• Ättiksyra förekommer naturligt i kroppen och deltar i många biokemiska processer. (wikipedia.org)
 • Aminosyror hjälper kroppen utföra mängder av komplicerade biokemiska processer. (bodystore.com)
 • Alla biokemiska processer i kroppen kräver näringsämnen. (alpha-plus.se)
 • En stor och viktig del i våra undersökningar är ett modern franskt system, EIS , som gör det möjligt att på kort tid kontrollera hälsostatusen baserat på biokemiska processer i kroppen samt utvärdera effekter av olika behandlingar. (mr-ab.se)
 • Energi är resultatet av kroppens biokemiska processer, och att ha rätt fördelning av energi i kroppen är jätteviktigt. (mr-ab.se)
 • Tiaminbrist kan leda till viktiga förändringar av tiaminberoende biokemiska processer i kroppen vilket kan leda till ödem i hjärnan och ökat intracerebralt tryck vilket ger nekroser i hjärnbarken som bland annat kan skada syncentra. (sva.se)
 • Funktionsmedicin innebär att man försöker återställa funktionen hos organ eller biokemiska processer i kroppen innan obalansen manifesterat sig i en sjukdom. (ehdin.com)
 • Magnesium har en viktig roll i en rad processer i kroppen. (dietguiden.com)
 • Det skapar ett underskott av koldioxid i blodet, vilket "talar om" för hjärnan att vi behöver dra i gång fler processer i kroppen. (psykologifabriken.se)
 • Liksom vitamin C har vitamin B2 förmågan att bidra till cellernas skydd mot så kallat oxidativ stress, d v s de biokemiska processer där de syreföreningar som kroppen själv skapar (en bieffekt av det livsviktiga syret vi andas in) kan skada celler och organ. (ortagubben.se)
 • Magnesiumbrist (hypomagnesemi) kan ha en negativ effekt på många biokemiska processer i kroppen. (med24.se)
 • Som PZ Myers på Pharyngula påpekat hade Muhammed förmodligen inte samma biokemiska kunskaper som vi har idag (trots sin direktkontakt med Gud) eftersom han då vetat att vi alla - muslimer också - producerar egna alkoholer i biokemiska processer som hela tiden pågår i kroppen. (blogspot.com)
 • Samtidigt sker flera biokemiska processer i kroppen. (blogg.se)
 • Resultat som ökar förståelsen för biokemiska reaktioner man försöker efterlikna industriellt, till exempel inom så kallad grön kemi. (mynewsdesk.com)
 • De är proteiner som fungerar som katalysatorer i biokemiska reaktioner. (kth.se)
 • ämnesomsättning, metabolism , alla de biokemiska reaktioner som försiggår i levande organismer. (ne.se)
 • Humusämnen (HS) är komplexa och heterogena blandningar av polydispersa material som bildas i mark, sediment och vattendrag av biokemiska och kemiska reaktioner under förfall och omvandling av rester av växter och mikrober (en process som kallas humifiering). (ion-silver.com)
 • Ultraljudsbehandling används ofta för kemiska och biokemiska reaktioner. (hielscher.com)
 • för kemiska eller biokemiska reaktioner. (hielscher.com)
 • Detsamma gäller en rad andra fysiologiska processer, som produktionen av insulin (bild 3). (fof.se)
 • Läkemedel är gjorda för att påverka biokemiska och fysiologiska processer i människor, djur, eller i smittsamma organismer. (havochvatten.se)
 • Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. (aktiespararna.se)
 • Det handlar också om att kartlägga riskfaktorer, ta fram nya läkemedel och förebyggande metoder, utvärdera olika behandlingsmetoder och få fram kunskap om de underliggande fysiologiska och biokemiska mekanismerna vid kronisk smärta. (afaforsakring.se)
 • Nätverksliknande interaktioner mellan kroppens olika inre fysiologiska processer och faktorer. (ifm-klinik.nu)
 • Dessa inre biologiska klockor styr ett antal andra processer, som ämnesomsättningen , födointaget och växlingar mellan vila och aktivitet. (wikipedia.org)
 • Kemisk biologi är ett tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde i gränslandet mellan kemi och biologi som fokuserar på en djupgående förståelse av komplexa biologiska processer på atomär och molekylär nivå. (liu.se)
 • hur fungerar proteiner i olika biologiska processer och varför kan felaktiga proteiner orsaka sjukdomar? (umu.se)
 • Viktiga biologiska molekyler, som proteiner, enzymer och nukleinsyror, kommer att studeras eftersom dessa utgör grunden för alla cellulära processer. (umu.se)
 • På vår utbildning får du djup förståelse för biologiska processer, in i minsta beståndsdel: på molekylär eller till och med atomär nivå. (liu.se)
 • Kolhydrater utgör en primär energikälla för alla levande organismer, man deltar dessutom i mängd livsuppehållande biologiska processer, t.ex. (kth.se)
