• typiska strategier fo?r en ha?llbar och intelligent o?verlevnad da?r va?lma?ende a?r det optimala tillsta?ndet. (newsvoice.se)
  • Nu g�ller inbjudan ett deltagande i processen f�r att stoppa en p�g�ende klimatf�r�ndring som hotar m�nniskans �verlevnad. (uppsalamissionskyrka.se)