• Autismforskare är överens om att genetiska faktorer dominerar. (wikipedia.org)
  • Genetiska faktorer är den mest betydelsefulla orsaken till autismspektrumstörningar. (wikipedia.org)
  • Dessa genetiska faktorer ger en "förprogrammerad livslängd" enligt forskarna. (doktorn.com)
  • Det är ju lättare att förhindra sjukdom som beror på omständigheter som vi kan förändra, än sjukdom som orsakas av genetiska faktorer. (hjarnfonden.se)
  • Men kunskapen om genetiska faktorer som styr högt blodtryck är begränsad. (forskning.se)
  • Ateroskleros orsakas av en mängd biologiska processer där såväl genetiska faktorer som livsstilsfaktorer spelar en viktig roll. (internetmedicin.se)
  • Flera olika faktorer ligger bakom ledgångsreumatism. (1177.se)
  • Dessa olika faktorer samspelar i ett komplext nätverk och det är sällan man kan säga att en depression uppkommer på grund av en enda orsak. (paranormal.se)
  • Ledgångsreumatism är en autoimmun sjukdom som beror på många olika faktorer. (aka.fi)
  • Fetma kan, utöver dåliga kostvanor, orsakas av en rad olika faktorer. (healthexpress.eu)
  • I den systematiska översikten undersöktes exponeringen med utgångspunkt i ett antal faktorer: sociala och organisatoriska faktorer, fysisk belastning, kemiska och biologiska faktorer, buller, vibrationer, övriga fysikaliska faktorer samt smitta. (sbu.se)
  • Fysiska faktorer - som inkluderar både fysikaliska (strålning, buller och ergonomi etc.) och kemiska komponenter (toxiska ämnen och vissa livsmedel etc. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Marklära: Kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper som karaktäriserar jordarter i Sverige. (lu.se)
  • Hälsoskyddets uppgifter berör i omfattande utsträckning människors livsmiljöer och negativa biologiska, fysikaliska eller kemiska faktorer som förekommer i dessa. (avi.fi)
  • Den biologiska effekten av joniserande strålning beror dock på flera faktorer. (wikipedia.org)
  • Dessutom beror den biologiska påverkan på strålningens typ. (wikipedia.org)
  • Sedan 2014 beror kvinnornas arbetssjukdomar oftast på organisatoriska och sociala faktorer. (handelsnytt.se)
  • Skillnaderna beror både på biologiska faktorer men också på våra olika roller i historien. (mimersbrunn.se)
  • Sannolikheten för att de skadliga effekterna ska uppstå beror ibland på egenskaperna eller användningssättet, men kan också bero också på omgivande faktorer. (av.se)
  • Små variationer som beror på slumpvisa faktorer får därför stort genomslag. (lansstyrelsen.se)
  • Det kan verka sannolikt att biologiska och ärftliga faktorer spelar in i vissa fall. (netdoktor.se)
  • Generellt anförs att de kriminogena faktorerna utgörs av ålder, kön , drogmissbruk , arbetslöshet , psykisk sjukdom , uppförandestörningar , fattigdom , vandalisering , låg intelligens, svag känslomässig anknytning och bristande impulskontroll är bara några exempel på sådana faktorer. (wikipedia.org)
  • Sociala faktorer - som handlar om människors inbördes sociala relationer direkt eller indirekt i det sociala och ekonomiska systemet (arbetslöshet, ensamhet och segregation är exempel). (folkhalsomyndigheten.se)
  • Studien visade vidare att geografisk placering, till exempel om ett berg bryter mot atmosfärströmmar eller ej och hur länge sedan det är bergsbildningen skett, är ytterligare viktiga faktorer som påverkar biologisk mångfald i berg. (gu.se)
  • Om organiska faktorer är utlösande, till exempel hjärnskada, ges en annan diagnos. (netdoktor.se)
  • Därefter kemiska eller biologiska ämnen, som till exempel ger besvär i luftvägar. (handelsnytt.se)
  • Men biologiska faktorer kan också ha betydelse, till exempel de hormon-förändringar som uppträder efter en förlossning . (paranormal.se)
  • Det går att utskilja tre grupper av skyddsfaktorer: biologiska, sociala och psykologiska. (giboxen.se)
  • Symtomen eller sjukdomen anses ha sitt ursprung i en kombination av medicinska, biologiska, sociala och psykologiska faktorer. (socialstyrelsen.se)
  • Utvecklingsprocessen ses som ett samspel mellan såväl biologiska, kognitiva, personlighets- och sociala faktorer. (allastudier.se)
  • En del förklarar det med biologiska faktorer medan andra söker förklaringen i sociala och kognitiva faktorer. (rj.se)
