• Vid livshotande lungblödningar och/eller snabbt progredierande njursvikt rekommenderas en kombinationsbehandling med cytostatika ( mykofenolatmofetil eller cyklofosfamid + anti-B-cellsbehandling med rituximab ( Mabthera ) + höga doser metylprednisolon (0,5-1 g, intravenöst). (internetmedicin.se)
 • Rituximab är i dag inkluderad i nästan alla behandlingsregimer för WM på grund av god behandlingseffekt utan allvarliga biverkningar och kan ges i kombination med bl.a. cyklofosfamid, bendamustin samt purinanaloger såsom fludarabin. (cancercentrum.se)
 • Cancermedicinerna rituximab och cyklofosfamid har visat sig ha god eller mycket god effekt på två av tre patienter men fler studier behövs. (mynewsdesk.com)
 • Den mest använda kombinationen innehåller tre typer av cytostatika (cyklofosfamid, doxorubicin och vinkristin), kortison, samt antikroppen rituximab (R-CHOP). (netdoktor.se)
 • Med kombinationen duvelisib, fludarabin, cyklofosfamid och rituximab uppnådde 81 procent av patienterna MDR-negativitet i benmärgen. (bestprac.se)
 • Han har haft en runda rituxan (rituximab), Cytoxan (cyklofosfamid) och Fludara (fludarabin), och han var i eftergift i två och ett halvt år. (healthyinhighschool.com)
 • Läkemedel som hämmar immunsystemet (immunosuppressiva läkemedel), såsom metotrexat, azatioprin och cyklofosfamid, används ibland som tillägg till kortikosteroider. (sjukdomarna.se)
 • Hos patienter som behandlades med cyklofosfamid (följt av azatioprin för att bibehålla fullständig remission), uppnådde 39% av patienterna fullständig remissionvid 12 månader och 33% av patienterna uppnådde fullständig remission vid 18 månader. (rocheonline.se)
 • Med regimer som används vid behandling av bröstcancer, kan inte håret helt falla ut med CMF-systemet (cyklofosfamid, metotrexat, 5-fluorouracil). (wendyiles-hairblog.com)
 • I Sverige finns ett läkemedel med den aktiva substansen cyklofosfamid registrerat och heter Sendoxan. (wikipedia.org)
 • Cyklofosfamid ( Sendoxan ) är valet hos patienter med progredierande nedgång av GFR. (internetmedicin.se)
 • Ur detta utvecklades Cyklofosfamid (Sendoxan). (ludmilla.se)
 • Cyklofosfamid ( Sendoxan ). (medicinskapm.se)
 • Under 1950-talet tillkom analoger till mustin, bland andra cyklofosfamid (Sendoxan), som utvecklats av Norbert Broch vid företaget ASTA (nuvarande Baxter Oncology). (pharma-industry.se)
 • Starkare immundämpande läkemedel ibland kallat cellgift: Imurel/Azathioprin, Cellcept/Myfenax, Sandimmun/Ciklosporin, Methotrexate och Cyklofosfamid. (sahlgrenska.se)
 • Om kortikosteroider inte förbättra tillståndet, då cyklofosfamid eller ciklosporin kan ges. (omhalsa.info)
 • Cyklofosfamid ska vara relativt skonsamt för att vara ett cytostatika. (wikipedia.org)
 • Vid samma konferens redovisade tyska forskare att vissa cytostatika, exempelvis cyklofosfamid, kan förångas redan vid rumstemperatur och finnas i luften under lång tid. (vardfokus.se)
 • Cyklofosfamid, melfalan eller fludarabin ges för att försvaga immunsystemet så att kroppens naturliga försvarsmekanismer hämmas. (imeds.se)
 • Ett immunsuppressivt medel som används i kombination med cyklofosfamid och hydroxiklorokin vis, antilergal shop usa. (web-apotek-sverige.life)
 • När det ges i kombination med cyklofosfamid eller melfalan är den rekommenderade dosen Busilvex för vuxna 0,8 mg per kilogram kroppsvikt. (imeds.se)
