• Forskningen om hållbar produktion av energi och biomassa fokuserar på att skapa goda affärsmöjligheter för den enskilde företagaren på gårdsnivå. (lantbruksforskning.se)
 • För att möta behovet av ny och renare energi inleds nu ny forskning med att omvandla mikroalger från havet till biomassa. (gu.se)
 • Samhället står inför stora utmaningar med att producera tillräcklig mängd biomassa för energi- och materialtillverkning. (gu.se)
 • Elektrifiering och biomassa ersätter fossil energi. (lrf.se)
 • Genom att tidigt identifiera nya samhällsbehov kan förutsättningar skapas för lönsam produktion av biomassa liksom för nya marknader för restprodukter. (lantbruksforskning.se)
 • Jord- och skogsbruket bör öka sin produktion av biomassa, anser regeringen. (aktuellhallbarhet.se)
 • En årsrotationsmodell för energieffektiv odling av marina mikroalger möjliggör en längre odlingssäsong och större total produktion av biomassa till industrin. (gu.se)
 • Enligt den svenska klimatstrategin är en hållbar produktion av biomassa från jordbrukssektorn en av de stora möjligheterna för att nå ett fossilfritt samhälle. (lu.se)
 • samt (3) vilka styrmedel behövs för att öka produktion av jordbruksbaserad biomassa utan att konkurrera med livsmedelproduktion och motverka miljömålen och jordbrukets hållbarhet. (lu.se)
 • Vad händer då om vi börjar göra bioenergi av vår biomassa? (pentti.se)
 • Eldning av pellets och restprodukter kan minska koldioxidutsläpp och öka efterfrågan på biomassa även i Sverige. (fof.se)
 • Varje deltagare har en uppsättning kunskaper och färdigheter inom materialvetenskap som inte finns någon annanstans och bildar ett tvärvetenskapligt och sektorsövergripande (möbler och byggsektorn) arbetslag för en genomtänkt användning av förnybar biomassa och restprodukter. (lnu.se)
 • Tills det eventuellt tas fram ett svenskt eller skandinaviskt referensvärde avseende 14C för biomassa i avfall, rekommenderas Mohns referensvärde eftersom det också beräknats för 2010 och 2015 och därmed är tillämpligt på den nya handelsperioden som inleds 2013. (avfallsverige.se)
 • Med inblandning av biomassa skulle utsläppen av koldioxid minska med 85 miljoner ton per år, eller ungefär en tiondel av EU:s målsättning till år 2020. (fof.se)
 • Biomassa från mikroalger, som är rika på olja, har stor potential att komplettera övrig biomassa från skog och jordbruk. (gu.se)
 • Det innebär att även länder med liten mängd kolkraft - som Sverige - kan få större efterfrågan på biomassa. (fof.se)
 • Med cirka 350 000 häckande hönor är arten tyngst i Sverige med en total biomassa på runt 2 050 ton. (skogssallskapet.se)
 • If You Care braständare /firelighters är tillverkade av 100% Biomassa av trä från FSC-certifierade skogar och 100% icke-GMO vegetabilisk olja. (medvetna.se)
 • Syftet med detta projekt är att utveckla och testa miljövänliga kompositer gjorda av förnybar biomassa, biobaserade råvaror och restmaterial. (lnu.se)
 • De flesta kolkraftverk i Europa skulle kunna anpassas för att elda 10-20 procent biomassa. (fof.se)
 • Men i praktiken sätts också gränsen av hur mycket pellets, flis, jordbruksrester och annan biomassa som kan levereras till verken. (fof.se)
 • Svensk biomassa, som flis, kan bli mer attraktiv på den europeiska marknaden. (fof.se)
 • Biomassa såsom havreskalrester från matproduktion, pressrester från raps eller rötat avloppsslam har hittills betraktats som väldigt svåra att använda till förbränning för produktion av energi. (mynewsdesk.com)
 • Den största delen av förnyelsebar energi inom EU kommer från biomassa, och då ofta genom förbränning. (mynewsdesk.com)
