• På så vis avser vi skapa en övergripande bild av hur de olika biofysiska processerna hänger samman och interagerar med samhällsekonomin i stort, samt vad detta implicerar för användningen av ekonomiska styrmedel för att adressera olika globala miljöproblem, däribland klimatförändringar. (ragnarsoderbergsstiftelse.se)
  • Det ekonomiska systemet måste inordna sig i planetens biofysiska ramar, säger hon. (extrakt.se)