• Vi vill studera vad de biologiska mekanismerna för de psykotiska upplevelserna är, och om vi kan hitta markörer som förutsäger senare diagnoser, så att vi kan ingripa tidigare. (liu.se)
 • I studien kommer vi försöka hitta markörer i exempelvis blodet, som kan användas i stället för att ta vävnadsprover från levern. (forskning.se)
 • Att hitta biologiska markörer för olika psykiatriska symtombilder dröjer. (sjukhuslakaren.se)
 • Terapier under utveckling syftar därför till att hitta markörer för sjukdomen för att kunna behandla i ett mycket tidigare skede än vad som är möjligt idag. (lakemedelsvarlden.se)
 • I det aktuella projektet som Reumatikerförbundet stöttar, "Studier av biologiska processer som leder till artros och sökandet av nya biomarkörer för kliniska bedömningar", hoppas han hitta molekylära markörer, så kallade biomarkörer, som kan användas för att följa träning och rehabilitering vid artros. (reumatikerforbundet.org)
 • Detta projekt, som får anslag från Reumatikerförbundet, avser hitta biologiska markörer i blod som kan användas för att dela upp patienter i grupper för skräddarsydd behandling. (reumatiker.se)
 • Målsättningen är att hitta markörer som kan skilja feber från GvH och att värdera markörer för grad av GvH samt belysa immunologiska mekanismer vid allogen versus autolog stamcellstransplantation. (researchweb.org)
 • Intentionen med arbetena är i första hand att försöka hitta tidiga markörer för att skilja GvH-reaktioner från infektiösa processer samt att prediktera och gradera GvH. (researchweb.org)
 • En kommande artikel i Psychological Science - där bland andra de svenska nationalekonomerna Magnus Johannesson och David Cesarini medverkar - visar att publiceringsbias tycks vara ett problem när det gäller forskning som försöker hitta genetiska markörer för intelligens. (ekonomistas.se)
 • Kristiina Tammimies forskning syftar till att förstå hur genetiska faktorer bidrar till uppkomsten av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom autismspektrumstörning, och hur dessa faktorer översätts till biologiska signalvägar som påverkar hjärnas utveckling. (unesco.se)
 • Hon studerar också hur genetiska faktorer kan användas som markörer för behandlingsutfall hos individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. (unesco.se)
 • Man hade på 1990-talet förhoppningar om att den nya femte versionen av DSM skulle kunna presentera kognitiva och biologiska markörer, exempelvis genetiska, i det nya klassificeringssystemet. (ludmilla.se)
 • Testet med 46 markörer är det mest omfattande på marknaden och ger mycket goda möjligheter att ta reda på genetiska skillnader mellan faderskandidater också mellan nära släktingar. (dna-tester.fi)
 • Ju fler av dessa genetiska markörer som jämförs, desto större skillnader mellan individer eller grupper uppenbarar sig. (altnorden.se)
 • Genom avancerad databehandling av storskalig data identifierar vi profiler av biologiska och kliniska markörer - biomarkörer - som är unika för den septiska patienten. (his.se)
 • Mätning av biologiska markörer, biomarkörer, för dessa tillstånd skulle kunna komplettera den kliniska bedömningen av patientens funktion och beteende. (sbu.se)
 • I dag finns inga specifika läkemedel mot fettleversjukdom och bra markörer är en viktig del i kliniska studier av potentiella behandlingar för att kunna utvärdera effekten, säger Mattias Ekstedt som är en av svenska forskarna i projektet. (forskning.se)
 • De senaste rönen tyder på att de biologiska förändringarna i hjärnan som hör till sjukdomen börjar långt innan några kliniska symtom kan noteras, kanske så långt som 10 till 20 år innan. (lakemedelsvarlden.se)
 • Dessa multimarkörpaneler består av olika kombinationer av biologiska och kliniska markörer. (it-halsa.se)
 • Att tidigt kunna identifiera biologiska, kliniska och sociala markörer som leder till att en person drabbas av multisjuklighet. (aldrecentrum.se)
 • I klinisk praxis bygger diagnostik av alkoholproblem på anamnes och kliniska tecken, påvisning av biologiska, psykologiska och sociala markörer, samt vissa blodprover. (medibas.se)
 • Forskare har idag kunnat identifiera biologiska markörer, bevis på att trauman kan föras vidare från en generation till nästa. (karintyden.se)
 • IBS (Irritable Bowel Syndrome) är en mångfacetterad sjukdom, där biologiska, psykologiska och psykosociala faktorer samspelar och påverkar sjukdomsförloppet genom exempelvis stress, bearbetning av smärta, kognitiv evaluering, psykosociala, biomedicinska och neurofysiologiska faktorer. (oru.se)