 • Bildtext: En ny syn på det oorganiska innehållet i biomassa från jordbruk och samhälle kan leda till mer förnyelsebar energi med samtidig återföring av näringsämnen som fosfor till odlad mark. (mynewsdesk.com)
 • Forskningen om hållbar produktion av energi och biomassa fokuserar på att skapa goda affärsmöjligheter för den enskilde företagaren på gårdsnivå. (lantbruksforskning.se)
 • Den biomassa som produceras i sågverk, i form av sågspån, bark och flis, har blivit en viktig resurs vid övergången till förnybar energi. (ltu.se)
 • 75 procent av förnybar energi kommer nämligen från biomassa och avfall, säger Jan-Olof Andersson. (ltu.se)
 • Genom att flera akademier medverkar med sina speciella forskningsområden och forskarutbildning täcker centrat ett brett spektra av kompetens för att ur biomassa utveckla framtidens energi och gröna drivmedel med hjälp av olika slags förgasningstekniker, säger Rickard Gebart, koordinator för SFC och adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet. (ltu.se)
 • Det gemensamma målet för alla tre är att utvinna energi och drivmedel från biomassa. (ltu.se)
 • För att möta behovet av ny och renare energi inleds nu ny forskning med att omvandla mikroalger från havet till biomassa. (gu.se)
 • Samhället står inför stora utmaningar med att producera tillräcklig mängd biomassa för energi- och materialtillverkning. (gu.se)
 • Biomassa är en stor producent av förnybar energi, närmare två tredjedelar av den förnybara energin i Europa kommer från biomassa. (energikontorx.se)
 • WoodRoll®-tekniken förgasar biomassa och genererar grön energi för fordon, industri och elproduktion. (miljonytta.se)
 • Vårt energisystem måste bygga på förnybar energi - exempelvis sol, vind, vatten och biomassa. (feministisktinitiativ.se)
 • Att generera energi från biomassa är en av de äldsta energitekniker som används av mänskligheten. (docplayer.se)
 • Följande ämnen kommer att behandlas i detta avsnitt om Biomassa: Principer för att få energi från biomassa Skillnaden mellan biomassa och fossila bränslen Vad är biobränslen Produktion av energi från biomassa Inlärningsmål Målet är att: Bekanta sig med möjligheterna till energiproduktion och dess olika former Bekanta sig med produktion via pyrolys, förgasning, etc. (docplayer.se)
 • För förnyelsebar energi exklusive biomassa är ökningen för motsvarande tid mellan 575 och 1300 procent. (svt.se)
 • Förrådet av biomassa i Sveriges skogar ökar med över 100 TWh energi varje år. (skogssverige.se)
 • Elektrifiering och biomassa ersätter fossil energi. (lrf.se)
 • Målet är att omvandla biomassa till förnyelsebar energi, som kan användas i järn- och stålindustrin. (novator.se)
 • Detta blir då ett genombrott för förgasning av biomassa för att generera förnybar energi till krävande i industriella processer i Sverige. (novator.se)
 • Det är i huvudsak solenergi och biomassa som används för att producera elektricitet i Husks anläggningar. (swedfund.se)
 • Biomassa är organiskt material som kommer från växternas fotosyntes. (docplayer.se)
 • Biomassa Biomassa är biologiskt material från levande eller nyligen levande organismer. (docplayer.se)
 • Biogas framställs från biomassa som växter, gödsel, organiskt hushållsavfall och slam från reningsverk. (energikontorx.se)
 • Genom rötning bryts denna biomassa ner och bildar då biogas. (energikontorx.se)
 • Tekniken möjliggör omvandling av biomassa till socker, lignin och biogas, vilka i sin tur omvandlas till kemiprodukter och drivmedel som i dag är producerade av fossila råvaror. (sekab.com)
