• Enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. så är en biobank en samling av biologiskt material från människa, som förvaras för ett eller flera ändamål och all information om detta material. (genteknik.nu)
 • Missa inte Biobank Sveriges artikelserie med forskare runt om i landet som använder prov från biobanker i sin forskning. (biobankvast.se)
 • I framtiden kommer nya behandlingar att utvecklas snabbare med hjälp av prov som överlåtits till biobanker och de hälsovårdsdata som kan kopplas till dem. (sitra.fi)
 • Biobanker omfattar alla typer av prov som tagits från människa eller foster. (norrbotten.se)
 • Socialdepartementet har i "För dig och för alla - Delbetänkande av Utredningen om regleringen av biobanker" undersökt och lämnat förslag avseende sex frågor: undantag för prover som inte sparas en längre tid, om en patients samtycke till vård och behandling också kan omfatta ett samtycke till att spara prover i vård- och behandlingssyfte, vävnadsprover från barn, identifiering av avlidna, utlämnande av prover utomlands och utredning av föräldraskap. (swedishmedtech.se)
 • Prover från biobanker får inte lämnas ut i vinstsyfte eftersom det är förbjudet att handla med prover från en människa. (aleris.se)
 • Så enligt svensk lag regleras enbart biobanker som har prover från människa. (genteknik.nu)
 • I övrigt behandlas t.ex Metaanalys i mikrodataform, Viktigt att tänka på vid läkemedelsstudier grundat på register, Kvalitetsregister och Biobanker, Klusterrandomiserade studier (vad får man göra och hur gör man). (lakemedelsakademin.se)
 • Men också biobanker i sjukvården, primärt insamlade för vård, diagnostik och behandling, blir med tiden alltmer värdefulla för forskning. (nllplus.se)
 • Förra veckan deltog jag i den interaktiva konferensen HandsOn: Biobanks , som utforskade de värden som biobanker och biobanksforskning kan skapa i dagens läge. (uu.se)
 • Socialdepartementet har i "För dig och för alla - Delbetänkande av Utredningen om regleringen av biobanker" undersökt och lämnat förslag avseende sex frågor: undantag för prover som inte sparas en längre tid, om en patients samtycke till vård och behandling också kan omfatta ett samtycke till att spara prover i vård- och behandlingssyfte, vävnadsprover från barn, identifiering av avlidna, utlämnande av prover utomlands och utredning av föräldraskap. (swedishmedtech.se)
 • Utredningen har antagit namnet Utredningen om regleringen av biobanker. (lagen.nu)
 • Två expertpaneler frågas ut om DNA-analyser, DNA-register, biobanker och databaser med genetisk information. (v-a.se)
 • Vi administrerar två epidemiologiska databaser med tillhörande biobanker (1 & 2). (ki.se)
 • Exempel är databaser, forskningsanläggningar, biobanker och storskaliga beräkningsverktyg. (vr.se)
 • journaler, databaser/biobanker och register, är essentiell. (lif.se)
 • Infrastruktur för forskning är till exempel forskningsanläggningar, databaser och biobanker. (skane.se)
 • Exempel på infrastruktur är centrala eller distribuerade forskningsanläggningar, databaser, biobanker eller storskaliga beräkningsresurser. (vr.se)
 • Forskningsinfrastruktur är avancerade verktyg som forskare kan behöva för att genomföra sin forskning, till exempel databaser, forskningsanläggningar, biobanker eller storskaliga beräkningsverktyg. (vr.se)
 • Syftet med utredningen är bl.a. att anpassa lagstiftningen så att den underlättar utvecklingen och förbättrar förutsättningarna för användning av prover och uppgifter i svenska biobanker för patientens, hälso- och sjukvårdens och forskningens behov. (riksdagen.se)
 • Den så kallade biobanksutredningen har haft i uppdrag att titta på hur man kan anpassa lagstiftningen för att ge bättre förutsättningar för att använda prover och uppgifter i svenska biobanker. (tandlakartidningen.se)
 • I sin avhandling vid Institutionen för klinisk vetenskap har Martin Biström studerat biobanksprover från sex olika svenska biobanker. (doktorn.com)
 • Det handlar bland annat om register, biobanker och kunskapsnätverk som utgör grunden för att nå nya framgångar. (bcf.nu)
 • Till de pågående projekten hör bland annat Hälsa ur cohorter och biobanker (COHORT-programmet) och Individualiserad hälsa - från gener till samhället (pHealth-programmet). (tem.fi)
 • Infrastrukturen för att främja klinisk forskning ska stärkas, bland annat genom satsningar på IT-stöd och biobanker. (cancerfonden.se)
 • Tack vare en donation från den åländske affärsmannen Anders Wiklöf kan Uppsala universitet satsa på en ny miljö inom hjärtforskning baserad på data från storskaliga befolkningsregister och biobanker. (uu.se)
 • Uppsala universitet satsar på en ny miljö inom hjärtforskning baserad på data från storskaliga befolkningsregister och biobanker. (uu.se)
 • För att kunna göra denna typ av studier krävs att prover sparas i biobanker, jag brukar säga att sparade prover utgör vårt medicinska arv. (ki.se)
 • Att prover sparas i biobanker är för allas bästa, både nu och i framtiden. (ltdalarna.se)
 • 2016 års rapport fokuserar på vikten av infrastruktur - såsom register, biobanker och nätverk - för att nå framgångar inom barncancerforskningen, samt behovet av specialistutbildade läkare och sjuksköterskor inom barncancervården för att förhindra en vårdkris. (bcf.nu)