 • Sinnesintrycket går in i vårt belöningssystem och utlöser en lustkick, triggad av att signalsubstansen dopamin flödar till och att andra biokemiska processer sparkas igång i accumbenskärnan, hjärnans lustcentrum. (dn.se)
 • Frystekniken bygger på att vattnet i livsmedlet kristalliserar och därmed inte är tillgängligt för andra biokemiska processer. (livsmedelsverket.se)
 • De fakultativa anaeroba mikroorganismerna kännetecknas av att de kan både använda nitratkväve och ren syrgas som elektronacceptor i sina metaboliska processer. (wikipedia.org)
 • Där finns din individuella biokemiska och metaboliska typ beskriven. (alpha-plus.se)
 • I resultatet av analysen finns din individuella biokemiska och metaboliska typ beskriven. (acctive.se)
 • Hormonet påverkar metaboliska processer i kroppens vävnader och celler. (relevancetotalhealth.com)
 • Utbildningen är främst fokuserad på avancerade metoder för analys och modellering av kemiska och biogeokemiska processer. (umu.se)
 • Institutionen har flera starka forskargrupper inom området som studerar och utvecklar metoder för spårämnesanalys, miljögifters öde i miljön och biogeokemiska processer på molekylär nivå för tex bekämpningsmedel, läkemedel och långlivade organiska föroreningar. (umu.se)
 • Kurserna i programmet omfattar grundläggande aspekter av proteiners struktur och funktion, inklusive moderna biokemiska och biofysikaliska metoder. (umu.se)
 • Struktur och funktion studerades för DPMS från Pyrococcus furiosus med hjälp av proteinröntgenkristallografi samt biokemiska metoder samt en ny analysmetid baserad på proteoliposomer. (kth.se)
 • Enskilda former av gener i ett genpar, lokaliserade till samma plats på homologa kromosomer, och som styr samma biokemiska processer. (ki.se)
 • styr hastigheten för biokemiska processer. (ekobutik.si)
 • Stamcellslinjerna kommer att ställas till förfogande för forskare som bearbetar grundläggande frågeställningar om molekylära, biokemiska, cellbiologiska och genetiska processer som styr eller bidrar till utveckling av våra stora folksjukdomar, säger Hindrik Mulder. (vetenskaphalsa.se)
 • Kunskap om kemiska reaktorers egenskaper och fördelar respektive nackdelar för olika typer av processer är därför väsentlig för alla kemiska eller biokemiska processer. (chalmers.se)
 • Dygnsrytmer eller cirkadianska rytmer (från latinets circa dies , "ungefär en dag"), är de processer hos levande organismer , som är inbyggda och regelbundet cykliska med en period av ungefär ett dygn . (wikipedia.org)
 • Kursens behandlar molekylära och biokemiska processer i eukaryota organismer, uppbyggnad och differentiering av och samverkan mellan olika cell- och vävnadsstrukturer i eukaryota organismer, genetiskt modifierade organismer inom forskning och i samhället samt molekylärbiologisk arbetsmetodik. (allastudier.se)
 • Andra viktiga forskningsområden är modellering av turbulent flöde kopplat till kemisk reaktion, fermentationsprocesser och katalysatordeaktivering, liksom kemiska processers styrning, stabilitet och optimering. (chalmers.se)
 • Dessa endocytiska processer är också viktiga vid infektioner eftersom virus, bakterier samt de infektionsframkallande toxiner och membranvesiklar som utsöndras av bakterier alla binder till olika molekyler på cellytan och därmed kapar specifika endocytosvägar för att ta sig in i våra celler. (forskning.se)
 • Våra resultat kommer att bli mycket viktiga för styrning och kontroll av redan befintliga aktivslamprocesser, och också för design av nya hållbara processer som minimerar energiåtgång och maximerar energiutvinning från avloppsvatten. (chalmers.se)
 • Du får även kunskap i sockerberoendets biokemiska processer och deras påverkan på hjärnan. (allastudier.se)
 • Att ge grundläggande förståelse för och kunskap om kemiska processer och förlopp. (lth.se)
 • Både fysiska och biokemiska processer bidrar till reningen. (chalmers.se)
 • Produkten bygger på de spännande effekter som Humus- och Fulvosyra har på kroppens olika biokemiska funktioner. (ion-silver.com)
 • I studien om tidningsläsare fick ett antal individer läsa en tidningsartikel baserad på forskning om hur beroende kan förklaras av biokemiska processer i hjärnans belöningssystem. (su.se)
 • Bland annat är kalcium ett co-enzym i ett stort antal biokemiska processer. (dietguiden.com)
 • forskarna utvecklar nya biokemiska processer för effektiv omvandling av lignocellulosa till avancerade bränslen, kemikalier och material. (ltu.se)
 • Den ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om naturliga såväl som av människan skapade kemiska processer. (skolverket.se)
