• För att minska exponeringen för cancerframkallande ämnen krävs en kombination av åtgärder och strategier från myndigheternas sida för att skydda medborgarna mot skadliga ämnen, samt att enskilda personer vidtar åtgärder och tar ansvar för att följa de råd som ges. (iarc.fr)
 • De levererar inte skadliga ämnen bildade vid förbränning. (fof.se)
 • Europeiska kodexen mot cancer - Är kontrollen av cancerframkallande ämnen i miljön tillräcklig? (iarc.fr)
 • Det beror på surhetsgraden i slemsekretet där, vilket leder till att nikotinet och några cancerframkallande ämnen anrikas. (natverketmotcancer.se)
 • Cancerframkallande ämnen och produkter får inte användas om det är tekniskt möjligt att ersätta dem. (metal-supply.se)
 • Farliga ämnen har hittats i flera Kinder-produkter. (dagens.se)
 • Kontrollen av cancerframkallande kemiska ämnen, på arbetsplatsen, i bostaden eller i den gemensamma miljön, kräver båda typer av åtgärder. (iarc.fr)
 • skyddande gränser, säkerhetszoner och förbud mot kemiska ämnen) samt övervaka efterlevnaden av dessa bestämmelser. (iarc.fr)
 • Av de många kemiska ämnen som kommer in i blodomloppet när man röker är ett sextiotal bevisat cancerframkallande. (natverketmotcancer.se)
 • Brysselkål eller rosenkål som den också kallas är rik på C-vitamin och har en speciell kombination av cancerbekämpande svavelhaltiga ämnen som vid intag bryts ner till viktiga antioxidanter i kroppen. (kurera.se)
 • Är kontrollen av cancerframkallande ämnen i miljön tillräcklig? (iarc.fr)
 • Industrisamhällets människa har omgivit sig med ett stort antal ämnen som kan ge upphov till cancer. (annikadahlqvist.com)
 • Danska Miljöstyrelsen har larmat om att leksaken Squishies kan innehålla farliga ämnen. (gp.se)
 • Farliga ämnen - vätska, gas eller fast material som utgör en risk för arbetstagarnas hälsa eller säkerhet - finns på nästan alla arbetsplatser. (europa.eu)
 • Vissa mycket farliga ämnen - som asbest eller polyklorerade bifenyler (PCB) - är nu förbjudna eller strängt kontrollerade. (europa.eu)
 • De hälsoproblem som kan orsakas av att arbeta med farliga ämnen sträcker sig från mindre ögon- och hudirritation till allvarliga effekter som fosterskador och cancer. (europa.eu)
 • En del farliga ämnen utgör säkerhetsrisker, t.ex. (europa.eu)
 • Dessutom innehar farliga ämnen vanligen flera av dessa egenskaper. (europa.eu)
 • Ett annat exempel är att fler och fler arbetstagare utsätts för farliga ämnen i tjänsteyrken som hemvård och avfallshantering, där exponeringen är varierad men medvetenheten om de berörda riskerna är låg. (europa.eu)
 • För att skydda arbetstagare från farliga ämnen är det första steget att utföra en riskbedömning. (europa.eu)
 • E-verktyget för farliga ämnen ger arbetsgivare det stöd och de råd de behöver för att hantera farliga ämnen på arbetsplatsen på ett effektivt sätt. (europa.eu)
 • En databas med praktiska verktyg och vägledning innehåller praktiska åtgärder för arbetsplatser, såsom vägledning om riskbedömningar och hur man ersätter eller eliminerar användningen av farliga ämnen, fallstudier och olika instrument. (europa.eu)
 • Oroar du dig också för att din deodorant innehåller farliga ämnen? (expressen.se)
 • Partiklar i luften kan skada dig även när de inte innehåller farliga ämnen. (av.se)
 • Men det finns också cancerframkallande ämnen som bara är farliga om de, till exempel, andas in. (av.se)
 • Farliga reaktioner kan ske då vissa ämnen blandas. (av.se)
 • CLP-förordningen fastställer de egenskaper på basis av vilka ämnen och blandningar klassificeras som farliga. (tukes.fi)
 • Kemikalieinspektionen har anmält 15 företag till åklagare för farliga ämnen i sina produkter. (aftonbladet.se)
 • Nästan var fjärde vara som kontrollerades hade förbjudna ämnen eller för stora mängder farliga ämnen. (aftonbladet.se)
 • Dessa ämnen bryts ner extremt långsamt (om alls) när de hamnar i miljön och de kan vara farliga för oss människor. (naturskyddsforeningen.se)
