• Bilddiagnostik vid klinisk obduktion är ovanligt i Sverige och används främst vid undersökning av foster och avlidna spädbarn vid vissa sjukhus. (sbu.se)
 • Huvudämnet är bilddiagnostik med fokus på röntgen och ultraljud men med övergripande kunskaper om datortomografi (CT), magnetresonanstomografi (MRT) och scintigrafi och inkluderar tillämpliga delar av randområdena kirurgi, internmedicin, patologi, anatomi, fysiologi och klinisk kemi. (svf.se)
 • Resident i veterinärmedicinska bilddiagnostik, sektionen för bilddiagnostik och klinisk patologi, SLU 2003-2006. (slu.se)
 • Vid hög klinisk sannolikhet eller förhöjd D-dimer rekommenderas bilddiagnostik [2-4]. (lakartidningen.se)
 • Bilddiagnostik: Ultraljud med iv kontrast och doppler i första hand. (janusinfo.se)
 • Tidigare kartläggningar har visat att datortomografi genererar mer än hälften av den samlade stråldosen från medicinsk bilddiagnostik trots att de flesta undersökningar sker med vanlig röntgen eller andra tekniker, berättar Marie-Louise Aurumskjöld, nyligen disputerad vid Lunds universitet och sjukhusfysiker vid Skånes universitetssjukhus. (vetenskaphalsa.se)
 • Röntgen är den vanligaste formen av bilddiagnostik inom veterinärmedicin. (stralsakerhetsmyndigheten.se)
 • Huvudfokus inom ExDIN (Effektivare bilddiagnostik med nya former av samarbete i nätverk) legat på utveckling och integration av webbaserad, medicinsk bilddiagnostik. (togedia.se)
 • Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet inleder ett samarbete med Europeiska infrastrukturen för translationell medicin (EATRIS) och GlaxoSmithKline (GSK) i syfte att förbättra medicinsk bilddiagnostik (imaging) för patienter med inflammatoriska sjukdomar. (it-halsa.se)
 • Bilddiagnostik inbegriper all sorts medicinsk verksamhet som använder bilder i diagnostiskt syfte, inte bara de som görs av radiologer. (wikipedia.org)
 • Det tilldelas som stöd för utveckling inom svensk medicinsk bilddiagnostik. (sfmr.se)
 • Projektet syftade till att skapa samarbete kring kompetens, kapacitet och multidisciplinära team inom bilddiagnostik. (togedia.se)
 • Bristande kapacitet för bilddiagnostik sjukhusen gör idag att exempelvis cancerbehandlingar bromsas upp. (hd.se)
 • bilddiagnostik som inger misstanke. (praktiskmedicin.se)
 • För att förenkla för de röntgenläkare som avgör hur undersökningen ska utföras har Diagnostik Skånevård SUND tagit fram en sammanfattning av definitionen av välgrundad misstanke för respektive vårdförlopp och en beskrivning av vilken bilddiagnostik som är aktuell inom vilka ledtider. (skr.se)
 • Rapporten visar att det ännu inte går att avgöra vilka diagnoser som man säkert kan fastställa med bilddiagnostik av avlidna. (sbu.se)
 • För att kunna avgöra nyttan med bilddiagnostik av avlidna behövs bättre och större studier som helst omfattar flera kliniker. (sbu.se)
 • Bilddiagnostik av avlidna (2015). (wikipedia.org)
 • En systematisk översikt från SBU som utvärderat om bilddiagnostik kan vara ett bra alternativ eller komplement till obduktion visade 2016 att det ännu inte gick att avgöra vilka diagnoser som man säkert kan fastställa med bilddiagnostik av avlidna. (wikipedia.org)
 • Patienter inom primärvården och den specialiserade sjukvården kan, oberoende av kommungränserna, fritt välja till vilken enhet inom HNS-Bilddiagnostik de går för vanliga röntgenundersökningar. (hel.fi)
 • Vi har många kompetenta veterinärer och vår specialist, Anna Djupsjöbacka är steg 2 specialist inom veterinär bilddiagnostik på hund och katt. (hallandsdjursjukhussloinge.se)
 • Svensk Specialistkompetens i bilddiagnostik hos hund och katt, 2007. (slu.se)
 • För alla undersökningar krävs en remiss av läkare till HUS Bilddiagnostik. (hus.fi)
 • 8-15.30, när läkaren har skrivit en elektronisk remiss till HNS-Bilddiagnostik. (lohja.fi)
 • För alla undersökningar behövs en remiss till HNS-Bilddiagnostik som skrivits av en läkare. (hel.fi)
