• Förutom våra vanliga lägenheter har vi även några olika boendeformer att välja på för dig som söker en bostad. (vasbyhem.se)
 • Det är kommunen som har ansvar för att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. (boverket.se)
 • Förslaget innebär bland annat att kommunen får befogenhet att slopa krav på utredning och individuell behovsprövning för vissa ärenden.Det andra uppdraget har varit att se över begreppet särskilda boendeformer för äldre. (nj.se)
 • Andra boendeformer I Södertälje för äldre är senior- och trygghetsboenden i Telges bostäders regi. (sodertalje.se)
 • Likaså om du bor i enfamiljshus, tvåfamiljshus, lantbruksfastighet och en rad andra boendeformer. (expressen.se)
 • Totalt 109 kommuner bedömer i 2020 års bostadsmarknadsenkät att de har ett underskott på särskilda boendeformer för äldre. (boverket.se)
 • Totalt 74 kommuner bedömer att det sammanlagt kommer att tillkomma knappt 5 300 bostäder i särskilda boendeformer för äldre under 2020-2021. (boverket.se)
 • För särskilda boendeformer (gruppboenden) i Arvika kommun, där du får tillagad mat, får du ett automatiskt tillägg på 1 410 kronor/månad (år 2020). (arvika.se)
 • Drygt 60 procent av kommunerna i kommungruppen "övriga kommuner med färre än 25 000 invånare" uppger att de har balans eller överskott på särskilda boendeformer för äldre. (boverket.se)
 • Övriga boendeformer, som generationsboenden och ägarlägenheter, är alternativ som gärna får ta större utrymme i bostadsdiskussionerna. (maklarringen.se)
 • Pite havsbad erbjuder många boendeformer: Camping, stuguthyrning och hotell. (expressen.se)
 • Totalt 70 procent av de kommuner som har besvarat frågan bedömer att behovet av särskilda boendeformer kommer att vara täckt om två år. (boverket.se)
 • Bäst är läget i Stormalmö, där det är drygt 80 procent av kommunerna som uppger att de har balans eller överskott på särskilda boendeformer för äldre. (boverket.se)
 • Ds 2017:68 Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. (riksdagen.se)
 • Texten om särskilda boendeformer har fått en egen webbsida. (boverket.se)
 • Nu ligger texten om särskilda boendeformer på en egen webbsida under Bostadsanpassningsbidrag/Villkor för bostadsanpassningsbidrag/Där sökanden bor permanent/Vissa särskilda boendeformer. (boverket.se)
 • I särskilda boendeformer (omvårdnadsboende och demensboende) ingår samtliga måltider under dagen. (vallentuna.se)
 • Resultatet av analysens första del visar att det är vanligare att kvinnor med psykisk funktionsnedsättning får stöd i sitt ordinarie boende och att män oftare får stöd i olika boendeformer. (uppsala.se)
 • Antalet kommuner som bedömer att de har balans i utbudet av särskilda boendeformer för äldre har ökat något sedan förra året. (boverket.se)
 • De kommuner som uppger att de har ett underskott på särskilda boendeformer för äldre har minskat från 127 till 109 kommuner. (boverket.se)
 • Dessa boendeformer ser olika ut i olika kommuner. (wikipedia.org)