 • Nyligen röstade EU:s medlemsländer för EU-kommissionens förslag om att förbjuda 33 särskilt farliga ämnen i kläder, skor och andra textilier som kan komma i kontakt med människors hud. (kurera.se)
 • Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört. (lansstyrelsen.se)
 • Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga. (lansstyrelsen.se)
 • Om fler perfluorerade ämnen skulle visa sig ha farliga egenskaper finns en risk för allvarliga och långsiktiga problem. (naturvardsverket.se)
 • I november beslöt EU-kommissionen att förbjuda 33 farliga ämnen i bland annat kläder och hemtextilier. (barometern.se)
 • 2016 hittade Kemikalieinspektionen vid en granskning farliga ämnen i flera skor och klädesplagg som hade analyserats i ett tillsynsprojekt. (barometern.se)
 • När det gäller så farliga ämnen får EU-kommissionen bara ge tillstånd när det är visat att det saknas alternativa ämnen som kan användas istället. (miljo-utveckling.se)
 • Förhoppningsvis banar domen väg för att kommande tillståndsbeslut tar mer hänsyn till att särskilt farliga ämnen ska fasas ut när det finns alternativ, säger Anne-Marie Vass, utredare på Kemikalieinspektionen. (miljo-utveckling.se)
 • Högst andel farliga ämnen i de svenska proverna hittade hon i dammet från sin egen påse, något som hon nu visar i sin avhandling vid Örebro universitet. (forskning.se)
 • användningen av särskilt farliga ämnen (t ex. (lulea.se)
 • Rökgaserna kan orsaka olägenhet eftersom de innehåller ämnen som är farliga både för hälsan och miljön. (eslov.se)
 • Innehållet i produkter som bandage, plåster och kondomer granskas av myndigheterna för att se till att de inte innehåller ämnen som kan vara farliga för användarna. (etc.se)
 • Stora mängder CMR-ämnen utgörs av råolja som i raffinaderierna förädlas till andra stora produkter av vilka vissa, till exempel bensin, också är cancerogena. (kemi.se)
 • Denna studie har syftat till att kartlägga allmänbefolkningens exponering för vissa luftburna cancerframkallande ämnen: bensen, 1,3-butadien, formaldehyd, kvävedioxid, kväveoxid samt ozon. (lu.se)
 • Effekterna kan vara akuta eller långsiktiga, och vissa ämnen kan ha en kumulativ effekt. (europa.eu)
 • Det har skrivits mycket om deodoranter den senaste tiden, och framför allt om vissa ämnen i produkterna som ibland sägs vara cancer- och allergiframkallande eller hormonstörande. (expressen.se)
 • Vid inandning kan vissa ämnen påverka redan i näsan, halsen eller lungorna medan andra kommer in i kroppen genom lungorna och skadar till exempel nervsystem eller inre organ. (av.se)
 • På vissa villkor kan klassificeringen härledas på basis av liknande ämnen eller en expertbedömning. (tukes.fi)
 • begränsningar för vissa ämnen som misstänks vara cancerframkallande. (tukes.fi)
 • Barn är känsligare, under utveckling och bryter ner vissa ämnen sämre. (naturskyddsforeningen.se)
 • Vissa luftföroreningar innehåller cancerframkallande ämnen. (stromstad.se)
 • Vissa e-cigaretter innehåller upp till tio gånger så mycket cancerframkallande ämnen som vanliga cigaretter. (svd.se)
 • Vissa smittämnen och kemiska ämnen kan utsöndras i modersmjölk och då kan ammande barn exponeras. (byggnads.se)
 • Kunskapen om hur specifika ämnen går ut i bröstmjölken är fortfarande begränsad, men man vet att exempelvis bly, kvicksilver och vissa fettlösliga ämnen (till exempel en del miljögifter, vissa läkemedel, nikotin, kotinin, organiska lösningsmedel som tetrakloretylen och koldisulfid) kan föras över. (byggnads.se)
 • Mätningarna visar att halterna av vissa PFAS i människa minskar medan andra ämnen ökar. (naturvardsverket.se)
 • En nyhet är att beteckningen M påförts vissa ämnen, vilket innebär krav om medicinska kontroller. (av.se)
 • Vissa ämnen i avgaserna är mutagena (orsakar genförändringar) och kan därmed vara cancerframkallande. (odla.nu)
 • Medan vissa ämnen fångas i reningsverken, rinner andra rakt ut i våra vattendrag och skadar vattenlevande organismer. (miljo-utveckling.se)
