• Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende innehåller rekommendationer om bedömningsinstrument, medicinska test, läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala stödinsatser, behandling vid samsjuklighet och behandling av ungdomar. (kunskapsguiden.se)
 • Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende innehåller rekommendationer om vård och stöd vid missbruk och beroende och omfattar följande områden: bedömningsinstrument, medicinska test, läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala stödinsatser, behandling vid samsjuklighet och behandling av ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem. (kunskapsguiden.se)
 • Riktlinjerna innehåller ett antal centrala rekommendationer om vård och stöd vid missbruk och beroende som Socialstyrelsen bedömer är särskilt viktiga för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ur ett styr- och ledningsperspektiv. (kunskapsguiden.se)
 • Missbruk och beroende av opioider förekommer övergripande sett som missbruk eller beroende av dels heroin, dels opioidanalgetika (smärtstillande läkemedel). (kunskapsguiden.se)
 • Riskbruk, missbruk och beroende, Östersund. (slideplayer.se)
 • UTVECKLING AV MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Lagstiftning, organisation och samverkan Nationell basutbildning - Riskbruk, missbruk och beroende, Östersund. (slideplayer.se)
 • Ett nytt kriterium - drogsug - har tillkommit och ett kriterium - problem på grund av lagbrytande beteende - har utgått p g a svårigheter att använda detta kriterium beroende på kulturella och juridiska skillnader mellan länder. (internetmedicin.se)
 • Denna skillnad människor emellan i aggressivt antisocialt beteende är vår beroende variabel, alltså den faktor vi är ute efter att förklara, där fler tillfällen av uttryckt aggressiv antisocialitet och allvarligare konsekvenser bildar ett kvantitativt mått. (gu.se)
 • Människans förmåga att utveckla kunskap är beroende av hennes möjligheter att registrera, tolka och lagra data om verkligheten och att, köpa striaton receptfritt recept. (apotekvarerpanettet.life)
 • Barn som under uppväxten upplever eller bevittnar våldsamma interaktioner med sexuella undertoner befinner sig i riskzonen för att utveckla denna typ av laddade beroende. (bloggo.nu)
 • Bensodiazepiner kan fylla ett viktigt terapeutiskt värde som ångestdämpande, sömngivande och muskelavslappnande läkemedel, men medför också en risk för utveckling av beroende med omfattande negativa fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. (kunskapsguiden.se)
 • Psykopati (från grekiska psyche "själ", "liv" och pathos "lidande") är en personlighetsstörning som karaktäriseras av en brist eller total avsaknad av grundläggande sociala färdigheter och känslor som medkänsla och empati. (holfve.se)
 • Beroende på var du får hjälpen, och vad du söker för stöd kan behandlingen kallas för till exempel stödsamtal, motiverande samtal, krisbearbetning, psykosocial behandling eller samtalsbehandling. (1177.se)
 • Du är inne på något som jag har tänkt på länge, och förundrat mig över att ingen annan verkar se, nämligen att hela "systemet" med beroende och medberoende ser väldigt mycket ut som ett så kallat traditionellt förhållande mellan man och kvinna. (ifokus.se)