• I delprogrammet redovisas förändringar av halter av metaller och organiska miljögifter i marin biota och sediment samt biologiska effekter på utvalda organismer i svenska havsområden. (naturvardsverket.se)
 • ytjord, våt- och torrdeposition, sediment i närheten av sopförbränningsanläggningar smältverk och gjuterier, yt- och grundvatten, avloppsvatten, slam från reningsverk, lakvatten från deponier, luft vid smältverk och sopförbränning, fisk eller annan biota i närheten av smältverk eller gjuterier Spridningen av limonen bedöms ske dels genom diffus spridning från konsumentprodukter, dels från punktkällor vid tillverkning. (diva-portal.org)
 • Vi studerar bland annat effektivitet av reningstekniker, utsläpp och spridning av vattenföroreningar, spridning från slam, påverkan på och upptag i biota som fisk och musslor samt i sediment. (ivl.se)
 • Sveriges geologiska undersökning är utsedd av Naturvårdsverket till nationell datavärd för att förvalta information om miljöövervakning av metaller och miljögifter i biota, sediment och inom screening. (sgu.se)
 • Biota är en kommun i Spanien. (wikipedia.org)
 • Länsstyrelsen tar i samarbete med Norrköpings kommun och AquaBiota fram metoder för naturvärdesklassning av modellerad bentisk biota. (aquabiota.se)
 • Gruvbrytning resulterar i stora mängder gråberg och anrikningssand som kan leda till negativa konsekvenser för mark, vatten och biota. (ltu.se)
 • Vi har även bred erfarenhet av mikroplastanalyser i bland annat vatten, sediment och biota. (ivl.se)
 • Rapporten ligger till grund för NVSKK:s samordnade recipientkontrollprogram av miljögifter i biota. (nvskk.se)
 • Nu ligger rapporten på NVSKK:s undersökning av miljögifter i biota på hemsidan. (nvskk.se)
 • Data om förekomster av bentisk biota har dels sammanställts av Östergötlands länsstyrelse från tidigare undersökningar, dels samlats in med hjälp av dropvideo-inventering av AquaBiota och länsstyrelsen. (aquabiota.se)
 • Inom delprogrammet Miljögifter i biota - jordbruksmark har för närvarande museet ingen insamling av material till miljöprovbanknen. (nrm.se)