• Vanliga tjänster inom avfallsområdet är avfallshämtning, transporter av avfall, behandling och transport av farligt avfall, behandling genom förbränning och biologisk behandling av avfall som till exempel kompostering och rötning. (avfallsverige.se)
 • Avfallshanteringslagarna reglerar transport, behandling, deponering och kassering av alla sorters avfall, bland annat fast kommunalt avfall, farligt avfall och kärnavfall. (nederman.com)
 • Avfallshanteringslagarna är avsedda att minimera eller eliminera okontrollerade utsläpp av avfall i miljön på ett sätt som kan orsaka ekologisk eller biologisk skada och innefattar även lagstiftning avsedd att minska avfallsmängder och uppmuntrar till eller gör återvinning obligatoriskt. (nederman.com)
 • Till vår anläggning för biologisk behandling kommer ditt utsorterade matavfall och biologiskt avfall från företag. (borasenergimiljo.se)
 • Avfallshantering omfattar t ex sortering, insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall från både bostäder och industrier. (byggtjanst.se)
 • For denne typen avfall vises det til ADR/RID 2007 avsnitt Det er avsenders ansvar å påse at smittefarlig biologisk materiale er riktig klassifisert, pakket, merket og at riktige dokumenter medfølger pakken. (docplayer.me)
 • 300 kg avfall av elektriska och elektroniska produkter per transport, eller sammanlagt 100 kg övrigt farligt avfall per år. (ystad.se)
 • Spesielle krav til lagring og transport av prøver. (tm-autolab.no)
 • For avtalene om frakt av biologisk materiale stilles det krav om at det skal være en dør til dør-tjeneste, og at frakten skal gjennomføres på en forsvarlig måte. (sykehusinnkjop.no)
 • I n sta steg kommer vi ocks att inf r krav p tg rder f r biologisk m ngfald inom andra typer av odling som till exempel spannm l och foder. (klimatsmart.se)
 • Öka Sveriges satsning på biologisk mångfald och uppfyll Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald (exempelvis för Aichi-målen i FN:s konvention om biologisk mångfald). (aktuellhallbarhet.se)
 • Dessa funktioner kan vara miljörelaterade (exempelvis bevarande av biologisk mångfald eller anpassning till klimatförändringar), samhällsnyttiga (exempelvis tillhandahållande av vattenavledning eller grönområden) och ekonomiska (exempelvis tillhandahållande av arbetstillfällen och stigande fastighetspriser). (europa.eu)
 • Vårt främsta bidrag är inom utveckling av ytsensorverktyg såsom QCM-D (en piezoelektrisk ytvåg), ellipsometri, ytplasmonresonans (SPR) men även biologisk avbildning genom ytkänslig fluorescens (exempelvis vågledarbaserad mikroskopi och TIRF) och avbildande masspektrometri (TOF SIMS). (chalmers.se)
 • Vi har erfarenheter från upphandling av exempelvis insamling, transport, biologisk behandling, krossning och förbränning. (milav.se)
 • Massiv satsing på fornybar energi, nullutslippsløsninger i transport- og byggsektorene, bærekraftig landbruk og beskyttelse av biologisk mangfold er bare noe av det planen inneholder. (nationen.no)
 • Cartagenaprotokollen, som er en del av FNs Konvensjon om Biologisk Mangfold, er et internasjonalt virkemiddel for å sikre trygg håndtering, overføring og bruk av genmodifiserte organismer (referert til som levende modifiserte organismer , eller LMO s i Cartagenaprotokollen). (genok.no)
 • Protokollens hovedmål er å sikre minstestandarder for nasjonale biosikkerhetsreglementer mot potensielle skadevirkninger på biologisk mangfold og bærekraftig utvikling, inkludert menneskers helse. (genok.no)
 • Samtidig gir klimaendringer og tap av biologisk mangfold utfordringer som må løses. (norges-bank.no)
 • I det sammanhanget lyfte vicelantrådet upp vikten av samarbete med andra sektorer såsom energi, näringsliv och transport. (regeringen.ax)
 • Här finns flera exempel som rör transport av gaser, vattenånga och energi. (polarisen.se)
 • Energi används främst i form av drivmedel till maskiner för brytning, vid krossning och sortering samt vid transport från täkt till kund. (helgumsgrus.se)
 • Då ingår schablonvärden för förpackningar och transport till och inom Sverige. (wwf.se)
 • Sverige har, liksom övriga EU-länder, politiska mål om att bevara biologisk mångfald. (naturvardsverket.se)
 • Innehållet utgörs av kvantitativ och kvalitativ biologisk inventerings metod, statistisk hypotesprövning av fler än två grupper och regressionsanalys, textanalys med fokus på diskursanalys, enkätmetodik. (liu.se)
 • Om undersökningen avser påvisande av toxin med biologisk metod eller immunologisk teknik skall fecesprov i provtagningskärl användas. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Biologisk primärproduktion och sedimentation (partiklarna av organiskt material sjunker ner i vattendjupet) av det bildade organiska materialet bidrar till att transportera kol från ytvattnet till djupare vatten. (polarisen.se)
 • Det kan också vara arter som oavsiktligt har följt med i någon annan transport, till exempel med barlastvatten eller livsmedel. (naturvardsverket.se)
