• Tillsammans med industri och akademi ska Rise skapa ett internationellt ledande centrum som ska utveckla nya plattformar för formuleringar och sprida kunskap om formuleringar av biologiska läkemedel och produkter. (lifesciencesweden.se)
 • Därför har Rise fått i uppdrag av Vinnova och Vetenskapsrådet, att tillsammans med industri och akademi, däribland Lunds universitet med Max IV, och Malmö universitet, skapa ett internationellt ledande centrum som ska utveckla nya plattformar för formuleringar och sprida kunskap om formuleringar av biologiska läkemedel och produkter. (lifesciencesweden.se)
 • Det nya centrumet, NextBioForm , har en finansiering om totalt 38 MSEK under 2 år och ska generera ny kunskap, nya formuleringar och ny metodik för att öka produktstabiliteten hos biologiska läkemedel och produkter och på så sätt öka möjligheterna till behandling. (lifesciencesweden.se)
 • Theradiag tillverkar och utvecklar produkter för diagnostisering av autoimmuna sjukdomar samt monitorering av biologiska läkemedel. (triolab.se)
 • Next Bio Form ska fokusera på att förbättra beredningsformer och produktion av biologiska läkemedel. (lifesciencesweden.se)
 • I en ny byggnad på GE Healthcares sajt i Uppsala har nu testbädden för produktion av framtidens biologiska läkemedel officiellt invigts. (processnet.se)
 • Ett hinder i utvecklingen av nästa generations biologiska läkemedel är svårigheten att hitta stabila och patientvänliga formuleringar, vilket innebär att många lovande behandlingar aldrig når patienten idag. (lifesciencesweden.se)
 • Bland annat arbetar vi med analysmetodik för att kunna utvärdera antimikrobiell effekt samt detektera patogena mikroorganismer i biologiska prover, på medicintekniska produkter och i livsmedel. (ri.se)
 • Medicintekniska produkter såsom autologt konditionerat serum (ACS) och platelet-rich plasma (PRP) används som intra-artikulära behandlingar vid ledinflammation hos häst och människa trots att innehållet inte är känt och inte heller vilka de sjukdomsmodifierande mekanismerna är som skulle ge en kliniskt positiv effekt. (lantbruksforskning.se)
 • Vi samarbetar med ett kinesiskt företag som vill göra innovativ forskning kring biologiska läkemedel och medicintekniska produkter. (uu.se)
 • Även för medicintekniska produkter krävs godkännande och djurtester krävs ofta i registreringsunderlaget. (forskautandjurforsok.se)
 • Även för medicintekniska produkter kan djurtester krävas, inte minst för produkter som ska användas inne i kroppen, t.ex. (forskautandjurforsok.se)
 • Botox-produkter är ett exempel på produkter där varje tillverkningssats måste testas, men där djurfria metoder kan förväntas ersätta de mycket plågsamma djurtesterna i framtiden. (forskautandjurforsok.se)
 • Pollinerare och biologiska bekämpningsorganismer får inte orsaka hot mot växthälsan till exempel så att de kan bli skadliga för odlingsväxter, om de förökar sig för mycket. (evira.fi)
 • Tillverkarna har även många andra spännande produkter av lokal karaktär, till exempel bivaxljus, hudkrämer, ostar etc. (temaresor.se)
 • Produkter: Kött från djur uppfödda på gräs och örter. (krav.se)
 • Produkter och tjänster från djur. (skolverket.se)
 • Djur används för att tillverka biologiska produkter. (djurensratt.se)
 • Europeiska unionen är viktig både som marknad och transiteringsområde för olagliga produkter av djur och växter, och den organiserade brottsligheten får ett allt större inflytande. (europa.eu)
 • Det handlar om farliga kemikalier som påverkar djur och natur och hotar den biologiska mångfalden. (svanen.se)
 • Människor, djur och växter utsätts för farliga ämnen som sprids när varor, kemiska produkter och material tillverkas, används och blir till avfall. (naturvardsverket.se)
 • Farliga kemiska ämnen i produkter, varor och byggnader kan hamna i miljön, och tas upp av växter, djur och människor. (miljomal.se)
 • Tillstånd och kontrollverksamhet utövas av Inspektionen för strategiska produkter (ISP). (wikipedia.org)
 • 1 Inspektionen f r strategiska produkter sk ter tillsyn och annan kontroll enligt lagen ( 1992:1300 ) om krigsmateriel och lagen ( 2000:1064 ) om kontroll av produkter med dubbla anv ndningsomr den och av tekniskt bist nd. (notisum.se)
 • 1 § Denna lag gäller kontroll av strategiska produkter. (lagen.nu)
