• Modern bibliometri bygger på grundantagandet att den uppmärksamhet forskningen får avspeglas i efterföljande forsknings citeringar. (oru.se)
 • Bibliometri - "mäta böcker" - går ut på att göra kvantitativa studier av, framförallt, vetenskaplig publicering. (oru.se)
 • Bibliometri är för universiteten och högskolorna en allt mer central fråga, inte minst genom bibliometrins roll i nationell så väl som lokal resursfördelning samt genom ökad efterfrågan på utvärderingar av vetenskaplig output och analyser av samarbeten mellan lärosäten och forskningsfält. (wordpress.com)
 • Bibliometri är statistisk analys av publikationer som böcker, artiklar och andra kommunikationsmedia, exempelvis citeringsanalys . (wikipedia.org)
 • Begreppet bibliometri beskriver det kvantitativa studiet av vetenskapliga publikationer. (su.se)
 • Bibliometri innebär att man gör statistiska analyser av publikationer - alltså en typ av "pub-likations---mätning" (biblos: bok och metron: mått). (ki.se)
 • Bibliometri används idag vanligen för att analysera forskning genom att göra kvantitativa studier på dess publikationer. (ki.se)
 • Bibliometri är matematiska och statistiska metoder som används för analys av publikationer. (kb.se)
 • Begreppet bibliometri innebär kvantitativa studier av vetenskapliga publikationer. (hanken.fi)
 • Citeringsanalys är en metod inom bibliometri och innebär analys av gjorda citeringar (referenser) i publikationer. (wikipedia.org)
 • Den vetenskapliga skickligheten visas genom sj lvst ndiga forskningsinsatser som h ller h g internationell och nationell kvalitet, dokumenterad i vetenskapliga publikationer och bibliometri. (vakanser.se)
 • När det gäller särskilda akademiska områden som bibliometri, frågor kring publiceringsstrategier och Open Acess, faciliterar vi kontakt och med Vetenskapliga kommunikationsteamet vid Uppsala universitet. (almedalsbiblioteket.se)
 • Ulf kronman I samband med Open Acess veckan i oktober 2013 föreläste Ulf Kronman från Kungliga biblioteket, samordnare för programmet OpenAccess.se och publiceringsfrågor, om publikationsekonomi, open access och bibliometri. (kau.se)
 • Den nya Swepubplattformen ersätter tjänsten som tidigare kallades Swepub för analys och bibliometri. (kb.se)
 • som är en utveckling av den tidigare tjänsten Swepub för analys och bibliometri) används i sin tur för att ladda ner, analysera och förbättra data över forskningspublikationer, samt för ämnesklassificering. (kb.se)
 • En fördel med altmetrisk analys jämfört med vanlig bibliometri är att den ger en snabbare bild av genomslaget för en viss studie eller tidskrift. (ki.se)
 • Den som väntar på något gott… Nu är SwePub för bibliometri och analys uppdaterad med färska publikationsdata som hämtades den 29 februari. (kb.se)
 • Nyfiken på hur nya SwePub för analys och bibliometri ser ut? (kb.se)
 • Med Svensk indelning av vetenskaplig output 2015 som nyligen publicerades för SwePub för analys och bibliometri införs möjligheten att beskriva både icke-textuell och textbaserad konstnärlig forskning. (kb.se)
 • Den mest förekommande termen är dock bibliometri och vanligen avses studiet av vetenskaplig kommunikation och då framförallt med avseende på naturvetenskap och matematik. (gu.se)
 • Bibliometri innebär forskning om vetenskaplig kommunikation och är en typ av publikationsmätning (biblos: bok och metron: mått). (bth.se)
 • Dagens praktiska bibliometri bygger på antagandet att de flesta forskningsrön förr eller senare pub-liceras som artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter och där läses av andra forskare som senare citerar artiklarna i sina efterföljande artiklar. (ki.se)
 • Bibliometri, där man räknar antal publicerade artiklar och deras påverkan (hur man nu mäter det? (expressen.se)
 • Bibliometri (bibliometrics) är ett kunskapsområde där matematiska och statistiska metoder används för att studera de kommunikations- och publiceringsmönster som uppstår vid spridning av information. (gu.se)
 • Forskningen lägger tonvikten vid scientometri och särskilt användningen av bibliometri och citeringsanalys för såväl forskningsinformation som resursfördelning i nutida sammanhang. (hb.se)