 • Några av de ämnen som är svåra att rena är mikroplaster, antibakteriella ämnen och vissa konserveringsmedel. (miljo-utveckling.se)
 • Cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen kallas tillsammans för CMR-ämnen. (kemi.se)
 • De nya gränsvärdena fastställs i EU-direktivet "Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet" , bilaga 3. (tyosuojelu.fi)
 • EU-direktivet 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet kräver till exempel att arbetsgivaren regelbundet ska bedöma och hantera risken för att utsättas för cancerframkallande ämnen, med avsikt att förebygga att de anställda exponeras. (iarc.fr)
 • Med farligt menas att ämnen kan vara cancerframkallande, mutagena, reproduktionsstörande, allergiframkallande eller giftiga i vattenmiljöer. (barometern.se)
 • Anledningen ska vara ett larm om att leksaken kan innehålla giftiga ämnen. (gp.se)
 • Det kan bildas giftiga ämnen, brandfarlig gas eller så mycket värme att blandningen kokar och stänker våldsamt. (av.se)
 • En brandövningsplats hos flygflottiljen F17 i Kallinge, Blekinge, pekas ut som en sannolik orsak till att kommunens dricksvatten har förorenats av giftiga PFAS-ämnen. (nyteknik.se)
 • Och giftiga ämnen används fortfarande på området. (nyteknik.se)
 • Båtuppläggningsplatser i hela landet är starkt förorenade av giftiga ämnen. (sverigesradio.se)
 • Alla klassas som hälsofarliga på olika sätt, till exempel allergiframkallande, giftiga, cancerframkallande och hormonstörande. (oru.se)
 • Då bildas nämligen det giftiga ämnet formaldehyd - en färglös gas - som i stora mängder kan vara cancerframkallande. (metro.se)
 • Frysta livsmedel innehåller höga halter av ett cancerframkallande ämne som kallas akrylamid, som bildas när maten utsätts för höga temperaturer. (hipermercadonatural.com)
 • Fotnot: Högfluorerade ämnen, eller PFAS som de också kallas, är cancerframkallande. (unt.se)
 • De kallas också för högfluorerade ämnen eller per- och polyfluorerade ämnen. (svanen.se)
 • De är oerhört stabila ämnen, vilket betyder att de är väldigt svåra att bryta ner och därför kallas de för persistenta. (svanen.se)
 • Högfluorerade ämnen, eller PFAS som de också kallas, kan finnas i impreg-nerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläcknings-skum. (forskning.se)
 • Limmet som används för fransar och naglar på skönhetssalonger innehåller ofta allergiframkallande ämnen som kan ge allvarliga besvär. (av.se)
 • Många skönhetsprodukter innehåller ämnen som kan vara både allergiframkallande och misstänkt hormonstörande. (expressen.se)
 • Förutom att det är cancerogent är dessa ämnen också irriterande i luftvägar och allergiframkallande . (expressen.se)
 • Tobaksrök är en blandning av mer än 4 000 ämnen i form av gaser och partiklar, som kadmium, cyanväte, formaldehyd och kolmonoxid. (sverigesradio.se)
 • Men det finns ämnen som utsöndrar formaldehyd, som är cancerframkallande . (expressen.se)
 • Formaldehyd har i djurförsök visat sig vara cancerframkallande och det finns även indikationer på att personer som exponeras för gasen i sitt yrke påverkas negativt, säger han till Metro. (metro.se)
 • För bensen, 1,3-butadien och kvävedioxid gick det inte att påvisa någon skillnad i expone- ring mellan rökare och icke-rökare, även om cigarettrök är en källa till dessa ämnen. (ki.se)
 • 2010 omsattes 27 miljoner ton CMR-ämnen varav cirka 16 500 finns kvar i varorna som produceras i Sverige. (kemi.se)
 • Det är samma ämnen, varav nästan hundra är livsfarliga, såsom tjära, cancerframkallande tungmetaller och kolmonoxid. (mynewsdesk.com)
 • Snus innehåller cirka 3 000 kemiska ämnen varav 28 är cancerframkallande. (gotland.se)
 • POPs är ofta halogenerade organiska ämnen, och som en sådan uppvisar POPs hög lipidlöslighet. (wikipedia.org)
