• Schizofreni är en kliniskt heterogen sjukdom och därför är det viktigt med en detaljerad klinisk och neurokognitiv symptomskattning för att kunna identifiera subgrupper av patienter, där varje kategori kan behöva sin specifika farmakologiska behandling. (ki.se)
 • Funktionen av genetiska avvikelser som upptäcks hos patienter undersöks genom att man behandlar gnagare med specifika farmakologiska inhibitorer eller, när det är lämpligt, genom användning av knock-out möss där den undersökta genen saknas. (ki.se)
 • Forskarna har dessutom tittat närmare på de farmakologiska effekterna av cancerläkemedlet Cisplatin. (lifesciencesweden.se)
 • Vi kommer nu jobba vidare på att fördjupa vår förståelse för hur KAND567 påverkar levern i relation till de eftersträvade farmakologiska effekterna för att ta fram underlag för en klinisk utvecklingsplan för såväl kronisk som akut behandling av inflammatoriska sjukdomar och cancer t.ex. (swedenbio.se)
 • Sammantaget kan våra experimentella studier inte bara leda till nya behandlingsalternativ för psykossjukdomar utan även kunna ge nya aspekter på diagnostisering samt möjlighet att utveckla biomarkörer för utvärdering av effektiviteten av ny behandling i kliniska prövningar. (ki.se)
 • Det handlar bland annat om att förstå sjukdomsbiologi, utveckla nya terapeutiska lösningar och identifiera nya biomarkörer över flera terapiområden. (ki.se)
 • En del nya forskningsrön inger faktiskt hopp om att vi ska kunna komma längre i förståelsen av den långvariga smärtans patofysiologi, och då rimligen kunna utveckla bättre farmakologiska metoder. (swedishpainsociety.com)
 • Orsakerna till schizofreni och liknande psykossjukdomar är till stor del okända och i avsaknad av biomarkörer ställs diagnos utifrån klinisk bedömning av symtom. (ki.se)
 • Patientprover har också analyserats för biomarkörer vid hjärncellskada vilket gav en första signal om klinisk effekt. (abliva.com)
 • Samarbetet syftar till att förbereda för en klinisk studie genom att utvärdera biomarkörer för fractalkinesystemet i blod och cancervävnad och effekten av KAND567 på dessa biomarkörer (i isolerat blod från patienterna) vilket kan ge information om vilka patienter som skulle kunna dra klinisk nytta av behandling med KAND567. (swedenbio.se)
 • Den farmakologiska effekten är snabb och. (apoteksverige.life)
 • Koncentrationen av dexametason och effekten på olika biomarkörer, både i plasma och i ledvätska från inflammerad led, samt den kliniska effekten på experimentellt framkallad aseptisk artrit på häst undersöktes. (lantbruksforskning.se)
 • Analys av biomarkörer i blod och ryggmärgsvätska, skulle kunna vara en väg till bättre förståelse av den långvariga smärtans neurokemiska orsaker. (swedishpainsociety.com)
 • Vidare har prover från patienterna inkluderats i en studie där biomarkörer för skador på hjärnceller analyserats. (abliva.com)
 • Den allmänna uppfattningen tidigare var att det inte fanns något samband mellan plasmakoncentrationer och effekt vilket omöjliggjorde att med hjälp av så kallade farmakologiska modeller koppla effekt till koncentration och på så sätt optimera läkemedelsanvändningen. (lantbruksforskning.se)
 • Farmakologiska interventioner och utvecklingsarbete i humana och murina modeller. (varbi.com)
 • En förutsättning för utveckling av förbättrade behandlingar är en ökad förståelse till patofysiologin samt att vi kan hitta biomarkörer kopplade till sjukdomen. (ki.se)
 • Fördjupad kunskap och erfarenheter av att isolera primära celler från human vävnad samt upprättandet av nya humana modellsystem för att utreda farmakologiska interventioner och cellbeteende. (varbi.com)
 • Ansökan måste innehålla detaljerad information om farmakologiska och toxikologiska studier, tillverkningsinformation, protokoll över föreslagna kliniska studier och information om de kliniska prövarnas kvalifikationer för att se till att studiedeltagarna inte utsätts för onödiga risker. (abliva.com)