 • 1. den internationella gruppen f r kontroll av biologiska och kemiska produkter (Australiengruppen), 2. (notisum.se)
 • De flesta djurförsök för att testa kemikalier, läkemedel och andra produkter och för kontroll av biologiska produkter som t.ex. (mynewsdesk.com)
 • Dassault Systèmes varumärke BIOVIA erbjuder en vetenskaplig samarbetsinriktad miljö som hjälper vetenskapsföretag att utveckla produkter av högre kvalitet snabbare. (3ds.com)
 • Märkningen har genomgått en kontroll enligt GENICES (Global Ecolabelling Network's Internationally Coordinated Ecolabelling System) som utförs av Global Ecolabelling Network (GEN). GEN är ett internationellt nätverk för organisationer som arbetar med miljömärkning och arbetar för att främja, förbättra och utveckla miljömärkning av produkter och tjänster. (naturskyddsforeningen.se)
 • 1985 bildades den så kallade Australiengruppen för att samordna den internationella kontrollen av export av kemiska och biologiska prekursorer och av tillverknings- och laboratorieutrustning, som kan användas vid framställning av kemiska och biologiska vapen. (wikipedia.org)
 • Tillsammans med initiativtagarna Rebecka och Erik och eldsj lar ver hela landet hoppas vi bidra till att Biologiska m ngfaldens dag 2018 blir till ett tillf lle att njuta av naturen och lyfta vikten av att skydda den. (klimatsmart.se)
 • skydda den biologiska mångfalden. (europa.eu)
 • Verka för att skydda våra vattentillgångar och bevara den biologiska mångfalden. (vanermuseet.se)
 • För att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen förebyggas och minska. (naturvardsverket.se)
 • En minimering av användningen av palmolja är viktig för att skydda regnskogen med dess ovärderliga biologiska mångfald. (universeum.se)
 • Naturvårdsverket har nu godkänt 20 av de 27 arter som tidigare ingick, eller ingår i produkter godkända av Kemikalieinspektionen. (naturvardsverket.se)
 • Det är Naturvårdsverket som ansvarar för att pröva och godkänna de arter av NIS som får användas som biologiska bekämpningsmedel. (kemi.se)
 • Naturvårdsverket har beslutat om godkännande av 17 arter för användning som biologiska bekämpningsmedel. (kemi.se)
 • Ett nytt system för ansökan och godkännande av arter att använda som biologiska bekämpningsmedel införs under 2018. (naturvardsverket.se)
 • Prövningen av arter som ingår i godkända produkter beräknas vara klar under 2018 (ytterligare 10 st). (naturvardsverket.se)
 • Under hösten 2013 börjar Evira på sin webbplats utgående från anmälningar och tillståndsansökningar upprätthålla en förteckning över godkända arter och produkter samt deras användningsområden. (evira.fi)
 • Den stigande efterfrågan på dessa olagliga produkter har fått mycket allvarliga konsekvenser för många arter som redan är hotade. (europa.eu)
 • olaglig gränsöverskridande handel med biologiska resurser som har insamlats i naturen, inklusive handel med timmer och marina arter, är inte något nytt fenomen, men brottens omfattning, natur och konsekvenser har förvärrats väsentligt de senaste åren. (europa.eu)
 • I inriktningen betonas tekniska och biologiska kunskaper för en hög avkastning med bibehållen biologisk mångfald och med höga värden på produkter och tjänster. (allastudier.se)
 • Biologisk bekämpning och biologiska pollinerare används allt mera, speciellt i yrkesmässig växthusproduktion. (evira.fi)
 • Det är nya aktiva substanser, biologiska läkemedel och läkemedel med villkorat godkännande. (janusinfo.se)
 • Produkterna är berikade med phytoceuticals, aktiva biologiska ämnen från växter som skyddar den mänskliga kroppens system och organ. (hudoteket.se)
 • I inriktningen betonas biologiska, tekniska, och ekonomiska kunskaper för god kvalitet på produkter och tjänster. (allastudier.se)
 • Skogsbruket behöver satsa på långvariga produkter och ställa om från kvantitet till kvalitet. (skyddaskogen.se)
 • Vid utvärdering av biologiska medel måste man därför, förutom att titta på effekten mot sjukdomar och tillväxtfrämjande effekter, även se till att produkten håller en hög och jämn kvalitet. (lantbruksforskning.se)
 • Detta kan påverka den biologiska mångfalden såväl som de ekonomiska faktorerna. (ellos.se)
 • Inriktningen betonar sambandet mellan tekniska, biologiska och ekonomiska kunskaper för en god djurhållning. (allastudier.se)