 • Luftföroreningar består till stor del av kvävedioxider, flyktiga organiska ämnen och partiklar, och kommer i huvudsak från trafik och förbränningsanläggningar. (stromstad.se)
 • Det handlar om aldehyder, flyktiga organiska ämnen, bromerade flamskyddsmedel och organofosfater. (oru.se)
 • Perfluorerade ämnen är en grupp av organiska ämnen, som kännetecknas av att de är fullständigt fluorerade, dvs. (naturvardsverket.se)
 • Poly- och perfluorerade alkylsyror, PFAS, är en grupp ämnen som misstänks kunna skada lever, sköldkörtel och ämnesomsättning om de intas i höga halter under lång tid. (nyteknik.se)
 • Men konsulterna konstaterar att brandsläckningsskum som innehåller flera andra PFAS-ämnen fortfarande används på F17. (nyteknik.se)
 • Enligt Livsmedelsverket föreligger ingen akut hälsofara med de nivåer av PFAS-ämnen som hittills har upptäckts i dricksvatten. (nyteknik.se)
 • Det finns dock en osäkerhet kring riskbedömningarna när det gäller PFAS-ämnen, dels därför att några ämnen har visat sig vara giftigare än man kände till när säkra nivåer fastställdes av EU:s livsmedelsmyndighet Efsa, dels därför att människor får i sig flera olika PFAS-ämnen från mat och vatten och kunskapen om möjliga hälsoeffekter från hela blandningen är mycket dålig. (nyteknik.se)
 • PFAS = samlingsnamn för högfluorerade ämnen, poly- och perfluorerade alkylsubstanser. (nyteknik.se)
 • PFAS är ett samlingsnamn på en grupp högfluorerade ämnen som används i allt från textilimpregnering till skönhetsprodukter och brandskum. (naturskyddsforeningen.se)
 • Men det kommer tyvärr hela tiden ut nya PFAS-ämnen från olika tillverkare - ämnen som vi ännu inte vet hur det påverkar människor, djur och natur. (svanen.se)
 • Idag finns PFAS (högfluorerade ämnen) i stora delar av vårt grund- och dricksvatten, upplyser Naturskyddsföreningen. (miljomagasinet.se)
 • Det kan också kopplas till att många stora PFAS-tillverkare har bytt teknik för att fasa ut användandet, men ändå ser man att sådana ämnen fortfarande cirkulerar i samhället, menar Ulrika Eriksson. (forskning.se)
 • Genom att även inkludera föregångarämnen inom miljöövervakning kan man få en bättre bild, dels av den totala exponeringen och dels av vilken effekt man kan se över tid när det gäller reglering av användning av PFAS-ämnen, säger Ulrika Eriksson. (forskning.se)
 • ii) många bestämmelser som har minskat exponeringen för många cancerframkallande ämnen har införts, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar. (iarc.fr)
 • FoU- programmet Kemiska ämnen i arbetslivets övergripande syfte är att minska exponeringen för kemiska ämnen i arbetslivet, säger Hans Augustson, chef för FoU-beredningen på AFA Försäkring. (mynewsdesk.com)
 • Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar är inte skadlig för människor eller den biologiska mångfalden. (lansstyrelsen.se)
 • När det bryts ner bildas cancerframkallande ämnen. (accentmagasin.se)
 • När livsmedel tillagas vid hög temperatur kan även cancerframkallande ämnen som akrylamid bildas. (sourze.se)
 • Det handlar om kemikalier som kan vara hormonstörande och cancerframkallande. (forskning.se)
 • I stället för parabener tillsätts andra ämnen, och vilken effekt de har på vår hälsa är inte fastställt. (expressen.se)
 • I dessa livsmedel tillsätts ämnen för att skydda produkten mot bakterier, det ger en konserverande effekt som ökar hållbarheten. (doktorn.com)
 • Men kan detta verkligen stämma när man dagligen läser varningar på nätet om sötningsmedlens cancerframkallande effekt? (iform.se)
 • Dessvärre har flera av de ämnen som använts för att ersätta PFOS visat sig ha liknande negativa effekter för hälsa och miljö. (naturvardsverket.se)
 • Djurstudier har visat att det ökar risken för flera typer av cancer och International Agency for Research on Cancer bedömde att akrylamid troligen är cancerframkallande även hos människor. (sourze.se)
 • Polyfluorerade ämnen = är inte fullständigt fluorerade, det vill säga har fortfarande väteatomer i kolkedjan. (nyteknik.se)
