• Vertisan innehåller den aktiva substansen betahistin som tidigare endast funnits tillgängligt som licensläkemedel i Sverige. (tlv.se)
  • Företaget har utöver de pivotala studierna även bifogat en studie där effekten av Arlevert studerats i förhållande till substansen betahistin. (docplayer.se)
  • Betahistin har tidigare förskrivits på licens till de patienter som först provat behandling med Arlevert (cinnarizin/dimenhydrinat). (tlv.se)
  • Studien 2 är en randomiserad, dubbelblind, aktivkontrollerad, singelcenter, parallellgruppsstudie som syftade till att studera Arlevert jämfört med behandling med betahistin hos patienter med vestibularisneurit. (docplayer.se)
  • Studien inkluderade 62 patienter varav 30 patienter randomiserades till Arlevert och 32 patienter randomiserades till betahistin. (docplayer.se)
  • Företaget har använt sig av de uppmätta ADL-värdena i den hälsoekonomiska analysen och gör antagandet att ingen behandling uppnår samma resultat som för patienter som använder betahistin, vilket är ett mycket konservativt antagande. (docplayer.se)