 • Transportinfrastruktur bidrar direkt till fragmentering av livsmiljöer, försämrade ekosystem, och förlust av biologisk mångfald. (naturvardsverket.se)
 • Biologisk mångfald är nödvändig för att jordens ekosystem ska vara i balans och kunna ge oss människor det vi behöver - som luft att andas, vatten att dricka och mat att äta. (wwf.se)
 • EU: s strategi för biologisk mångfald till 2020 (och våra nationella miljömål) ställer ytterligare mål för arter, livsmiljöer samt skydd av ekosystem. (naturvardsverket.se)
 • Guiden tar upp fyra olika hållbarhetsparametrar som är viktiga ur miljösynpunkt för odling av vegetabilier och för planeten: klimat, biologisk mångfald, bekämpningsmedel och vatten. (wwf.se)
 • De grunda terrasserna/kanterna kan dessutom gynna sedimentation, vilket leder till minskad transport av fosfor och suspenderat material. (ekologgruppen.com)
 • Den geologiska miljön visar på aktiva processer såsom erosion, transport och sedimentation. (geoparkriddarhyttan.se)
 • Miljögifter sprids nästan uteslutande via luft, vatten, mark eller biologisk transport. (wikipedia.org)
 • Biologisk materiale skal i de aller fleste tilfelle klassifiseres som farlig gods, kategori B, klasse 6.2 (referanse til ADR/RID 2007 avsnitt 2.2.6). (furst.no)
 • Biologisk materiale, kategori B er tillatt sendt i posten. (furst.no)
 • For transport og kontakt, for mat og næringsstoffer, for energiproduksjon, rekreasjon og som kilde til innovasjon. (norges-bank.no)
 • Handlingsplanen är baserad på rapporten "Spridningsvägar för invasiva främmande arter av unionsbetydelse" som tagits fram av Centrum för biologisk mångfald (CBM) på uppdrag av Naturvårdsverket. (naturvardsverket.se)
 • Ett resultat av detta är att ytvattnen under sommaren blir kraftigt undermättade på koldioxid (vilket är den form av löst oorganiska kol som tas upp av plankton) och kommer därför att hjälpa till och driva en transport av koldioxid från luften till havet, man säger att havet är en sänka för koldioxid. (polarisen.se)
 • Denna konsumerar koldioxid och bidrar ytterligare till en transport av koldioxid från luften till havet. (polarisen.se)
 • Hur mycket koldioxid släpps ut under produktion, transport och konsumtion? (nackasmu.se)
 • Då markanvändning för jordbruk är en av de viktigaste orsakerna till förlusten av biologisk mångfald bedömer Vegoguiden hur mycket mark det går åt för att odla grödor, och hur känsligt området är där odlingen sker - i områden med många och känsliga arter är riskerna högre. (wwf.se)
 • Detta återspeglar det höga trycket på markanvändning, som härrör från jordbruk, transport och stadsutveckling. (naturvardsverket.se)
 • Ekologisk produktion av nötkött leder till högre biologisk mångfald och kan därför anses vara ett sätt att "förvalta och vårda det traditionella landskapet", ett inte helt oviktigt mål i dagens industrialiserade värld. (nackasmu.se)
 • Produktionen av kaffe medför koldioxidutsläpp under odling, transport och rostning. (arvidnordquist.se)
 • Slutligen är grön infrastruktur förankrad i EU:s strategi för biologisk mångfald men den är mer än bara ett instrument för bevarande av biologisk mångfald. (europa.eu)
 • Detta gäller både för transport, samhället i stort som för infrastruktur. (altinget.se)
 • När arter inte längre kan anpassa sig till klimatförändringar riskeras betydande ekosystemförändringar, artutrotningar och förlust av biologisk mångfald. (havochvatten.se)
 • En frukost som bidrar till biologisk m ngfald stod uppdukad och givetvis blir maten i fokus n r Svenskt Sigill bjuder p frukost. (klimatsmart.se)
 • BIOLOGISK MÅNGFALD Budgeten för biologisk mångfald bör ökas till 4 miljarder kronor, skriver företrädare för WWF och SLU. (aktuellhallbarhet.se)
 • Öka anslagen för biologisk mångfald i budgeten till 4 miljarder kronor årligen för att skydda minst 20 procent av representativa naturmiljöer på land. (aktuellhallbarhet.se)
 • Den SOER 2015 genomgång som rör transporter ger en översikt av status, trender och framtidsutsikter för transport på europeisk nivå. (naturvardsverket.se)
 • Lagstiftningen omfattar även identifiering och klassificering av avfallssorter och regelverk kring transport, hantering, lagring och deponi. (nederman.com)
 • Gjeldende regelverk regulerer hva slags biologisk materiale som kan sendes og hvordan slikt materiale skal håndteres. (docplayer.me)
 • Det er særskilte regelverk for transport av smittefarlig biologisk materiale. (docplayer.me)
 • Vi bytter ut alle engangsartikler i sortimentet til fordel for nye biologisk nedbrytbare alternativ. (biltema.no)
 • Vi erstatter alle plastposer med miljøvennlige og biologisk nedbrytbare alternativ. (biltema.no)
 • Förslag på alternativ saneringsmetod är reduktiv deklorering där man stimulerar en naturlig biologisk nedbrytning. (sgu.se)
 • 10. Slammet avvattnas, för att minska volymen inför transport. (heby.se)