• Finlands mångsidiga naturresurser - produktiva skogar, livskraftiga fisk- och viltbestånd samt rena och rikliga vattenresurser erbjuder goda tillväxtförutsättningar för en konkurrenskraftig affärsverksamhet och användning av naturen för rekreation som baserar sig på en hållbar användning av förnybara naturresurser. (vm.fi)
 • De globala och nationella förändringarna i ekonomin, befolkningen och den högre levnadsstandarden, klimatet, ekosystemen, tekniken, de sociala förhållandena och värderingarna återspeglas i nyttjandet av naturresurserna: användningen av naturresurser ökar, blir mångsidigare och effektiviseras. (vm.fi)
 • Handlingsprogrammet för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden för åren 2013-2020 har som mål att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden i Finland till år 2020. (ym.fi)
 • Strategin och handlingsprogrammet för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden i Finland har utgjort underlag för ramverket för prioriterade åtgärder i Finland (Prioritized Action Framework, PAF). (ym.fi)
 • Utgångspunkten för syntesen är ekosystemansatsen såsom den sammanfattas i sex rubriker i Naturvårdsverkets vägledning om ekosystemansatsen (Ekosystemansatsen - En väg mot bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser. (naturvardsverket.se)
 • För en långsiktig förvaltning samt ett hållbart nyttjande av naturresurser finns behov av helhetssyn på ekosystemen och sektorsintegrering, särskilt vad gäller konflikter mellan olika typer av exploatering och naturskydd. (naturvardsverket.se)
 • Andra aktörer som arbetar med, eller intresserar sig för, frågor om bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser. (naturvardsverket.se)
 • Målen för konventionen är bevarande av ekosystem och växt- och djurarter, hållbart nyttjande av naturresurser samt rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid utnyttjande av genetiska resurser. (ymparisto.fi)
 • I Naturvårdsverkets regeringsuppdrag "Bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i ett förändrat klimat" [3] beskrivs att förändringar i temperatur och nederbörd kommer att få både direkta och indirekta effekter på ekosystemen i Sverige, till exempel direkt på biologisk mångfald men i ännu högre grad indirekt genom förändrad mark- och vattenanvändning, till exempel som ett resultat av att försöka minska utsläpp av klimatgaser. (naturvardsverket.se)
 • Kunskaperna är viktiga för att kunna genomföra en ekosystembaserad förvaltning och arbetet med att skapa balans mellan bevarande, långsiktigt hållbart nyttjande och en rättvis fördelning av naturresurser, säger Fredrik Ljunghager, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV. (hallekis.com)
 • I december 2012 godkände statsrådet genom ett principbeslut strategin för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald. (ym.fi)
 • Handlingsprogrammet för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden för åren 2013-2020 har som mål att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden i Finland till år 2020. (ym.fi)
 • Strategin och handlingsprogrammet för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden i Finland har utgjort underlag för ramverket för prioriterade åtgärder i Finland (Prioritized Action Framework, PAF). (ym.fi)
 • Samerna i Sverige bor till övervägande del inom sameområdet, där ett hållbart nyttjande av naturresurser, företagande, tillväxt, sysselsättning, både inom de areella näringarna och inom annat landsbygdsbaserat företagande är den yttersta förutsättningen för bevarande och utveckling av den samiska kulturen. (guovssonasti.se)
 • P.g.a. att samernas traditionella nyttjande av naturresurserna inte kan vara lika intensivt som inom lantbruket i övrigt (p.g.a. biologi och klimat) måste dock åtgärderna modifieras till ett landskapsbaserat nyttjande av icke-kultiverade naturresurser. (guovssonasti.se)
 • Det lokala samhällenas ansvar och människors aktiva deltagande är framgångsrecept för bevarande och hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser. (unesco.se)
 • Mångfaldskonventionen, eller konventionen om biologisk mångfald syftar till bevarande och hållbart nyttjande av världens biologiska mångfald. (skogsstyrelsen.se)
 • 14.c Stärka bevarandet och hållbart nyttjande av haven och havsresurserna genom att genomföra internationell rätt, såsom den kommer till uttryck i Förenta Nationernas havsrättskonvention (UNCLOS), som utgör den rättsliga ramen för bevarande och hållbart nyttjande av hav och havsresurser, vilket erinras om i punkt 158 i slutdokumentet The Future We Want från Förenta Nationernas konferens om hållbar utveckling (Rio+20). (regeringen.se)
 • Det behövs grundläggande kunskap om hur ekosystemen fungerar, hur de påverkas och möjligheterna att balansera nyttjande och bevarande. (formas.se)
 • Vägledning till ett arbetssätt för bevarande och långsiktigt hållbart användande av naturresurser, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. (naturvardsverket.se)