  • Kroppens förmåga att spara och förbränna kalorier är genetiskt kopplat, dock brukar gener inte utgöra den enda orsaken då det oftast handlar om en kombination av flera faktorer såsom miljö och attityd. (healthexpress.eu)
  • Det är flera faktorer som hotar mångfalden. (proletaren.se)
  • Viktiga faktorer för biologisk mångfald har ökat kraftigt. (lrf.se)
  • Befolkningsökningen och den växande konsumtionen är också viktiga faktorer. (proletaren.se)
  • Dålig planering och andra sociala faktorer är fortfarande den vanligaste orsaken till att kvinnor blir sjuka. (handelsnytt.se)
  • Psykologiska och sociala faktorer, såsom de krav, plikter och ansvar som följer med moderskapet kan vara orsaken. (paranormal.se)
  • Dessa biologiska avvikelser tycks ha betydelse för uppkomst och vidmakthållande av depression. (internetmedicin.se)
  • Ärftliga faktorer har betydelse, men det innebär inte att tillvaron är förutbestämd. (paranormal.se)
  • Handfunktion och dess betydelse för arbetsförmåga hos patienter med nydebuterad RA efter introduktion av biologiska läkemedel - en jämförelse med friska referenter. (reumatikerforbundet.org)
  • Utvecklingspsykologi, familjepsykologi, socialpsykologi, psykosomatik, psykosociala och biologiska faktorer av betydelse för barns och ungdomars utveckling och psykiatriska ohälsa. (studera.nu)
  • I rapporten beskrivs och diskuteras dessa faktorer och deras betydelse för uppkomst av påväxt, baserat på vetenskaplig publicerad forskning. (byggtjanst.se)
  • vad som händer med sömnen då omgivningen ändras till det bättre eller sämre), vad som sker då en arbetsplats genomför förändringar av de faktorer där samband identifierats, undersökning av tidsaspekter i samband mellan arbete och sömn samt ytterligare forskning om medierande faktorer. (sbu.se)
  • Som exemplar på biologiska livsmedelsfaror har man granskat bakterien listeria, norovirus samt parasiterna trikin och toxoplasma, och på kemiska livsmedelsfaror bly, mykotoxinen aflatoxin och dioxiner. (slc.fi)
  • Av näringsrelaterade faktorer har man granskat hög konsumtion av salt och hårda fetter samt för låg konsumtion av grönsaker och frukt. (slc.fi)
  • Biologiska faktorer som styr beståndets tillväxt samt metoder för att förhindra skador på fisket presenteras. (doria.fi)
  • Parametrar och kvalitets- faktorer klassificeras för att sedan vägas samman till ekologisk status eller potential samt kemisk ytvattenstatus. (havochvatten.se)
  • Så länge god status inte uppnåtts vad gäller biologiska och hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer samt förorenande ämnen i avrinningsområdet ska kontrollerande övervakning ske inom ramen för varje förvaltningsplan. (havochvatten.se)
  • I föreskrifterna används beteckningen "biologiska agens" för mikroorganismer som mögel, virus och bakterier samt några andra biologiska faktorer. (av.se)
  • Mikroorganismer som bakterier, virus, mögel och andra mikrosvampar samt endopatogena parasiter som malariaparasiten, kallas i föreskrifterna om mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1) för biologiska agens. (av.se)
  • Ekosystemet i Östersjön, ett delvis inneslutet europeiskt innanhav, är ett av världens största områden med bräckt vatten, och det har blivit allvarligt påverkat av många naturliga och mänskliga faktorer, som föroreningar från dumpade kemiska vapen, exempelvis stridsgas, från andra världskriget och av tungmetallföreningar, organiska ämnen, radioaktivt material, samt utsläpp av eldningsolja och petroleum. (europa.eu)
  • Dessa faktorer samt fortsatta mänskliga ingrepp, inbegripet infrastrukturprojekt direkt vid och i omedelbar närhet av kusten och i Östersjöns avrinningsområde, och ekologiskt ohållbar turism, bryter ner den naturliga miljön. (europa.eu)
  • Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. (gislaved.se)
  • För en optimal produktion och hög kvalitet på de odlade produkterna krävs en kombination av biologiska, tekniska och ekonomiska kunskaper. (skolverket.se)
