• Har Henrik Angel ett Typ A-beteende - ett så kallat bråttom-beteende eller assertiva beteenden som bottnar i dålig självkänsla och handlar om att vilja vara till lags samt perfektionistiska drag och kontrollbehov? (chef.se)
 • Handlar Pär Nuder om ett olämpligt beteende eller maktkamp? (fokus.se)
 • Handlar detta om »olämpligt beteende« à la Erlandsson eller bevittnar vi en hämnd och en maktkamp mellan två före detta socialdemokratiska statsråd? (fokus.se)
 • Kursen handlar om hur biologiska faktorer påverkar människans perception, kognition, emotion, motivation och beteende. (allastudier.se)
 • Innebörden i att leva med demens och störande beteende på institution handlar om att vara omgiven av oordning, fångad av begränsningar, satt åt sidan men också räknad med. (avhandlingar.se)
 • För beteenden hos människor se mänskligt beteende. (wikipedia.org)
 • Medfött beteende är inom etologin beteenden som är medfödda hos djur och andra levande varelser. (wikipedia.org)
 • Hur påverkar hyresgästers beteende energianvändningen i flerbostadshus, och hur kan man påverka beteenden så att energianvändningen minskar? (slussen.biz)
 • Denna bok ger dels en ram f r f rst else av olika typer av problemskapande beteende, dels enkla metoder f r att f rebygga och hantera dessa beteenden. (boksidan.net)
 • Ett antisocialt beteende är ett beteende som visar brist på omdöme och hänsyn till andra människor eller andras egendom. (wikipedia.org)
 • Vår studie visar att när fiskar utsätts för läkemedel som påverkar signalämnena serotonin och dopamin kan deras beteende förändras. (friatider.se)
 • Han berättar att tidigare forskning visar att ohövligt beteende kan ha betydande konsekvenser för hur man mår på jobbet och för fysisk och psykisk hälsa. (ingenjoren.se)
 • Bekräftelse uppstår i interaktioner som präglas av hemmastaddhet medan störande beteende visar sig i interaktioner som kännetecknas av hemlöshet. (avhandlingar.se)
 • Enligt moraliska värderingar, kan mänskligt beteende också bero av det gemensamma, vanliga, ovanliga, acceptabla eller oacceptabla beteendet hos andra. (wikipedia.org)
 • Det är inte ovanligt att ett avvikande beteende med tiden kan börja anses normalt om vanligheten i beteendet ökar och motsatta förhållandet råder givetvis. (wikipedia.org)
 • Man kan säga att om motivationen hos hästen att utföra ett visst beteende är stark och om beteendet ger hästen en funktionell återkoppling, det vill säga minskar dess motivation att utföra beteendet ifråga kan man tala om ett beteendebehov. (hastsverige.se)
 • Våra domare och funktionärer är därför skyldiga att rapportera om de uppfattar att någon hund uppvisar ett oacceptabelt beteende. (skk.se)
 • Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett, skriftligen till SKK rapportera då hund under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet visat oacceptabelt beteende enligt ovan. (skk.se)
 • Blankett för att rapportera till Svenska Kennelklubben om hund som visat oacceptabelt beteende i samband med en hundutställning eller annan aktivitet. (skk.se)
 • Arbetstagare och arbetsgivare har en ömsesidig och kompletterande roll vad gäller att förebygga, upptäcka och åtgärda oacceptabelt beteende. (lakareutangranser.se)
 • Oavsett vilken ras du äger är du välkommen med din hund till SKKs mentalbeskrivning BPH - Beteende- och personlighetsbeskrivning hund - en beskrivning utformad för att passa alla hundar. (cavaliersallskapet.net)
 • Som ett led i det systematiska arbetet för god mentalitet hos rhodesian ridgeback rekommenderar SRRS alla ridgebackägare att låta sin hund delta vid Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH), oavsett om hunden är en potentiell avelshund eller ej. (srrs.org)
 • Då MH ursprungligen tagits fram för brukshundar arbetade Svenska Kennelklubben under början av 2010-talet fram en ny beskrivning kallad "Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund" (BPH), som i högre grad beskriver hundars vardagsbeteenden. (srrs.org)
 • Beteendestudier har bland annat som syfte att analysera faktorer som påverkar beslut och beteende kring energikonsumtion samt användaranpassning, det vill säga design av teknisk utrustning i relation till konsumenter. (lth.se)
 • Studien ska ge underlag för att de hur ohövligt beteende påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vilka faktorer som förstärker eller skyddar mot negativa effekter, om ohövlighet eskalerar och hur det påverkar individens välbefinnande. (ingenjoren.se)
 • Många faktorer påverkar vårt beteende. (psykologifabriken.se)
 • Det är en lite enklare förklaring av de faktorer som påverkar vårt beteende på ett omedvetet plan. (psykologifabriken.se)
 • Vad som anses vara ett acceptabelt beteende styrs av sociala normer och kontrolleras via olika former av social kontroll. (wikipedia.org)
 • För det andra granskas modellen för sociala skiljelinjer i relation till empirisk forskning om politiskt beteende. (allastudier.se)
 • [ 1 ] Svagheten med psykiatriska diagnoser är att de beskriver individens beteende, men inte de sociala omständigheterna kring problembeteendet. (wikipedia.org)
 • Detta innebär att sinnesorgan och beteende är anpassat till hög vaksamhet, snabb flykt och nära sociala relationer. (hastsverige.se)
