• Provtagningar visar att betydande föroreningar av PAH-föreningar, cyanider, BTEX, fenoler och kresoler finns ända ner till bergytan och stora massor klassas idag som farligt avfall. (svt.se)
 • Andra farliga ämnen är cyanider och cyanväte, som är båda cancerframkallande, liksom dioxiner, fenoler och vissa metaller. (xn--byggasjlv-12a.nu)
 • Detsamma gäller andra ämnen och gifter som är vanligt förekommande i Sverige - olika metaller, fenoler, svavel, cyanider med flera - och som måste saneras och deponeras innan en byggnation kan ske. (byggtips.org)
 • Det kan finnas allt från "vanligt" bekämpningnsmedel som kan gömma sig i marken till cyanider, cyanväte, dioxiner, fenoler, farliga metaller som till exempel kvicksilver, till PCB, lösningsmedel och svavel och svavelväte. (bygginstruktioner.com)
 • Det finns en hel del som inte är särskilt hälsosamt att bo nära, som till exempel, vanligt bekämpningsmedel är inte alls särskilt bra, andra gifter är cyanider, cyanväte, dioxiner, fenoler, radon, PCB, klorerade lösningsmedel och svavel och svavelväte. (finahus.nu)
 • Cyanider är mycket giftiga, då de reagerar med magens saltsyra till vätecyanid. (wikipedia.org)
 • Det viktigaste saltet är natriumcyanid (NaCN), som bland annat används för att utvinna guld och silver ur mineral genom cyanidjonens förmåga att bilda komplex med övergångsmetaller (som dicyanoargentatjonen Ag(CN)2- och dicyanoauratjonen Au(CN)2-) enligt exempelvis: 4 Au(s) + 8 NaCN(aq) + O2(g) + 2H2O(l)→ 4 Na[Au(CN)2](aq) + 4 NaOH(aq) Cyanider är mycket giftiga, då de reagerar med magens saltsyra till vätecyanid. (wikipedia.org)
 • Cyanider är mycket giftiga och kan slå ut de viktiga mikroorganismerna i avloppsreningsverken. (stockholmvattenochavfall.se)
 • Till exempel eftersträvar man zinkbad, där en metallprodukt får sin zinkyta, helt utan giftiga cyanider som tidigare alltid använts. (n.nu)
 • Smälter vid ca. 287 ° C. Nedbryts vid uppvärmning och under påverkan av ljus som producerar giftiga ångor av svaveloxider, kväveoxider och cyanider. (chenghuichemicals.com)
 • cyanider (ämne + CN-) är mycket giftiga eftersom de liksom kolmonoxid har förmågan att blockera hem-gruppen i hemoglobin, som därmed förhindras att uppta syre. (ravarumarknaden.se)
 • Bilden ovan: Metallåtervinningsföretaget Befesa Scandust hamnade i sökljuset för både lokala och riksmedia efter att det avslöjats att verksamheten spritt cyanider och tungmetaller i mark och vatten. (papperstidningen.se)
 • Efter att ursprungligen ha ifrågasatt att det är deras verksamhet som orsakat utsläppen av cyanider och tungmetaller i mark och grundvatten, så har Befesa Scandust gjort en helvändning, efter det akuta driftstopp som länsstyrelsen beslutade om i december. (papperstidningen.se)
 • PAH och cyanider hittades i marken kring gamla gasverket i Kristianstad. (svevia.se)
 • Läser Sundsvalls Tidning på nätet och ser till min förtvivlan att under gatan på Esplanaden inne staden har de funnit cyanider nere i marken. (blogg.se)
 • Salter av vätecyanid kallas cyanider , vätecyanid kan bildas genom hydrolys av cyanid. (blogspot.se)
 • Salter av vätecyanid kallas cyanider, vätecyanid kan bildas genom hydrolys av cyanid, köp cardilor online göteborg. (apotekvarer-sverige.life)
 • ICD 10: X08.99 Exponering för annan specificerad rök och öppen eld + T65.0 Toxisk effekt av cyanider Cyanid kan förekomma i fast form (cyanider), som vätska (blåsyra, prussic acid) och som gas (t ex i brandrök ). (akutasjukdomar.se)
 • Cyanider är salter av den svaga syran vätecyanid (HCN) och innehåller cyanidjonen, CN− (i äldre litteratur ofta betecknad Cy). (wikipedia.org)
 • En annan metod är urlakning med hjälp av syra, till exempel cyanider eller salpetersyra. (fof.se)