• Tobaksrökning kan inducera makrofager att släppa neutrofil kemotaktisk faktor och elastas, förutom makrofager, även T-lymfocyter, speciellt CD8-positiva T-lymfocyter och en rad andra inflammatoriska celler rekryteras i luftvägarna (7, 8). (slmf.se)
 • Olika undergrupper av celler, ofta B-lymfocyter, kan särskiljas, utifrån de olika immunglobulin klasser de ger upphov till. (lookformedical.com)
 • Antigenpresenterande celler 0 frågor En heterogen grupp immunkompetenta celler som förmedlar det cellbundna immunsvaret genom att bearbeta och presentera antigen för T-cellreceptorn. (lookformedical.com)
 • Vanliga celler med denna roll är makrofager, dendritis ka celler, langerhansceller och B-lymfocyter. (lookformedical.com)
 • De flesta lymfocyter kan klassificeras som T- eller B-celler (inklusive undergrupper). (lookformedical.com)
 • CD4-positiva T-lymfocyter 0 frågor En kritisk subpopulation av regulator-T-celler, delaktiga i igångsättandet av de flesta immunologiska funktioner. (lookformedical.com)
 • De sekundära målen innefattade ett flertal effektmått, inklusive immunologiskt svar mätt som nivåer av tumörspecifika T-celler i blodet, samt tidiga tecken på klinisk aktivitet. (aktiespararna.se)
 • Detta protokoll använder G6PI blandade peptider för att konstruera reumatoid artrit modeller som är närmare den mänskliga reumatoid artrit i CD4 + T celler och cytokiner. (jove.com)
 • Hög renhet invariant naturlig mördare T-celler (främst iNKT2) med specifika fenotyper och funktioner erhölls genom in vivo induktion och in vitro rening för adoptiv immunterapi. (jove.com)
 • Patogenesen vid sjukdomen är relaterad till invariant naturliga mördare T (iNKT) celler. (jove.com)
 • Den underliggande patogenesen tillskrivs den onormala spridningen av autoreaktiva CD4 + och CD8 + T-celler, manifesteras av en ökning av andelen CD4 + IFN-γ + och CD4 + IL-17A + T-celler, och det minskade antalet CD4 + IL-4 + och CD4 + CD25 + FoxP3 + T celler. (jove.com)
 • Dessutom, hjälparen T-lymfocyter (Th) 1 celler som tränger in i leden förvärra den inflammatoriska reaktionen och ledskador. (jove.com)
 • Dessa motstridiga resultat tyder på att iNKT-celler är heterogena T-celler, och funktionen hos olika undergrupper kan vändas. (jove.com)
 • Vi mäter oftast CD19 som en markör på att vi slagit ut CD20 positiva B-celler. (ungmedms.com)
 • Resultaten bekräftade också att frekvensen av iNKT minskade hos RA-patienter, antalet CD4 + IFN-γ + T-cellundergrupper ökade och sekretoriska nivåer av inflammatoriska cytokiner IFN- γ och TNF- α ökade 10 , 11 . (jove.com)
 • Leukocyter, mononukleära 0 frågor Mogna lymfocyter och monocyter som transporteras av blodet till områden utanför kroppens kärlsystem. (lookformedical.com)
 • Baserat på dessa positiva resultat fortsätter Immunicum sina förberedelser för nästa steg av den kliniska utvecklingen, vilken bland annat kommer fokusera på att etablera ilixadencels effekt i behandlingen av levercancer. (aktiespararna.se)
 • Typen perifert T-cellslymfom UNS representerar en grupp av framför allt nodala (mer sällan extranodala) T-cellslymfom som inte ingår i någon av övriga specifika entiteter. (cancercentrum.se)
 • Vita blodkroppar 0 frågor Vita blodceller, omfattande både granulära leukocyter (basofiler, eosinofiler och neutrofiler) och icke-granulära leukocyter (lymfocyter och monocyter). (lookformedical.com)
 • Lymfocyter 0 frågor Vita blodkroppar som bildas i kroppens lymfvävnad. (lookformedical.com)