 • Sveaskog brukar skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks - både nu och för framtida generationer. (cision.com)
 • Vara orienterad om produkter och material som används inom radiologi i tandvården och deras miljöpåverkan. (ki.se)
 • När du cyklar i mörker ska du markera fötterna, vristerna och benen med produkter i reflekterande material. (trekbikes.com)
 • Att reparera produkter eller skapa nya produkter av återbrukat material är populärt. (helasverige.se)
 • Dessutom visade nyligen resultat från Sveriges lantbruksuniversitets fältförsök, för tredje året i rad, att de biologiska betningsmetoderna ger bättre effekt än de testade kemiska preparaten. (lantmannen.se)
 • Dessutom är tobaksrelaterade produkter det vanligaste skräpet på våra gator och bland de vanligaste på stränderna. (nonsmoking.se)
 • Dessutom kan man frivilligt ansöka om centralt godkännande för biologiska läkemedel som inte är tillverkade med ovannämnda metoder (exv många vacciner, blod- eller plasmaderiverade produkter, enzymer, hepariner) om de innehåller en ny aktiv substans eller har en väsentlig terapeutisk, vetenskaplig eller teknisk innovation eller är av intresse ur patientsynpunkt. (lakemedelsverket.se)
 • Det är av denna anledning som Chenice Beverly Hills lanserade den revolutionerande och nyskapande BIOLOGISKA vinka SYSTEM, systemet helt fri från ammoniak till merkaptoättiksyra - baserade aminosyror som gör för vackra former och linjer med önskade volymer. (beautybazar.cn)
 • I denna studie har föreslagen provningsmetodik på utvalda produkter och system utvärderats och verifierats. (avfallsverige.se)
 • Provningsresultat vad gäller resistens mot lakvatten och resistens mot avnötning, enligt föreslagen metodik, redovisas i rapporten för ett stort antal produkter och system. (avfallsverige.se)
 • Alltså är vissa söta produkter omtyckta i alla åldrar, medan andra produkter föredras endast av vissa åldersgrupper. (perspektiv.nu)
 • Det går att välja om resultatet ska visa kvantiteter för kemiska ämnen eller antal kemiska produkter som innehåller ämnet. (kemi.se)
 • Scenario där endast biologiska och digitala produkter tillåts på marknaden. (svid.se)
 • När endast biologiska och digitala produkter tillåts på marknaden, tas alla objekt fram från modifierade organismer - ett bord från genmodifierade frön, som kräver omvårdnad men som också reparerar och mångfaldigar sig själv, en levande nallebjörn och bioluminiscenta lampor av svamp i avsaknad av elektricitet. (svid.se)
 • Den kinesiska marknaden för biologiska läkemedel har de senaste fem åren växt med över 40 procent per år. (aktiespararna.se)
 • Den globala marknaden för biologiska läkemedel utvecklas snabbt, och den kinesiska marknaden har exploderat. (aktiespararna.se)
 • På Kemikalieinspektionens webbplats hittar du ett bekämpningsmedelsregister över godkända produkter och där framgår också vilka som får användas av privatpersoner. (svedala.se)
 • Alla bekämpningsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få användas och vissa produkter får bara användas för yrkesmässigt bruk. (svedala.se)
 • Produkter: Ekologiska grönsaker, gårdens förädlade mathantverk, lokala produkter. (krav.se)
 • Prövning av biologiska bekämpningsmedel som innehåller mikroorganismer är fortfarande Kemikalieinspektionens ansvar. (naturvardsverket.se)
 • Biologiska bekämpningsmedel som består av mikroorganismer ska, på samma sätt som kemiska bekämpningsmedel, vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få säljas eller användas. (kemi.se)
 • I våra studier använder vi oss både av enzymer och mikroorganismer (cellfabriker) som katalysatorer för industriella biotekniska processer, och vi arbetar både med själva processerna och med utveckling av effektivare biologiska katalysatorer. (chalmers.se)
 • Detta innebär ett åtagande från myndigheterna att bevara naturen, den biologiska mångfalden och kulturarvet. (temaresor.se)
 • hur man ska använda farliga kemiska produkter. (av.se)
 • En definition på vad ett biologiskt läkemedel är, vilka produkter som omfattas av begreppet och vilka förutsättningar ska vara uppfyllda. (lakemedelsverket.se)
 • Tidigare har det varit enskilda bekämpningsmedel (produkter) som prövats och då av Kemikalieinspektionen. (naturvardsverket.se)
