• Forskningen vid institutionen sträcker sig från organisk, oorganisk och fysikalisk kemi, till biokemi och biofysik. (uu.se)
 • De första två åren studerar du allmän kemi, analytisk kemi, biokemi, fysikalisk kemi, oorganisk och organisk kemi samt matematik och får en bred bas inom alla kemins områden. (liu.se)
 • På Ångströmlaboratoriet bedrivs forskning och utbildning i molekylär biomimetik , fysikalisk kemi , oorganisk kemi , syntetisk molekylkemi , strukturkemi , polymerkemi och teoretisk kemi . (uu.se)
 • Grundläggande kemi med kurser inom samtliga följande områden: allmän kemi (kemins grunder med jämviktslära och termodynamik), oorganisk kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi (kan vara yt- och kolloidkemi), analytisk kemi, biokemi. (lu.se)
 • Ämnet kemi, som är en av naturvetenskaperna , är mycket brett och delas traditionellt in i organisk , oorganisk , analytisk och fysikalisk kemi samt biokemi , men på senare år har nya grenar som miljökemi och materialkemi tillkommit. (rilpedia.org)
 • Detta innebär att du läser kurser i oorganisk, fysikalisk och organisk kemi samt biokemi, miljökemi och analytisk kemi. (hkr.se)
 • Följande områden ska ingå: allmän kemi, oorganisk kemi, organisk kemi, biokemi och analytisk kemi eller motsvarande.Fysik - kurser om 120 hp i fysik med relevans för undervisningsämnet fysik. (allastudier.se)
 • På Centrum för analys och syntes bedrivs forskning inom organisk kemi, analytisk kemi, oorganisk kemi, material- och polymerkemi. (lu.se)
 • Inom sin kemiutbildning har Elizabeth fördjupat sig inom avancerad organisk, oorganisk och analytisk kemi men har även läst biokemi, markkemi, toxikologi och miljölagstiftning. (kemakta.se)
 • Institutionen för kemi - BMC bedriver forskning och utbildning i analytisk kemi , biokemi , organisk kemi och delar av fysikaliska kemin vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. (uu.se)
 • Vid Centrum för molekylär proteinvetenskap (CMPS) bedrivs forskning inom biokemi, biofysikalisk kemi och molekylär biofysik. (lu.se)
 • Tidskriften kom att bli en internationellt erkänd tidskrift inom områden fysikalisk, oorganisk och organisk kemi samt biokemi. (wikipedia.org)
 • Linnémedaljen har tilldelats professor Leif Andersson vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi. (mynewsdesk.com)
 • Vi har mycket kemi och labbar, men man får även göra en del matte, fysik och biokemi. (uu.se)
 • Biokemi studerar kemin i levande organismer. (vr.se)
 • Oorganisk kemi studerar egenskaper och reaktioner hos oorganiska ämnen (icke kolbaserade ämnen). (vr.se)
 • Biokemi studerar de molekyler och kemiska processer som ingår i levande organismer. (wikipedia.org)
 • Biokemi (utforskandet av kemiska substanser hos organismer). (wikipedia.org)
 • Oorganisk kemi är en av fem grenar vid de kemiska institutionerna, men står inte så högt i kurs längre. (vr.se)
 • Vi bedriver forskning om oorganisk kemi och materialkemi med inriktning på miljö och energi. (chalmers.se)
 • Kristina Edström är professor i oorganisk kemi vid institutionen för kemi, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, och bedriver framstående forskning om batterier. (mynewsdesk.com)
 • Du kommer att studera i en miljö som präglas av den senaste forskningen inom biokemi, organisk och oorganisk kemi. (liu.se)
 • Analysteknikerna sträcker sig från kromatografi, molekylärspektroskopi, oorganisk analys, termisk analys till kontaktvinkelmätning, ytspänning och kvantifiering och studier av nanofilmer . (lab.se)
 • Elizabeth är doktor i oorganisk kemi från SLU med inriktning mot nanoteknologi och adsorptionsprocesser. (kemakta.se)
 • Oorganisk kemi, där nya material för specifika ändamål utvecklas till exempel bättre röntgenkontrastmedel eller mer hållbara typer av ytbeläggningar. (liu.se)
 • Dr. Henrik Leion är Docent på avdelningen för Kemi och Biokemi och forskar på kemcyklisk förbränning (Chemical-looping combustion, CLC) och förgasning. (chalmers.se)
 • Oorganisk kemi handlar om framställning, reaktioner, struktur och bindning hos oorganiska föreningar. (naturvetenskap.nu)
 • Forskningen inom oorganisk kemi spelar en nyckelroll för t. ex. (naturvetenskap.nu)