• Radioaktivt cesium-137 sprids i naturen till följd av atmosfäriska kärnvapenprov och efter kärnkraftsolyckor. (helagotland.se)
 • Mätstationen på Strålsäkerhetscentralens (STUK) tak i Kasåkern i Helsingfors uppmätte den 3 och 4 mars ovanligt mycket radioaktivt cesium-137. (stuk.fi)
 • I samband med olyckan hamnade radioaktivt cesium-137 i naturen och vattnet och därför kan man än idag hitta cesium-137 i t ex vilt, fisk och svamp. (radonova.se)
 • Vi erbjuder mätning av radioaktivt Cesium-137 i livsmedel, vatten och fasta material. (radonova.se)
 • Det sammanlagda antalet prov var 926 som analyserades för att få reda på halter av radioaktivt cesium-137 i dem. (evira.fi)
 • Av det radioaktiva nedfallet återstår i dag i huvudsak radioaktivt cesium-137. (aftonbladet-cdn.se)
 • Numera är halten av cesium-137 väldigt låg i de flesta livsmedel och ligger oftast under gränsvärdet. (svt.se)
 • Svamp är ytterligare ett livsmedel som kan ha cesium i sig, och här kan variationerna vara betydande. (helagotland.se)
 • Radioaktivt cesium som man får i sig via livsmedel eller inandningsluft försvinner med tiden ur kroppen. (helagotland.se)
 • I livsmedel från naturen förekommer cesium från nedfal-let ställvis fortfarande även i relativt höga halter. (chef-kille.pw)
 • I Finland härstammar artificiella radioaktiva ämnen i livsmedel såsom cesium-137 huvudsakligen från olyckan i Tjernobyl (1986). (evira.fi)
 • Köttet kan även innehålla kemiska substanser som inte hör hemma i livsmedel, som bly eller cesium-137 (se faktaruta ). (mattanken.se)
 • Här hittar du information om provtagning av livsmedel för analys av cesium. (livsmedelsverket.se)
 • I dag över 30 år senare hittar man spår av cesium i renkött, annat vilt, insjöfisk och svamp. (svt.se)
 • Nederbördsrika höstar tar svamp upp mer cesium, vilket i sin tur betyder att även älg, rådjur och vildsvin som äter svamp får i sig högre halter, säger Kettil Svensson. (helagotland.se)
 • När det gäller svamp är det vissa sorter man bör undvika, eftersom dessa drar åt sig mer cesium än andra. (soderhamn.se)
 • Tipset är att leta svamp i blandskog, där är störst chans att hitta bra matsvampar och halterna av cesium är lägre. (soderhamn.se)
 • Vi vill även tipsa om att leta svamp i blandskog där det finns största chansen att hitta bra matsvampar och där är även halterna av cesium är lägre. (soderhamn.se)
 • 6 Gränsvärden Cesium bequerel per kilo för kött av ren och vilt, insjöfisk, vilda bär och svamp samt nötter. (docplayer.se)
 • Annat viltkött, viss svamp, bär och insjöfisk kan också innehålla cesium men i lägre halter än vildsvinskött. (chef-kille.pw)
 • Finns det radioaktivt cesium i svensk svamp? (v-a.se)
 • Projektet genomförs i de kommunala tillsynsenheterna genom att man som prover samlar in naturprodukter såsom bär, svamp och vilt jämte renkött som analyseras i lokala laboratorier med tanke på halten cesium-137. (evira.fi)
 • Svamp som i sin tur tagit upp cesium, som föll ner efter Tjernobylkatastrofen. (klt.nu)
 • 11 Resultat - Cesium Översiktlig bild av halterna av cesium i kommunerna. (docplayer.se)
 • I samband med Tjernobyl pratades det även om cesium i hjortron men där är vi under gränsvärdena i dag. (helagotland.se)
 • Cesium-137, som observeras regelbundet, härstammar till största delen från nedfall efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl år 1986. (stuk.fi)
 • Det stämmer att Östersjön har högre nivå av radioaktivtet än övriga hav, åtminstone om man tittar på Cesium-137 (det dominerande nedfallet från Tjernobyl). (nuclearpoweryesplease.org)
 • Trots de höga stråldoserna tog grödornas frön från Tjernobyl bara upp små mängder cesium. (aktuellhallbarhet.se)
