• Bilirubin är gult till färgen, vilket kan ses i blåmärken som är på väg att försvinna och i ögonvitorna hos personer med mycket förhöjda halter av bilirubin i blodet - gulsot (ikterus). (wikipedia.org)
 • Detta gör att bilirubin är betydligt mindre vattenlösligt (och därmed mindre lösligt i blod) än liknande föreningar. (wikipedia.org)
 • När bilirubin absorberar ljus förändras dess 3D-struktur och flera olika struktur- och konfigurationsisomerer bildas. (wikipedia.org)
 • I den normala utsöndringen av bilirubin transporteras det bundet till plasmaproteinet albumin till levern. (wikipedia.org)
 • A newborn baby's liver is immature and does not have the ability to process all the unconjugated bilirubin that is formed, which causes the proportion of unconjugated bilirubin in the blood to rise (physiological icterus) leading to yellowing of the skin and the whites of the eyes. (karolinska.se)
 • Dessa patienter har samtidigt en närmast mörkbrun urin då all bilirubin måste utsöndras via njurarna vid en sådan gallinsufficiens. (wikipedia.org)
 • Bilirubin är gult till färgen, vilket kan ses i blåmärken som är på väg att försvinna och i ögonvitorna hos personer med mycket förhöjda halter av bilirubin i blodet - gulsot (ikterus). (wikipedia.org)
 • Förhöjda värden av bilirubin i blodet (hyperbilirubinemi) kan vara orsakat av leverpåverkan. (wikipedia.org)
 • Förhöjt konjugerat bilirubin i blodet trots normalt totalt bilirubin förekommer vid lätta former av levercellsskada eller gallstas t.ex. (ltdalarna.se)
 • 2. Gratis bilirubin kommer från makrofager i blodet. (ensayosclinicoscuba.com)
 • Samtidigt ökar nivån av bilirubin i blodet, vilket kallas hyper / bilirubin / emia. (ensayosclinicoscuba.com)
 • 2. Gratis bilirubin frigörs från RES-cellerna i blodet och binder till albumin i blodet. (ensayosclinicoscuba.com)
 • 3. Hepatocyter fångar fritt bilirubin från blodet och omvandla fritt bilirubin till bundet bilirubin. (ensayosclinicoscuba.com)
 • Om stora mängder röda blodkroppar bryts ner, kan detta detekteras genom höga halter bilirubin i blodet. (alagilles.se)
 • Gilberts syndrom (ofta förkortat GS ) är en förhållandevis ofarlig genetisk ämnesomsättningssjukdom som beror på problem med för höga nivåer bilirubin i blodet ( hyperbilirubinemi ) vilket kan leda till att personen kan bli lätt ikterisk (gulfärgad). (wikipedia.org)
 • Här på sjukhuset i Numbi så kan vi inte mäta mängden bilirubin (ämnet som orsakar gulsot) i blodet. (lakareutangranser.se)
 • Färgtonen beror på förhöjda halter av så kallat bilirubin i blodet. (libero.se)
 • Den ökade koncentrationen av detta enzym i en persons blod bestäms redan en vecka eller till och med en månad innan de första symptomen på sjukdomen uppträder och ungefär 1-1,5 veckor innan den maximala koncentrationen av bilirubin i blodet uppnås. (northernillinoishealthplan.com)
 • En upphöjd blodet 'konjugerat' bilirubin förekommer i olika lever och galla förhållanden kanal. (opsana.com)
 • Det ursprungliga bilirubinet är ett fettlösligt ämne (okonjugerat bilirubin) som är i stort sett ofarligt. (alagilles.se)
 • Ta kvot konjugerat/okonjugerat bilirubin. (doktorn.com)
 • Utredning: Totalt och okonjugerat bilirubin i serum. (tf.nu)
 • Okonjugerat bilirubin kan stiga till över 50µmol/L, ff.a. vid svält, motion eller feber. (privatmedicin.se)
 • Konjugerat och okonjugerat bilirubin. (medinsikt.se)
 • Bilirubin (av latin bilis "galla" och ruber "röd", "rödfärgad") är en avfallsprodukt som bildas när den hemgrupp som finns i röda blodkroppars hemoglobin bryts ner. (wikipedia.org)
 • Bilirubin är ett ämne som är en produkt av HEMA-katabolism (kofaktor för hemoglobin och andra hemoproteiner - artikel 121). (ensayosclinicoscuba.com)
