• Bly har under en mycket lång tid använts i olika produkter och för en mängd olika ändamål, exempelvis i mynt, färgpigment, legeringar, lödningar (till exempel för konservburkar), vattenledningssystem och som smakämne. (ki.se)
 • Produkter kan i vissa fall innehålla bly i olika komponenter. (ki.se)
 • I direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) fastsettes regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder bly, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). (europalov.no)
 • Vi har ett eget gränsvärde för bly i våra produkter på 100 milligram per kilo. (testfakta.se)
 • Tillverkarna av blandare får ett år till på sig att ställa om sina produkter så att de inte avger mer bly än BBR rekommenderar. (byggtjanst.se)
 • Varje dag, köpa konsumenter produkter som innehåller bly utan att veta det. (bannersatis.com)
 • Utfasningen av bly pågår och vi kommer i framtiden att få se allt fler produkter med lägre blyhalter. (ttmenergi.se)
 • Kvicksilver och bly i Stockholmsparker - är ditt barns lekpark med på listan? (supermiljobloggen.se)
 • Men bly ingår oftast, enligt PoP själva, i detaljer som knappar och dragkedjor av metall eftersom den är helt ensam om att vara mjuk om man bortser från kvicksilver förstås. (gladaochfriskabarn.se)
 • Enligt RoHS-direktivet får elektronik inte innehålla mer än 0,1 procent bly, kvicksilver eller sexvärt krom, samma gräns gäller för flamskyddsmedlen PBB och PBDE. (blogspot.com)
 • Bly är särskilt giftigt för barn under 3 år. (wikipedia.org)
 • För små barn som gärna stoppar föremål i munnen kan bly i jord och damm vara en exponeringskälla. (ki.se)
 • Kokkolan Halpa-Halli Oy har återkallat från marknaden keramiska kärl som är avsedda för barn, eftersom de kan ge ifrån sig bly till maten. (evira.fi)
 • Genom att minska mängden bly som barn utsätts för minskar vi bland annat risken för att barn får inlärningssvårigheter, säger Anna Nylander, utredare på Kemikalieinspektionen. (kemi.se)
 • Syftet med de skärpta reglerna är att skydda barn mot att exponeras för bly, som är ett mycket giftigt ämne. (kemi.se)
 • Det är särskilt farligt för små barn att få i sig bly. (ockero.se)
 • Bly påverkar hjärnans utveckling hos små barn negativt och även mycket låga exponeringsnivåer är farliga, säger han. (testfakta.se)
 • Barn + bly = F? (su.se)
 • Nja riktigt så kanske det inte är, men en ny rapport visar att barn som under sina tre första levnadsår haft bly i sin närmiljö presterar sämre i skolan än barn som inte haft det. (su.se)
 • Mot bakgrund av en relativt stor blybelastning i Landskrona, har Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund sedan 1978 undersökt halten av bly i blod hos barn från Landskrona respektive Trelleborgs kommuner. (miljobarometern.se)
 • Dock är bly ett mycket giftigt ämne och då alldeles särskilt för barn, som dessutom gärna suger på metalldetaljer. (gladaochfriskabarn.se)
 • Återkallelsen 2006 hände efter döden av ett barn som intas en leksak som innehåller bly. (bannersatis.com)
 • P den svenska Wikipedia-sidan om henne kallas det hon gjorde inom New Yorks mentalv rd f r att wallraffa, en journalistisk metod d pt efter en man som f ddes mer n ett halvt sekel efter att Bly anv nde metoden. (feminetik.se)
 • Bly används i vapenammunition som kärna på grund av sin densitet eller i pistol och luftvapenammunition som kula. (wikipedia.org)
 • Blyexponeringen har minskat betydligt under de senaste decennierna, framför allt på grund av att bly i bensin har tagits bort, samt att det har skett en övergång från lödda till svetsade konservburkar. (ki.se)
 • Ett av de ämnen som kan bli avgörande för klassificeringen av askor är bly på grund av dess humantoxiska och ekotoxiska egenskaper. (avfallsverige.se)
 • grund av den höga toxiciteten är användning av bly reglerad. (tappers.se)
 • The World publicerade dagliga artiklar och ordnade en tävling, där läsarna fick gissa hur lång tid Nellie Bly skulle ta på sig. (wikipedia.org)
 • Vi kan också exponeras för bly via dricksvatten då vissa kökskranar kan läcka bli samt via smycken, elektriska leksaker och färg (främst rostskyddsfärg). (naturvardsverket.se)
 • Gränsvärdena för hur mycket bly som får avges från leksaker sänks inom EU. (kemi.se)
 • De nya gränsvärdena för bly i leksaker innebär ett ökat skydd för barns hälsa i hela EU. (kemi.se)
 • Att smycken, knappar, leksaker och vattenkranar kan innehålla den giftiga tungmetallen bly i ohälsosamma nivåer har uppmärksammats de senaste åren. (testfakta.se)
 • Medan USA övervakar blyhalt i saker som leksaker och paint, nå importerade objekt som innehåller bly ofta hyllorna. (bannersatis.com)
 • Typ I innehåller bly och tenn i ett blystannat med formeln Pb2SnO4. (wikipedia.org)
 • Generellt kan man s ga f ljande om knivarna p bilderna, att p n gra knivar ser det ut som om man sm lt i tenn och p en del ser det ut som bly. (cultur.nu)
 • Dekorationen tillverkas genom att man sk r ut m nstret i skaftet och doppar ned det i ett r r med sm llt tenn eller bly. (cultur.nu)
