)
 • Att hitta dessa genetiska samband är speciellt viktiga för vanliga men komplexa sjukdomstillstånd som cancer, diabetes, hjärtsjukdom och psykiska sjukdomstillstånd. (svenskberoendemedicin.se)
 • Många svenskar har de senaste åren skickat in sitt dna till kommersiella företag i hopp om att få veta mer om sitt genetiska ursprung, eller kanske för att hitta en avlägsen släkting i USA. (aftonbladet-cdn.se)
 • För att den genetiska informationen ska kunna. (fof.se)
 • Molekylärbiologin studerar främst replikationen, då kromosomer kopieras vid celldelning, transkriptionen då informationen i DNA översätts till RNA, och translationen då den genetiska informationen når sitt slutresultat i form av tillverkning av protein. (wikipedia.org)
 • Hit hör DNA, den form som den genetiska informationen lagras i, RNA, en besläktad molekyl vars funktioner sträcker sig från att utgöra en arbetskopia av DNA till att fungera som enzym och att utgöra en viktig del av translationsapparaten, och proteiner som är den viktigaste typen av strukturella molekyler i en cell och dessutom omfattar en stor mängd viktiga enzymer. (wikipedia.org)
 • Den samlade informationen om dessa biokemiska och genetiska analyser vid nydiagnosticerad diabetes skulle ka v rdet av allt det arbete som l ggs ned p att klassificera diabetespatienter. (diabetolognytt.com)
 • Informationen lagras i sökbara databaser, och det är mot dessa man jämför sitt dna från till exempel ett vattenprov. (extrakt.se)
 • I rapporten kopplas den genetiska informationen till befintliga målstyrda behandlingar och läkaren kan göra effektiva val. (rocheonline.se)
 • I rapporten analyserar och kopplar bioinformatiker från Foundation Medicines labb, den genetiska informationen till befintliga målstyrda behandlingar och läkaren kan göra effektiva val. (rocheonline.se)
 • Databasen ska vara öppen för forskare världen över. (lakemedelsvarlden.se)
 • Det har varit otroligt spännande att kunna kombinera mina kunskaper som programmerare och forskare för att utforma den här databasen i ett format som är lätt att använda inom transfusionsmedicin. (vetenskaphalsa.se)
 • I forskningsstudien, där forskare vid Umeå universitet deltagit, bekräftades 13 tidigare identifierade genetiska markörer och dessutom upptäcktes 13 nya genetiska markörer som har en koppling till gliom. (cancercentrum.se)
 • Man tog också blodprover för biokemiska och genetiska analyser. (gu.se)
 • Genetiska, utvecklingsmässiga, organiska och psykologiska faktorer har diskuterats som orsaker till parasomnierna. (lakartidningen.se)
 • Forskargruppen för klinisk farmakogenomik driver projektet Swedegene som syftar till att finna och utvärdera genetiska orsaker till läkemedelsbiverkningar. (uu.se)
 • De genetiska förändringar som leder till sjukdom kan uppstå i vissa celler eller vävnader på fosterstadiet eller i den vuxna kroppen. (genteknik.nu)
 • Venös tromboembolisk sjukdom orsakas av ett komplext samspel av genetiska och förvärvade riskfaktorer, och kan under vissa villkor även drabba unga människor. (skane.se)
 • TMDb Film.nu använder sig av The Movie Database API (TMDb) för vissa funktioner, men är inte på något sätt stödd eller certifierad av TMDb. (film.nu)
 • Lagförslaget innebär alltså konkret att det ska bli möjligt att i vanlig lag föreskriva förbud mot offentliggörande av vissa känsliga personuppgifter i sökbara databaser. (ericsoniubbhult.se)
 • Men vad många kanske inte känner till är att polisen i vissa fall kan använda sig av dna-företagens databaser vid grova brottsutredningar. (aftonbladet-cdn.se)
 • Utvecklingen av nya metoder har gjort att möjligheten till kostnadseffektiva genetiska tester ökat explosionsartat, och är en viktig del av kursen. (ki.se)
