• Euro Cater önskar vara en aktiv medspelare i lösningar av de globala miljö och klimat utmaningarna. (svenskcater.se)
 • Guiden tar upp fyra olika hållbarhetsparametrar som är viktiga ur miljösynpunkt för odling av vegetabilier och för planeten: klimat, biologisk mångfald, bekämpningsmedel och vatten. (wwf.se)
 • Positiva sidor med en sammanhållen regional grupp av rådgivare, är att denna kan innehålla flera expertområden som miljö/klimat, byggnadsfrågor, transport och kommunikation. (miljo-utveckling.se)
 • Trender vad gäller såväl klimat som biologisk mångfald visar att det är angeläget att satsa på initiativ som bidrar till att bromsa klimatförändringarna samt hejda förlusten av biologisk mångfald. (postkodstiftelsen.se)
 • Vi ser därför fram emot att jobba med organisationer i såväl Sverige som internationellt inom området ekosystem och biologisk mångfald samt klimat . (postkodstiftelsen.se)
 • Då ingår schablonvärden för förpackningar och transport till och inom Sverige. (wwf.se)
 • I Sverige tillåts max 8 timmars transport med djur till slakteri. (innehall.se)
 • I förhandlingen kring utsläpp av sot och metan intog Sverige däremot en mer aktiv ledarroll. (extrakt.se)
 • Biologisk mångfald är nödvändig för att jordens ekosystem ska vara i balans och kunna ge oss människor det vi behöver - som luft att andas, vatten att dricka och mat att äta. (wwf.se)
 • Men på fritiden är han minst lika aktiv: han håller i guidningar och kurser om skogen som ekosystem, inventerar rödlistade arter, inter-vjuas som expert i naturprogram, skriver debatt-artiklar och granskar de skogsområden som miljöcertifierade skogsbolag vill avverka. (publikt.se)
 • Vi önskar även att ha som fokusområde att skydda utrotningshotade djur- och växtarter som därmed garanterar en högre biologisk mångfald. (svenskcater.se)
 • Endast betande djur ger öppet landskap med biologisk mångfald. (innehall.se)
 • Filippinernas täta regnskogar kryllar av exotiska fåglar, djur och växter, ja så pass mycket att det är en av de platser på jorden med allra störst biologisk mångfald. (buffert.se)
 • Skäl kan endast vara då transport är olämplig med hänsyn till fastighetens utformning, belägenhet, trafiksäkerhet eller andra omständigheter. (naturvardsverket.se)
 • Hållbar resurshantering VafabMiljö har resurser för miljöriktig avfallshantering i form av sortering, omlastning, biologisk behandling, förbränning och deponering av avfall. (docplayer.se)
 • Spirulina är helt naturlig med sin näring i en biologisk aktiv form som kroppen därmed omedelbart kan utnyttja. (welloteket.se)
 • Autologt kondisjonert serum (AKS) er en form for biologisk leddbehandling som brukes i hestepraksis. (lantbruksforskning.se)
 • Å være en aktiv skogeier og medlem av AT Skog krever ikke fysisk kontakt eller oppmøte. (skogeier.no)
 • Eftersom ORMES erbjuder nya perspektiv när det gäller hälsa, jordbruk eller miljön, som presenterar en uppsättning extremt extraordinära kapaciteter hittills, skulle dessa faktorer faktiskt anses vara de viktigaste, och förmodligen de mest spännande upptäckterna inom fysisk och biologisk vetenskap. (afrikhepri.org)
 • Makligt snabb, utåtriktad transport och en hög inneboende effektivitet ger utmärkt kontroll av svartpricksjuka och rost i hela bladet. (syngenta.se)
 • AT Skog har vist seg godt rustet for slike brå endringer med aktiv bruk av digitale løsninger. (skogeier.no)
 • Andra viktiga komponenter i vitalisatorn är organiska föreningar med hög biologisk aktivitet: terpener, saponiner etc. (newpathwaytohealth.com)
 • Det svenske Läkemedelsverket fraråder bruk av AKS i hestepraksis på bakgrunn av manglende dokumentasjon om innhold av aktiv substans. (lantbruksforskning.se)
 • Formålet med prosjektet er å analysere innholdet av aktiv substans i AKS fra friske hester, før og etter en elektiv operasjon, for å identifisere assosiasjoner til dyre-relaterte faktorer. (lantbruksforskning.se)
 • En helt ny aktiv substans. (syngenta.se)
 • Vilka moment som ska ingå beror på vilka resurser beställaren har att tillgå och i vilken utsträckning beställaren avser att vara aktiv i plockanalysprojektet. (avfallsverige.se)
 • I kartan får du information om förorenade områdens riskklassning, vilken typ av bransch som är eller har varit aktiv i områdena samt antal fastigheter som berörs. (lansstyrelsen.se)
 • 16) Det är nödvändigt att ytterligare integrera skyddet och den hållbara förvaltningen av vattenresurserna med andra av gemenskapens politikområden, exempelvis energi, transport, jordbruk, fiskeri, regional politik och turism. (europa.eu)
 • Vid ribosomerna sker syntesen av protein, ER styr inre transport, tillverkar membran och sköter avgiftning. (docplayer.se)
 • Då markanvändning för jordbruk är en av de viktigaste orsakerna till förlusten av biologisk mångfald bedömer Vegoguiden hur mycket mark det går åt för att odla grödor, och hur känsligt området är där odlingen sker - i områden med många och känsliga arter är riskerna högre. (wwf.se)
 • Det fungerar som ett lösningsmedel för ett antal olika kemikalier och underlättar industriell nedkylning och transport. (wikipedia.org)
 • Uppdraget har breddats så att till exempel transport-frågor ingår. (miljo-utveckling.se)
 • I många fall avgränsas upphandlingen till just själva sorteringen, men det kan även bli aktuellt att inkludera andra praktiska moment, till exempel neddelning och transport till sorteringslokalen. (avfallsverige.se)
 • Insamling & Transport Återbruken Produktion Bränsle Organisation 2013 Svensk Växtkraft VD-stab VD Förbränning Kommunerna är även beställare alternativt utförare av insamling och transport av hushållsavfallet. (docplayer.se)
 • Vi föreslår därför en nationell webbplats, samtidigt som varje enskild EKR bör vara mer aktiv på sociala medier. (miljo-utveckling.se)
 • Alla aktiviteter är kostnadsfria och publiceras efter hand i Aktiv Landsbygd och i kalendern här på Länsstyrelsens webbplats. (lansstyrelsen.se)
 • De bidrar till biologisk mångfald och variation i skogen. (sydved.se)
 • Extra bra vid menstruation då behovet av järn är stort, vilket ingår i blodets hemoglobin för transport av syre till kroppens alla vävnader. (welloteket.se)
 • Biologisk leddbehandling dreier seg om å utnytte kroppens eget arsenal av betennelsesdempende stoffer til leddbehandlingen. (lantbruksforskning.se)