 • Det r sv rt att se hur detta r gjort men det ser ut som skaftet f rst doppats i tenn och sedan har man virat koppartr d som sedan r nerslipad s tennet syns mellan varje tr d. (cultur.nu)
 • Människor som äter viltkött har högre mängd bly i blodet. (svt.se)
 • Är värdet för blyhalten i blodet hos någon arbetstagare på arbetsplatsen 40 mikrogram per deciliter eller större, skall arbetsgivaren särskilt kontrollera blykoncentrationen i luften på arbetsplatsen, blyhalten i arbetstagarnas blod och de eventuella men för hälsan som förorsakats av bly. (tyosuojelu.fi)
 • Hos djur som har skjutits med blyammunition kan rester av bly spridas i köttet, och studier har visat förhöjda blyhalter i blodet hos personer som äter viltkött ofta. (naturskyddsforeningen.se)
 • De allvarligaste är bly och zink som vi vetat om sedan det här med dammet kom fram. (corren.se)
 • Vi är specialiserade Bly Zink Slurry Pumpar tillverkare och leverantörer / fabrik från Kina. (smepump.com)
 • Partihandel Bly Zink Slurry Pumpar med hög kvalitet som lågt pris / billigt, ett av de Bly Zink Slurry Pumpar ledande varumärkena från Kina, Shijiazhuang Minerals Equipment Co., Ltd. (smepump.com)
 • Bly har använts vid stenarbeten antingen för att förankra och fästa dubbjärn eller räcken i hål, eller som mellanlägg av blyplåt som ska täta och ta upp rörelser som skulle kunna skada stenen. (wikipedia.org)
 • Bly är en giftig metall som kan påverka och skada ditt nervsystem och dessutom orsaka allvarliga hjärnskador på lång sikt. (hjhansen.se)
 • Gränsvärdet för bly i dricksvatten är 10 μg/liter (Livsmedelsverkets författningssamling, SLVFS 2001:30), vilket baserades på de nervskadande egenskaperna hos bly. (ki.se)
 • Det gis derfor unntak for bly til bruk i det nevnte spesifikke bruksområdene. (europalov.no)
 • Det gis derfor unntak for bly til bruk i det nevnte spesifikke bruksområdet, kategori 11 med utløpsfrist 21.juli 2024. (europalov.no)
 • En av dem r utan tvekan journalisten och f retagaren Nellie Bly, eller Elizabeth Jane Cochran som hon egentligen hette. (feminetik.se)
 • I dagsläget baseras klassificeringen på totalhaltsanalyser av bly vilket i sig riskerar att överdriva farligheten då riktvärden för klassificering av farlighet förutsätter att metal.len föreligger i en form som är tillgänglig och toxisk (se Naturvårdverket, 2013, 2017). (avfallsverige.se)
 • Boverket har förlängt övergångstiden för det allmänna rådet om läckage av bly till tappvatten i Boverkets byggregler, BBR, till den första juli 2017. (byggtjanst.se)
 • Metallen bly är giftig för människor och djur vid en mycket låg dos. (ockero.se)
 • Det är vetenskapligt väl dokumenterat att bly är skadligt, både för djur och människor. (svt.se)
 • Resultatet blev att chefredaktören erbjöd henne arbete och föreslog pseudonymen Nellie Bly efter en populär sång av Stephen Foster. (wikipedia.org)
 • Att få vara en del i att vidareutveckla detta arbete inom några av kommunens kärnverksamheter känns mycket stimulerande, säger Mattias Bly. (mynewsdesk.com)
 • Konstateras det vid en läkarundersökning att blyhalten i en arbetstagares blod överstiger 50 mikrogram per deciliter får arbetstagaren inte anlitas för arbete som medför exponering för bly. (tyosuojelu.fi)
 • Nellie Bly (eg. (wikipedia.org)
 • Nellie Bly fick göra en artikelserie om arbetarflickor, hon skrev om barnarbete och skilsmässor, innan hon så småningom blev societets- och konstredaktör. (wikipedia.org)
 • Nellie Bly färdades med båt och tåg, i rikshor och sampaner, till häst och på åsna. (wikipedia.org)
 • 1895 gifte sig Nellie Bly med den nästan 40 år äldre industrimagnaten Robert Seaman. (wikipedia.org)
 • Wikimedia Commons har media som rör Nellie Bly. (wikipedia.org)
 • Det var ocks d pseudonymen Nellie Bly f ddes. (feminetik.se)
 • Allt det h r gjorde Nellie Bly k nd i sin samtid. (feminetik.se)
 • Koncentrationen av metalliskt bly och blyets oorganiska föreningar i form av bly i luften på arbetsplatsen får inte, mätt inom arbetstagarens andningssektor, i medeltal för åtta timmar överstiga 0,10 milligram per kubikmeter luft. (tyosuojelu.fi)
 • Bly-tenngult omfattar två huvudtyper, ofta kallade typ I och typ II. (wikipedia.org)
 • Undersökningen omfattar analys av bly och blyisotoper i leverprover från 199 havsörnar från 2005-2011 som påträffats i naturen och lämnats in till Naturhistoriska riksmuseet (NRM) och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för undersökning och arkivering av prover. (diva-portal.org)
 • Bly är en mjuk tungmetall som passade till framtagningen av böjliga rör och plåtar som man förr i tiden använde till avloppsrör och vattenlås samt som beklädnad av elkablar, men som nu är ersatt av platsrör. (hjhansen.se)
 • Bly ingår även i vissa legeringar för att underlätta tillverkningen av delar där formen är viktig såsom nycklar och vattenkranar. (ki.se)
 • Man har använd bly i årtusende, det är väldigt utbrett, lätt att utvinna samt tacksamt att bearbeta. (hjhansen.se)