 • Verksamma ämnen som används i biocidprodukter godkänns fortfarande på EU-nivå. (tukes.fi)
 • Se länk till blankett för begäran om information om ämnen i en vara från Kemikalieinspektionen. (osteraker.se)
 • skyddande gränser, säkerhetszoner och förbud mot kemiska ämnen) samt övervaka efterlevnaden av dessa bestämmelser. (iarc.fr)
 • Projekten handlar om risk för kontaktallergi vid arbete med härdplaster, damm i träpelletsindustrin, cancerframkallande ämnen i raffinaderier, hur luftföroreningar varierar samt utvärdering av ett internetbaserat modelleringsverktyg. (mynewsdesk.com)
 • De flesta av POP är kapabla för hormonstörande ämnen i fortplantningssystemet, det centrala nervsystemet samt immunförsvaret. (wikipedia.org)
 • Tätortens luftföroreningar, samt specifikt dieselavgaser, har av International Agency for Research on Cancer (IARC) klassats som cancerframkallande för människor. (naturvardsverket.se)
 • Örnbräken innehåller cancerframkallande ämnen samt enzymet tiaminas som orsakar tiaminbrist hos framför allt enkelmagade djur. (sva.se)
 • Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar. (dn.se)
 • Cirka 16 500 ton CMR-ämnen fanns kvar i varor som producerades i Sverige 2010. (kemi.se)
 • För cirka 500 ämnen eller ämnesgrupper finns hygieniska gränsvärden. (av.se)
 • Helene Wallskär, skriver i sin faktatext på hemsidan, Tobaksfakta," När en cigarett brinner sprider den cirka 7 000 kemiska ämnen. (mimersbrunn.se)
 • Målsättningen är att öka kunskapen om hur dessa ämnen används och den exponering som förekommer i olika arbetsmiljöer. (mynewsdesk.com)
 • Eftersom kunskapen kring hormonstörande ämnen är begränsad bör även detta undersökas vidare med tanke på den oerhört viktiga roll som olika könshormoner spelar i anslutning till området där tampongen sitter. (etc.se)
 • Perspektiv När det finns cancerframkallande ämnen i saker och ting så förbjuds eller återkallas det. (jp.se)
 • Parfym och väldoftande ämnen finns i de flesta hygienprodukter som många använder dagligen, till exempel schampo, balsam, duschtvål, hudkrämer - och deodorant. (expressen.se)
 • Antibakteriella ämnen (biocider) tillsätts i textil för att förhindra bakterietillväxt, till exempel för att motverka svettlukt i en strumpa. (naturskyddsforeningen.se)
 • Formolja som finns i flamskyddsmedel är exempel på ämnen som kan tas upp av huden. (byggnads.se)
 • Röken innehåller hälsovådliga ämnen som till exempel PAH, vilka kan vara cancerframkallande. (eslov.se)
 • Ämnen i denna grupp kan ha en eller flera av dessa egenskaper. (kemi.se)
 • Med detta projekt hoppas forskarna kunna minska gapet mellan kända och okända ämnen i inomhusdamm. (forskning.se)
 • Karcinogena ämnen kan tänkas orsaka cancer på två olika sätt. (wikipedia.org)
 • Det finns flera tusen syntetiska eller naturliga ämnen i vår miljö, inklusive på vår arbetsplats, och några av dem kan potentiellt orsaka cancer. (iarc.fr)
 • Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. (lansstyrelsen.se)
 • Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. (lansstyrelsen.se)
 • Till de som minskat hör PFOS och PFOA, medan halterna ökat för PFBS och PFHxS som är ämnen som ersätter PFOS. (naturvardsverket.se)
 • Cancerframkallande ämnen eller karcinogener (även carcinogener) är substanser och exempelvis virus som kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur. (wikipedia.org)
 • Europeiska kodexen mot cancer - Är kontrollen av cancerframkallande ämnen i miljön tillräcklig? (iarc.fr)
 • För arbete med ämnen som ökar risken för cancer, skador på arvsmassan, foster eller fortplantningsorgan gäller särskilda regler, se Cancerframkallande ämnen i Vägledningen till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. (av.se)
 • Cancer är en av de mest skrämmande sjukdomar som den moderna medicinen har sett, trots framstegen inom cancerforskning och kunskap om cancerframkallande livsmedel. (hipermercadonatural.com)