 • De senaste årens utvecklig av nya metoder för genetiska analyser har gjort att möjligheten till kostnadseffektiva genetiska tester exploderat. (ki.se)
 • Centret har egna plattformar för de flesta molekylära genetiska metoder och metabolomik. (letsgig.com)
 • Man granskade två stora genetiska databaser som innehåller dna-analyser, hjärnskanningar och information om depression hos tiotusentals människor. (illvet.se)
 • Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen omfattar genetiska resurser och traditionell kunskap som är associerad med dessa resurser. (naturvardsverket.se)
 • Frågor och svar om Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen och användningen av genetiska resurser och tillhörande traditionell kunskap vid forskning och utveckling av produkter. (naturvardsverket.se)
 • Du omfattas av Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen då du använder genetiska resurser (samt traditionell kunskap om sådana) som har ett ursprung i ett land med tillträdeslagstiftning inom forskning eller produktutveckling i Sverige. (naturvardsverket.se)
 • Användare av genetiska resurser eller traditionell kunskap associerad med genetiska resurser behöver uppfylla så kallad tillbörlig aktsamhet, samt deklarera detta till Naturvårdsverket. (naturvardsverket.se)
 • Nagoyaprotokollet är en bindande överenskommelse som reglerar tillträde till genetiska resurser och tillhörande traditionell kunskap, samt att nytta som uppstår från användningen av dessa fördelas rättvist. (naturvardsverket.se)
 • Access and Benefit-Sharing (ABS) innebär tillträde till genetiska resurser och tillhörande traditionell kunskap samt att nytta som uppstår från användningen av dessa fördelas rättvist. (naturvardsverket.se)
 • Länder som är part till Nagoyaprotokollet ska skapa förutsättningar som underlättar tillträde till genetiska resurser och tillhörande traditionell kunskap åt användare, samtidigt som de har rätt att kräva att det ska finnas ett förhandsgodkännande och en överenskommelse som försäkrar rättvist fördelad nytta till följd av användandet av dessa resurser och kunskaper. (naturvardsverket.se)
 • Tillträde till och användning av genetiska resurser inom livsmedel och lantbruk kan falla under specialiserade regler om de berörs av det växtgenetiska fördraget (ITPGRFA). (naturvardsverket.se)
 • ABS Nationell Fokalpunkt (NFP) - Ansvarig för kontakt med CBD-sekretariatet och är den som ska tillgängliggöra information om förfaranden för tillträde till genetiska resurser och tillhörande traditionell kunskap samt upprättande av ömsesidigt överenskomna villkor (MAT). (naturvardsverket.se)
 • Programmet för odlad mångfald, POM, är en nationell satsning för att säkra våra kulturväxters genetiska resurser. (jordbruksverket.se)
 • Dessa databaser och referensbibliotek är ju själva grunden till att kunna identifiera arter och populationer. (nrm.se)
 • Om två år räknar konsortiet som samverkar om databasen att ha avslutat en studie för att identifiera samband mellan genetiska markörer och allvarlig leverpåverkan. (lakemedelsvarlden.se)
 • Genetiken studerar vilken effekt genetiska skillnader har på organismen. (wikipedia.org)
 • Även efter bara två generationer har de två syskonen en del stora skillnader på den genetiska nivån. (myheritage.se)
 • Man vet inte heller vilka andra genetiska riskfaktorer för åkomman som hunden bär på, eller i vilken utsträckning miljöeffekter inverkar. (skk.se)
 • Att vi nu hittat och bekräftat en uppsättning genetiska riskfaktorer inblandade i utvecklingen av gliom gör att vi får en bättre genetisk bild av sjukdomen och därmed en större förståelse för vem som befinner sig inom riskzonen för att drabbas, säger Beatrice Melin. (cancercentrum.se)