 • Men om nu samhället, med en del biologiska faktorer i spelet, har kommit fram till en del spelregler så är det kanske bara så att jag får räkna med att det är mitt beteende som inte anses OK? (genusdebatten.se)
 • Att studera övergången från normalt åldrande till sjuklighet och nedsatt funktionsförmåga genom att kartlägga hur sociala och biologiska faktorer samt miljö och vård- och omsorgsinsatser inverkar på de äldres hälsa och funktionsförmåga och förväntade livslängd. (aldrecentrum.se)
 • Att studera hur hälsa, miljö och biologiska faktorer påverkar mentala funktionsförmåga från mild kognitiv svikt till demens samt att relatera detta till nyttjandet av både formell och informell vård och omsorg. (aldrecentrum.se)
 • Doktoranden Elisabeth Paul försöker att förstå biologiska mekanismer bakom psykisk sjukdom och psykotiska tillstånd hos tonåringar. (liu.se)
 • en hel del c-vitamin som kan göra det Museet även av dem hamnar på varsin sida om ingången till potensproblem Naturreservat onsdagen från ingenting utom priset på viagra Av nya biologiska markörer för aggresiv prostatacancer sjukdom. (susanadamsforcongress.com)
 • Han får priset för sinåldersrelaterade studie där han undersöker hur markörer för Alzheimers sjukdom i ryggvätska är relaterade till hjärnans biologiska process hos 70-åringar som inte utvecklat demens. (neurologiisverige.se)
 • Behandlingen av bipolär sjukdom skulle förbättras avsevärt om det här fanns biologiska markörer för farmakaeffekter, vilket idag inte är fallet. (ki.se)
 • Med hjälp av frågeformulär och analys av inflammatoriska markörer i blod kommer vi utvärdera om interventionen leder till minskad trötthet (primära utfallet), förbättrat funktionstillstånd, bättre hälsorelaterad livskvalitet och har en inflammationsdämpande effekt, samt om det är skillnad avseende träningsfrekvens. (ki.se)
 • Theradiag tillverkar och utvecklar produkter för diagnostisering av autoimmuna sjukdomar samt monitorering av biologiska läkemedel. (triolab.se)
 • Vi arbetar både med kohorter av patienter och kognitivt friska personer, som genomgår omfattande tester med hjärnavbildning, biokemiska markörer och neuropsykologisk testning, samt djur- och cellbiologiska experiment. (mynetworkglobal.com)
 • När på dagen vi presterar bäst verkar synka väldigt väl med vår kroppstemperatur (core temperature) samt ett antal biologiska markörer (se nedan). (presteramera.com)
 • I ett pågående projekt undersöks de psykometriska egenskaperna hos en rad självskattningsskalor samt biologiska markörer. (riddargatan1.se)
 • Målet med Mats forskning är att förstå subjektiv hälsa och ohälsa genom att kombinera biologiska och psykologiska perspektiv. (lundbeck.com)
 • Daniels hypotes är att depression är kopplat till och möjligen orsakat av, identifierbara biologiska förändringar som leder till såväl psykiatriska symptom såsom ökad risk för olika somatiska sjukdomar. (lundbeck.com)
 • Mikael är professor i allmän psykiatri med särskilt fokus på affektiva sjukdomar och biologiska mekanismer. (lundbeck.com)
 • Som blod eller urin innehåller saliv molekyler som kan fungera som biologiska markörer för olika typer av sjukdomar. (sverigeapotek.eu)
 • Även kardiovaskulär och respiratorisk funktion och biologiska markörer studeras. (liu.se)
 • Den nya Chalmersmetoden gör att enskilda biologiska nanopartiklar kan studeras utan att använda fluorescerande markörer. (neurologiisverige.se)
 • I dagens psykiatriska undersökningar tittar man normalt inte på biologiska markörer, utan på vad patienten berättar. (halsorapporten.nu)
 • Autism och adhd syns i hjärnstammens funktion, säger forskare i Lund som nu hoppas på bättre diagnostik med biologiska markörer. (ifokus.se)
 • Särskilt viktiga markörer är skörhet och den epigenetiska klockan, enligt en studie som forskare på Karolinska Institutet publicerat i eLife. (ki.se)
 • En ny pusselbit finns i en studie som letts av Sara Hägg , forskare på Karolinska Institutet, där olika markörer har kombinerats. (ki.se)
 • Att utvärdera effekter av högintensiv styrketräning på funktionstillstånd, välbefinnande/hälsorelaterad livskvalitet och inflammatoriska biologiska markörer hos personer med MS fatigue. (ki.se)
 • Man tittade på flera biologiska markörer hos personer vid två olika tillfällen under en dag. (ortorexi.nu)
 • Markörer som sedan kan användas för att förutsäga vilka individer som har störst risk att utveckla svår leversjukdom, så att anpassad vård kan sättas in i tid. (forskning.se)
 • Dessutom är inte gener den enda mätbara biologiska skillnaden mellan såväl individer som mellan grupper. (altnorden.se)
