• Vid ett större verkstadsföretag har sedan länge tillämpats andra principer för lönetillägg efter omplacering än dem som återfanns i verkstadsavtalet. (sorenoman.se)
 • Jag arbetar även med att sammanställa en bibliografi över litteratur som rör det vetenskapliga studiet av somaliska språket liksom en kortare somalisk-svensk ordbok och en somalisk grammatik avfattad på svenska. (gu.se)
 • Enda tillägget är en kort svensk bibliografi som ersätterden engelska upplagans och adresser till svenska föreningar och institutioner.Jag hoppas att Riktlinjerna skall vara användbara också i Sverige.De finns redan översatta till: franska, spanska, tyska, danska, japanska,ungerska. (yumpu.com)
 • Dessa jämförande levnadsteckningar har ett didaktiskt syfte då de är tänkta att fungera som en exempelsamling till ett system av moraliska principer. (wikipedia.org)
 • Vid Kungliga akademin i Åbo som grundades 1640 hade filosofin en viktig ställning i början av studierna då studenterna fick lära sig begreppsliga distinktioner och logiskt tänkande (teoretisk filosofi) samt moraliska dygder och politikens principer (praktisk filosofi). (filosofia.fi)
 • Allmänna Förlaget har utgivit en bibliografi över SOU och Ds som omfattar åren 1981 - 1987. (lagen.nu)
 • Den handlar om de i första hand fonologiska principer som styr valet mellan kort och lång form av prepositionerna i dessa tre stora västslaviska språk. (gu.se)
 • Litteratur om Västerbotten fram till 1950 finns förtecknad i Erik Marklunds bibliografi Övre Norrland i litteraturen (1963 & 1966) och för 1950-talet i Gustav Lundblads bibliograf i Litteratur om Övre Norrland 1951 - 1960 (1991). (regionvasterbotten.se)
 • I den egna musikskolan byggd på principer från Anderssons skola blev hans hustru till stor hjälp. (levandemusikarv.se)
 • Det medförde att många medlemmar med högersympatier, ansåg att rörelsen svek sina principer om arbete över blockgränserna. (wikipedia.org)
 • IPA ansluter sig till FN ́s Deklarationer av de mänskliga rättigheterna från 1948 och erkänner att varje form av tortyr är absolut oförenligt med dessa principer. (ipa-sweden.se)
 • Dessutom måste förslaget innehålla en bibliografi och, som bilagor, eventuella publikationer / kompletterande material. (phdstudies.se)
 • Länsbiblioteket i Västerbotten har, tillsammans med Forskningsarkivet vid Umeå universitet, digitaliserat Erik Marklunds bibliografi. (regionvasterbotten.se)
 • Men genom systematiska kontrollerade experiment och noggrann statistik kunde han klarlägga generella principer för hur nedärvningen går till, till exempel att det som ärvs är ett antal enskilda särdrag, arvsanlag, som ärvs oberoende av varandra, det som senare kom att kallas gener. (hh.se)
 • Den rapport som här föreligger är skriven som ett lagarbete av gruppen och projektledare Gösta Oscarsson, SIND och förmedlar synsätt och principer utifrån ett omfattande material. (lagen.nu)