 • Efter Tjernobylolyckan 1986 spreds radioaktivt cesium med vinden och hamnade i svenska marker och vatten. (svt.se)
 • Ungefär fem procent av det cesium som vindarna förde med sig från kärnkraftshaveriet i Ukraina 1986 föll ner över Sverige. (helagotland.se)
 • Sedan Tjernobylolyckan 1986 har halterna av radioaktivt cesium i viltkött varit förhöjda i vissa delar av landet t ex i områdena kring Gävle och Heby. (radonova.se)
 • Vid Tjernobylolyckan 1986 spreds betydande mängder Cesium-137 över stora områden i norra Sverige. (wikipedia.org)
 • Mer än vartannat vildsvin som fälls i Gävleborg har för höga halter av det radioaktiva ämnet cesium sedan Tjernobylolyckan 1986. (aftonbladet-cdn.se)
 • N r man omvandlar tr till kol/aska skapar man ett koncentrat av tr det som inneh ller mycket h ga halter av cesium. (alternativ.nu)
 • Vildsvin i Gävleborg har ofta för höga halter av det radioaktiva ämnet cesium och jägarnas intresse för att skjuta av den växande populationen är svagt. (aftonbladet-cdn.se)
 • Jägarna måste själva stå för provtagning och ansvara för att djuren skickas för destruktion om det skjutna vildsvinet har för höga halter av cesium. (aftonbladet-cdn.se)
 • De mätstationer som övervakar eventuellt hemliga atomsprängningar har i veckan registrerat höga halter av cesium och radioaktivt jod från de radioaktiva utsläppen i Japan. (nyteknik.se)
 • Problemet med de falska tryfflarna är att de kan innehålla höga halter av den radioaktiva isotopen cesium 137 vilket gjort att vildsvinens kött blivit radioaktivt när de ätit svamparna. (feber.se)
 • Det r en karta ver var det regnade cesium dagarna efter tjernobylolyckan, tr d som vuxit d r tar upp cesium ur jorden. (alternativ.nu)
 • Ny forskning visar att marina däggdjur lagrade det radioaktiva ämnet cesium i kroppen efter Tjernobylolyckan i högre omfattning än vad deras bytesdjur gjorde. (tumblr.com)
 • Vid nedfall av 137 Cs, cesium-134 ( 134 Cs), 90 Sr och jod-131 ( 131 I) efter bombsprängningar, eller efter en radiologisk olycka, kan dessa nuklider tas upp av betande mjölkkor och snabbt övergå till mjölken. (sverigesmiljomal.se)
 • I Norge, hem till samerna, en förödande nedfall av cesium-137. (chef-kille.pw)
 • Cesium är självantändligt i luft och reagerar mycket kraftigt med vatten. (wikipedia.org)
 • Om cesium får kontakt med vatten sker emellertid en explosiv reaktion: 2Cs+2H2O →2CsOH+H2 varvid vätet reagerar med luftens syre och i sin tur blir till vatten i en kraftigt exoterm reaktion. (wikipedia.org)
 • Blötläggning av torkade eller saltade svampar i kallt vatten över natten avlägsnar cesium effektivare än en kort blötläggning i hett vatten. (stuk.fi)
 • Enbart sköljning av färska svampar med kallt vatten minskar nästan inte alls halten cesium-137 i svamparna, medan blötläggning i kallt vatten över natten minskar halten med upp till 70 procent. (stuk.fi)
 • Italiensk Durumvete håller en hög halt av cesium men genom att koka pastan i riklig mängd välsaltat vatten kan man minska halten cesium betydligt. (saltakvarn.se)
 • I praktiken behandlas riskorna och en del av krämlorna normalt genom kokning, då största delen av radioaktivt cesium upplöses i vatten och halterna i svamparna minskar. (evira.fi)
 • Cesium-jonerna dras till vatten som samlas i blasten som blir kontaminerad. (skonhetsredaktorerna.se)
 • Den har visat sig s effektiv att den ven anv nds, som enda h llbara metod, av f retag i Sverige som hanterar vatten f rorenat med radioaktivt avfall, som cesium-137 och strontium-90. (klimatsmart.se)
 • Radioaktiva ämnen, främst cesium och jod spreds över stora delar av Europa. (aftonbladet-cdn.se)
 • Enligt Japans kärnsäkerhetsorgan NISA (Nuclear and Industrial Safety Agency) var mängden radioaktivt Cesium som spreds i atmosfären efter explosionerna lika med 168 Hiroshimabomber! (newsvoice.se)