 • I databasen kan du även läsa om projekten som fått bidrag tidigare år samt slutrapporter som kommit in de senaste åren. (jordbruksverket.se)
 • Vi använder kliniska prover (serum/plasma/helblod) för våra analyser samt stora databaser innehållande klinisk information om patienterna. (skane.se)
 • Med hjälp av en liga genetiska övermänniskor på landsflykt har Khan (Ricardo Monatalban), en fascinerande överlöpare från 1900 talets jorden, anfallit rymdstationen Regula One, stulit en topphemlig uppfinning som går under namnet Project Genesis samt tagit kontroll över ett av Federationens stjärnskepp. (film.nu)
 • Läkaren erhåller, utifrån analysen som baseras på vävnadsprov från tumören, en överskådlig rapport över patientens genetiska profil, samt information om studier som pågår. (rocheonline.se)
 • Arbetsuppgifterna inkluderar att projektleda startandet av rekrytering av försökspersoner via webben, marknadsföring av studien till allmänhet, media och sjukvård, samordning av insamlingens medarbetare och sajter, kontakter med biobank, projektledning av internationella samarbetsprojekt och hantering av dataöverföringsavtal, arbete med nationella register samt våra interna databaser. (varbi.com)
 • Den genetiska bakgrunden till APS2 är sannolikt komplex och sjukdomen orsakas sannolikt av flera gener i samverkan med miljön. (socialstyrelsen.se)
 • För att sjukdomen ska vara ärftlig måste de genetiska förändringarna finnas i könscellerna. (genteknik.nu)
 • Förslaget innebär också att om en utgivare av en databas som fått en underrättelse från Justitiekanslern om att material i databasen kan utgöra yttrandefrihetsbrott tar bort materialet kan han eller hon inte hållas ansvarig för material som har funnits tillgängligt i databasen i mer än ett år. (riksdagen.se)
 • Så nu har jag fastat en hel kväll för att få så bra provtagning som möjligt på de två testen, jag har fyllt i den medföljande lappen som jag också skrivit under där det står att mitt DNA får finnas tillgängligt i deras databas i 25 år och jag har möjlighet att via databasen få se vilka genetiska släktingar jag har i det genetiska släktträdet. (mormonlady.se)
 • Internationellt erkänt intyg om efterlevnad (IRCC) - Ett tillstånd eller motsvarande dokument som har utfärdats vid tillträdet som bevis på att den genetiska resurs och/eller tillhörande traditionella kunskap som intyget gäller har inhämtats i enlighet med förhandsgodkännande och ömsesidigt överenskomna villkor. (naturvardsverket.se)
 • Polisen kan använda populära dna-databaser för släktforskning i utredningar. (aftonbladet-cdn.se)
 • Sedan den 1 januari kan polisen göra så kallade familjesökningar i polisens dna-register, men nu blir Linköpingsfallet ett pilotprojekt i Sverige när det kommer till användandet av kommersiella dna-databaser vid polisutredningar. (aftonbladet-cdn.se)
 • Utgångspunkten har varit att endast använda databaser som är öppna för polisen, säger Ricky Ansell. (aftonbladet-cdn.se)
 • I augusti 2019 skickar polisen in gärningsmannens dna-profil till två kommersiella dna-databaser, i hopp om någon typ av matchning. (aftonbladet-cdn.se)
 • Projektet syftar bland annat till att studera hur relationen mellan luftföroreningar och demens påverkas av buller, genetiska förutsättningar och socioekonomisk situation. (umu.se)
 • Om dna från ett svenskt rättsfall skulle leda till en träff i form av en avlägsen släkting hos Gedmatch så är förutsättningarna goda att komma vidare med hjälp av andra källor, enligt Peter Sjölund som arbetar professionellt med släktforskning baserad på både genetiska analyser och traditionella källor. (fof.se)