 • Exempel på ett medfött beteende är duvungens förmåga att flyga. (wikipedia.org)
 • Exempel på utagerande beteende är trots som inte är övergående, aggressivitet, att slåss, ljuga eller stjäla. (sbu.se)
 • Ett annat exempel på en situation där vad som är respektfullt beteende skiljer sig åt mellan kulturer är anställningsintervjun. (utbildning.se)
 • En engagerad och entusiasmerande kursledare utgår från systemteori och sluggar med glimten i ögat ut exempel på beteende och förhållningssätt. (varberg.se)
 • Exempel på grövre beteende är att ta någon på bröst eller kön, eller att kalla någon hora. (arbetsgivarverket.se)
 • Gränsen mellan vad som är ett betydande avvikande beteende eller socialt accepterat är inte beständig. (wikipedia.org)
 • Ett ytterligare gränsdragningsproblem, förutom föränderligheten i tiden, är vid tillämpningen av begreppet avvikande beteende mellan sådant beteende som är ovanligt men accepterat och sådant som är avvikande i betydelsen inte accepterat. (wikipedia.org)
 • Mitt råd till allmänheten är att vara uppmärksam på människor med avvikande beteende, ta er från platsen larma därefter polisen, säger Ingemar Byström, mångårig krisinstruktör i Civilförsvarsförbundet och konvojledare i Bosnien för Räddningsverkets räkning under krigsåren 1992 och 1993. (civil.se)
 • Bo är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av att handleda och utbilda pedagoger i att hantera problemskapande beteende. (mynewsdesk.com)
 • Problemskapande beteende stör det normala samspelet mellan människor, och förekommer ofta vid psykiska eller neuropsykiatriska störningar av olika slag. (adlibris.com)
 • Problemskapande beteende st r det normala samspelet mellan m nniskor, och f rekommer ofta vid psykiska eller neuropsykiatriska st rningar av olika slag. (boksidan.net)
 • Inledning: Autism eller Autismspektrumtillstånd (AST) kännetecknas av varierande svårigheter inom tre områden: förmåga till ömsesidigt socialt samspel, förmåga till ömsesidig kommunikation och föreställningsförmåga, flexibilitet och variation i beteende och intressen. (uppsatser.se)
 • Det övergripande syftet med avhandlingen var att belysa innebörden i interaktionen mellan personer med demens och så kallat störande beteende och deras vårdare. (avhandlingar.se)
 • Men aktuell forskning inom Human Microbiome Project pekar på en möjlighet att mänskligt beteende kan kontrolleras av sammansättningen av det mikroba beståndet inom en mänsklig kropp. (wikipedia.org)
 • För dem som utför hedersrelaterat våld sitter hedern och stoltheten i kvinnans kropp och beteende. (nsd.se)
 • Det var en mix av att jag hade ett ätstört beteende och tränade för mycket, som gjorde att min kropp inte orkade längre. (fotbollskanalen.se)
 • Vi följer våra policyer när någon rapporterar kränkande beteende som riktas mot en hel skyddad grupp och/eller enskilda som kan vara medlemmar. (twitter.com)
 • SMC och SMC:s medlemmar står inte bakom extremt beteende. (svmc.se)
 • Alla medarbetare inom Läkare Utan Gränser (inklusive personal på internationella uppdrag, volontärer och tillfällig arbetskraft) samt alla operativa partner (inklusive konsulter och gäster) förstår och respekterar nedanstående åtaganden, införlivar dem i sitt professionella och personliga beteende och håller sig till dem. (lakareutangranser.se)
 • Djurs beteende studeras inom jämförande psykologi, etologi, beteendeekologi och sociobiologi. (wikipedia.org)
 • Tabu Beteendevetenskap Arbetsbeteende Djurs beteende Mänskligt beteende Instinkt Excentrisk Sexuell läggning ^ "MeSH Tree Location(s) for Behavior and Behavior Mechanisms" (på engelska och svenska). (wikipedia.org)
 • Kunskapen om hur människans beteende styrs av våra gener i samspel med miljön har ökat dramatiskt de senaste åren. (uppsalanytt.se)
 • ven f r ldrar till barn med s rskilda behov kan ha sv rt att veta hur man ska handskas med beteendeproblem. (boksidan.net)
 • Beteende syftar på handlingar, uppförande eller reaktioner av en individ, och även det vi känner och tänker vanligtvis menas särskilt människors sätt att vara och förhålla sig till sin omgivning, tillfälligt men oftare i allmänhet. (wikipedia.org)
 • Om inlärt respektive medfött beteende, om relationen människa - djur m m. (nok.se)
 • I delstudierna I och II deltog en kvinna med frontallobsdemens och störande beteende (Ruth) respektive en kvinna med schizofreni, demens och störande beteende (Alice) och deras vårdare. (avhandlingar.se)
 • Det kan man tycka är ganska dåligt beteende med tanke på vilken nation de är. (gp.se)
 • I den aktuella studien, publiceras i tidskriften Journal of Experimental Biology, undersökte forskarna om serotonin och dopamin har betydelse för beteende kopplat till personlighet hos fisken storspigg. (friatider.se)
 • Vi såg däremot att den naturliga variationen mellan individer i uttrycket av gener i dessa signaleringssystem var kopplat till fiskarnas beteende. (friatider.se)
 • I ett nytt forskningsprojekt ska nationalekonomen Joe Vecci och hans forskarkollegor involvera de manliga förövarna i syfte att ändra normer och våldsamt beteende. (gu.se)
 • Och det är precis därför som medlemmarna kräver att SMC ska ta en klar ställning emot extremt beteende! (svmc.se)
 • En stol att väga på, en möbel som uppmanar till olydigt beteende är Årets möbel 2006. (skonahem.com)