 • KTH:s publikationsdatabas DiVA, bibliometri och Open Access. (kth.se)
 • I vänsterspalten kan du också fördjupa dig inom bibliometri, open access, upphovsrätt och hur du registrerar i DiVA. (su.se)
 • Bibliometri - "mäta böcker" - går ut på att göra kvantitativa studier av, framförallt, vetenskaplig publicering. (oru.se)
 • Om du är forskare på Blekinge Tekniska Högskola är du välkommen att kontakta oss om du har frågor kring bibliometri. (bth.se)
 • Vägledning för forskare och doktorander inom publicering, open access, bibliometri och forskningsdata. (chalmers.se)
 • Bibliometri kan till exempel användas för att visualisera och analysera forskning, dess spridning och användning. (bth.se)
 • Här kan du också läsa mera om bibliometri och hur bibliometri används för att mäta och analysera forsknings- och publikationsverksamhet. (hanken.fi)
 • Jonas Gilbert , chef för avdelningen för publiceringsservice och bibliometri på Chalmers bibliotek, stod näst i tur och talade i sin presentation om Chalmers pilotprojekt med det internationella författar-id:t ORCID samt utveckling av lokala forskningsinformationssystem. (hh.se)
 • Enligt Bengt Norrving kan det, om modellen läggs upp son i exempelvis USA och Storbritannien, bli en kombination av peer review och bibliometri. (sjukhuslakaren.se)
 • Karolinska Institutets ledning beslutade år 2005 att använda bibliometri som ett redskap för att bli Europas främsta medicinska universitet år 2010. (ki.se)
 • Vi söker en bibliometriker som kan fortsätta utveckla arbetet med bibliometri vid Uppsala universitet. (uu.se)
 • BibExcel - Ett verktyg för bibliometri, utvecklat av Olle Persson. (bth.se)
 • Högskolebiblioteket kan hjälpa till med förmedlingen av kunskaper inom publiceringsstrategi, göra enklare bibliometriska analyser och arrangera föreläsningar och undervisning om bibliometri och bibliometriska verktyg för ämnes- och tidskriftsanalys. (ju.se)
 • Utgångspunkten är att kollegial bedömning ska kompletteras med bibliometrisk data, och i teorin torde ett sådant system delvis kunna kompensera för de problem som finns med modeller som enbart använder sig av peer review eller bibliometri. (bibliometri.net)
 • SUHFs Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp inom bibliometri har haft som syfte att skapa ett sammanhang där gemensamma krafter kan bidra till att utveckla och hålla en hög kvalitet på universitetens och högskolornas bibliometriarbete. (wordpress.com)
 • Bibliometri används ofta för att visa forskningens output och kan ibland också användas för att indikera kvalitet och fördela forskningsresurser. (mah.se)
 • Totalt är det tre arbetsgrupper som ska tillsättas: arbetsgruppen för bibliometri, arbetsgruppen för vetenskaplig kvalitet och arbetsgruppen för samproduktions-/samverkanskvalitet. (hh.se)
 • Här hittar du information om open access, bibliometri och publiceringsstrategier. (slu.se)
 • Besök gärna bibliometri.swepub.kb.se. (kb.se)
 • För tillfället befinner sig två av bibliotekets medarbetare i Rwanda där de håller en kurs i bibliometri för bibliotekarier vid University of Rwanda - här får du ta del av några av deras upplevelser. (hb.se)
 • Du får tips på hur du kan använda bibliometri för att utvärdera och bedöma tidskrifter. (hanken.fi)
 • En lång rad vetenskapliga tidskrifter i Latinamerika vänder sig i en gemensam deklaration mot tillämpningen av naturvetenskapliga modeller för bibliometri inom humaniora och samhällsvetenskap. (humtank.se)
 • I avdelningens arbete ingår att koordinera omvärldsbevakning, forskningspolitiska analyser och ställningstaganden, förvalta analysmetoder och modeller, bibliometri och koordinering av internationella forskningspolitiska frågor. (formas.se)
 • Bibliometri även inom humaniora - går det? (vr.se)
 • Sedan januari 2014 deltar några av medlemmarna i gruppen i TIKT-samarbetet med Högskolan i Skövde och mer specifikt i projektet INCITE, (Information fusion as an E-Service in Scholarly information use) , som med stöd av medel från Västra Götalandsregionen utvecklar forskning på gränsen mellan informationsvetenskap och informatik med en gemensam gränsyta i specialiteterna bibliometri och informationsfusion. (hb.se)