 • Den genetiska analysen tyder på att hundens respiratoriska coronavirus kom till Sverige omkring 2010. (orebronyheter.com)
 • Testet tillhandahåller en ny dimension av genetiska insikter med omfattande hälsorapporter som kan stärka framtida hälso- och livsstilsval. (tt.se)
 • Forskarna kunde då begränsa antalet till bara 26 genetiska varianter som förekom i den cancerdrabbade familjen men inte i hela kontrollpopulationen. (umu.se)
 • Molekylen som bygger upp arvsmassan och som innehåller den genetiska koden. (nrm.se)
 • Databasen har inledningsvis till syfte att finna samband mellan individers gener och benägenhet att till följd av medicinsk behandling drabbas av den svåra och potentiellt dödliga hudreaktionen Stevens-Johnsons syndrom. (lakemedelsvarlden.se)
 • Promillen av genetiska skillnad oss emellan kan påverka risken för att få en sjukdom eller hur väl en medicin fungerar. (svd.se)
 • När information om den genetiska orsaken bakom en sjukdom saknas och arvsgången är oklar, kan det vara svårt att ge goda avelsråd. (eurasierklubben.se)
 • Genetiska analyser visar att barnets virus - den hittills äldsta kartlagda stammen av smittkoppor - är en föregångare till alla kända stammar, och att merparten av smittans genetiska variation har uppstått under de senaste seklerna. (fof.se)
 • Det krävs att studenten presenterar sin seminarieuppgift och för en adekvat diskussion om genetisk utredning, handläggning, och hur genetiska resultat leder till konsekvenser för individuella patienter. (ki.se)
 • Forskning under de senaste 20 åren har visat att konventionella förädlingsmetoder leder till en rad genetiska förändringar. (genteknik.se)
 • Användning av bioinformatiska verktyg och databaser för molekylärgenetiskt arbete. (liu.se)
 • Databasen har rekommenderats av Journal of Nucleic Acid Research (NAR), database edition 2017. (ki.se)
 • Syskon har i genomsnitt samma genetiska förutsättningar. (doktorn.com)
 • Syskon har i genomsnitt samma genetiska f ruts ttningar. (barnsidan.se)
 • Genetiska utredningar är viktiga för initiering av hälsofrämjande kontrollprogram. (ki.se)
 • Övningen, i form av ett pussel, The Mycomuncher DNA Puzzle, visar hur det går till när DNA-koden i en gen översätts till ett proteinPussla med DNA för att förstå den genetiska koden. (uu.se)
 • På 30 minuter kommer databasen Simple ClinVar att presenteras. (ki.se)
 • Genetiska databaser bidrar också till utformningen av och tolkningen av resultat från vaccinförsök, och kan samtidigt bidra till 3R-målen ( Reduce/refine/replace ). (ki.se)
 • Du deltar i laborativa övningar och lär dig att använda databaser och statistik för utvärdering av DNA-resultat. (uu.se)
 • Ibland kommer ytterligare information (tex genetiska svar, foton, videoinspelningar) ges succesivt under seminariet och i dessa fall ges tid att arbeta vidare med frågeställningarna under seminariet. (ki.se)
 • Forskargrupperna (det är ett 40-tal namn på författarlistan av artikeln) utnyttjade två databaser (iPSYCH och deCODE) i vilka de tog fram 20 916 fall och 363 116 kontroller. (svenskberoendemedicin.se)
 • Grundlagsskyddet kan i värsta fall komma att omfatta databaser som utgör rena personregister. (svensktidskrift.se)
 • Vid en sökning i relevanta databaser hittades sex fallrapporter där sömngång associerades till behandling med zolpidem. (lakartidningen.se)
 • På 30 minuter kommer databasen Open Targets Platform att presenteras. (ki.se)
 • På 30 minuter kommer dessa två open sciences-databaser från ELIXIR att presenteras. (ki.se)
 • I dagsläget är det beslutat att databasen endast är tillgänglig för uppfödare som hjälp i deras avelsarbete. (eurasierklubben.se)