 • Med ökad nedbrytning av hemoglobin för mycket gratis bilirubin, vilket manifesterar sig som gulsot. (ensayosclinicoscuba.com)
 • Bilirubin är ett kraftigt gulfärgat ämne, och är en av flera slutprodukter från nedbrytningen av hemoglobin i det retikuloendoteliala systemet (RES) framför allt i mjälten . (wikipedia.org)
 • Bilirubin är en nedbrytningsprodukt av hemoglobin. (hus.fi)
 • Observationer: Minskad omsättning av bilirubin (nedbrytningsprodukt av hemoglobin). (tf.nu)
 • Ett exempel är bilirubin, en avfallsprodukt av det röda blodfärgämnet hemoglobin. (dokteronline.com)
 • Bilirubin är tillverkad av hemoglobin. (opsana.com)
 • Vid skada på leverceller eller vid gallstas kan konjugerat bilirubin läcka ut i blodbanan. (ltdalarna.se)
 • Analys av konjugerat bilirubin i nyföddhetsperioden och under första levnadsåret är av vikt för att tidigt upptäcka och behandla medfödd gallstas. (ltdalarna.se)
 • Hos spädbarn och vid uppföljning av kolestatisk sjukdom hos barn är stigande andel konjugerat bilirubin är ett känsligt tecken på försämring. (ltdalarna.se)
 • Vad är konjugerat bilirubin? (medisera.se)
 • Detta kallas då 'konjugerat' bilirubin som förs in i gallgångarna. (opsana.com)
 • Ger konjugerad hyper- bilirubinemi med mörkbrun urin pga utsöndring via njurarna av konjugerat bilirubin. (medinsikt.se)
 • Således gör hydrofobiciteten av fritt bilirubin det giftigt, och ackumulering av fritt bilirubin (hyper / bilirubin / emia och gulsot) är ett livshotande tillstånd på grund av hydrofobiciteten av fritt bilirubin. (ensayosclinicoscuba.com)
 • När bilirubin absorberar ljus förändras dess 3D-struktur och flera olika struktur- och konfigurationsisomerer bildas. (wikipedia.org)
 • För att bilirubin ska hinna bildas i tillräcklig mängd ska 12 timmar ha förflutit från symtomdebut till lumbalpunktion. (ltblekinge.se)
 • Eftersom livslängden för röda blodkroppar är kortare hos foster än hos vuxna människor bildas mer bilirubin hos foster än hos vuxna. (blimamma.se)
 • Spädbarnets lever är ofta omogen och kan inte ta hand om allt bilirubin som bildas. (medinsikt.se)
 • Bilirubin går från fostret genom moderkakan till ditt blodomlopp där din liver hjälper till att bryta ned bilirubinet. (blimamma.se)
 • En mindre mängd slagg blir dock kvar och heter bilirubin. (yle.fi)
 • Bilirubin kan i plasma finnas i konjugerad eller okonjugerad form, normalt dominerar den okonjugerade formen helt. (ltdalarna.se)
 • Dessa patienter har samtidigt en närmast mörkbrun urin då all bilirubin måste utsöndras via njurarna vid en sådan gallinsufficiens. (wikipedia.org)
 • Samtidig förekomst av både oxyhemoglobin och bilirubin i likvor talar således för blödning i subaraknoidalrummet. (regionblekinge.se)
 • Hos nyfödda är bilirubin giftigt för hjärnan och måste elimineras. (yle.fi)
 • Erytrocyterna lyserar i denna miljö och det frisätts oxyhemoglobin som i sin tur enzymatiskt omvandlas till bilirubin. (regionblekinge.se)
 • Den gula färgen orsakas av bilirubin som samlats i kroppen. (hus.fi)
 • Calmarks första produkt Neo-Bilirubin har blivit CE-märkt. (biostock.se)
 • Undantag från denna regel är värden för S-Kreatinin och S-Bilirubin. (icuregswe.org)
 • Mätvärden fångade under operation ska inte användas, dock med undantag av S-Kreatinin och S-Bilirubin som man får använda även om de är fångade under operation. (icuregswe.org)
 • I typiska fall är bilirubin och LD klart förhöjt medan haptoglobin är sänkt/omätbart. (internetmedicin.se)
 • Ytterligare stöd för diagnosen är cerebrala symtom med måttlig pleocytos och/eller proteinstegring i likvor och förhöjda nivåer av transaminaser, bilirubin och LD. (cancercentrum.se)