• Föreläsningar · 18 min · Stefan Stenfelt har studerat ensidig hörselnedsättning och dövhet. (urplay.se)
 • Sen följer ofta ensidig hörselnedsättning som kan varierera från måttlig till dövhet . (symptoma.se)
 • Stefan Stenfelt, professor i teknisk audiologi, har studerat ensidig hörselnedsättning och dövhet. (ur.se)
 • Om du har ensidig dövhet kan Oticon Medicals Ponto hjälpa dig. (oticonmedical.com)
 • Läs användarberättelser om ensidig dövhet och konduktiv/kombinerad hörselnedsättning. (oticonmedical.com)
 • En 29-årig mamma med ensidig dövhet som vet att även de minsta och ljuvaste ljuden är alltför dyrbara för att man ska missa dem. (oticonmedical.com)
 • En 8-årig pojke med ensidig dövhet som orsakats av hjärnhinneinflammation - som numera har mer energi kvar i slutet av dagen tack vare Ponto Pro. (oticonmedical.com)
 • Det är också ett alternativ för personer med ensidig dövhet. (medel.com)
 • Ofta förändras personer som drabbas av dövhet. (doktorn.com)
 • Du kan prata med din läkare, en psykolog eller kontakta en organisation som arbetar för personer med hörselnedsättning/dövhet. (familjehemmet.se)
 • Plötslig dövhet, eller som det också kallas för sudden deafness drabbar cirka 1 av 10 000 personer varje år. (xn--dva-sna.se)
 • Fortfarande finns ingen riktig förklaring på varför vissa personer får plötslig dövhet. (xn--dva-sna.se)
 • Kognitiv hörselvetenskap är ett nytt, tvärvetenskapligt forskningsområde, som fokuserar på hur personer med dövhet eller hörselnedsättning utvecklar kognitiva resurser för att kommunicera i vardagssituationer. (liu.se)
 • Filmen handlar om vår forskning om hörsel och dövhet samt hjärnans roll för vårt hörande och hur vardagen kan underlättas för personer med hörselnedsättning. (liu.se)
 • Tove informerar att statsbidraget riktas till text- och bildtelefoner för personer med dövhet/dövblindhet. (vgregion.se)
 • Genombrottet banar väg för nya sätt att behandla grav hörselnedsättning och dövhet. (akademiska.se)
 • Utredningen föreslår en helhetslösning av hur stödet till elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning får organiseras och hur insatserna till dessa grupper ska samordnas mellan staten, kommunerna och landstingen. (logopedforum.se)
 • Förslaget syftar till att garantera rätten till utbildning och öka måluppfyllelsen för elever med dövhet, hörselnedsättning och grav språkstörning, liksom deras möjlighet att välja skola, säger den särskilda utredaren och nationella samordnaren Jan Sydhoff. (logopedforum.se)
 • Utredningen konstaterar också att det finns stora skillnader mellan olika skolor i landet, dels i hur stödet för eleverna organiseras, dels i vilken utsträckning skolorna har tillgång till personal med specifik kompetens kring dövhet, hörselnedsättning och grav språkstörning och lärarnas möjlighet till kompetensutveckling. (logopedforum.se)
 • Mot denna bakgrund lämnar utredningen förslag om en helhetslösning där skolans likvärdighet och kompensatoriska roll stärks genom bland annat statligt stöd riktat till hela målgruppen elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning. (logopedforum.se)
 • Utredningen förslår också att statens, kommunernas och landstingens insatser för elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning samordnas från nationell nivå ända in i klassrummen genom så kallade regionala nav. (logopedforum.se)
 • Barnplantorna firar under mottot Cochleaimplantat med passion att HÖRA och HÖRA TILL Cochleaimplantat (CI) är en etablerad behandling i sjukvården, att återskapa ett sinne hos barn/vuxna med dövhet/grav hörselnedsättning. (barnplantorna.se)
 • Dövhet och grav hörselnedsättning behandlas i sjukvården med cochleaimplantat (CI), som via en operation återskapar hörselsinnet. (barnplantorna.se)
 • Barnplantorna har länge kämpat för att vinna gehör för att cochleaimplantat ska definieras som en behandlingsmetod för de med diagnosen dövhet/grav hörselnedsättning inom sjukvården. (barnplantorna.se)
 • Om en person föds med en grav hörselnedsättning eller dövhet eller förvärvar den innan tolv års ålder räknas han eller hon som barndomsdöv. (goteborg.se)