 • Biologiska bekämpningsmedel som består av nematoder, insekter eller spindeldjur (NIS) behöver sedan den första juli 2016 inte ha ett godkännande för produkten från Kemikalieinspektionen. (kemi.se)
 • Naturskyddsf reningen r huvudpartner f r 2018 rs upplaga av Biologiska m ngfaldens dag. (klimatsmart.se)
 • konstruerad, med infiltrationsmoduler - den biologiska reningen sker på nätrörstrådarna i infiltrationsmodulen. (uponor.se)
 • De senare kan exempelvis vara produkter där man vid godkännandet ställer krav på ytterligare studier. (janusinfo.se)
 • Den nya anläggningen ökar också våra möjligheter att använda fler typer av biologiska oljor i produktionen. (preem.se)
 • För de typer av biologiska läkemedel som måste godkännas centralt behöver ansökningar om ändringar, utökning av befintligt godkännande för läkemedel (s k line extension), parallelldistribution och biosimilarer också ske via den centrala proceduren. (lakemedelsverket.se)
 • Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. (lantmannen.se)
 • För lite mer än två år sedan väcktes idén att skapa en testmiljö för biologiska produkter (vilket t ex inkluderar biologiska läkemedel) dit akademi och företag inom life science kan komma och testa sina innovationer. (atea.se)
 • Dess biologiska natur förväntas ge dig utmärkta ThermaCuts. (anthropologyworks.com)
 • NaturalTech är den perfekta kombinationen av natur och teknik, med produkter särskilt utformade för att lösa de mest vanliga problemen med hårbotten och hår. (hudoteket.se)
 • Forska Utan Djurförsök kan därför inte ge information om enskilda produkter eller tillverkare. (forskautandjurforsok.se)
 • Utsläpp från fiskodlingen får inte minska den biologiska mångfalden eller förorsaka övergödning. (krav.se)
 • Kommer vi alltså att i framtiden tillverka produkter lokalt med hjälp av digitala anvisningar eller odla dem organiskt? (sitra.fi)
 • Biologiska bekämpningsmedel innehåller organismer som parasiterar på, äter upp eller konkurrerar ut skadegöraren. (svedala.se)
 • Biotekniska organismer är produkter som består av eller innehåller levande organismer och som har framställts i bekämpningssyfte eller annat tekniskt syfte. (kemi.se)
 • Biologiska m ngfaldens dag binder ihop internationellt, nationellt och lokalt engagemang p ett fint s tt, s ger Rebecka. (klimatsmart.se)
 • I växtodlingsprojektet utvärderades biologiska medel mot sjukdomar i potatis, höstvete och vårraps. (lantbruksforskning.se)
 • Bakterierna är viktiga för att den biologiska processen ska fungera, men de är också känsliga mot starka kemikalier. (ystad.se)
 • Till skillnad från vissa konkurrenskraftiga produkter fungerar produkten i enlighet med den mänskliga organismen. (ibro2011.org)
 • Påföljden är fängelse i högst två år Enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd fordras tillstånd vid import eller export av kemiska prekursorer (utgångsämnen), vilka kan användas vid framställning av kemiska stridsmedel. (wikipedia.org)
 • Därtill bidrar detta arbete till den biologiska förståelsen av hemicellulosans roll i växtens cellvägg. (kth.se)
 • Riskerar du att utsättas för skadliga biologiska agens som smittämnen, mögel eller produkter av mikrobiologisk aktivitet i ditt arbete? (av.se)
 • Djurens betydelse i naturbruket och i ekosystemen samt för den biologiska mångfalden. (skolverket.se)
 • Planerar du att ordna en aktivitet kan du sj lv l gga in den i kalendariet p webbsidan f r Biologiska m ngfaldens dag, www.biomfdag.se, d r alla rets aktiviteter listas. (klimatsmart.se)
 • den internationella gruppen f r kontroll av krigsmateriel och andra strategiskt k nsliga produkter (Wassenaar- arrangemanget). (notisum.se)
 • Lantmännen Lantbruks biologiska betningsmetoder når fler och fler internationella godkännanden. (lantmannen.se)
 • För att bedöma risker för påverkan på den biologiska mångfalden analyseras arterna med avseende på olika riskfaktorer, bland annat etableringspotential, spridningsförmåga och val av föda. (naturvardsverket.se)
 • Biologiska bekämpningsmedel, i kombination med andra metoder, kan bli viktiga komponenter inom växtskyddet. (lantbruksforskning.se)
 • Biologiska bekämpningsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur, får inte ha skadliga effekter på ekosystem utanför det område där de används. (kemi.se)
 • Vitamin A är en allmän benämning på retinoidföreningar som har retinolets biologiska aktivitet. (evira.fi)