 • BirdLife International är ett globalt samarbetsorgan grundat 1922, (1993 i sin nuvarande form) för skydd och bevarande av fåglar, deras biotoper och global biologisk mångfald. (wikipedia.org)
 • Miljömålet är starkt kopplat till Konventionen om biologisk mångfald som stadgar hur vi ska förhålla oss till miljön och utnyttja våra naturresurser. (sametinget.se)
 • Med Asiens snabba ekonomiska expansion kommer prioritering av tigerns bevarande att bidra till att s kra det naturkapital ekosystem, biologisk m ngfald och naturresurser som r n dv ndigt f r att uppn de globala m len f r h llbara utveckling i regionen. (wwf.se)
 • Evolutionär biologi behandlar evolution på mikro- och makronivå med implikationer för biologisk mångfald och bevarande. (gu.se)
 • Gunilla Almered Olsson är professor i humanekologi vid Göteborgs universitet sedan 2007 och hennes forskningsintresse rör människans påverkan på rurala och peri-urbana ekosystem med tonvikt på markanvändning, matproduktion, jordbruksverksamheter och bevarande av naturresurser, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i relation till långsiktig hållbarhet. (ingenjorerformiljon.se)
 • Området består till 34 procent av skyddad natur och innehåller en mångfald av naturresurser, har en stor biologisk mångfald och ett unikt och rikt kulturarv från den samiska och svenska kulturen. (unesco.se)
 • varor och tjänster som är till gagn för oss alla men som inte kan köpas och säljas på en marknad, som skydd av biologisk mångfald eller bevarande av kulturella värden. (mynewsdesk.com)
 • Det innebär att man precis som med jämställdheten inkluderar hänsyn till biologisk mångfald i alla beslut som rör naturresurser, att man bryter ner stuprörspolitiken och integrerar politikområden med varandra, samt att man ökar deltagandet i beslutsfattandet, säger Camilla Sandström. (umu.se)
 • Enligt direktivet finns ett behov av att hantera målkonflikter mellan bevarande av biologisk mångfald och ett förväntat ökat behov av biomassa. (lrf.se)
 • Vårt stöd bidrar till att Världsnaturfonden WWF kan fortsätta sitt arbete med att bevara biologisk mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verka för ett hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser. (scubatravel.se)
 • Enligt den senaste uppdateringen av den internationella unionen för bevarande av natur och naturresurser, utrotning hotar mer än en tredjedel av djurbeståndet och en fjärdedel av befolkningen växt och många växter och djur är utrotningshotade. (velvetsteamroller.com)
 • Enligt den internationella unionen för bevarande av natur och naturresurser (IUCN), har naturvårdare redan genomfört bevarande och reproduktion av snow leopards i skyddade områden. (velvetsteamroller.com)
 • Den internationella unionen för bevarande av natur och naturresurser (IUCN) anser rött sandelträ fara för dess minskade befolkningen i de senaste 13 åren från och med 2010. (velvetsteamroller.com)
 • Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. (skogssverige.se)
 • Dessa handlar bland annat om stärkt lokal och regional miljö- och klimatmakt, viss översyn av miljöbalken, vindkraft, hållbar utveckling och miljömål, subventioner samt finansiering av insatser för bevarande av bland annat natur och hav. (riksdagen.se)
 • Stödet för skärgårdens miljövård baserar sig på lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) där det bestäms att det åt en skärgårdskommun eller en medlem i en dylik kommun kan beviljas bidrag för åtgärder som gäller skydd av skärgårdens natur eller bevarande eller förbättrande av skärgårdens landskapsbild. (ely-keskus.fi)
 • Världens hav förser oss med ovärderliga naturresurser som används till bland annat mat, läkemedel och biobränslen. (ljusdal.se)
 • För Sveriges del berör konventionen samerna och förpliktar Sverige att främja samiska traditionella näringar och den samiska kulturens bevarande och utveckling. (sametinget.se)
 • Parallellt behövs ytterligare kunskap om hur förvaltningen av ekosystem och naturresurser kan utformas för att hantera såväl pågående som kommande effekter av klimatförändringar. (naturvardsverket.se)
 • Organisationen arbetar globalt och regionalt för ett hållbart brukande av naturresurser. (wikipedia.org)
 • Målet med IPBES är att stärka samspelet mellan forskning och förvaltning, för att främja bevarande och hållbart brukande av naturen, av växter och djur. (umu.se)
 • Det är bra, 50 procent av den fjällnära skogen är redan undantagen från brukande, och det i delar av Sverige som är beroende av att kunna bruka sina naturresurser för att det ska vara möjligt att leva och verka där. (lrf.se)
 • Ett aktivt brukande av våra naturresurser är det miljövänligaste vi kan göra. (naturbrukarna.se)
 • 15.b Mobilisera betydande resurser från alla källor och på alla nivåer för att finansiera hållbart brukande av skogar och ge utvecklingsländerna lämpliga incitament att utveckla ett sådant bruk, inklusive för bevarande och återbeskogning. (globalamalen.se)
 • a. forskningsprojekt inom planering, urban design och byggande/ombyggnad anpassad till förändringar och säsongsvariationer i klimatet, energieffektivisering av kulturhistorisk bebyggelse samt bevarande av arkitektoniska och kulturhistoriska värden vid renovering och ombyggnad. (ltu.se)