 • Neurologisk prognosbedömning bör vila på undersökningsmetoder som är oberoende av varandra: kliniska och neurofysiologiska undersökningar, bilddiagnostik och biomarkörer. (lakartidningen.se)
 • I dag diagnostiseras Alzheimers sjukdom genom kliniska undersökningar, mätning av biomarkörer i ryggvätska samt bilddiagnostik av hjärnan. (lifesciencesweden.se)
 • Att Neurovive fått gehör hos såväl europeiska som amerikanska läkemedelsmyndigheter för att använda biomarkörer och bilddiagnostik som effektmått är ett viktigt besked som tydliggör den vidare kliniska utvecklingen. (di.se)
 • Diagnosen icke-ST-höjningsinfarkt (NSTEMI) baseras på förhöjda värden av (högsensitivt) troponin i kombination med kliniska symtom och EKG eller bilddiagnostik. (janusinfo.se)
 • Diagnosen grundar sig på de uppgifter patienten ger, läkarundersökning, eventuella blodprov och bilddiagnostik. (kaypahoito.fi)
 • Detta är ofta tillräckligt för att läkaren ska kunna ställa en diagnos, men ibland behövs ytterligare utredning med till exempel bilddiagnostik, bakterieodlingar eller blodprov. (1177.se)
 • HUS Bilddiagnostik har verksamhet inom den specialiserade sjukvården och primärhälsovården inom Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. (hus.fi)
 • Bildmedicin inkluderar förutom bilddiagnostik även intervention. (wikipedia.org)
 • Fokus är på human bilddiagnostik och inkluderar regelverk och begränsningar för patientdiagnostik. (ki.se)
 • HUS Bilddiagnostik har fått ISO 9001:2015 kvalitetscertifikat 2018. (hus.fi)
 • Utredningar utanför gällande riktlinjer ökar användandet av bilddiagnostik och bättre följsamhet kan spara drygt 2 800 bilddiagnostiska undersökningar nationellt. (lakartidningen.se)
 • Det övergripande målet är att ta fram nya metoder för bilddiagnostik av smärta i mjukvävnad. (afaforsakring.se)
 • Det är resultatet av ett projekt om bilddiagnostik som Landstinget Blekinge deltar i och som nu får fortsatt stöd från innovationsmyndigheten Vinnova. (ltblekinge.se)
 • Inom det rättsmedicinska området används bilddiagnostik som komplement i vissa fall, till exempel för att lokalisera frakturer eller kulor från skjutvapen. (sbu.se)
 • Bilddiagnostik är ett alternativ i ditt fall. (svt.se)
 • Magisterexamen för veterinärmedicin (Bilddiagnostik), SLU, Uppsala 2007 (Avd. (slu.se)
 • Bioarctic utvidgar forskningssamarbetet med Uppsala universitet kring antikroppsbaserad bilddiagnostik av hjärnan hos Alzheimerpatienter. (lifesciencesweden.se)
 • Det utvidgade forskningssamarbetet omfattar vidareutveckling av teknologier för antikroppsbaserad bilddiagnostik, PET, av hjärnan hos Alzheimerpatienter. (lifesciencesweden.se)
 • Vid upptäckt behövs en utredning som omfattar utvidgade prover, bilddiagnostik och eventuellt vävnadsprov från njurarna. (karolinska.se)
 • Verksamhetschef söks till Bilddiagnostik på Södersjukhuset i Stockholm. (sfmr.se)
 • SBU:s nya rapport utvärderar om bilddiagnostik kan vara ett bra alternativ eller komplement till obduktion. (sbu.se)
 • Vi har även utifrån samma material genomfört en retrospektiv kohortstudie där vi har jämfört missade trombosdiagnoser samt användandet av bilddiagnostik vid rekommenderad respektive icke rekommenderad utredningsgång. (lakartidningen.se)
 • På HUS Bilddiagnostik görs röntgenundersökningar, samt neurofysiologiska och fysiologiska undersökningar och isotop-undersökningar samt åtgärder för dessa undersökningar. (hus.fi)
 • Vi har även jämfört utredningar där man följt re-spektive inte följt den rekommenderade utredningsgången för att se skillnader i förekomst av missade DVT samt användande av bilddiagnostik. (lakartidningen.se)
 • Målet för projektet var att skapa ett verktyg för verksamhetsledning riktat mot bilddiagnostik. (vinnova.se)
 • Johanna Sjövalls avhandling visar hur bilddiagnostik med PET-kamera (Positron Emission Tomografi) kan minska behovet av operationer i denna patientgrupp. (vetenskaphalsa.se)
 • En typ av joniserande strålning som används för bilddiagnostik. (oru.se)