 • För första gången har nu forskare lyckats ta fram biologiska markörer som visar att stress spelar en betydande roll i sjukdomsutvecklingen, skriver Sveriges Televisions Vetenskapsnyheter på nätet. (netdoktor.se)
 • Vi behöver tillfälligt förstärka vår forskning kring biologiska effekter av stress och söker därför en erfaren forskare med intresse för stress, stressfysiologi och biomarkörer. (varbi.com)
 • MS-fatigue kan vara relaterat till sjukdomen i sig, där ökade nivåer inflammatoriska biologiska markörer (cytokiner) är bidragande. (ki.se)
 • Jag hoppas också att studien resulterar i att vi får bättre biologiska markörer för att följa hur sjukdomen utvecklas över tid. (forskning.se)
 • En skillnad i den nya studien är att den undersöker många olika kombinationer av markörer. (ki.se)
 • 1. Bestämning av den biologiska och metodologiska variationen av lymfocytsubpopulationer i perifert blod. (researchweb.org)
 • Vetenskapliga studier visar en korrelation mellan antalet B-lines och biologiska markörer för hjärtsvikt såsom BNP och Wedgetryck. (narkosguiden.se)
 • De senaste tillskotten bland läkemedlen består av biologiska läkemedel som har visat sig ha en god effekt vid behandling av reumatoid artrit. (doktorn.com)
 • Med hjälp av fluorescerande markörer kan man dessutom följa de olika biologiska processerna: hur celler föds, växer till, interagerar och dör. (wallenberg.org)
 • Att vi människor brukar kategorisera människor och vill förstärka skillnader med vissa markörer. (genusdebatten.se)
 • Det handlar om hundratals beräkningar och antydda kopplingar mellan gen markörer och specifika avvikelser, som visat sig vara svåra att reproducera. (jinge.se)
 • En odlare som tillämpar organisk/biologiska metoder. (blogspot.com)
 • Vid sådana studier utnyttjar man både markörer och kvantitativ genetik. (lu.se)
 • Det är inte lika känt att fullt friska celler kommunicerar molekylära koder på ett liknande vis, med hjälp av biologiska nanopartiklar. (chalmers.se)
 • Därför försöker man i stället efterlikna egenskaperna hos naturligt förekommande biologiska nanopartiklar, säger Fredrik Höök, professor i fysisk/biologisk fysik på Chalmers. (chalmers.se)
 • Uppfinningen från Chalmersforskarna gör det möjligt att karaktärisera biologiska nanopartiklar på ett mer avancerat sätt. (chalmers.se)
 • Du har en lång erfarenhet och intresse av forskning kring stress (lång och kortvarig), biologiska markörer och fysiologisk övervakning i fordon och hur detta kan bidra till framförallt ökad säkerhet inom transportområdet. (vti.se)
 • Dina arbetsuppgifter blir att delta i ISM:s forskningsaktiviteter som rör biologiska effekter av stress. (varbi.com)
 • Är intresserad av att vidareutveckla området biologiska effekter av stress. (varbi.com)
 • Den biologiska åldern kan skilja sig från den kronologiska. (ki.se)
 • Det biologiska arvet (generna) är en känd bidragande faktor till ADHD. (foodpharmacy.se)
 • Det är betraktaren som utifrån kulturella normer letar efter biologiska markörer på kön. (antropologi.info)
 • FIDIS, baserad på Luminex x-mapteknologi, erbjuder multiplexaanalyser av upp till 14 markörer i ett prov för en snabb, specifik och tillförlitlig analys. (triolab.se)
 • Du ska ha en doktorsexamen med inriktning mot biologiska markörers relation till olika tillstånd hos människan. (vti.se)
 • Fotnot: Biomarkörer, eller biologiska markörer, är ämnen i kroppen som används som indikator på ett biologiskt tillstånd. (hjart-lungfonden.se)
 • Biologiskt kön är den aspekt av kön som definieras utifrån biologiska markörer så som hormoner och kromosomer. (wordpress.com)
 • Det första är att identifiera en markör, och vi har identifierat nio potentiella markörer vid det här laget. (halsorapporten.nu)
 • Det här protokollet beskriver den intravital avbildning av transgena möss uttrycker-specifika fluorescerande markörer. (jove.com)
 • Det handlar om läkemedel som inte är små konstgjorda molekyler, utan uppbyggda av biologiska molekyler så som DNA och RNA - den kod som ligger till grund för hur cellerna fungerar. (chalmers.se)
 • Det handlar om läkemedel som inte är små konstgjorda molekyler, utan uppbyggda av biologiska molekyler så som DNA och RNA - den kod som ligger till grund för hur cellerna fungerar, säger Fredrik Höök. (chalmers.se)
 • Förutom bröstcancermarkörer inriktar de sig på biomarkörer för mantelcellslymfom, en aggressiv form av blodcancer, och markörer för cancer i bukspottkörteln som är svår att upptäcka eftersom den ger mycket diffusa symtom. (vetenskaphalsa.se)