 • VACCIN ETT EFFEKTIVT Jag har vid åtskilliga tillfällen mött föräldrar som reagerar med ilska och frustration när de förstår att det fi nns ett vaccin som hade kunnat BESPARA DERAS BARN STORT LIDANDE OCH FÖRHINDRAT ETT BESPARA DERAS BARN STORT LIDANDE OCH FÖRHINDRAT ETT LIVSLÅNGT HANDIKAPP i form av dövhet till exempel. (docplayer.se)
 • Pneumokocker kan också orsaka dövhet och bestående hjärnskador hos dem som över lever drabbades patienter av mycket allvarliga infektioner, 57 av dessa var barn under två år. (docplayer.se)
 • Cochleaimplantat är en framgångsrik behandling av dövhet och barn/vuxna med CI är en patientgrupp inom sjukvården. (barnplantorna.se)
 • Ja, det finns en mindre grupp barn med dövhet/hörselnedsättning i behov av teckenspråk. (barnplantorna.se)
 • Finns det någon bra litteratur som sammanfattar dövas läs- och skrivinlärning vid misstänkt dyslexi?Det finns inte så mycket forskat och skrivet kring barn och unga med dövhet och dyslexi. (spsm.se)
 • Barn med dövhet i familjen. (dhb.se)
 • Det visade sig snart att de barn som föddes med dövhet blev bättre på att följa föräldrarnas blickar. (spraktidningen.se)
 • Plötslig dövhet, sudden deafness, innebär att du tappar hörseln plötsligt. (xn--dva-sna.se)
 • Föreläsningar och samtal från Hörselnedsättning, dövhet och kognition - en konferens om aktuell forskning. (ur.se)
 • Att drabbas av dövhet som vuxen kan vara en stor och mycket svår omställning. (doktorn.com)
 • Uppemot 30 procent drabbas av temporär eller permanent dövhet. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Det bästa som du kan göra om du har drabbats av plötslig dövhet är att kontakta en öronspecialist. (xn--dva-sna.se)
 • Biverkningarna inkluderade dövhet och psykos, och bara runt hälften av alla tillfrisknade. (lakareutangranser.se)
 • Dessutom kan medicinerna leda till svåra biverkningar, som permanent dövhet och psykos. (lakareutangranser.se)
 • Jag tänkte istället att det kunde vara en medfödd virusinfektion och ett år senare hittade jag en forskargrupp som letade efter orsaker till dövhet, som jag anslöt mig till. (ki.se)
 • Hon hade drabbats av det som läkarna sagt inte skulle ske - plötslig dövhet. (tv4.se)
 • A merikanskan Judith Scott (1943 - 2005) föddes med Downs syndrom och dövhet. (svd.se)
 • Jag heter Lars och jag vill gärna berätta hur Gud mirakulöst helade min vän Rebecca från en hel lista med sjukdomar, inklusive dövhet, fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, irritabel tarm, tinnitus, och snuva. (cai.org)
 • Den kan bland annat orsaka blodförgiftning, hjärnhinneinflammation, neurologiska skador eller allvarliga hörselskador och dövhet. (riksdagen.se)
 • Det innebär att hellre säga person med dövhet än döv och person med autism än autistisk . (dn.se)
 • Medfödd eller förvärvad dövhet kan numera åtgärdas med olika hörselimplantat. (akademiska.se)
 • Vuxendöva har fått sin dövhet i senare ålder och har då talad svenska som sitt första språk. (goteborg.se)
 • Det fastslår alltså amerikanska forskare som har studerat spädbarn som föds med dövhet. (spraktidningen.se)
 • I likhet med genusperspektivet handlar Deafhood inte om biologiska mätningar eller gener utan om identitetsfrågor, om dövhet som kulturell identitet! (tankarnastradgard.se)
 • men i ovanliga fall ge permanenta skador som demens, synförlust, dövhet . (symptoma.se)
 • I genomsnitt beräknas risken för dövhet till cirka en procent. (akademiska.se)
 • Framför allt syftar diagnosen på psykogent känselbortfall i huden vid exempelvis tryck, temperaturskillnader, smärta och beröring (anestesi eller hypestesi), men till störningen hör även psykogen dövhet, förlorat luktsinne (anosmi) och synbortfall. (wikipedia.org)
 • Detta forskningsområde fokuserar på kommunikation med särskild inriktning på hörsel och dövhet ur ett handikappvetenskapligt perspektiv. (liu.se)
 • Detta gäller även hörförmågan, som kan vara så allvarligt nedsatt att man inte kan utesluta dövhet. (121doc.com)