 • Flertalet av dem är designade för att upptäcka störda biokemiska funktioner och processer inkl. (ifm-klinik.nu)
 • Fast egentligen är det de biokemiska skillnaderna mellan människa och björn som forskarna lär sig mest av.Professor Raimo Hissa och hans kolleger vid Uleåborgs universitet i Finland studerar sedan tolv år den europeiska brunbjörnens vintersömn. (fof.se)
 • Hemegruppen är en kofaktor i ett flertal biokemiska processer hos växter och djur och fungerar till exempel som hemoglobins syrebärande komponent i röda blodkroppar. (epochtimes.se)
 • I processer med höga krav på produktrenhet (till exempel i läkemedelsindustrin), där kostnaden för produktrening är väsentlig, är det viktigt att reaktorn utnyttjas på bästa möjliga sätt. (chalmers.se)
 • Syrgasbrist kan definieras som frånvaro av syrgas till exempel vid olika biokemiska processer. (wikipedia.org)
 • analysera och tillämpa kemikunskaper på komplexa biokemiska och biofysikaliska processer. (liu.se)
 • Målet är att projektet kommer att utveckla minst två biokemiska processer som på ett miljövänligt sätt utvinner nedbrytningsprodukter från skogs- och pappersmassamaterial, som lignocellulosa, och påbörja kommersialisering av de biokemiska processerna tillsammans med regionens företag. (miun.se)
 • Men de underliggande biokemiska processerna är inte närmare kända. (umu.se)
 • Metabolism handlar om en mängd biokemiska processer som sker inne i en levande organism. (bakingbabies.se)
 • Forskning inom kemisk reaktionsteknik omfattar kemiska och biokemiska processers kinetik och dynamik kopplade till molekylära transportfenomen. (chalmers.se)
 • Forskning har kopplat endocytiska processer till flera allvarliga sjukdomar som muskeldystrofi, neurodegenerativa sjukdomar och cancer. (forskning.se)
 • Vår forskning visar att cellens endocytiska processer är av stor vikt i interaktionen med patogener och dess utsöndrande substanser. (forskning.se)
 • Dessa kunskaper kan exempelvis bidra till bättre förståelse för livsvetenskapliga processer, vilket i nästa led kan leda till utveckling av nya läkemedel och förbättrade diagnosverktyg. (liu.se)
 • Vår inlärningsframgång är nämligen också beroende av biokemiska processer. (goethe-verlag.com)
 • anabolism , processer i levande celler som leder till syntes (bildning) av komplexa föreningar från enkla föreningar, t.ex. (ne.se)
 • Forskningen vid programmet är inriktad främst på datorbaserade beräkningar och simuleringar av biokemiska processer samt bioinformatisk metodutveckling och tillämpningar. (uu.se)
 • Forskningen vid programmet r inriktad fr mst p datorbaserade ber kningar och simuleringar av biokemiska processer samt bioinformatisk metodutveckling och till mpningar. (vakanser.se)
 • Detta arbete kan inkludera cellodling, biokemiska analyser av DNA-metylering och cellulära mekanismer vid AD, samt ljusmikroskopi av iN-celler. (mynetworkglobal.com)
 • Viktor Sjöberg har utarbetat effektiva biokemiska processer för utvinning av värdefulla metaller från exempelvis slagg och aska. (oru.se)
 • Mannosyltransferaset PcManGT produceras av arkebakterien Pyrobaculum calidifontis och de biokemiska och strukturella resultat som presenteras i avhandlingen tyder på att enzymet kan vara en motsvarighet till glykosyltransferaset Alg1 som deltar i biosyntes av N-glykaner i eukaryoter. (kth.se)
 • Inriktningen mot miljökemi ger fördjupad förståelse av organiska och oorganiska miljögifters förekomst, ursprung och processer relaterade till dess transport, distribution, omvandling och tillgänglighet i biota, jord, luft och vatten. (umu.se)
 • Lustkänslan som dopaminruset ger när vi hör en bra låt är precis samma slags biokemiska reaktion som kokainisten får av sin drog, bara i avsevärt lägre grad. (dn.se)
 • Mediatorer - kan vara biokemiska responser i vårt immunförsvar som orsakar inflammation och eventuellt även vävnadsskador. (ifm-klinik.nu)
 • Antioxidanter kan bidra till att motverka de biokemiska processer i hjärnan som orsakar dopaminförlusten. (ki.se)
 • Speciellt i processer där icke önskvärda produkter är ett miljöproblem (t ex NOx- och CO-utsläpp i bilavgaser) är selektiviteten i reaktorn viktig. (chalmers.se)
 • Detta öppnar för möjligheten att undersöka hur åldersrelaterade förändringar i molekylära processer leder till AD. (mynetworkglobal.com)
 • Utveckla biokemiska processer för produktion av skräddarsydda ämnen med biologisk aktivitet för skydd mot skadedjur, mögel, bakterier och mänskliga sjukdomar. (miun.se)