• För bekämpningsmedelsrester har ställts gränsvärden (på engelska maximum residue limit, RML) som inte får överskridas i produkter som används som livsmedel eller foder. (mmm.fi)
 • Halter av bekämpningsmedelsrester i livsmedel och foder övervakas av Tullen och Evira. (mmm.fi)
 • Förordningen (EG) nr 915/2010 föreskriver om de obligatoriska livsmedel som undersöks i EU:s kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester. (mmm.fi)
 • Livsmedelsverket kartlägger och övervakar halterna av bekämpningsmedelsrester i vissa livsmedel inom ett årligt provtagningsprogram. (livsmedelsverket.se)
 • Programmet för bekämpningsmedelsrester omfattar cirka 1 500-2 000 stickprover per år som fördelas på olika typer av livsmedel, med fokus på livsmedel från växtriket. (livsmedelsverket.se)
 • Provtagningsmetoden för offentlig kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel ska ske enligt direktiv 2002/63/EG. (livsmedelsverket.se)
 • Skyddet av bland annat sjöar, vattendrag och livsmedel mot bekämpningsmedelsrester är en viktig fråga. (lrf.se)
 • Vid Kemienheten 1 arbetar vi bland annat med att utveckla analysmetoder och analysera läkemedelsrester, bekämpningsmedelsrester, värmeinducerade ämnen och musseltoxiner i livsmedel. (arbetslivsinstitutet.se)
 • I olika övervakningsprogram hittas varje år prover med bekämpningsmedelsrester, och nedbrytningsprodukter av dessa, både i livsmedel och i ytvatten och grundvatten. (greppa.nu)
 • bekämpningsmedelsrester, miljöföroreningar och mögelgifter), för framtida kostråd och för berikning av livsmedel. (blogspot.com)
 • Efter 14 dagars konsumtion av enbart ekologiska livsmedel visade nya urinprover att andelen tester med bekämpningsmedelsrester minskat till 23 procent, en dryg halvering alltså. (ekoweb.se)
 • Mest frekvent återfinns bekämpningsmedelsrester i ekologiska produkter i bananer, avocado och äpplen, därefter i örter, kryddor och superfood som till exempel gojibär. (ekoweb.nu)
 • Bekämpningsmedelsrester utgör sällan ett problem i finländska produkter. (evira.fi)
 • De flesta av oss använder dem dagligen i form av kemiska produkter som exempelvis kosmetika, tvättmedel, rengöringsmedel eller bekämpningsmedelsrester i mat. (osteraker.se)
 • Kommissionens direktiv 2002/63/EG om fastställande av gemenskapens provtagningsmetoder för den offentliga kontrollen av bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om upphävande av direktiv 79/700/EEG (med ändringar). (evira.fi)
 • 2. Våra produkter har ingen bekämpningsmedelsrester, kemiska ämnen, rester av veterinärmedicin. (qxgoji.com)
 • Bekämpningsmedelsrester i frukt och äpplen. (wikipedia.org)
 • Av livsmedelsverkets stickprover av frukt och grönt är det allt fler som innehåller mer bekämpningsmedelsrester än tillåtet. (ekolantbruk.se)
 • Direktivet har antagits med handels- och industriministeriets förordning 475/2004 om provtagningsmetoder för den offentliga kontrollen av bekämpningsmedelsrester i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter. (evira.fi)
 • Den behöriga myndigheten kan alltså begära att livsmedelsföretagare, i relevanta led i livsmedelskedjan, visar hur denne styr sina processer och sin hantering så att föreskrivna mikrobiologiska kriterier eller kemiska kriterier om gränsvärden för läkemedelsrester, bekämpningsmedelsrester och främmande ämnen uppfylls liksom hur hen går tillväga för att allergena faror inte ska orsaka hälsostörning hos konsument. (livsmedelsverket.se)
 • I ekologisk odling får inga kemiska bekämpningsmedel användas, vilket minskar risken för att kemikalier sprids till sjöar och grundvatten eller att bekämpningsmedelsrester blir kvar i livsmedlet. (landskrona.se)
 • Risker och hälsofaror kan vara allt från mikrobiologiska och allergena till kemiska och fysikaliska, till exempel bakterier, allergiframkallande ämnen, bekämpningsmedelsrester och glas- och metallbitar. (ornskoldsvik.se)
 • Det är tillverkat på traditionellt sätt av kallpressad ekologisk rypsolja, som är fri från bekämpningsmedelsrester. (trifol.fi)
 • Den är tillverkad av kallpressad finländsk ekologisk rypsolja, som är fri från bekämpningsmedelsrester. (trifol.fi)
 • Vi hittade markant färre prover med bekämpningsmedelsrester efter 14 dagar med ekologisk kost. (ekoweb.se)
 • Den senaste årliga rapporten om bekämpningsmedelsrester i maten från EFSA . (kurera.se)
 • Främmande ämnen som till exempel bekämpningsmedelsrester och organiska miljöföroreningar, till exempel PCB och dioxiner. (robertsfors.se)
 • Vårt wolfberry är låga bekämpningsmedelsrester eller organiska, uppfyller EU-standarden, välj oss! (purebiotechnology.com)
 • I ett arbete inom ramen för kandidatprogrammet i nutrition vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet har Katarina Beckman jämfört exponeringen för bekämpningsmedelsrester om man. (alltombiodling.se)
 • Vi ville se problemet ordentligt genomlyst och få klarhet i om de företag som producerar växtnäringen har brustit i att följa KRAVs regler, vilket eller vilka bekämpningsmedelsrester det handlar om, hur de har hamnat i växtnäringsprodukterna och vilka KRAV-märkta växtnäringsprodukter som eventuellt har orsakat problem hos odlare. (krav.se)
 • Dessa bekämpningsmedelsrester har i tidigare studier kopplats till intag av konventionellt odlat vin (TCP) respektive kaffe (mepikvat). (cornubot.se)
 • Dels har man varnat för övergödning, då besprutningen gör det möjligt att gödsla åkrarna mer, och dels för att en ökad användning ger ett väsentligt större intag av bekämpningsmedelsrester hos konsumenterna. (testfakta.se)
 • Labbtestet visar att juicerna är befriande fria från bekämpningsmedelsrester och tungmetaller. (wooms.se)
 • Livsmedelsverket har i ett stickprov hos grossisten Everfresh AB i Helsingborg upptäckt att ett parti bananer innehöll en för hög halt bekämpningsmedelsrester - hela 26 gånger över gällande gränsvärde. (foodmonitor.se)
 • Landskrona stad erbjuder gravida och familjer med barn under ett år att kostnadsfritt analysera utvalda bekämpningsmedelsrester i sitt brunnsvatten. (landskrona.se)
 • Tullen har vid sin övervakning av bekämpningsmedelsrester underkänt 37 importpartier på grund av bekämpningsmedel. (victoriamedia.fi)
 • Det här området innehåller krav på faroanalys och identifiering av kritiska styrpunkter, även krav när det gäller mikrobiologiska kriterier, läkemedelsrester, bekämpningsmedelsrester, främmande ämnen och allergener. (livsmedelsverket.se)
 • I början av 2000-talet införde EU importstopp för kinesisk honung eftersom den innehöll för höga halter av antibiotika och bekämpningsmedelsrester. (klt.nu)
 • I nio av tio tester rapporterades bekämpningsmedelsrester från dessa länder. (ekoweb.nu)