 • Vetenskapsrådet får 115 miljoner kronor för satsningar på infrastruktur för biobanker, stärkt klinisk behandlingsforskning och satsningar på att hindra resistenta bakterier. (lakartidningen.se)
 • En förhoppning är att utveckla fler nätverk bland de främsta forskarna i landet, och att stimulera till ett bättre nyttjande av biobanker, tekniska plattformar och infrastruktur. (wikipedia.org)
 • Välkommen till en populär- och tvärvetenskaplig konferens om DNA-analyser, DNA-register och biobanker. (v-a.se)
 • Möjligheterna att nyttiggöra våra unika svenska register och biobanker kommer att stärkas, säger rektor Eva Åkesson. (uu.se)
 • Ett exempel på användningsområde är transplantation där biobanker har stor betydelse. (tt.se)
 • Tekniska kommittén arbetar nu även med standardisering inom bioteknologi, som till exempel biobanker. (sis.se)
 • Särskilda satsningar görs även inom klinisk forskning, antibiotikaresistens och biobanker. (lif.se)
 • Om du inte blev mätt på biobanksnyheter under den europeiska biobanksveckan i Wien nyss kommer ett nytt nummer av vårt nyhetsbrev Biobank perspectives med etiska och juridiska perspektiv på biobanker. (uu.se)
 • etiska frågor förknippade med biobanker. (smer.se)
 • I forskningen utnyttjas analysmetoder som omfattar hela genomet, de nyaste beräkningsmässiga metoderna för data mining samt biobanker med patientprover. (aka.fi)
 • Han blev ansvarig för det svenska Nationella Biobanksprogrammet, en satsning där ett av målen var att få fler forskare att använda biobanker för effektivare studier. (ki.se)
 • Då programmet startade utnyttjades många biobanker dåligt men några år senare hade antalet publikationer baserade på prover från biobankerna i Nationella Biobanksprogrammet ökat kraftigt. (ki.se)
 • Även lagstiftning som rör bl.a. djurförsök, biobanker, kliniska läkemedelsprövningar och genteknik tas upp. (smakprov.se)
 • En fördel för dagens kliniska forskning är biobanker för vetenskapliga studier, som den nya stora SCAPIS, och register som Swedeheart. (hjart-lungfonden.se)
 • De brister Socialstyrelsen pekat på handlar bl.a. om lagens tillämpningsområde, samtyckesregler, bestämmelser om utlämnande av vävnadsprover samt överlåtelse av biobanker. (lagen.nu)
 • Mot bakgrund av ovanstående tillsatte regeringen denna utredning (kommittédirektiv: En ändamålsenlig reglering för biobanker 2016:04) där vi gjort en översyn av den lagstiftning som reglerar hanteringen av humanbiologiskt material och information om proverna i biobanker. (lagen.nu)
 • Lagen är i princip tillämplig enbart på vävnadsprover i biobanker i hälso- och sjukvården. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Vid utskottsbehandlingen av nämnda proposition anförde socialutskottet att det var olyckligt att den föreslagna lagen enbart avsåg biobanker inom hälso- och sjukvården ( bet. 2001/02:SoU9 ). (lagen.nu)
 • Hon har också medverkat som expert/sakkunnig i flera offentliga utredningar om exempelvis patientdata, skyddsåtgärder inom vård och omsorg och biobanker. (advokatsamfundet.se)
 • Förra veckan deltog jag i den interaktiva konferensen HandsOn: Biobanks , som utforskade de värden som biobanker och biobanksforskning kan skapa i dagens läge. (uu.se)
 • FinnGen-projektet är också ett exceptionellt omfattande och öppet samarbete mellan biobanker, universitet, sjukvårdsdistrikt, hälsoindustrin och förhoppningsvis alla finländare, säger Kimmo Pitkänen , chef för Helsingfors Biobank. (helsinki.fi)
 • Standarden anger allmänna krav för kompetens, opartiskhet och enhetlig drift av biobanker inklusive krav på kvalitetsstyrning för att säkerställa lämplig kvalitet på biologiskt material och data som ingår i biobanken. (tt.se)
 • Data fra norske helseregistre og biobanker er en het råvare som kan gi Norge ny industri, om den forvaltes like klokt som oljen. (sintef.no)
 • Standarden är ett resultat av 15 länders arbete med att sammanställa krav som möjliggör för biobanker att säkerställa och visa kompetent hantering. (tt.se)
 • Huvudteman för mötet var: biobanker, infektionssjukdomar, organdonation och transplantation samt forskningsetik. (smer.se)
 • I FinnGen-forskningen utnyttjas prov som samlas in av alla finska biobanker, och målet är att inkludera 500 000 finländare i forskningen. (helsinki.fi)
 • Regeringen beslutade den 26 maj 2016 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av den lagstiftning som reglerar hanteringen av humanbiologiskt material, s.k. vävnadsprover, och information om proverna i biobanker. (lagen.nu)
 • Denna arbetsgrupp speglar/arbetar främst med standardisering inom Biobanker och bioteknologi som pågår inom ISO/TC 276 Biotechnology läs mer här . (sis.se)
 • I vissa fall kan polisen begära ut prover från biobanker, trots löften om att personerna i registret ska få vara anonyma. (partisk.nu)
 • En särskild utredare ska göra en översyn av den lagstiftning som reglerar hanteringen av humanbiologiskt material, s.k. vävnadsprover, och information om proverna i biobanker. (riksdagen.se)
 • Lagen om biobanker i hälso- och sjukvården reglerar hur biologiskt material från människa får användas för vissa ändamål. (vardgivarguiden.se)