 • Ett 50-tal av dem är cancerframkallande eller misstänks framkalla cancer. (mimersbrunn.se)
 • Under blekningsprocessen förlorar mjöl en viktig del av dess egenskaper, och sedan tillsätts kemiska ämnen. (hipermercadonatural.com)
 • Det handlar om cancerframkallande ämnen och kommunen anser att området måste saneras. (svt.se)
 • En del ämnen kan vara potentiellt cancerframkallande. (swedishmatch.se)
 • Han förklarar att allt som är friterat, även grönsaker, har transfetter inblandat och därmed också det potentiellt cancerframkallande ämnet akrylamid. (sourze.se)
 • De bindande gränsvärdena är halter som inte får överskridas vid exponering för carcinogena ämnen i arbetet. (tyosuojelu.fi)
 • Ämnen i inandningsluften som förekommer i höga halter kan orsaka kvävning, frätskador eller ge andra omedelbara skador. (av.se)
 • Det är anledningen till att livsmedelslagstiftningen på nationell och internationell nivå sätter strikta gränsvärden för maximalt tillåtna halter av just dessa ämnen i livsmedel. (swedishmatch.se)
 • Gulaktig rök tyder på höga halter cancerframkallande tjärämnen. (eslov.se)
 • Detta är första gången som ett livsmedel listas som cancerframkallande av Världshälsoorganisationen, WHO, och det placeras därmed i samma kategori som rökning och arsenik. (doktorn.com)
 • Idag kommer vi att dela med dig de 8 primära cancerframkallande livsmedel så att du kan identifiera dem och börja ta egna initiativ. (hipermercadonatural.com)
 • De oönskade ämnen som finns i vanliga livsmedel finns nämligen också i tobak. (swedishmatch.se)
 • På de här sidorna kan du läsa om olika sätt som kemiska ämnen kan skada hälsan eller orsaka olyckor och om vilka regler som gäller. (av.se)
 • En del bekämpningsmedel klassas som cancerframkallande eller misstänks ha hormonstörande effekter. (naturskyddsforeningen.se)
 • Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa , genomför en oberoende riskbedömning av verksamma ämnen enligt förordningen, men det slutliga beslutet om godkännande tas av EU-kommissionen. (kemi.se)
 • verksamma ämnen i biocider och växtskyddsmedel. (tukes.fi)
 • Förordningen nämner nu särskilt verksamma ämnen i nanoform. (tukes.fi)
 • Kommissionen ska föra en förteckning över godkända verksamma ämnen. (tukes.fi)
 • Men varför återkallas eller slutar man inte sälja den vanligaste cancerframkallande produkten? (jp.se)
 • Där finns det både koppar, zink, bly och cancerframkallande polycykliska aromatiska kolväten. (sverigesradio.se)
 • Följande ämnen på listan är aktuella på många arbetsplatser i Finland: respirabelt kristallint kiseldioxid, damm från hårda träslag och krom (VI)-föreningar. (tyosuojelu.fi)
 • Utöver dessa ämnen mättes även fina partiklar (PM2,5) i bostaden hos 20 personer. (ki.se)
 • Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. (lansstyrelsen.se)
 • Ett av Sveriges nationella miljökvalitetsmål lyder 'Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. (ostersund.se)
 • Tillverkare, importörer och nedströmsanvändare ansvarar för klassificeringen av ämnen och blandningar som säljs eller annars överlåts i EU-länderna. (tukes.fi)
 • Dioxin, ett av de farligaste ämnen som existerar, som hittills ansetts förekomma i bomullsprodukter, men i så små doser att de betraktats som ofarliga, kanske då också måste omvärderas. (etc.se)
 • På grund av att dessa ämnen har stor motståndskraft mot nedbrytning ackumuleras dessa ämnen i både miljön och i organiskt material. (wikipedia.org)
 • Ett kemiskt ämne, en blandning av flera ämnen eller ett material kan orsaka frätskador, irritation, eksem eller allergi. (av.se)
 • Varor som innehåller CMR-ämnen sprids till hela samhället. (kemi.se)
 • Många ämnen förekommer i högre koncentrationer i sidoröken än i den rök som rökaren själv drar i sig.Passiv rökning ökar risken för astma och allergier. (sverigesradio.se)
 • E-cigaretter är starkt beroendeframkallande och innehåller cancerframkallande ämnen. (nonsmoking.se)