• Många läkemedelsnedbrytande enzymer tillhör cytokrom P-450 (CYP) systemet. (janusinfo.se)
  • Resultat Resultatet visar på en signifikant inblandning av cytokrom P-450 systemet, de så kallade CYP:arna. (docplayer.se)
  • Cytokrom P450-systemet och komplexbildning är av högsta prioritet för mig som farmaceut och jag är glad att jag valde detta ämne. (docplayer.se)
  • Cytokrom P450-systemet Vad är cytokrom P450-systemet? (docplayer.se)
  • Ett triazolbaserat svampmedel som blockerar cytokrom P-450-beroende enzymer, vilket leder till nedsatt ergosterolsyntes. (ki.se)
  • Detta är nödvändigt eftersom läkaren måste kontrollera om de läkemedel som du tar bryts ned av särskilda enzymer i kroppen eller påverkar funktionen av dessa enzymer (cytokrom P 450 3A4). (kronansapotek.se)
  • Klaritromycin kan också brytas ned genom cytokrom P450, correspondant förvaltningen som förknippas med klaritromycin tillsammans med Antra kan resultera i höjningar inom lcd mängder av Antra. (halsahealer.com)
  • Samtidig användning av potenta cytokrom P450 3A4 hämmare (t.Lokal terapi De inkluderar intrakavemös injektion terapi, intrauretral behandling och användningen av vakuumanordningar. (akershusfhl.no)
  • Kronisk tillförsel av t ex antiepileptika kan avsevärt öka en individs förmåga att metabolisera t ex kumarinderivat (warfarin) och doxycyklin samt minska effekten av p-piller då de inducerar metabolismen av dessa. (docplayer.se)
  • Eftersom de flesta av dessa läkemedel i hög grad elimineras via metabolism ligger det nära till hands att anta att johannesört inducerar ett antal av leverns cytokrom P 450-enzym. (lakemedelsvarlden.se)