 • God hushållning med resurser med stöd av bästa möjliga skötselrutiner för bana, klubbhus, och därtill hörande verksamheter, och på så sätt göra det möjligt att minimera negativ miljöpåverkan samt att optimera användandet av naturresurser och energi. (norrfallsvikensgk.com)
 • REDD+ står för Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation vilket innefattar minskad avskogning och degradering av skog, bevarande av skog samt bevarande och ökad lagring av kol i skogar. (scubatravel.se)
 • NTM-centralernas ansvarsområden för miljö och naturresurser beviljar efter prövning statsbidrag inom miljöministeriets förvaltningsområde samt inom jord- och skogsbruksministeriet förvaltningsområde. (ely-keskus.fi)
 • bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. (mynewsdesk.com)
 • Det är viktigt att fortsatt utveckla åtgärder och förvaltningsverktyg, för att hantera kända påverkansfaktorer som föroreningar, utfiskning och utvinning av naturresurser. (regeringen.se)
 • När det gäller naturresurser arbetar Drico med att utveckla geotermiska energiresurser i Japan. (asahiav-europe.com)
 • Masterexamen föreslår en holistisk, innovativ och internationell vision om förvaltning och bevarande av skogar och naturresurser. (masterstudies.se)
 • Detta har gett upphov till en bred variation av byggmetoder och material beroende på tillgängliga naturresurser, traditioner och arkitektoniska trender. (se.weber)
 • Varje samhälle har sophämtning, soptippar placerade så att de inte förorenar grundvattnet, kontroll av farligt avfall från tillverkningsprocesser, bevarande av knappa naturresurser. (blogspot.com)
 • Våra experter möter samhällets behov av aktuell kunskap om hållbar användning av ekosystemen med beslutsunderlag som belyser både användningen av naturresurser och miljökonsekvenserna av den. (slu.se)
 • 20 procent av världens befolkning förbrukar över 80 procent av jordens naturresurser och min besatthet med att handla bidrar till miljöskadorna, därför så handlar mitt nyårslöfte om att handla efter en ny princip. (mittkarmakonto.se)
 • Miljöbalkens hushållnings- bestämmelser syftar till god hushållning med mark, vatten och naturresurser. (lansstyrelsen.se)
 • Naturvårdsverket anger vilka områden som myndigheten bedömer vara av riksintresse för naturvård och friluftsliv, och är en del av miljöbalkens hushållningsbestämmelser som syftar till en god hushållning med mark, vatten och naturresurser. (sigtunamuseum.se)
 • Ständigt växande vetenskapliga resultat påvisar att agroekologiskt2 jordbruk är det mest effektiva sättet att både motverka klimatförändringen samtidigt som det skapar bättre förutsättningar för klimatanpassning och resiliens.3 Ett livsmedelssystem som grundas i agroekologiska principer och metoder innebär samtidigt nödvändiga förändringar som gör att exempelvis rätten till mark garanteras och att naturresurser förvaltas på ett hållbart och rättvist sätt. (klimatriksdagen.se)
 • Den agroekologiska modellen organiserar jordbruk, förvaltning och distribution på ett sätt som omfördelar makten och stärker rättighetsperspektivet.4 Ett ständigt ökande antal rapporter visar att det är fundamentalt att säkra småbrukare och urfolks tillgång till mark och skog för att bekämpa klimatförändring, marginalisering och fattigdom, bevarande av kulturer och biodiversitet.5 Ett hållbart livsmedelssystem bör således fokusera på småskaliga producenters centrala roll. (klimatriksdagen.se)
 • R dets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda f glar ( 3 ) har ndrats flera g nger ( 4 ) p ett v sentligt s tt. (notisum.se)
 • Förnybara naturresurser bör nyttjas på ett sätt som säkerställer att de verkligen förnyas och inte minskar. (ym.fi)
 • Vill du vara med och arbeta med de stora globala utmaningarna som klimatförändringar, förvaltning av våra naturresurser och möjligheter att försörja en växande befolkning med hållbar och näringsriktig mat? (gu.se)
 • [2] Deras inkomstkällor inkluderar federala och statliga livsmiljö återbetalningar, bevarande servitut, sponsorer och medlemmar, större gåvor och donationer och royalties / reklam. (skihytter.eu)
 • Bredd och bärighet är ofta hinder för transport av de naturresurser som körs härifrån. (landsbygdspartiet.org)
 • Bevarande och förändring liksom definition och hantering av resurser är centrala aspekter. (varbi.com)
 • Detta innebär även att människors välbefinnande och naturvärdens långsiktiga bevarande alltid ska stå före kortsiktiga ekonomiska vinstintressen. (feministisktinitiativ.se)
 • Exempelvis har, som svar på miljöskador som orsakats av den ökade turismen, landet Palau författat ett löfte om ett bevarande, vilken stämplas in i varje besökares pass och måste undertecknas innan landets inresa beviljas. (mittkarmakonto.se)
 • Inte mindre upprörande är de hot som kommer av likgiltighet inför, om inte rent av missbruk av, jorden och de naturresurser som Gud har givit oss. (mariamagdalenas.se)