• Sverige har undertecknat ett internationellt avtal, konventionen om biologisk mångfald , (CBD) där vi förbinder oss att vårda vår biologiska mångfald, och nyttja (använda) den på ett uthålligt sätt, d.v.s. så att den inte förstörs eller tar slut. (slu.se)
 • Miljöpartiet vill att regionen ska ta ett större ansvar för biologiska mångfald i de skogarna. (mp.se)
 • FN:s konvention om biologisk mångfald är det mest betydande internationella avtalet för tryggande av den biologiska mångfalden. (ymparisto.fi)
 • Tall - en tallrik biologisk mångfald" av Bengt Ehnström och Martin Holmer är den fjärde delen i serien om trädens biologiska mångfald. (naturbokhandeln.se)
 • Trädgårdens biologiska mångfald beror till stor del på dig och hur du väljer att sköta din plats på jorden. (helsingborg.se)
 • Detta och en del övrig kunskap om områdets natur och dess biologiska mångfald får man reda på under den vandring som Naturskyddsföreningen anordnar nu på söndag. (naturskyddsforeningen.se)
 • 2010 är utlyst som FNs år för biologisk mångfald, detta har man gjort för att uppmärksamma vikten av att bevara den biologiska mångfald vi har. (wordpress.com)
 • Fredagen den 22 maj, på biologiska mångfaldens dag, tillkännagavs 2020 års vinnare IPBES, en internationell forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. (chalmers.se)
 • IPBES lyckas sammanfatta och förklara betydelsen av vår biologiska mångfald och vad hotet mot den innebär på ett sätt som få andra aktörer har lyckats med. (chalmers.se)
 • Vi hoppas regeringen samtidigt tar ett snabbt initiativ till att utveckla räkenskaper som sätter ekonomiskt värde på naturen i Sverige, höjer de nationella målen och stärker resurserna för arbetet med biologisk mångfald på hemmaplan, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen. (naturskyddsforeningen.se)
 • Enligt den försiktighetsprincip som anges i Konventionen om biologisk mångfald bör i dessa fall alla arter bevaras. (wikipedia.org)
 • WWF uppmanar EU att ta en ledande roll globalt, minska EUs fotavtryck och arbeta för ett ambitiöst ramverk vid nästa FN möte inom konventionen om biologisk mångfald 2021. (wwf.se)
 • Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp som omfattar all den variation mellan arter, inom arter och livsmiljöer som finns på jorden. (slu.se)
 • Med biologisk mångfald menas den genetiska variationen hos individerna inom en art, variationen mellan olika arter och mellan olika naturtyper och landskap. (slu.se)
 • Biologisk mångfald är variation av gener, arter och livsmiljöer. (skogsstyrelsen.se)
 • Det är tydligt att mer forskning behövs och ett samarbete kan inte vara mer aktuellt ur finsk synvinkel - jag är mycket glad att kunna berätta att förutom nya betydelsefulla investeringar för bevarande av biologisk mångfald i Finland arbetar vi med ett omfattande forskningsprogram om arter. (artdatabanken.se)
 • Centrum for biologisk mångfald (CBM) är en gemensam centrumbildning mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. (wikipedia.org)
 • Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen och Centrum för biologisk mångfald vid Sveriges lantbruksuniversitet har gemensamt skapat förutsättningar för att producera denna bok med Bengt Ehnströms kunskap om kryp i form av text och Martin Holmers i illustrationer av alla krypen. (naturbokhandeln.se)
 • Arbetet med att utveckla metoder för att bevara biologisk mångfald motiveras med de ekosystemtjänster den ger upphov till och med etiska och estetiska argument. (wikipedia.org)
 • Eftersom giltighetstiden för de nuvarande målen går ut ställs det upp nya mål som ska bidra till att stoppa förlusten av biologisk mångfald. (ymparisto.fi)
 • Med biologisk mångfald, ibland kallad biodiversitet, avses variationen bland levande organismer i alla miljöer samt de ekologiska relationer och processer som organismerna ingår i. (skogsstyrelsen.se)