 • Avtalet om leverans av en miljon ton biomassa i form av uttjänta gummiträd gynnar både miljön, Vattenfall och Liberia, säger Göran Lundgren, ansvarig för Vattenfalls biomassesatsning. (vattenfall.se)
 • Erfarenhet av tvärvetenskapliga studier av biobaserade kemikalie- och materialproduktionssystem med fokus på nya omvandlingsvägar och användningssätt för biomassa. (mynetworkglobal.com)
 • År 2050 behöver vi den mängden biomassa för att skapa negativa utsläpp. (nyteknik.se)
 • Biomassa, sockerrör, frityrolja och alkohol - här är fem godkända metoder för att framställa flygbiobränsle. (nyteknik.se)
 • År 2015 är målsättningen att Vattenfall ska använda ytterligare 4 miljoner ton biomassa per år. (vattenfall.se)
 • År 2020 beräknar Vattenfall att använda 8 miljoner ton mer biomassa per år jämfört med idag. (vattenfall.se)
 • Från biomassa kan också flytande biobränsle produceras och då biodiesel och bioetanol. (energikontorx.se)
 • Sveriges behov av raffinerade bioprodukter riskerar att fyrfaldiga behovet av biomassa. (nyteknik.se)
 • Ska vi kunna nå äkta klimatneutralitet i hela EU och resten av världen till år 2050, framkommer en delvis annan bild än den Sveriges färdplaner förespråkar, med en mer optimerad syn på biomassa. (nyteknik.se)
 • Även förbränning av biomassa från skogen orsakar koldioxidutsläpp. (greenpeace.org)
 • Sekab E-Technology AB har utvecklat teknik för att fraktionera biomassa. (sekab.com)
 • Med Cortus Energys teknik förgasas biomassa till energigas och grönt koks, båda energislag som kan användas i Höganäs tillverkning av metallpulver. (novator.se)
 • Inom el- och fjärrvärmeproduktionen är det framför allt förbränning av biomassa som orsakar utsläpp av kadmium. (naturvardsverket.se)
 • Liberias ambition är att utveckla en industri för biomassa som också ska vara ryggraden i landets egen ambition att bli världens första land med en helt förnybar energiproduktion. (vattenfall.se)
 • Biomassan har enormt bra värde i sig, speciellt miljömässigt, bara den används på rätt sätt och man använder sätt sorts biomassa. (energikontorx.se)
 • Svensk biomassa, som flis, kan bli mer attraktiv på den europeiska marknaden. (fof.se)
 • den 22 februari Fråga 2010/11:323 Växjö Värnamo Biomassa Gasification Centre, VVBGC av Carina Hägg S till närings- och energiminister Maud Olofsson C Det har visat sig svårt att genomföra Växjö Värnamo Biomassa Gasification Centre, VVBGC. (riksdagen.se)
 • Det beror på att biomassa dels har en väldigt varierande sammansättning, främst i det oorganiska innehållet som bildar aska, och dels ett lägre energivärde. (mynewsdesk.com)
 • dels har biomassa blivit en viktig inkomstkälla för sågverk, sedan är det viktigt att öka tillgången på biomassa för att regeringens miljö- och energipropositioner ska gå att genomföra. (ltu.se)
 • Växter kan sedan ätas av djur och omvandlas till djurets biomassa. (docplayer.se)
 • WoodRoll® är en termisk förgasningsprocess för biomassa som producerar en ren energigas (syngas) med högt energivärde. (miljonytta.se)
 • När du producerar elenergi från biomassa ska du använda minst 30 procent av genererad spillvärme. (sametinget.se)
 • Biomassa är materia som ingår i levande organismer i ett område. (wikipedia.org)
 • I en ny avhandling vid Luleå tekniska universitet presenteras tekniker för att minska användningen av biomassa inom processindustrin. (ltu.se)
 • Fokus ligger på resurseffektiv användning av lokalt tillgänglig biomassa som industriråvara, och utvärdering av kostnadseffektiv grön omvandlingsteknik med minimal miljöpåverkan. (mynetworkglobal.com)
 • Algodling, marin biomassa, marina polymerer och framtidens undervattensrobotar. (kth.se)