• Det syftar till att skapa förutsättningar för en rik biologisk mångfald, stimulerande friluftsliv, god hälsa och ett boende med god tillgänglighet till naturen. (botkyrka.se)
 • Skydda och utveckla kommunens natur och grönområden på ett sätt som främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt skapa en god tillgänglighet och förutsättningar för rekreation, friluftsliv och natur- och kulturupplevelser. (lund.se)
 • Västra Götalandsregionen har en viktig roll för att främja friluftsliv och öka förståelsen för biologisk mångfald Göteborgs botaniska trädgård är ett av Sveriges främsta besöksmål och kommer att utvecklas än mer genom nya växthus. (moderaterna.se)
 • 3 Sida 3 (6) Stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning är ett styrdokument som stadens nämnder och bolagsstyrelser ska utgå från när de planerar och följer upp sitt arbete för att nå stadens mål om ett Stockholm som är tillgängligt för alla, där personer med funktionsnedsättning är fullt delaktiga på jämlika villkor som alla andra, utan diskriminering. (docplayer.se)
 • God tillgång och tillgänglighet till samhällsservice och arbete i hela Västra Götaland har lyfts av många. (vgregion.se)
 • Naturvårdsverket finansierar fyra forskningsprojekt som ska bidra till myndigheters arbete med att ta fram indikatorer för biologisk mångfald på landskapsnivå. (naturvardsverket.se)
 • Resultaten ska användas i uppföljningen av myndigheters arbete med skydd och bevarande av biologisk mångfald. (naturvardsverket.se)
 • Detta arbete benämns generellt som biologisk återställning. (jonkoping.se)
 • Funktionshinderperspektivet består av fyra delar: Skapa lösningar med universell utformning Åtgärda befintliga brister i tillgänglighet Använda individuella stöd och lösningar Förebygga och motverka diskriminering Den tredje delen av programmet pekar ut åtta fokusområden som är prioriterade för staden att arbeta med. (docplayer.se)
 • Arbetet med biologisk återställning och kalkning har bidragit till att både återinföra och genomföra åtgärder för att gynna försurningsdrabbade arter längst med Nissan. (jonkoping.se)
 • Detta möjliggör en biologisk mångfald som är unik i Europa, och som innefattar utrotningshotade arter som exempelvis kejsarörnen och det iberiska lodjuret. (spain.info)
 • Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald. (naturvardsverket.se)
 • Biologisk tillgänglighet (biotillgänglighet) är ett mått på hur stor andel en läkemedelssubstans som når den systemiska cirkulationen. (farmakologi.nu)
 • Farmakokinetik Absorption Biologisk tillgänglighet Denna term beskriver hur stor andel av administrerat läkemedel som når sin biofas i åsyftat, atrozan kapslar billiga. (sverige-apotek.life)
 • Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Svar på remiss från kommunstyrelsen. (docplayer.se)
 • 1 Dnr Sida 1 (6) Handläggare Catarina Nilsson Till Trafiknämnden Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Svar på remiss från kommunstyrelsen. (docplayer.se)
 • Kontoret välkomnar revideringen av programmet samt ser positivt på att staden prioriterar arbetet för att uppnå tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. (docplayer.se)
 • Remissen Trafiknämnden har av kommunstyrelsen för yttrande senast 16 februari 2018 erhållit förslag till Ett Stockholm för alla - Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Programmet är en reviderad version av Stockholm en stad för alla, Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Stadsledningskontoret har utarbetat förslaget till reviderat program i samarbete med funktionshindersorganisationer, förvaltningar och bolag i staden. (docplayer.se)
 • Det nordliga läget där det kalla Ishavet möter den ljummare Golfströmmen skapar en unik biologisk miljö. (hurtigrutenresan.se)
 • Infrastruktur för att distribuera och överföra el, stabilitet på och under havsbotten för eventuell grundsättning samt god tillgänglighet för fartyg vid byggnation, drift och underhåll ska beaktas. (havochvatten.se)
 • Kapitlet skisserar ett antal mål som bör leda till bevarad biologisk mångfald och hållbar användning av biologiska råvaror, samt strategier för uppnående av dessa mål, inbegripet genomförande av konventionen om biologisk mångfald. (europa.eu)
