• Djur blir också sjuka av botulism, främst via intoxikation genom intag av foder eller ensilage innehållande botulinumtoxin. (wikipedia.org)
 • http://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/viltsjukdomar/botulism. (wikipedia.org)
 • Hos vilda djur ses botulism orsakat av C. botulinum typ C eller typ E. Typ C är vanligast och drabbar framför allt andfåglar och måsfåglar. (sva.se)
 • Detta gäller exempelvis arten C. novyi , som normalt kan orsaka infektion hos både människor och djur med andra symptom än botulism. (sva.se)
 • Häst förgiftas framför allt av botulinustoxin som bildats i rundbalsensilage, men botulism hos djur orsakas oftast av att foder förorenats med mindre djurkadaver. (ismer.se)
 • Botulism ger upphov till förlamning hos människor och djur. (helsinki.fi)
 • Genom åren har en rad utbrott av botulism inträffat i fjäderfäbesättningar i Sverige och andra europeiska länder, varav de flesta i kommersiella slaktkycklingbesättningar. (sva.se)
 • Sedan slutet av 60-talet har det anmälts 29 fall av botulism i Sverige. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Under 2017 anmäldes ett familjekluster med fyra fall av botulism orsakad av livsmedel i Sverige. (folkhalsomyndigheten.se)
 • I Sverige är det vanligast med botulism hos fåglar. (sva.se)
 • Ett antal hästar i Sverige drabbas årligen av botulism och de flesta dör. (hastsverige.se)
 • Botulism förekommer i Sverige, men vanligen endast med ett fåtal fall per år. (ismer.se)
 • I Sverige är det vanligt att häst och mink vaccineras mot botulism. (ismer.se)
 • http://www.sva.se/djurhalsa/notkreatur/endemiska-sjukdomar-notkreatur/botulism. (wikipedia.org)
 • De sporer som orsakar botulism är vanliga i både jord och vatten. (wikipedia.org)
 • Toxinet som orsakar botulism uppkommer i livsmedlet under bakteriens tillväxtfas, när livsmedlet förvaras i en temperatur över 3 grader i en anaerob miljö. (ruokavirasto.fi)
 • Botulinumtoxin orsakar botulism redan i så små mängder som en miljondels gram. (helsinki.fi)
 • Botulinumtoxin är ett av världens farligaste gifter och orsakar den dödliga förlamningssjukdomen botulism. (sva.se)
 • Botulism orsakas av det mycket starka nervgiftet botulinumtoxin. (hastsverige.se)
 • C. botulinum producerar ett mycket farligt nervgift, botulin, som orsakar ett allvarligt förlamningstillstånd, botulism, som kan leda till döden. (evira.fi)
 • Botulism är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls både från behandlande läkare och laboratorium till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. (folkhalsomyndigheten.se)
 • I Finland är botulism sällsynt: enstaka fall av matförgiftningsbotulism har konstaterats år 1999, 2006, 2009, 2011 och 2013. (ruokavirasto.fi)
 • Även gräsklipp i stora högar som blivit mycket varma har orsakat botulism hos hästar. (hastsverige.se)
 • Den vanligaste förgiftningsvägen vid botulism hos vuxna hästar är att de äter foder eller strö som innehåller toxin. (hastsverige.se)
 • Vid klassisk botulism har den vanligaste smittkällan varit en otillräckligt upphettad konserv. (evira.fi)
 • Under de senaste tjugo åren har tre personer drabbats av botulism. (evira.fi)
 • Om man hittar ett stort antal döda fåglar vid vattnet framför allt under varma somrar bör man tänka på botulism som en möjlig dödsorsak. (sva.se)
 • År 2002 insjuknade ett stort antal farmade blårävar i botulism och dog till följd av fördärvat foder. (ruokavirasto.fi)
 • Det förekommer två former av livsmedelsburen botulism, klassisk botulism och spädbarnsbotulism: Klassisk botulism är en matförgiftning orsakad av bakterien C. botulinum , då intag av toxinet som bakterien redan alstrat i livsmedlet orsakar sjukdomsfallet. (evira.fi)
 • Ytterligare tre forskningsprojekt pågår, två som fokuserar på livsmedelssäkerhet och botulism hos produktionsdjur och finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och ett som bedriver grundforskning om sporbildande bakterier och finansieras av EU. (helsinki.fi)
 • Symtom vid botulism hos fjäderfän präglas av en fortskridande slapp förlamning (Bild 1 till 3). (sva.se)
 • I Europa har Typ E botulism setts hos vilda fåglar i Frankrike och Nederländarna. (sva.se)
 • Behandling av botulism sker med hjälp av antitoxin. (wikipedia.org)
 • Botulism, livshotande förgiftning som orsakas av toxiner bildade av bakterien Clostri'dium botuli'num. (ismer.se)
 • Det rekommenderas inte heller att man ger honung till barn under ett års ålder på grund av risken för botulism. (wikipedia.org)
 • På grund av att smittan är så allvarlig, måste också en enda misstanke om botulism snabbt inrapporteras på samma sätt som misstanke om matförgiftning. (evira.fi)
 • För att bota botulism krävs veckor eller månader av intensivvård. (helsinki.fi)
 • Antibiotika har effekt vid botulism i sårskador. (wikipedia.org)
 • Förr var det vanligt att botulism orsakades av dåligt upphettade hemgjorda konserver, men den smittvägen har nästan försvunnit. (wikipedia.org)
 • Den här kunskapen bidrar till bättre förståelse för hur de underliggande sjukdomsframkallande faktorerna samspelar, och kunskapen kan leda till nya strategier för att förebygga botulism. (sva.se)
 • Botulism kan drabba människor och många djurarter som till exempel fåglar, pälsfarmsdjur, nötkreatur och hästar. (sva.se)
 • Alla djurarter känsliga för någon typ av botulism. (sva.se)
 • Den kvinna från Östergötland som blev sjuk i botulism efter att ha ätit varmrökt sik under midsommarhelgen vårdas fortfarande i respirator. (gp.se)
 • I augusti 2003 hände det första bekräftade utbrottet av botulism i en svensk slaktkycklingbesättning. (sva.se)