  • Men oavsett vilken politisk läggning vi har bör väl alla kunna instämma i Sariaslans slutsats: Att mer adekvat forskning är nödvändig kring vilka sociala faktorer som kan leda till antisocialt beteende och psykiska sjukdomar, så att samhället riktar insatserna rätt, i stället för dagens miljardslöseri på verkningslösa åtgärder och projekt. (fokus.se)
  • Dels kan det lära oss nya saker om biologiska sammanhang, exempelvis sjukdomar där många faktorer samspelar. (expertsvar.se)
  • Dessa faktorer måste tas med i energiplaneringen eftersom de ekonomiska kriterierna vägleder beslutsfattare och företag. (mynewsdesk.com)
  • Förändringarna måste omfatta "tekniska, ekonomiska och sociala faktorer, inklusive tankesätt, mål och värderingar", menar IPBES ordförande Robert Watson. (proletaren.se)
  • Klimatförändringar och användningen av bekämpningsmedel är andra faktorer som försämrar för pollinatörerna. (sodertalje.se)
  • Vi är alla produkter av evolutionen, ända ned på cellnivå perfekt anpassade till klimatmässiga och andra faktorer i de miljöer där vi föds. (snaphanen.dk)
  • The American Psychiatric Asso-ciation slog 2013 fast att förklaringen till sexuell läggning är okänd och troligen omfattar både biologiska och andra faktorer. (varldenidag.se)
  • Förhoppningen är också att studien ska ge svar på vissa biologiska faktorer vid bröstcancer. (mynewsdesk.com)
  • Vi bedriver forskning kring samspelet mellan psykologiska faktorer och kroppsliga funktioner och organ (hormoner, hjärta, blodkärl, matsmältning, immunförsvar) av relevans för fysisk och psykisk hälsa. (su.se)
  • Utsjöbankarnas fågelförekomst och faktorer som styr sjöfåglarnas utnyttjande av desamma. (lth.se)
  • Det spännande med den här studien - förutom att den är så omfattande - är att vi har kunnat titta på vilken effekt psykosociala faktorer har för hjärnans hälsa på lång sikt. (hjarnfonden.se)
  • Och vad vi har kunnat visa har förvånat mig som läkare - psykosociala faktorer är lika viktiga som biologiska. (hjarnfonden.se)
  • Wangs forskningslabb undersöker påverkan av psykosociala faktorer, biomarkörer och deras interaktioner med genetiska och biologiska faktorer på risken för olika hälsoutfall. (su.se)
  • Fler studier behövs för att fastställa om organisatoriska faktorer i arbets-livet har olika effekt på män och kvinnor. (sbu.se)
  • Biologiska läkemedel kan hjälpa om du inte får tillräcklig effekt av andra läkemedel. (1177.se)
  • Rökning ökar också risken för att behandling med biologiska läkemedel misslyckas eller inte får full effekt. (netdoktor.se)
  • Du kan få biologiska läkemedel om andra läkemedel inte har tillräckligt effekt eller om de inte är lämpliga för dig. (1177.se)
  • Biologiska läkemedel kan dock ha god effekt. (1177.se)
  • Olika biologiska läkemedel har effektiverat behandlingen av sjukdomen, men endast hälften av patienterna har tillräckligt god effekt av läkemedlen. (aka.fi)
  • Identifieringen av kriminogena faktorer är centralt i samhällets brottspreventiva arbete. (wikipedia.org)
  • faktorer i arbete eller i andra sådana omständigheter i samband med arbete som omfattas av ersättningsskyldigheten. (mela.fi)
  • Oftast underskattar vi svårigheten i förändringsarbetet eftersom den ses som en strukturell förändring (processer och verktyg) och inte en mänsklig förändring (ledarskap, beteenden och biologiska effekter). (idg.se)
  • Dagens ekosystem är ett resultat av en evolutionär historia över miljontals år, driven av samspelet mellan jordens geologiska och biologiska processer. (nrm.se)
  • Centralt är därmed dels länkar mellan makro och mikro, där samhällets strukturer och individuella biologiska processer utgör ändpunkterna, dels processer över livscykeln. (su.se)
  • Utifrån ett livsförloppsperspektiv och med fokus på internationell hälsa behandlar utbildningen hela kedjan från biologiska processer till välfärdspolitik, där kopplingar till ojämlikhet i hälsa lyfts fram. (su.se)
  • Forskarteamet nådde denna slutsats genom att tillämpa statistiska modeller på biologiska, geologiska och klimatologiska data från hela världen. (gu.se)
  • Hur har förändrade geologiska förhållanden styrt livets utveckling på vår planet och hur har jordens utveckling i sin tur påverkats av biologiska faktorer? (nrm.se)
  • Regionindelningen bygger på såväl biologiska som geologiska faktorer i landskapet och vissa länder har flera regioner medan andra bara har en. (naturvardsverket.se)