 • Busilvex i kombination med cyklofosfamid eller melfalan har undersökts hos patienter, främst patienter med blodcancer, som behövt en transplantation av blodbildande stamceller. (imeds.se)
 • När Busilvex gavs i kombination med cyklofosfamid eller melfalan uppnådde samtliga vuxna och barn myeloablation. (imeds.se)
 • Vissa läkemedel noteras orsaka tillfälliga eller permanenta störningar, inklusive aspirin, streptomycinantibiotika och kemoterapi läkemedel, såsom cisplatin och cyklofosfamid. (hrf-sthlmsdistrikt.org)
 • Vid adjuvant behandling är Paclitaxel Actavis indicerat för behandling av patienter med nodpositiv bröstcancer efter behandling med antracyklin och cyklofosfamid (AC). (lakemedelsboken.se)
 • Inför och under cytostatikabehandling (t ex cyklofosfamid), för att hindra utfällning av urat, och hemorragisk cystit. (akutasjukdomar.se)
 • Forcerad diures och Uromitexan var lika effektivt att förhindra cyklofosfamid inducerad hemorragisk cystit, shop coltock online . (apotekvarer-pa-nettet.life)
 • Forcerad diures och Uromitexan var lika effektivt att förhindra cyklofosfamid inducerad hemorragisk cystit, azin pa natet usa. (apotekvarer-sverige.life)
 • IDAG får jag den nya sortens medicin - Epirubicin och Cyklofosfamid - som jag eventuellt kommer må riktigt dåligt av. (vackerunderbar.se)
 • Det är rekommenderat att börja med parenteral cyklofosfamidinfusion (0,7-1,0 g/m 2 kroppsyta var tredje vecka) med eventuell övergång till peroral behandling med cyklofosfamid eller klorambucil ( Leukeran ). (internetmedicin.se)
 • Vid allvarlig sjukdom kan cellhämmare användas, som cyklofosfamid. (wikipedia.org)
 • En kvinne i 80-årene med transformert follikulært lymfom var under cellegiftbehandling med rituksimab, cyklofosfamid, doksorubicin og bleomycin med vekstfaktorstøtte. (tidsskriftet.no)
 • I ett nyckelexperiment konstaterade de amerikanska forskarna att cyklofosfamid som gavs enligt ett metronomiskt schema kunde bromsa. (apoteksverige.life)
 • De diagnostiska övervägandena inkluderade en sensorineural hörselnedsättning orsakad av cyklofosfamid men det sannolikaste är att detta rör sig om Cogans syndrom. (svenskreumatologi.se)
 • Cyklofosfamid är en så kallad prodrug, vilket innebär att den måste aktiveras i kroppen. (wikipedia.org)
 • I människan aktiveras cyklofosfamid av CYP 450 i levern genom att metaboliseras till i slutändan akrolein och fosforamidsenapsgas. (wikipedia.org)
 • Den energiska material cyklofosfamid är faktiskt omvandlas i levern organ genom cytokrom P450 i till 2 energiska ingredienser akrolein samt fosforamid. (halsahealer.com)
 • Studien visade non-inferiorityför MabThera jämfört med cyklofosfamid för fullständig remission vid 6 månader, 63% i Mabthera-gruppen och 53,1% i cyklofosfamid-gruppen. (rocheonline.se)
 • Patientfallet i förra RB 1 2016 handlade om en 56 år gammal snickare som insjuknade med kraftig inflammation, episklerit samt sensorineural hörselnedsättning, det sistnämnda under pågående behandling med cyklofosfamid. (svenskreumatologi.se)
 • Tre veckor efter avslutad behandling med cyklofosfamid, återigen drabbas patienten av yrsel, bredspårig gång samt nystagmus. (svenskreumatologi.se)
 • Det r sv rt att peka ut exakt vad som utl ser en cancer, d orsakerna kan vara flera och det kan dr ja upp till 20 r innan sjukdomen bryter ut. (qvinna.info)