 • Landsbygdsprogrammets stöd samt lokala naturvårdssatsningar (LONA) har ökat odlingslandskapets tillgänglighet i form av nya vandrings-, cykel- och vattenleder. (miljomal.se)
 • Norra Brynäs struktur och innehåll skapar närhet, sammanhang och tillgänglighet till ett ökat stadsliv både inom stadsdelen Brynäs, in mot staden samt till omgivande stadsdelar. (gavle.se)
 • Detta förstärker ekosystemtjänster och biologisk mångfald samt ökar trivsel och välbefinnande. (gavle.se)
 • Detta innebär dels en stor tillgänglighet och dels en enhetlighet som är attraktiv. (carsound.se)
 • På plask-dammarnas vatten görs dels mikro-biologisk, dels kemisk undersökning. (jarfalla.se)
 • Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. (jarfalla.se)
 • På grund av sin naturliga renhet, tillgänglighet, många fördelar med avseende på enkel bearbetning och bra prestanda har trä varit ett av huvudmaterialet inom byggnadsområdet i århundraden. (dreamstructuredesignbuild.com)
 • Sjöar kalkas både med helikopter och båt beroende av mängden och tillgänglighet. (jonkoping.se)
 • Eftersom vi är beroende av våra fröer för framtida sådder och p.g.a. restriktionerna i konventionen om biologisk mångfald, är det förbjudet att plocka fröer, skott, frukt och kottar i Bergianska trädgården. (bergianska.se)
 • De andra lagrena är gjorda av biologisk nedbrytbara material. (naty.com)
 • Alla fibrer i tröjan är förnyelsebara, biologisk nedbrytbara och går att återvinna. (addnature.com)
 • Biotillgänglighet (Biologisk tillgänglighet) är ett begrepp inom farmakologi som visar hur stor del av ett läkemedel som når systemkretsloppet (blodet) i en organism, ofta underförstått människa. (wikipedia.org)
 • En utvärdering om biologisk mångfald i de anlagda våtmarkerna i odlingslandskapet visar många positiva effekter. (miljomal.se)
 • Åtgärder inom biologisk återställning kan vara att ta bort vandringshinder eller bygga nya fiskvägar, så kallade omlöp. (habokommun.se)
 • Då utarmningen av biologisk mångfald i Sverige med nödvändighet måste brytas för att vi ska nå internationella åtaganden och våra miljömål är propositionen enligt Vänsterpartiet inte förenlig med en sådan inriktning. (riksdagen.se)
 • I Södra Sverige försvann dessa skogar till stor del tidigare och mycket stora områden bestod av ryar och hedar reglerade av betande tam-djur, men med hög biologisk mångfald. (klimatriksdagen.se)
 • Satsningar på centrumbildningen SciLifeLab och på en testbädd för biologisk läkemedelstillverkning är också kända sedan tidigare, och är nödvändiga för att Sverige ska kunna återta en internationell tätposition. (lif.se)
 • Satsningen på lokala naturvårdsinsatser ska fortsätta, där resurser satsas på att öka tillgänglighet för att använda den skyddade skogen. (wordpress.com)
 • Stärka Västkuststiftelsen roll som samordnare av naturreservaten tillsammans med kommunerna och lokala intressenter för att förbättra skötsel och tillgänglighet. (moderaterna.se)
 • Avloppsvattnet behandlas med mekanisk, biologisk och kemisk rening. (kungalv.se)
 • Vi arbetar med biologisk rening i flera steg där allt vatten renas och upp till 80 % återanvänds. (herrentre.se)
 • Frågor som kan analyseras med hjälp av det föreslagna indexet och som hjälper planerare i sitt bevarandearbete inkluderar: Vilken biotop på landskapsnivå bidrar mest till biologisk mångfald? (naturvardsverket.se)
 • Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. (jarfalla.se)
 • Kontoret noterar att formuleringar i tidigare program om att staden ska fortsätta att ställa högre krav på tillgänglighet än de byggregler som gäller saknas i nu liggande förslag. (docplayer.se)
 • Biologisk mångfald i den allt tätare staden - när flyttar igelkottarna? (hallbarstad.se)
 • Övriga projekt handlar om biologisk mångfald i fragmenterade områden. (naturvardsverket.se)
 • Trots kalkning, fiskevård och projekt med biologisk återställning har öringbeståndet i Nissan och dess biflöden norr om Nissafors inte systemet svarat på det sätt som förväntats. (jonkoping.se)
 • öka skogens tillgänglighet, att turism bygger på ekologiskt hänsynstagande och att jakt inte verkar inskränkande på tillgängligheten. (feministisktinitiativ.se)
 • Medan flytten pågår är det därför begränsad tillgänglighet till Naturvårdsverkets pappersarkiv. (naturvardsverket.se)