  • Den mängd faktorer som identifierats i den samhällsvetenskapliga forskningen är mycket omfattande. (wikipedia.org)
  • Rikard Landberg på Biologi och bioteknik arbetar med metabolomik, en omfattande analys av molekyler i biologiska prov som blodplasma. (chalmers.se)
  • Hudens åldrande påverkas av både inre och yttre faktorer. (restylane.com)
  • Första depressionen debuterar ofta efter psykosocial eller medicinsk belastning medan upprepade episoder tenderar att sakna betydande koppling till yttre faktorer. (internetmedicin.se)
  • De främsta påverkansfaktorerna mot den terrestra biologiska mångfalden är förändring av naturliga habitat, medan överfiske är ett stort hot mot den marina biodiversiteten. (naturvardsverket.se)
  • Folkhälsoinstitutet har sammanställt vilka faktorer som minskar risken för depression. (giboxen.se)
  • Det är värt att påpeka att patienterna som uppfyller kriterier för egentlig depression är en mycket heterogen grupp, vilket kan förklara en del av svårigheterna att kartlägga etiologin och samspel mellan olika etiologiska faktorer. (internetmedicin.se)
  • Depression kan drabba vem som helst, men olika sociala och biologiska faktorer kan öka en persons risk att utveckla sjukdomen. (lundbeck.com)
  • Sverige har undertecknat ett internationellt avtal, konventionen om biologisk mångfald , (CBD) där vi förbinder oss att vårda vår biologiska mångfald, och nyttja (använda) den på ett uthålligt sätt, d.v.s. så att den inte förstörs eller tar slut. (slu.se)
  • Delkursen inleds med att behandla grundläggande teorier, metoder och forskningsresultat inom biologisk psykologi och neuropsykologi med avseende på neurofysiologi och neuroanatomi, gener och evolution, sensorik och motorik, psykofarmakologi, biologiska rytmer, sömn, emotioner och stress. (kau.se)
  • Biologisk psykologi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden. (su.se)
  • Limniska och marina ekosystem, abiotiska faktorer och organismer, liksom abiotiska faktorer och populationsreglerande faktorer i terrestra ekosystem. (lu.se)
  • Den biologiska mångfalden är viktig också för att de ekosystem som har en stor mångfald av arter har en större möjlighet till anpassning till nya förhållanden. (proletaren.se)
  • Inflammationen måste bero på arbetsrelaterade faktorer. (mela.fi)
  • Det klimat som råder på jorden idag bestäms av ett antal faktorer som påverkar klimatet olika i tid och rum. (smhi.se)
  • Rökning, alkoholkonsumtion, överdrivet solande och stress kan alla påskynda den biologiska klockan. (restylane.com)
  • Syftet med hälsoskyddstillsynen är att förebygga, minska och eliminera faktorer i livsmiljön som kan leda till hälsoproblem hos människor. (avi.fi)
  • En ny grupp DMARD-preparat kallas för biologiska medel. (netdoktor.se)
  • I undersökningen har näringsrelaterade faktorer framstått som en betydande grupp åtminstone delvis på grund av att andra risker i samband med livsmedel kontrolleras effektivt redan nu av myndigheter och företag. (slc.fi)
  • Eftersom vi inte vet hur lång tid det tar för arbets-relaterade faktorer att påverka sömnen, bör kommande studier löpa över tillräckligt långa tidsperioder för att kunna undersöka hur exponering och sömn samspelar över tid. (sbu.se)
  • För varför ska kvinnor straffas för sitt biologiska öde? (fokus.se)
  • Tillsammans skapar dessa faktorer den så kallade Sömnformeln . (ki.se)
  • Insikten om att förändring handlar om människor och människans beteenden och biologiska faktorer. (idg.se)
  • kortikosteroider, cytostatika, biologiska läkemedel mot inflammation) då dessa faktorer kan förändra symtom och den kliniska bilden. (viss.nu)
  • Kunskapsöversikter som på ett systematiskt och högkvalitativt sätt undersöker interaktionen mellan faktorer i arbetsmiljön och individuella faktorer såsom den enskilda personens förutsätt-ningar, sårbarhet och familje-förhållanden. (sbu.se)
  • Dit hör särskilt effektstorlekarna, den kliniska plausibiliteten och de biologiska mekanismerna. (lakartidningen.se)
  • De fann stöd för att modellen hittar mönster som är relevanta och stämmer bra med de biologiska mekanismerna i kroppen. (expertsvar.se)