 • Att torka svamparna utan blötläggning minskar inte på halten cesium. (stuk.fi)
 • I samband med upptining av frysta svampar kan man krama ur vätskan, varmed halten cesium-137 i svamparna i bästa fall minskar med över hälften i och med den vätska som rinner ur svamparna. (stuk.fi)
 • Halten av cesium-137 i mjölk för konsumtion har kartlagts sedan slutet av 1950-talet. (sverigesmiljomal.se)
 • 2020 var det beräknade medelvärdet för halten av cesium-137 i mjölk 0,08 becquerel per liter. (sverigesmiljomal.se)
 • Den stigande halten av cesium i konsumtionsmjölk på 1950-talet var en följd av de atmosfäriska provsprängningar som då utfördes i stor skala. (sverigesmiljomal.se)
 • Hur är det med cesium-halten i ris från norra Italien. (saltakvarn.se)
 • Det använda bränslet består fortfarande huvudsakligen (96 %) av uran, även om uranet i reaktorn också bildar olika slags fissions- eller klyvningsprodukter (bl.a. jod, uran, cesium och teknetium) och övriga ämnen som till exempel plutonium. (tem.fi)
 • Enligt EU-kommissionens rekommendation (2003/274/Euratom) får halterna radioaktivt cesium i saluhållna naturprodukter inte överstiga 600 Bq/kg (becquerel per kg). (evira.fi)
 • Den mätstation som sitter vid utloppet av Fukushimas hamn (se bilden ovan) visar att strålningsnivåerna i havet utanför kraftverket är omkring 1 becquerel (Bq) per liter av cesium-137, och det blandas snabbt ut till försumbara nivåer. (analys.se)
 • Av cesium 137 fick vi ungefär fem procent av de totala utsläppen här i landet. (nyteknik.se)
 • Metalliskt cesium framställdes av Carl Setterberg år 1882. (wikipedia.org)
 • cesium , metalliskt grundämne tillhörande alkalimetallerna i periodiska systemets grupp 1 (I A), kemiskt tecken Cs. (ne.se)
 • Vi ser att haltminskningen av cesium sker snabbare än den fysikaliska halveringstiden för 137 Cs, som är 30 år. (sverigesmiljomal.se)
 • Jag har försökt att besvara på frågan: Varför reagerar cesium snabbare än litium? (pluggakuten.se)
 • alkalimetaller, sammanfattande benämning på de sex metalliska grundämnena i periodiska systemets grupp 1 (IA): litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och francium. (ne.se)
 • Exposure to Lithium and Cesium Through Drinking Water and Thyroid Function During Pregnancy: A Prospective Cohort Study. (ki.se)
 • Livsmedelsverket betalar direkt till laboratorierna för analys av trikiner och cesium-137 som utförts åt jägare, skriver myndigheten. (skd.se)
 • Iaf så har Älvkarleby kommun som första anslagit medel till test av svinens cesium o trikiner. (robsoft.nu)
 • SLU har sedan 1961 genomfört experiment med cesium och strontium i ett markområde i Balingsta. (atl.nu)
 • Aroniabär lär också påskynda utsöndringen av tungmetaller som cesium och strontium från kroppen. (phbalans.com)
 • Cesium-137 är en radioaktiv isotop som är en del av restprodukterna från en kärnkraftsreaktor. (svt.se)
 • Cesium och fluor är väldigt farliga ämnen båda två och bör hanteras oerhört varsamt på grund av deras extremt höga reaktivitet. (chromtech.se)
 • SGU har en detektor ombord S/V Ocean Surveyor som används för att mäta gammastrålningen från den radioaktiva isotopen cesium-137 (Cs-137). (sgu.se)
 • Västmanland 2017-12-08 För att öka kunskapen om cesium-137 i vildsvinskött betal. (jagareforbundet.se)
 • Om cesium antänds i luft brinner den med en klar blå låga. (wikipedia.org)
 • Det radioaktiva cesiumet i svampar (cesium-137) kan reduceras med de allmänna behandlingsmetoder för svampar som används vid matlagning. (stuk.fi)
 • Hur du n v nder och vrider p det s kommer du ka koncentrationen av cesium i jorden om du tills tter kol fr n drabbat omr de. (alternativ.nu)